đề thi thử môn toán cấu trúc 2018 (tiếp theo)

121 59 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 19:18

Cho đồ thị C của hàm số 3 2 y x x x      3 5 2 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. C không có điểm cực trị. B. C có hai điểm cực trị.C. C có ba điểm cực trị. D. C có một điểm cực trị.Câu 5: Từ một tấm bìa hình vuông ABCD có cạnh bằng 2 2 2 MA MB MC   , người ta cắt bỏ bốn tamgiác cân bằng nhau là AMB , R  3 , CPD và DQA. Với phần còn lại, người ta gấp lên vàghép lại để thành hình chóp tứ giác đều. Hỏi cạnh TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 21-38 Đề THI THửCấU TRúC 2018 LINK Đề: 1-20 : https://drive.google.com/file/d/13xdEjBAYwfUj9EDT87jpRYq4M4vhB3nE/view Lời nói đầu Tôi xin cám ơn, tập thể giáo viên Word Toán, page Toán Học Bắc Trung Nam chia sẻ ®Ị thi thư file word T«i mong r»ng 20 ®Ị giúp bạn học sinh có đề để ôn luyện bám sát chương trình Bộ TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 Đề Số 21 Cõu 1: Cho hình chóp tam giác S ABC có độ dài cạnh đáy a , góc hợp cạnh bên mặt đáy 60 Thể tích hình chóp cho A Câu 2: 3a 12 3a B 3a C Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu D 3a S  có phương trình  S  : x  y  z  x  y  z   Tính diện tích mặt cầu  S  A 42 Câu 3: Câu 5: C 9 a B 2a C a 12 D a Cho đồ thị  C  hàm số y   x  3x  x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A  C  khơng có điểm cực trị B  C  có hai điểm cực trị C  C  có ba điểm cực trị D  C  có điểm cực trị Từ bìa hình vng ABCD có cạnh MA2  MB  MC , người ta cắt bỏ bốn tam giác cân AMB , R  , CPD DQA Với phần lại, người ta gấp lên ghép lại để thành hình chóp tứ giác Hỏi cạnh đáy khối chóp để thể tích lớn ? A D A dm B M N Q Câu 6: D 12 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với độ dài đường chéo 2a , cạnh SA có độ dài 2a vng góc với mặt phẳng đáy Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD ? A Câu 4: B 36 P C 3n   B    2n  1600 C 2 dm   D dm Cho a ,  SCD  số dương phân biệt khác thỏa mãn ab  Khẳng định sau ? A log a b  Câu 7: B log a  b  1  C log a b  1 D log a  b  1  Cho hàm số f  x  liên tục nhận giá trị dương  0;1 Biết f  x  f 1  x   với dx 1 f  x x   0;1 Tính giá trí I   A TổNG HợP: nguyễn bảo vương B 0946798489 C https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 Cõu 8: năm học 2018 Cho hỡnh chúp S ABC với mặt  SAB  ,  SBC  ,  SAC  vng góc với đơi Tính thể tích khối chóp S ABC Biết diện tích tam giác SAB , SBC , SAC 4a , a , 9a A B C D 2 Câu 9: Đạo hàm hàm số y  A y  Câu 10:  1  x  ln x  x 2x  B m   C m  D m  m   Hàm số y  log x  x  m có tập xác định  A m  Câu 12: D y   Cho hàm số f  x   x3  3mx  m  x Tìm m để hàm số f  x  đạt cực đại x0  A m  m  Câu 11: x 1 2x   x  1 ln x B y  C y   x x B m  C m  D m  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình bình hành ABCD Biết A  2;1;  3 , B  0;  2;5  C 1;1;3 Diện tích hình bình hành ABCD A 87 Câu 13: 349 B 349 C 1 0   x D  sin dx   sin xdx 0 Xét hình chóp S ABC có SA  SB  SC  AB  BC  a Giá trị lớn khối chóp S ABC A 3a B a3 C a3 D a3 x3  x  x  Phương trình tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng y  x  phương trình sau ? Cho đồ thị  C  hàm số y  A y  x  B y  x Đồ thị hàm số y  A Câu 17:  x C  cos dx   cos xdx 0 Câu 16: B  cos 1  x  dx    cos xdx  Câu 15: 87 Tìm khẳng định khẳng định sau A  sin 1  x  dx   sin xdx Câu 14: D C y  x  29 x2 có đường tiệm cận ? x2  B C D y  3x  29 D Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy ABC tam giác vng B , AB  a , AA  2a Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  ABC  TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 A 5a Cõu 18: B năm häc 2018 5a C 5a D 5a Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình hộp ABCD ABC D Biết A  2; 4;0  , B  4;0;0  , C  1; 4;   D  6;8;10  Tọa độ điểm B A B  8; 4;10  Câu 19: Cho hàm số f  x   A Câu 20: B B  6;12;  C B 10;8;  2x Khi tổng f    2x  59 1 f      10  19 C B 10 D B 13;0;17   19  f   có giá trị  10  28 D Tìm số nguyên dương n thỏa mãn 2Cn0  5Cn1  8Cn2    3n   Cnn  1600 A n  B n  C n  10 D n  2018 Câu 21: f  x Cho hàm số liên tục  thỏa  f  x  dx  Khi tích phân e 2018 1  x f ln  x  1 dx x 1   A B D C Câu 22: Thầy Bình đặt lên bàn 30 thẻ đánh số từ đến 30 Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 thẻ Tính xác suất để 10 thẻ lấy có thẻ mang số lẻ, mang số chẵn có thẻ mang số chia hết cho 10 99 99 A B C D 667 11 11 167 Câu 23: Nguyên hàm hàm số y  e3 x 1 A Câu 24: 3 x 1 e C B 3e3 x 1  C C  e3 x 1  C Cho số thực a , b khác không Xét hàm số f  x   a  x  1 D 3e 3 x 1  C  bxe x với x khác 1 Biết f     22  f  x  dx  Tính a  b ? A 19 Câu 25: B C D 10 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân đỉnh B Biết AB  BC  a ,   SCB   90 khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  a Tính diện tích mặt cầu SAB ngoại tiếp hình chóp S ABC A 16 a Câu 26: B 12 a C 8 a D 2 a Cho lăng trụ ABCD A1 B1C1 D1 có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a , AD  a Hình chiếu vng góc A1 lên  ABCD  trùng với giao điểm AC BD Tính khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng  A1 BD  TæNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 A a Câu 27: B a năm học 2018 C a D a Để làm cốc thủy tinh dạng hình trụ với đáy cốc dày 1, cm , thành xung quanh cốc dày 0, cm tích thật (thể tích đựng được) 480 cm3 người ta cần cm3 thủy tinh ? A 75, 66 cm3 Câu 28: B 80,16 cm3 C 85, 66 cm3 D 70,16 cm3 Anh Nam dự định sau năm (kể từ lúc gửi tiết kiệm lần đầu) có đủ tỉ đồng để mua nhà Mỗi năm anh phải gửi tiết kiệm tiền (số tiền năm gửi thời điểm cách lần gửi trước năm) ? Biết lãi suất 8% / năm, lãi hàng năm nhập vào vốn sau kỳ gửi cuối anh đợi năm để có đủ tỉ đồng 0, 08 0, 08 A  tỉ đồng B  tỉ đồng 1, 08  1, 08 1, 08  1, 08 C  0, 08 1, 08 D  tỉ đồng 1 0, 08 1, 08 tỉ đồng 1 Câu 29: Xét tập hợp A gồm tất số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ A Tính xác suất để số chọn có chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước (tính từ trái sang phải) ? 74 62 A B C D 411 431 216 350 Câu 30: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA  SB  SC  SD  2a Tính thể tích khối chóp S ABCD ? A Câu 31: 2a B 2a C 3a D 6a Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Một mặt phẳng thay đổi song song với đáy cắt cạnh bên SA , SB , SC , SD M , N , P , Q Gọi M  , N  , P , Q hình chiếu vng góc M , N , P , Q lên mặt phẳng  ABCD  Tính tỉ SM để thể tích khối đa diện MNPQ.M N PQ đạt giá trị lớn SA 1 A B C 3 s TổNG HợP: nguyễn bảo v­¬ng – 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 Cõu 32: Cõu 33: năm học 2018 2x  Tọa độ điểm M nằm  C  cho tổng khoảng cách x 1 từ M đến hai tiệm cận  C  nhỏ Cho đồ thị  C  hàm số y  A M  1;0  M  3;  B M  1;0  M  0; 2  C M  2;  M  3;  D M  0; 2  M  2;6  Biết phương trình 3log 22 x  log x   có hai nghiệm a , b Khẳng định sau ? A a  b  B ab   C ab  D a  b  Câu 34: Tìm điều kiện a , b để hàm số bậc bốn B có điểm cực trị điểm cực trị điểm cực tiểu ? A a  , b  B a  , b  C a  , b  D a  , b  Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1;0;0  , C  0;0;3 , B  0; 2;0  Tập hợp điểm M thỏa mãn MA2  MB  MC mặt cầu có bán kính là: A R  Câu 36: B R  Câu 38: 3x  Trong mệnh đề sau mệnh đề ? x 1 A f  x  nghịch biến  B f  x  đồng biến  ;1 1;   D f  x  đồng biến     Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho a   2;3;1 , b   1;5;  , c   4;  1;3  x   3; 22;5  Đẳng thức đẳng thức sau ?         A x  a  b  c B x  2 a  b  c         C x  a  b  c D x  a  b  c   Cho hàm số f  x   ln x  x  Giá trị f  1 A Câu 39: D R  Cho hàm số f  x   C f  x  nghịch biến  ; 1  1;   Câu 37: C R  B 1 C D  Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B , AB  3a , BC  4a , mặt phẳng   30 Tính khoảng cách từ B  SBC  vng góc với mặt phẳng  ABC  Biết SB  3a , SBC đến mặt phẳng  SAC  A 7a Câu 40: B 7a C 7a 14 D a Hàm số sau có chiều biến thiên khác với chiều biến thiên hàm số lại A h  x   x  x  sin x B k  x   x  C g  x   x  x  15 x  D f x TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489  x2  x  x https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018 Cã CÊU TRóC 2018 Câu 41: Với giá trị m đường thẳng y  x  m tiếp xúc với đồ thị hàm số y  B m   A m  2 Cõu 42: năm học 2018 2 C m  2 2x  x 1 D m  2 Phương trình 2sin x  21 cos x  m có nghiệm A  m  C  m  B  m  D  m  Câu 43: Cho hình lập phương ABCD ABC D cạnh a Gọi K trung điểm DD Tính khoảng cách hai đường thẳng CK AD 4a a 2a 3a A B C D 3 Câu 44: Tập xác định hàm số y  log  x  x là:  A D   1;3 Câu 45: B D   0;1  C D   1;1 D D   3;1 Người ta làm thùng phi dạng hình trụ, kín hai đáy, với thể tích theo yêu cầu 2 m Hỏi bán kính đáy R chiều cao h thùng phi để làm tiết kiệm vật liệu ? 1 A R  m, h  m B R  m, h  m C R  m, h  m D R  m, h  m n Câu 46: 1 nCnn C1n 2Cn2 3C3n  Cho số nguyên dương n , tính tổng S      2.3 3.4 4.5  n  1 n   A S  Câu 47: n n    n   B S  2n n 2 n C S  D S  n  n  n  n  n          n   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A  2; 3;  , B  0; 4;1 , C  3;0;5  D  3;3;3 Gọi M điểm nằm mặt phẳng  Oyz      MA  MB  MC  MD đạt giá trị nhỏ Khi tọa độ M là: A M  0;1; 4  Câu 48: B M  2;1;  C M  0;1; 2  cho biểu thức D M  0;1;  Bất phương trình ln  x  3  ln  x  ax  1 nghiệm với số thực x khi: A 2  a  2 B  a  2 C  a  D 2  a  15 1  Câu 49: Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức Newtơn P  x    x   x  A 4000 B 2700 C 3003 D 3600 Câu 50: Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  a , AD  2a , AA  a Gọi M điểm AM  Gọi x độ dài khoảng cách hai đường thẳng AD , BC y đoạn AD với MD độ dài khoảng cách từ M đến mặt phẳng  ABC  Tính giá trị xy A 5a5 TỉNG HợP: nguyễn bảo vương B 0946798489 a2 C 3a https://www.facebook.com/phong.baovuong D 3a Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 Đề Số 22 Câu 1: Câu 2:  Tìm tập xác định hàm số y  x  x  Câu 4: B D   0;   C D   D D   ;1   2;     Tìm tập nghiệm S phương trình log x  x   log  x  1  B S  5 C S  0 D S  1;5 Trong mềnh đề sau, mệnh đề ? Số cạnh hình đa diện luôn: A Lớn B Lớn C Lớn D Lớn  a3  Cho a số thực dương khác Tính I  log a   64   A I  Câu 5: 3 A D   \ 1; 2 A S  0;5 Câu 3:  B I  C I  3 D I   Cho hình chóp S ABCD Gọi M , N , P , Q theo thứ tự trung điểm SA , SB , SC , SD Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S MNPQ S ABCD A Câu 6: B C D 16 Phép tịnh tiến biến gốc tọa độ O thành điểm A 1;  biến điểm A thành điểm A có tọa độ là: A A  2;  Câu 7: B A  1; 2  C A  4;  D A  3;3 Trong khơng gian Oxyz, cho điểm A 1; 2;3 Hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng  Oyz  điểm M Tọa độ điểm M A M 1; 2;0  Câu 8: B M  0; 2;3 C M 1;0;  D M 1;0;3 Cho đồ thị hàm số hình vẽ Mệnh đề ? TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 Cõu 9: năm học 2018 A Hm số đồng biến  B Hàm số nghịch biến 1;   C Hàm số đồng biến  1;   D Hàm số nghịch biến  ; 1 Trong không gian Oxy , phương trình phương trình mặt cầu tâm I 1;0;   , bán kính r  ? 2 B  x  1  y   z    16 2 D  x  1  y   z    A  x  1  y   z    16 C  x  1  y   z    Câu 10: Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A Câu 11: Câu 12: B Tìm nguyên hàm hàm số f  x   2dx  3  3 A  x   ln  x    C C  x   ln  x    C 2dx Cho phương trình x A t  8t   Câu 13: 2 x 2 2 x2  x  x2 1 C D 4x  2dx 2dx B  x   ln x   C D  x   ln x   C 2  x  x 3   Khi đặt t  x  x , ta phương trình ? B 2t   C t  2t   D 4t   Cho hàm số y  f  x  , có bảng biến thiên sau: Mệnh đề ? Câu 14: A Hàm số đạt cực tiểu x  B Hàm số khơng có cực đại C Hàm số có bốn điểm cực trị D Hàm số đạt cực tiểu x  6 Hàm số đồng biến khoảng  ;    ? A y  Câu 15: B y  3 x  x2 C y  2 x3  x D y  x3  x Cho khối lăng trụ ABC ABC  có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên AA  a , góc AA mặt phẳng đáy 30 Tính thể tích khối lăng trụ cho theo a A Câu 16: 2x 1 x3 a3 B a3 24 C a3 D a3 12 Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 - Nu a mp  P  mp  P  // mp  Q  a // mp  Q   I  - Nếu a  mp  P  , b  mp  Q  mp  P  // mp  Q  a // b  II  - Nếu a // mp  P  , a // mp  Q  mp  P   mp  Q   c c // a  III  A Chỉ  I  B  I   III  C  I   II  D Cả  I  ,  II   III  Câu 17: Sinh nhật bạn An vào ngày 01 tháng năm An muốn mua quà sinh nhật cho bạn nên định bỏ ống heo 100 đồng vào ngày 01 tháng 01 năm 2016 , sau liên tục ngày sau ngày trước 100 đồng Hỏi đến ngày sinh nhật bạn, An tích lũy tiền ? (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng năm 2016 ) A 738.100 đồng B 726.000 đồng C 714.000 đồng D 750.300 đồng Câu 18: Cho x  2018! Tính A  A A  Câu 19: 2017 log 22018 x  log32018 x   B A  2018 log 20172018 x C A   log 20182018 x 2018 D A  2017 Nếu log  log8 x   log8  log x   log x  bằng: B 31 A 3 Câu 20: C 27 D Tìm giá trị thực tham số m để phương trình log52 x  m log5 x  m   có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1 x2  625 Câu 21: A Khơng có giá trị m B m  C m  4 D m  44 Cho phương trình 2m sin x cos x  cos x  m  , với m phần tử tập hợp E  3;  2; 1;0;1; 2 Có giá trị m để phương trình cho có nghiệm ? A B C D Câu 22: Bình có bốn đơi giầy khác gồm bốn màu: đen, trắng, xanh đỏ Một buổi sáng học, vội vàng, Bình lấy ngẫu nhiên hai giầy từ bốn đơi giầy Tính xác suất để Bình lấy hai giầy màu ? 1 A B C D 14 Câu 23: Trong không gian Oxyz , cho hình hộp ABCD ABC D có A 1;0;1 , B  2;1;  , D 1;  1;1 , C   4;5;   Tính tọa độ đỉnh A hình hộp A A  4;6;   C A  3;5;   D A  3; 4;       Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ u v tạo với góc 120 u  , v    Tính u  v A 19 TổNG HợP: nguyễn bảo vương B A  2;0;  B 5 – 0946798489 C https://www.facebook.com/phong.baovuong D 39 Page | 10 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 Cõu 37 năm học 2018 Cho hỡnh chúp S.ABC SA , AB , BC vng góc với đôi Biết SA  a , AB  a Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  A Câu 38 Câu 40 2a  B C a  D a Cho hai số a, b thỏa mãn  a  b Chọn mệnh đề A Câu 39 a  ea b  4ab B ea b  eb a C ea b  eb a Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  D ea b  eb a sin x  đồng biến khoảng sin x  m A m   m  B m  C m   m  D  m     0;   4 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với đáy  ABCD  , góc hai mặt phẳng  SBD   ABCD  600 Gọi M , N trung điểm SB, SC Tính thể tích khối chóp S ADMN A V  a3 16 B V  a3  24 C V  3a  16 D V  a3  Câu 41 Có số tự nhiên có bảy chữ số khác đơi một, chữ số đứng liền hai chữ số A 3204 số B 249 số C 2942 số D 7440 số Câu 42 Xác định x để ba số x 1, x , x  theo thứ tự lập thành cấp số nhân 1 A x   B x   3 D Khơng có giá trị x C x   Câu 43 Trong hình lăng trụ đứng ABC ABC có AB  AA  a , BC  2a , AC  a Khẳng định sau sai? A Góc hai mặt phẳng  ABC   ABC  có số đo 45 B Hai mặt phẳng  AAB ' B   BBC  vng góc với C AC   2a D Đáy ABC tam giác vuông Câu 44 Với giá trị tham số m đồ thị hàm số y  x3   m  1 x2   m   x  có cực đại, cực tiểu thỏa mãn xCĐ  xCT  A m  Câu 45 B m  C m  1 D m  2 Trong không gian Oxyz , cho tứ diện SABC có S  0;0;1 , A 1;0;1 , B  0;1;1 ; C  0;0;2  Hỏi tứ diện SABC có mặt phng i xng? TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 107 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018 Cã CÊU TRóC 2018 A Câu 46 năm học 2018 C B D Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy R  Trên hai đường tròn đáy O  O  lấy hai điểm A B cho A B  góc A B trục OO  300 Xét hai khẳng định: I  : Khoảng cách OO  A B II  : Thể tích khối trụ V  3 Kết luận sau đúng: Câu 47 A Cả I  II  B Chỉ I  C Chỉ II  D Cả I  II  sai Tính tổng giá trị lớn nhỏ hàm số y  f x   x  A Câu 48 37 B 29 1   ;2   đoạn x C Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu D S  có phương trình là: x  y  z  2x  2y  6z   Cho ba điểm A , M , B nằm mặt cầu S  thỏa mãn điều kiện  A MB  900 Diện tích tam giác A MB có giá trị lớn B C 4 A Câu 49 D Không tồn Hàm số y  f  x  đồng biến, có đạo hàm khoảng  hai điểm x1 , x2   ; x1  x2 Khi giá trị biểu thức P  f   x1  x1  x2   f   x2   f  x1   f  x2   là: A P  Câu 50 C P  B P  D P  Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy a cạnh bên a Khi bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC là: A a 15  B 3a  C a  D a  ®Ị sè 37 Câu Nguyên hàm F ( x)    x  1 ln xdx A F  x    x  x  ln x  x  x  C B C F  x    x  x  ln x  x  x  C D F  x   x ln x C TổNG HợP: nguyễn bảo vương – 0946798489 F  x    x  x  ln x  C https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 108 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 Cõu năm học 2018 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  bx2  c với a, b, c số thực Mệnh đề đúng? A Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  vô nghiệm tập số thực C Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt D Phương trình y  có ba nghiệm thực phân biệt Câu Nghiệm phương trình log3 x  B x  A x  Câu C x  D x  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A   2;3;1 , B   0;1;  Phương trình mặt phẳng  P  qua A vng góc với đường thẳng AB Câu A  P  : 2x  y  z  B  P  : 2x  y  z   C  P  : x  y  3z  19  D  P  : x  y  3z  10  Có giá trị m thuộc đoạn 1;9 để phương trình 2mx 4 x2m    4 có hai nghiệm thực phân biệt A Câu B C D Trong dãy số sau, có dãy cấp số cộng? a) Dãy số  un  với un  4n b) Dãy số   với  2n  c) Dãy số  w n  với w n  n  d) Dãy số  tn  với tn   5n x  x2 Câu 9 Tìm tập hợp tất nghiệm thực bất phương trình   7 1  1  A x   ;1 B x   ;1  2  2  1  C x   ;   1;   2   1  D x   ;   (1; ) 2  3x  Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số  0; 2 M m x 3 Khi m  M có giá trị 14 14 A B C D 3 Câu Cho hàm số y  Câu Cho hàm số f ( x ) có tính chất f '( x)  x   0;3 f '( x)  x  1;  Khẳng định sau sai? A Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (0;3) TỉNG HỵP: ngun bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 109 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm häc 2018 B Hàm số f ( x ) đồng biến khoảng (0;1) C Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (2;3) D Hàm số f ( x) hàm ( tức không đổi) khoảng (1; 2) Câu 10 Trong không gian cho hai đường thẳng a b cắt Đường thẳng c cắt hai đường a b Có mệnh đề sai mệnh đề sau (I) a,b,c đồng phẳng (II) a,b đồng phẳng (III) a,c đồng phẳng A B C D Câu 11 Trong số hình trụ có diện tích tồn phần S bán kính R chiều cao h khối trụ tích lớn A R  2S 2S S S ;h  ;h  B R  3 3 2 2 C R  S S ;h  4 4 Câu 12 Phương trình   1 A D R  x 1    S S ;h  6 6 x 1 1  có nghiệm thực B C D Câu 13 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Tất giá trị tham số m để hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị A m  1 m  B m  1 m  C m  3 m  Câu 14 Đạo hàm hàm số y  sin 2 x A y '  cos x B y '  2sin x D  m  C y '  sin x D y '  2sin x C x  D x  Câu 15 Hàm số y   x  x  có điểm cực tiểu A x TổNG HợP: nguyễn bảo vương B x  – 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 110 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 Cõu 16 Trong tt c cặp số  x, y  thỏa mãn log x2  y 3  x  y    , giá trị thực m để tồn cặp  x, y  cho x2  y  x  y  13  m  thuộc tập sau đây? A 8;10  B 5;7 C 1; 4 D  3;0 Câu 17 Để đầu tư dự án trồng rau theo công nghệ mới, bác A làm hợp đồng xin vay vốn ngân hàng với số tiền 100 triệu đồng với lãi suất x 0 năm Điều kiện kèm theo hợp đồng số tiền lãi tháng trước tính làm vốn để sinh lãi cho tháng sau Sau hai năm thành công với dự án rau mình, bác A tốn hợp đồng ngân hàng số tiền làm tròn 129 512 000 đồng Hỏi lãi suất hợp đồng bác A ngân hàng bao nhiêu? A x  14 B x  15 C x  13 D x  12 x 1 Câu 18 Phương trình    có nghiệm thực? 2 A B C D Câu 19 Cho hàm số y   x3  3mx  3m  Với giá trị m đồ thị hàm số cho có cực đại cực tiểu đối xứng qua đường thẳng d : x  y  74  A m  B m  C m  1 D m  2 Câu 20 Nguyên hàm  e e x x H  a2  b  m A H  4  1 dx  a x a (e  1) m  C ( với a, b  Z , phân số tối giản ) Tìm b b B H  1 C H  D H  Câu 21 Phương trình 1  cos x  sin x  3cos2 x có tổng nghiệm đoạn  0;   là:  2 B A 3 C D  Câu 22 Khối đa diện loại 3; 4 khối đa diện sau ? A Khối mười hai mặt B Khối lập phương C Khối bát diện D Khối hai mươi mặt Câu 23 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A 1;3;  1 , B  2;1;2  Độ dài đoạn thẳng AB bằng: A AB  26 B AB  14 Câu 24 Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  y A x B C AB  26 D AB  14 đường thẳng: 2x  y C y  D Câu 25 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng A , SA vng góc với đáy AB  a , AC  2a , SA  3a Thể tích khối chóp S ABC là: 3 3 A V  6a B V  a C V  2a D V 3a TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 111 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 Câu 26 Để hàm số y  x3  mx  đạt cực đại x  2 m thuộc khoảng sau đây? A  0;3 B 10;14  C  7;10  D  4;6  Câu 27 Sự tăng trưởng lồi vi khuẩn tn theo cơng thức N  A.e rt A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r  ) t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 250 sau 12 1500 Hỏi sau số lượng vi khuẩn tăng gấp 216 lần số lượng vi khuẩn ban đầu? A 66 B 48 C 36 D 24   CSA   60 độ dài cạnh SA  , Câu 28 Cho hình chóp tam giác S ABC có góc  ASB  BSC SB  , SC  Thể tích khối chóp S ABC là: A V  B V  C V  D V  Câu 29 Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log  log x   log  log x  A x  16 B x  C x  10 D x  Câu 30 Cho hàm số y  x  mx  có đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị m để đồ thị  Cm  cắt trục hoành điểm A m  3 B m  C m  D m  3 Câu 31 Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB  1, BC  Gọi I , J trung điểm hai cạnh BC AD Khi quay hình chữ nhật xung quanh I J ta hình trụ tròn xoay Thể tích khối trụ tròn xoay giới hạn hình trụ tròn xoay  A V   B V  4 C V  2 D V  x 1 Câu 32 Tập nghiệm bất phương trình    2 1  A S   ; 3 B S   ;  3  C S   3;   1  D S   ;   3  Câu 33 Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình nón A R  B R  C R  D R  Câu 34 Có số có bốn chữ số đôi khác chia hết cho lập từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, A 360 B 220 C 240 D 180 Câu 35 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Khẳng định sau l ỳng? TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 112 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 A Hm s đồng biến  ;0  B Hàm số đạt cực trị x  1 C Hàm số đạt giá trị nhỏ 2 D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  2 Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   mặt cầu  S  tâm I  2;1; 1 bán kính R  Bán kính đường tròn giao mặt phẳng  P  mặt cầu  S  A r  B r  C r  D r  Câu 37 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình thang vuông A B với AB  BC  a , AD  2a Cạnh SA  2a SA vng góc với mặt phẳng  BCD  Gọi M trung điểm cạnh AB   mặt phẳng qua M vng góc với AB Diện tích thiết diện mặt phẳng   với hình chóp S ABCD A S  a B S  a2 3a2 C S  D S  2a 2 Câu 38 Phương trình cos x  cos x   có nghiệm  0;2  A B C D Câu 39 Tính giá trị H  C130  2C131  22 C132   213 C1313 B H  C H  729 A H  729 D H  1 Câu 40 Đề cương ôn tập chương I mơn lịch sử lớp 12 có 30 câu Trong đề thi chọn ngẫu nhiên 10 câu 30 câu Một học sinh nắm 25 câu đề cương Xác suất đề thicâu hỏi nằm 25 câu mà học sinh nắm (Kết làm tròn đến hàng phần nghìn) A P  0,449 B P  0,448 C P  0,34 D P  0,339 Câu 41 Đặt log  a, log  b Hãy biểu diễn P  log3 240 theo a, b A P  2a  b  a B P  2a  b  a C P  a b3 a D P  ab4 a Câu 42 Giá trị m để lim x  A 3;0 TổNG HợP: nguyễn bảo vương x2  x    thuộc tập hợp mx  2 B  6; 3 C 1;3 – 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong D 3;6 Page | 113 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 Cõu 43 Cho hỡnh lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ta giác cạnh a , cạnh bên có độ dài a hợp với đáy góc 600 Thể tích hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' A V  3a B V  3a C V  a3 D V  3a 3 Câu 44 Cho hàm số y  x3  2018 x có đồ thị (C ) M điểm (C ) có hoành độ x1  Tiếp tuyến (C ) M cắt đồ thị (C ) M khác M Tiếp tuyến (C ) M cắt đồ thị (C ) M khác M Tiếp tuyến (C ) M n 1 cắt đồ thị (C ) M n khác M n1  n  4;5;6.;  Gọi ( xn ; yn ) tọa độ M n Tìm n để 2018 xn  yn  22019  A 647 B 675 C 674 D 627 Câu 45 Ảnh đường thẳng  d  : x  y   qua phép vị tự tâm I (1;1) tỉ số k  đường thẳng có phương trình A x  y   B x  y  C x  y  D x  y   Câu 46 Cho lăng trụ đứng ABC AB C  có đáy ABC tam giác vuông A , AB  a , AC  a BBC C hình vng Khoảng cách hai đường thẳng AA BC  a A C a B a 3a D   120 ,    60 , SA  SB  SC Gọi I hình chiếu Câu 47 Cho hình chóp S ABC có BSC ASB  90 , CSA vng góc S lên mặt phẳng  ABC  Chọn khẳng định khẳng định sau A I trung điểm AC B I trung điểm AB C I trọng tâm tam giác ABC D I trung điểm BC Câu 48 Phương trình x  3x1   có nghiệm thực? A B C D Câu 49 Tìm tập xác định hàm số y  log  x  1 A D   ; 1 B D   1;   C D   1;   D D   \ 1 Câu 50 Một hình nón tròn xoay có độ dài đường cao h bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối nón tròn xoay giới hạn hình nón 1 A V   r h B V   r h C V   rh D V   rh 3 TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 114 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 đề số 38 Câu 1: Tìm họ nguyên hàm hàm số f  x   cos x A F  x   2sin x  C B F  x    sin x  C C F  x   sin x  C D F  x   2sin x  C Câu 2: Khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a tích A Câu 3: a3 B C a3 12 D a3 Cho hai số thực dương a, b , với a khác Đặt M  log a b Tính M theo N  log a b N C M  B M  N A M  N Câu 4: a3 D M  N Cho hàm số y  f  x  liên tục R có đồ thị (C) đường cong hình bên Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị (C), trục hoành hai đường thẳng x  , x  (phần tô đen) A S   f  x  dx B S    f  x  dx   f  x  dx 0 D S   f  x  dx Phương trình 2sin x   có nghiệm x   0; 2  ? A nghiệm Câu 6: C S   f  x  dx   f  x  dx Câu 5: B nghiệm C nghiệm D Vô số nghiệm Trong không gian Oxyz , cho A 1;1; 3 , B  3; 1;1 Gọi M trung điểm AB , đoạn OM có độ dài A Câu 7: Tính giới hạn lim x  A Câu 8: B C D C D 1 2x 1 x 1 B Trong không gian Oxyz , cho A 1; 2; 1 , B  0; 2;3 Tính diện tích tam giác OAB A 29 B Câu 9: Tính tích phân I   A I   ln 29 C 78 D x 1 dx x B I  2ln C I   ln D I  Câu 10: Tập nghiệm bất phương trình log x  log 8  x  l TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 115 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018 Có CÊU TRóC 2018 A  8;   B  ;4 năm học 2018 C S 4;8  D S   0;  Câu 11: Mặt cầu (S) có diện tích 20 , thể tích khối cầu (S) A 20 B 20 C 20 D 4 Câu 12: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng sau đây? A  ;5 B  0;  C  2;  D  0;  Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên hình Hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B C D Câu 14: Đồ thị hàm số sau có tiệm cận ngang?  2x A y  x  2x B y  x  2x C y  x  x2 D y  x Câu 15: Đường cong hình bên cạnh đồ thị hàm số hàm số sau? A y  x3  3x2  B y  x3  3x  C y  x3  3x  D y  x3  3x  Câu 16: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đường cong hình bên Phương trình f  x   cú bao nhiờu nghim? A TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 116 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 B C D Câu 17: Cần chọn người cơng tác từ tổ có 30 người, số cách chọn A A303 B 330 Câu 18: Giá trị lớn hàm số f  x   A B D C303 C 10 x 1 đoạn 1;3 x2 C D Câu 19: Trong không gian Oxyz , mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   có bán kính A B C D Câu 20: Cho phương trình: cos x  sin x   * Bằng cách đặt t  sin x  1  t  1 phương trình (*) trở thành phương trình sau đây? A 2t  t  B t  t   C 2t  t   D t  t  Câu 21: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD theo a A V  a B V  11 a C V  a D V  10 a Câu 22: Hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai mặt hình lập phương cạnh a có diện tích xung quanh bao nhiêu? A 2 a B 2 a D  a C 2 a Câu 23: Chọn ngẫu nhiên học sinh lớp học gồm 25 nam 20 nữ Gọi A biến cố “ Trong học sinh chọn có học sinh nữ” Xác suất biến cố A là: A P  A  C205 C455 B P  A   20.C254 C455 C P  A   20.C444 C455 D P  A    C255 C455 Câu 24: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A C B D Câu 25: Với điều kiện sau m phương trình x  m.3x   có hai nghiệm phân biệt? A m  B m  C m  D m   Câu 26: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A  1; 2;3 , B  0;3;1 , C  4; 2;  Cơsin góc BAC TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 117 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 35 A B 35 năm häc 2018 C  35 D  35 Câu 27: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AA’ BC A a 2 B a C a D a Câu 28: Cho biết tăng trưởng dân số tính theo cơng thức tăng trưởng liên tục S  A.e Nr , A dân số thời điểm mốc, S dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số hàng năm Năm 2013 dân số giới vào khoảng 7095 triệu người Biết tỉ lệ tăng dân số giới hàng năm 1,32%, tỉ lệ tăng dân số không thay đổi đến năm 2020 dân số giới gần với giá trị sau đây? A 7879 triệu người B 7680 triệu người C 7782 triệu người D 7777 triệu người Câu 29: Phương trình 1     2018 có nghiệm log x log x log 2018 x B x  2018 2018! A x  2018.2018! Câu 30: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ (hình bên) Tính góc đường thẳng AB ' mặt phẳng  BDD ' B ' A B C D 60 D x   2018! C x  2017! B' 2018 C' D' A' 90 450 30 B C Câu 31: Biết  x ln xdx  m ln  n ln  p , A D m, n, p   Khi số m A B 18 C D 27 Câu 32: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục R có đồ thị hình bên Tính tích phân I   f '  x  1 dx A B C D I  2 I  1 I 1 I 2 Câu 33: Trong khơng gian Oxyz , cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có A  3;1; 2  , C 1;5;  Biết tâm hình chữ nhật A ' B ' C ' D ' thuộc trục hồnh, tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' A 91 TổNG HợP: nguyễn bảo vương B – 0946798489 C 74 https://www.facebook.com/phong.baovuong D Page | 118 TỏNG HợP Đề THI THư THPTQG 2018 Cã CÊU TRóC 2018 Câu 34: Tồn số nguyên m để hàm số y A B năm học 2018 x2 đồng biến khoảng  ; 1 ? xm C D Vô số n Câu 35: Xét khai triển 1  x   a0  a1 x  a2 x   an x n , với n  N * , n  Giả sử a1  27 , a2 A 1053 B 243 C 324 D 351   Câu 36: Cho hai số thực dương x, y thay đổi thỏa mãn đẳng thức  xy  1 22 xy 1  x  y x y Tìm giá trị nhỏ ymin y A ymin  B ymin  D ymin  C ymin  S Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, cạnh bên SA vng góc với đáy Gọi M trung điểm SA (hình vẽ bên cạnh) Biết hai đường thẳng CM SB hợp với góc 450 , khoảng cách hai đường thẳng CM SB bao nhiêu? 1 A B 1 C D M A C B Câu 38: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm R Biết hàm số y  f '  x  có đồ thị hình bên Đặt g  x   f  x   x Hàm số y  g  x  có điểm cực đại điểm cực tiểu? A Hàm số có điểm cực đại hai điểm cực tiểu B Hàm số khơng có điểm cực đại có điểm cực tiểu C Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu 2 Câu 39: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  1   y     z  1  điểm M  1;1;  Hai đường thẳng  d1  ,  d  qua điểm M tiếp xúc với mặt cầu  S  A, B Biết góc  d1   d2   , với cos   A B 11 , tính độ dài đoạn AB C D Câu 40: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm x  Gọi  d1  ,  d  tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x  y  g  x   xf  x  1 điểm có hoành độ x  Biết hai đường thẳng  d1  ,  d2  A vuông góc nhau, khẳng định sau đúng?  f TổNG HợP: nguyễn bảo vương B f 1  – 0946798489 C f 1  2 https://www.facebook.com/phong.baovuong D  f 1  2 Page | 119 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 năm học 2018 Cõu 41: Cho lăng trụ ABC A’B’C’ có tất cạnh Gọi  góc hai mặt phẳng  AB ' C '  A ' BC  , tính C' A' cos  A B B' 21 7 D C A C B Câu 42: Có số tự nhiên có 30 chữ số, cho số có mặt hai chữ số 1, đồng thời số chữ số có mặt số tự nhiên số lẻ? A 227 B 229 C 228 D 3.2 27 Câu 43: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Tồn giá trị nguyên tham số m để phương trình f  sin x   m có hai nghiệm đoạn  0;   ? A B C D Câu 44: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol  P  : y  x2 hai đường thẳng y  a, y  b   a  b  (hình vẽ) Gọi S1 diện tích hình phẳng giới hạn parabol  P đường thẳng y  a (phần tô đen);  S2  diện tích hình phẳng giới hạn parabol  P  , đường thẳng y  a đường thẳng y  b (phần gạch chéo) Với điều kiện sau a b S1  S2 ? A b  4a B b  2a C b  3a D b  6a Câu 45: Cho hàm số y  f  x  liên tục  \ 1 có bảng biến thiên sau: TỉNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 120 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018CấU TRúC 2018 th hm s y A năm häc 2018 có đường tiệm cận đứng? f  x  B C D Câu 46: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục đoạn 1;4 , đồng biến đoạn 1;4 thỏa mãn đẳng thức x  x f  x    f '  x   , x  1; 4 Biết f 1  A I  1186 45 B I  1174 45 C I  , tính I   f  x  dx 1222 45 D I  1201 45 Câu 47: Cho lăng trụ ABC A’B’C’ có AB '  3cm đường thẳng AB ' vng góc với đường thẳng BC ' Thể tích khối lăng trụ ABC A’B’C’ A cm B 3cm3 C cm D 27 cm 16 Câu 48: Gọi A tập hợp tất số tự nhiên có tám chữ số đơi khác Chọn ngẫu nhiên số thuộc A , tính xác suất để số tự nhiên chọn chia hết cho 45 53 A B C D 81 2268 36 162 Câu 49: Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A  0; 1;  , B  2; 3;0  , C  2;1;1 , D  0; 1;3 Gọi      L  tập hợp tất điểm M không gian thỏa mãn đẳng thức MA.MB  MC MD  Biết  L  đường tròn, đường tròn có bán kính r bao nhiêu? A r  11 B r  C r  D r  Câu 50: Một người lập kế hoạnh gửi tiết kiệm ngân hàng sau: Đầu tháng năm 2018, người gửi 10 triệu đồng; sau đầu tháng tiếp theo, người gửi số tiền nhiều 10% so với số tiền gửi tháng liền trước Biết lãi suất ngân hàng không đổi 0,5% tháng tính theo hình thức lãi kép Với kế hoạnh vậy, đến hết tháng 12 năm 2019, số tiền người tài khoản tiết kiệm bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng nghìn) A 922 756 000 đồng B 832 765 000 đồng C 918 165 000 đồng D 926 281 000 đồng - TæNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 121 ... | 11 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018 Có CấU TRúC 2018 năm học 2018 Số điểm cực trị hàm số y  f  x   x là: B A Câu 35: C D Cho hàm số y  f  x   22018 x3  3. 22018 x  2018 có đồ thị... 12 Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? TổNG HợP: nguyễn bảo vương 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018 Có CấU TRúC 2018 năm học 2018 - Nu a mp...  2018 xy TổNG HợP: nguyễn bảo v­¬ng – 0946798489 D  y  x  3 2018x 3 y https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 13 TỏNG HợP Đề THI THử THPTQG 2018 Có CấU TRúC 2018 năm học 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử môn toán cấu trúc 2018 (tiếp theo), đề thi thử môn toán cấu trúc 2018 (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay