Hội giảng môn tiếng anh lớp 2 năm 2018

22 36 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 19:43

Monday,January 8th 2018 Welcome the teachers & students attending the lesson ! Presented by Mrs : Pham Thi Thai uk School castle Guard english Unit Lesson 1: Place in the town School A D 1.mall 2.park B stadium 4.poll e school zoo F GAME Look and choose A Mall C Zoo B B Pool Pool D Park Is it a … ? Yes, it is A school C.mall C mall B zoo D stadium What is it ? A It’s a stadium C It ‘s a pool B It’s a school ‘s a Zoo D ItD.‘s It a Zoo Look and write the missing word Pool Park ? Stadium Mall This is my sc… ol A oo C.ho ho C B hh D ol Circle the odd one A Zoo C Stadium B school B school D Park Good bye ! See you again ... uk School castle Guard english Unit Lesson 1: Place in the town School A D 1.mall 2. park B stadium 4.poll e school zoo F GAME Look and choose A Mall C Zoo B B Pool Pool D Park Is
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội giảng môn tiếng anh lớp 2 năm 2018, Hội giảng môn tiếng anh lớp 2 năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay