tran thi phuong thanh khoi phu 2 tc chuong 6 kt no phai tra

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:42

1/4/2015 ĐH Kinh Tế TP HCM Khoa Kế Toán Kiểm Tốn Bộ mơn Kế tốn tài CHƯƠNG KẾ TỐN NỢ PHẢI TRẢ BỘ MƠN KTTC Sau nghiên cứu xong chương người học có thể:  Giải thích nội dung liên quan đến nợ phải trả bao gồm việc ghi nhận, đánh giá nợ phải trả theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 – chuẩn mực chung (VAS 01)  Nhận diện vận dụng tài khoản kế tốn thích hợp xử lý giao dịch liên quan đến nợ phải trả  Hiểu tổ chức vấn đề liên quan đến chứng từ sổ sách phần hành kế toán nợ phải trả  Xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nợ phải trả doanh nghiệp  Biết cách trình bày BCTC nội dung liên quan đến nợ phải trả 1/4/2015 Những vấn đề chung Tổ chức kế tốn nợ phải trả Trình bày thơng tin BCTC Những vấn đề chung 1.1 Khái niệm 1.2 Điều kiện ghi nhận 1.3 Phân loại 1.1 Khái niệm - Là nghĩa vụ DN phát sinh từ giao dịch kiện qua mà DN phải toán từ nguồn lực - T/ tốn nghĩa vụ tiền / TS khác / thay khoản nợ khác / chuyển nợ thành VCSH - Khoản nợ phải xác định (ước tính) cách đáng tin cậy 1/4/2015 1.3 Phân loại Chu kỳ kinh doanh bình thường DN 12 tháng 1 CKKD DH NH Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm Tổ chức kế toán nợ phải trả 2.1 KT khoản vay 2.2 KT phải trả người bán 2.3 KT thuế phải nộp nhà nước 2.4 KT phải trả người lao động 2.5 KT doanh thu chưa thực 2.6 KT chi phí phải trả 2.7 KT trái phiếu phát hành 2.8 KT thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2.9 KT phải trả khác 2.1 KT khoản vay Vay cách thức huy động vốn từ:  Ngân hàng  Các tổ chức, cá nhân ngồi doanh nghiệp Mục đích:  Bổ sung vốn kinh doanh, vốn XDCB hay mua sắm TSCĐ Nợ gốc vay Lãi vay 1/4/2015 2.1 KT khoản vay Vay ngắn hạn Mục đích Mục đích Vay dài hạn - Bổ sung vốn lưu động - Bổ sung vốn XDCB, mua sắm TSCĐ Một phần t/toán vòng 12 tháng chu kỳ KD Nợ dài hạn đến hạn trả 2.1 KT khoản vay Vay CP vay (lãi vay)  Phù hợp   Khơng Sổ KT Vốn hóa ( 635 ) Trả lãi định kỳ Trả lãi trước Trả lãi sau 2.1 KT khoản vay Trả định kỳ  CP phát sinh  kỳ Trả lãi trước  CP phát sinh  nhiều kỳ Ghi Treo 635 142 / 242 1/4/2015 Số dư đầu tháng 12/N:  TK 311: 40.000.000 (khế ước vay tháng Cty K, đến hạn 31/12/N; lãi đơn 1,2%/tháng trả lãi định kỳ vào cuối tháng) Số phát sinh tháng 12/N: 01/12/N, ký hợp đồng vay với Cty H số tiền 200.000.000đ, thời hạn năm, trả nợ gốc lãi định kỳ lần vào ngày 1/6/N+1; 1/12/N+1; 1/6/N+2 1/12/N+2 Số tiền trả lần 56.000.000đ (phân bổ lãi theo phương pháp đường thẳng) Công ty làm thủ tục trả nợ cho nhà cung cấp 10/12/N, nhận GB có ngân hàng khoản tiền vay ngân hàng VP Bank số tiền 20.000.000 đ, thời hạn tháng, lãi suất 1%/tháng, trả lãi trước 31/12/N, chuyển khoản trả lãi tháng 12 nợ gốc cho Cty K Cuối tháng 12/N, tính lãi phải trả Cty H năm N; đồng thời xác định nợ dài hạn đến hạn trả năm N+1 để kết chuyển 01/12/N, ký hợp đồng vay với Cty H Nợ 331: Có 341: 200.000.000 200.000.000 10/12/N, nhận GB có ngân hàng khoản tiền vay ngân hàng VP Bank số tiền 20.000.000 đ, thời hạn tháng, lãi suất 1%/tháng, trả lãi trước Nợ 112: 19.400.000 Nợ 142: 600.000 Có 341: 20.000.000 1/4/2015 31/12/N, chuyển khoản trả lãi tháng 12 nợ gốc cho Cty K Nợ 311: 40.000.000 Nợ 635: 480.000 Có 112: 40.480.000 01/12/N, ký hợp đồng vay với Cty H số tiền 200.000.000đ, thời hạn năm, trả nợ gốc lãi định kỳ lần vào ngày 1/6/N+1; 1/12/N+1; 1/6/N+2 1/12/N+2 Số tiền trả lần 56.000.000đ (phân bổ lãi theo phương pháp đường thẳng) Thanh toán N+1 N+2 Tổng t/toán Nợ gốc Lãi 1/6/N+1 56 50 1/12/N+1 56 50 1/6/N+2 56 50 1/12/N+2 56 50 Cuối tháng 12/N, tính lãi phải trả Cty H năm N; đồng thời xác định nợ dài hạn đến hạn trả năm N+1 để kết chuyển Nợ 341: Có 315: 100.000.000 100.000.000 1/4/2015 2.2 Phải trả người bán Khoản phải trả cho người bán khoản nợ phải trả giá trị vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ (điện, nước, gas, khí, sửa chữa ) mà doanh nghiệp mua chịu người bán hàng hay nhà cung cấp; kể khoản phải trả cho người nhận thầu XDCB hay sửa chữa lớn TSCĐ 2.2 Phải trả người bán Quan hệ công nợ DN Mua chịu (đã nhận hàng) Phải trả Người bán Ứng trước tiền hàng (chưa nhận hàng) TK 331 Phải thu DN kế toán HTK theo pp kê khai thường xun, tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, có tình hình sau: 1) Mua VL nhập kho chưa toán cho người bán A giá chưa thuế 40tr, TGTGT 10%, điều kiện T/Tốn1/5,n/30 2) Mua máy vi tính cửa hàng Tin Học cho phòng kế tốn giá 18.000.000 đ, VAT 5% chưa trả tiền 3) Chi tiền mặt trả cho người bán NV sau trừ chiết khấu hưởng 4) Ký hợp đồng giao thầu xây dựng nhà xưởng giá 120 tr Chuyển khoản ứng trước cho nhà thầu 50 tr 1/4/2015 1) Mua VL nhập kho chưa toán cho người bán A giá chưa thuế 40tr, TGTGT 10% Nợ 152: 40.000.000 Nợ 133: 4.000.000 Có 331: 44.000.000 2) Mua máy vi tính cửa hàng Tin Học cho phòng kế tốn giá 18.000.000 đ, VAT 5% chưa trả tiền Nợ 211: 18.000.000 Nợ 133: 900.000 Có 331: 18.900.000 3) Chi tiền mặt trả cho người bán NV sau trừ chiết khấu hưởng Nợ 331: 44.000.000 Có 515: 440.000 Có 111: 43.560.000 1/4/2015 4) Chuyển khoản ứng trước cho nhà thầu 50 tr Nợ 331: Có 112: 50.000.000 50.000.000 2.3 KT thuế & khoản phải nộp nhà nước Là số tiền mà doanh nghiệp phải có nghĩa vụ toán với nhà nước khoản nộp tài bắt buộc loại thuế gián thu, trực thu; khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác phát sinh theo chế độ quy định -Thuế GTGT - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế nhà đất, thuế môn -… 2.3 KT thuế & khoản phải nộp nhà nước Nợ ngắn hạn -Thuế GTGT - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế nhà đất, thuế môn -… 1/4/2015 2.4 KT phải trả người lao động Nghĩa vụ toán cho người lao động:  Tiền lương, khoản phụ cấp  Tiền thưởng  Trợ cấp BHXH thực tế Nợ ngắn hạn 2.4 KT phải trả người lao động Bảng CĐKT TS = NPT Báo cáo KQKD + VCSH LN = DT - CP ↑  NLĐ  Lương, phụ cấp  Thưởng  CP ↑ Quỹ khen thưởng tài trợ  Trợ cấp BHXH thực tế  NPT↓ Chi hộ BHXH  TS ↑ Tại DN tháng 10 có tình hình tiền lương sau: (đơn vị tính 1.000đ) Phát sinh tháng : 1/ Chi tiền mặt tạm ứng lương kì I cho CNV 20.000 2/ Tổng hợp tiền lương phải trả tháng 50.000, đó:  Lương phải trả nhân viên bán hàng: 20.000  Lương phải trả nhân viên quản lý DN: 30.000 3/ Thuế thu nhập phải nộp thay CNV cho quan thuế 2.000 4/ Trợ cấp ốm đau, thai sản tháng 5.000 5/ Chi tiền mặt tốn lương kì II BHXH cho CNV 10 1/4/2015 1/ Chi tiền mặt tạm ứng lương kì I cho CNV 20.000 Nợ 334: 20.000 Có 111: 20.000 2/ Tổng hợp tiền lương phải trả tháng 50.000, đó:  Lương phải trả nhân viên bán hàng: 20.000  Lương phải trả nhân viên quản lý DN: 30.000 Nợ 641: 20.000 Nợ 642: 30.000 Có 334: 50.000 3/ Thuế thu nhập phải nộp thay CNV cho quan thuế 2.000 Nợ 334: Có 333: 2.000 2.000 11 1/4/2015 4/ Trợ cấp ốm đau, thai sản tháng 5.000 Nợ 3383: Có 334: 5.000 5.000 5/ Chi tiền mặt toán lương kì II BHXH cho CNV Nợ 334: Có 111: 33.000 33.000 2.9 KT phải trả khác Là khoản phải trả ngồi khoản tốn với người bán, với Nhà nước thuế, với người lao động, với nội bao gồm: - Phải trả cho đơn vị bên nhận ký quỹ, ký cược - Tình hình trích tốn quỹ BHXH, BHTN, BHYT & KPCĐ -… 12 1/4/2015 2.9 KT phải trả khác Là khoản tiền phải trả cho doanh nghiệp, cá nhân bên doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược nhằm đảm bảo cho dịch vụ liên quan đến hoạt động SXKD thực hợp đồng kinh tế ký kết Ngắn hạn Dài hạn 003 2.9 KT phải trả khác Là quỹ tiền tệ dùng trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sức lao động, hưu hay tử tuất Là quỹ tiền tệ dùng hỗ trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ bị nghỉ việc ngồi ý muốn, gồm trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm 2.9 KT phải trả khác Là quỹ tiền tệ sử dụng để chi trả chi phí khám, chữa bệnh khoản chi phí hợp pháp khác theo quy định cho người tham gia bảo hiểm y tế Là quỹ tiền tệ hình thành dùng để tài trợ cho hoạt động cơng đồn cấp Đối với doanh nghiệp việc trích nộp KPCĐ tính vào chi phí SXKD doanh nghiệp 13 1/4/2015 2.9 KT phải trả khác Doanh nghiệp Tính vào chi phí đối tượng tính lương Người lao động Khấu trừ vào khoản tốn cho NLĐ Nguồn hình thành 2.9 KT phải trả khác  DN : 24 %  NLĐ: 10.5 % T/T Lương Biến động ↑↓     338 2: Kinh phí cơng đồn 338 3: Bảo hiểm xã hội 338 4: Bảo hiểm y tế 338 9: Bảo hiểm thất nghiệp 2.9 KT phải trả khác Bảng CĐKT TS = NPT Báo cáo KQKD + VCSH LN = DT - CP ↑  BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ  DN chịu  CP ↑  NLĐ chịu  NPT↓ 14 1/4/2015 Tổng hợp tiền lương phải trả tháng 50.000, đó:  Lương phải trả nhân viên bán hàng: 20.000  Lương phải trả nhân viên quản lý DN: 30.000 Nợ 641: BP4.600 BH Nợ 642: 6.900 QLDN Nợ 334: 4.750 Có 338: 16.250 Trình bày thơng tin BCTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN “Nợ phải trả” trình bày Bảng cân đối kế toán bên phần Nguồn vốn – loại A Nợ phải trả bao gồm nhóm: khoản mục “Nợ ngắn hạn” “Nợ dài hạn” Trình bày thơng tin BCTC NGUỒN VỐN M S Số Cuối năm Số đầu năm A – NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn - Vay nợ ngắn hạn - Phải trả người bán - Người mua trả tiền trước - Thuế khoản phải nộp nhà nước - Phải trả người lao động 15 1/4/2015 Trình bày thơng tin BCTC THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh nghiệp phải trình bày chi tiết Thuyết minh báo cáo tài khoản nợ phải trả ngắn hạn dài hạn, bao gồm:  Mục V.15 chi tiết Vay nợ ngắn hạn  Mục V.20 chi tiết Vay nợ dài hạn  Mục V.16 chi tiết khoản thuế phải nộp cuối kỳ  Mục V.17 chi tiết nội dung khoản chi phí phải trả  Mục V.18 chi tiết nội dung khoản phải trả khác 16
- Xem thêm -

Xem thêm: tran thi phuong thanh khoi phu 2 tc chuong 6 kt no phai tra, tran thi phuong thanh khoi phu 2 tc chuong 6 kt no phai tra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay