Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị của Khả Năng Đa Ngữ

20 15 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:39

Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Khả Năng Đa Ngữ Buổi thuyết trình cho Người Dân Cộng Đồng Và Giới Lãnh Đạo Thương Nghiệp Mục Tiêu Công nhận thảo luận giá trị khả đa ngữ kỷ 21 Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới Bộ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ Nói… "Sự kiện em khơng trưởng thành [với hai thứ tiếng] đặt em vào bất lợi khó cạnh tranh," nhận xét học sinh nhiều nước khác thường học thêm ngôn ngữ khác Bộ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ, Arne Duncan 29 Tháng Năm, 2013 Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới Vai Trò Ngơn Ngữ Khả Năng Tồn Cầu • Khả song ngữ khả đa ngữ – lợi cho học sinh cạnh tranh để thành cơng xã hội tồn cầu kỷ 21 • Học sinh phải phát triển bốn khả để – – – – tìm hiểu giới ghi nhận quan điểm truyền đạt ý tưởng hành động Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Các Ngôn Ngữ Thế Giới Kết Quả Nghiên Cứu Về Học Ngơn Ngữ Cho Biết Gì? Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới Lợi Ích Việc Học Ngơn Ngữ Từ Thuở Bé Các Chương Trình Song Ngữ • Yểm trợ tiếng mẹ đẻ giúp cải tiến thành học tập • Những người tham gia chương trình dài hạn học hai ngơn ngữ bỏ học trung học học giỏi Người Học Anh Ngữ khác giảng dạy môi trường dùng Anh Ngữ • Học sinh dùng Anh Ngữ giảng dạy môi trường dùng hai ngôn ngữ học giỏi bạn học môi trường dùng Anh Ngữ Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới Cơng Dân Thoải Mái Nói Chuyện Ngơn Ngữ Thứ Nhì 10% 10% cơng dân Hoa Kỳ sinh đẻ cảm thấy thoải mái nói chuyện ngôn ngữ Anh Ngữ Nguồn trích: 2010 U.S Census 54% 54% người Âu Châu cảm thấy thoải mái nói chuyện ngơn ngữ thứ nhì Nguồn trích: European Commission, 2012 Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới Tỷ Lệ Phần Trăm Các Trường Hoa Kỳ Có Dạy Ngoại Ngữ 100% 90% Tỷ Lệ Phần Trăm Các Trường 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 2008 All Elementary 31% 25% Public Elementary 24% 15% All Middle Schools 75% 58% All High Schools 91% 91% Nguồn trích: America’s Foreign Language Deficit, Forbes, 2012 Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Các Ngôn Ngữ Thế Giới Học Ngoại Ngữ K-12 • 21 nước đòi hỏi học sinh họ phải học thêm ngoại ngữ • Trung Quốc – Bắt buộc phải học ngoại ngữ từ 8-9 tuổi • Canada – Bắt buộc phải học ngoại ngữ từ 10 tuổi • Hoa Kỳ – Khơng bắt buộc phải học ngoại ngữ Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Các Ngôn Ngữ Thế Giới Xem Video: Tiếng Nói Người Đương Cuộc Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 10 Các Chương Trình Giải Thưởng Song Ngữ Con Dấu Song Ngữ Các Giải Thưởng Pathway Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Các Ngôn Ngữ Thế Giới 11 Con Dấu Song Ngữ Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang California địa hạt văn phòng giáo dục quận cơng nhận học sinh hội đủ tiêu chuẩn chứng tỏ khả thơng thạo nhiều ngơn ngữ khác ngồi Anh Ngữ tốt nghiệp trung học Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 12 Các Lợi Ích Con Dấu Song Ngữ • Khuyến khích học sinh phát triển trì khiếu song văn hóa đa ngữ • Khuyến khích phát triển nhận thức tích cực ngơn ngữ văn hóa hiểu biết văn hóa khác • Khuyến khích phát triển chương trình hội nhập song ngữ, chương trình ngôn ngữ giới, mẹ đẻ, di sản trường học • Giúp hãng sở có phương pháp nhận định người xin việc có khiếu ngơn ngữ song văn hóa Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 13 Các Giải Thưởng Pathway Để khuyến khích học sinh bắt đầu tiếp tục học ngôn ngữ thứ nhì thứ ba •Vào cuối bậc tiểu học học sinh trao – Giải Thưởng Dịch Vụ Song Ngữ Tham Gia – Giải Thưởng Thành Quả Song Ngữ •Vào cuối bậc trung học đệ cấp (cấp hai) học sinh trao – Giải Thưởng Theo Đuổi Khả Năng Song Ngữ – Giải Thưởng Thành Quả Song Ngữ Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 14 Nhiều Con Đường đưa đến Khả Năng Đa Ngữ Các hội cho trường học soạn chương trình ngơn ngữ trường Các Chương Trình Ngoại Ngữ/Học Ngơn Ngữ Thế Giới K-6 6-12 Các Chương Trình Song Ngữ (Trước K-6) Những lớp ngôn ngữ giới truyền thống trường trung học đệ cấp (cấp hai) trung học Các Chương Trình Hội Nhập Song Ngữ K-12 Hội Nhập Song Phương Hội Nhập Đơn Phương Ngoại Ngữ Trường Tiểu Học (FLES) Tiếng Tây Ban Nha cho Người Nói Tiếng Mẹ Đẻ Tiếng Tây Ban Nha Kinh Nghiệm Ngoại Ngữ (FLEX) Các chương trình ngơn ngữ sau học cuối tuần Tiếng Việt cho Người Nói Tiếng Mẹ Đẻ Tiếng Việt Du học ngoại quốc Ứng trích từ World Language Plan, San Diego County Office of Education, 2012 Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 15 Thành Lập Chương Trình Giải Thưởng Thơng báo cho thành phần đương chương trình Xác định mục đích tâm Phát triển tiêu chuẩn đánh giá (hiệu & tiến trình) Thành lập chương trình tiếp cận Thành lập tiến trình nhận định học sinh nhân viên hội đủ điều kiện để thực thi chương trình Thiết kế trao giải thưởng Thành lập ủy ban cố vấn để soạn đề nghị Trình bày với Hội Đồng Học Đường Thành lập ngân sách chương trình Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngôn Ngữ Thế Giới 16 Các Địa Hạt Tham Gia Quận Santa Clara • Alum Rock Union SD • Campbell Union SD • Mount Pleasant SD • Campbell Union HSD • Mountain ViewLos Altos Union HSD • East Side Union HSD • Gilroy Unified SD • Oak Grove SD • Latino College Preparatory Academy • Palo Alto Unified SD • San Jose Unified SD • Morgan Hill Unified SD • Santa Clara Unified SD Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 17 Sử Dụng Các Phương Tiện Toàn danh sách nguồn tài nguyên trợ giúp tại: http://mes.sccoe.org/bwlct/ home/Pages/default.aspx Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị Các Ngôn Ngữ Thế Giới 18 Kêu Gọi Hành Động Nghĩ quý vị nghe từ buổi thuyết trình Hãy nghĩ tâm riêng quý vị việc phát triển Cơng Dân Tồn Cầu Thế Kỷ 21 Hãy điền câu để trống sau đây: • Về cá nhân tôi, tâm • Về mặt nghề nghiệp, tơi tâm Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 19 Muốn Biết Thêm Chi Tiết Yee Wan, Ed.D (Tiến Sĩ Giáo Dục), Giám Đốc, Dịch Vụ Giáo Dục Đa Ngữ yee_wan@sccoe.org 408-453-6825 Melissa Christie, Giám Đốc, Học Trình Giảng Huấn melissa_christie@sccoe.org 408-453-6632 Angelica Ramsey, Ed.D (Tiến Sĩ Giáo Dục), Tổng Giám Đốc Văn Hóa Học Thuật, Sở Dịch Vụ Giáo Dục angelica_ramsey@sccoe.org 408-453-6508 Giáo Dục cho Khả Năng Tồn Cầu: Giá Trị Các Ngơn Ngữ Thế Giới 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị của Khả Năng Đa Ngữ, Giáo Dục cho Khả Năng Toàn Cầu: Giá Trị của Khả Năng Đa Ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay