PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:38

VẤN ĐỀ 11 D U C _V TM H PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Thu nhập cá nhân 2007 D Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 (1/7 có Hiệu lực) TM H Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài ban hành _V Thơng tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật U C Thuế thu nhập cá nhân Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài ban hành   SĐ, BS Thơng tư 175/2010/TT-BTC; Thông tư 12/2011/TT-BTC; Thông tư 113/2011/TT-BTC KẾT CẤU BÀI HỌC D I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHỦ THỂ CĂN CỨ & PP TÍNH THUẾ C KHÁI NIỆM _V TM H SỰ RA ĐỜI II.NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẶC ĐIỂM U T.TỰ T.TỤC THU NỘP MIỄN - GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỰ RA ĐỜI 1887 1889 NHẬT ĐỨC U C _V TM H ANH D 1841 Thuế TNCN TG Nay Có 180 QG áp dụng I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỰ RA ĐỜI Thuế TNCN Việt Nam D 2007 Ngày 27/12/1990 HĐNN ban hành Pháp lệnh thuế TN người có TN cao C _V Trước 1990 TM H 1990 Ngày 21/11/2007 QH ban hành Luật thuế TNCN U Nhà nước không đánh thuế thu nhập cá nhân I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Khái niệm D TM H Thừa kế C _V U -Điều tiết thu nhập -Đảm bảo công XH -Tạo nguồn thu cho NS I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Khái niệm D TM H U C _V Thuế TNCN loại thuế trực thu đánh vào số khoản thu nhập, đáng cá nhân nhằm thực sách điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư, góp phần thực công xã hội thu nhập góp phần tăng nguồn thu cho NSNN I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẶC ĐIỂM • Thuế TNCN có diện đánh thuế rộng D TM H • Điều tiết, phân phối lại thu nhập xã hội; có xét đén khả đóng góp cụ thể cá nhân C _V • Kỹ thuật tính thuế thuế TNCN phức tạp • áp dụng biểu thuế lũy tiến phần U • Có tính tất yếu gắn với sách xã hội quốc gia II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN CHỦ THỂ D _V TM H QUAN HỆ PHÁP LUẬT THUẾ NGƯỜI THU THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ U C II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN CHỦ THỂ D TỔNG CỤC THUẾ NGƯỜI THU THUẾ CỤC THUẾ _V TM H CƠ QUAN THUẾ U C CHI CỤC THUẾ II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN CHỦ THỂ D NGƯỜI NỘP THUẾ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ _V TM H CÁ NHÂN CƯ TRÚ • Có mặt VN từ 183 ngày trở lên /1 năm dương lịch (12 tháng liên tục) • Có nơi thường xuyên VN: (1) Đăng ký thường trú (2) có nhà thuê để VN với thời hạn >90 ngày • Ngồi t/h kể U C Có thu nhập chịu thuế II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN CHỦ THỂ Đưa cá nhân kinh doanh vào diện nộp thuế TNCN D CÁ NHÂN CƯ TRÚ TM H Điểm Có thu nhập chịu thuế U C _V NGƯỜI NỘP THUẾ CÁ NHÂN KHƠNG CƯ TRÚ bổ sung ĐK có nơi thường xuyên để x.định người cư trú II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN CHỦ THỂ D Thu nhập từ kinh doanh Thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ đầu tư vốn TM H Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ trúng thưởng C _V NGƯỜI NỘP THUẾ Thu nhập từ quyền Thu nhập từ nhượng quyền thương mại Thu nhập từ nhận thừa kế CK, BĐS… Có thu nhập chịu thuế U Thu nhập từ nhận từ quà tặng CK, BĐS… II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN CHỦ THỂ D TM H Điểm Phân loại thu nhập chịu thuế theo nguồn phát sinh thu nhập _V B.sung: TN từ chuyển nhượng quyền TM, ttừ quà tặng CK… NGƯỜI NỘP THUẾ U C Có thu nhập chịu thuế II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN C.CỨ TÍNH THUẾ P.PHÁP TÍNH THUẾ D TM H Chủ thể Phát sinh & VN Phát sinh VN TN tính thuế X Thuế suất TN tính thuế X Thuế suất U - Thuế suất Người không cư trú C - Cách tính Người cư trú Đ2 Luật _V - Thu nhập chịu thuế Chủ thể Lũy tiến phần 185 Toàn phần Toàn phần II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TM H (Từ 1/7/2013 = 3,6tr) Mức giảm trừ (Từ 1/7/2013 = 3,6tr) (Từ 1/7/2013 = 9tr) U C _V GIẢM TRỪ Là số tiền trừ vào thu nhập chịu thuế trước tính thuế thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công đối tượng nộp thuế cá nhân cư trú D MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ Là số khoản thu nhập mà cá nhân không cư trú nộp quy định Đ Luật TTNCN, Đ4 NĐ100 II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN Người phụ thuộc D Con 18 tuổi; TM H MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ Con 18 tuổi bị tàn tật, khơng có khả lao động _V Giảm trừ Con theo học trường: đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, thu nhập có thu nhập khơng vượt q 500.000đ/tháng; U C Người độ tuổi LĐ người độ tuổi LĐ vợ, chồng, cha/mẹ (đẻ, vợ, chồng), CN khác không nơi nượng tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng bị tàn tật, khơng có khả LĐ, khơng có thu nhập có thu nhập khơng vượt q 500.000đ/tháng II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN Chỉ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đăng ký thuế cấp mã số thuế TM H oMỗi người phụ thuộc tính giảm trừ 01 lần vào 01 đối tượng nộp thuế năm tính thuế; _V Giảm trừ Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc D MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ U C oĐối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc & chịu trách nhiệm tính trung thực việc kê khai II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN TN từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế BĐS người thân gia đình (vợ, chồng, cha, mẹ, ông, bà, cháu, nuôi) TM H TN từ chuyển nhượng nhà ở, QSDĐ tài sản gắn liền với đất CN trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, QSDĐ Việt Nam _V MIỄN THUẾ D MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ TN từ giá trị QSDĐ cá nhân Nhà nước giao đất trả tiền giảm tiền sử dụng C U TN hộ gia đình, cá nhân từ sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến qua sơ chế thông thường II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN D TN từ chuyển đổi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao để sản xuất TM H MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ TN từ lãi tiền gửi ngân hàng, TCTD, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ _V MIỄN THUẾ Thu nhập từ kiều hối C U Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm trả cao so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN D Tiền lương hưu Bảo hiểm xã hội chi trả Cá nhân sinh sống Việt Nam miễn thuế tiền lương hưu nước trả TM H MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ 10 Thu nhập từ học bổng Thu nhập từ bồi thường HĐ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân 11 thọ, tiền bồi thường tai nạn LĐ, khoản bồi thường NN khoản bồi thường khác theo quy định PL _V MIỄN THUẾ U C Thu nhập nhận từ quỹ từ thiện hoạt động mục 12 đích từ thiện, nhân đạo, khơng nhằm mục đích thu lợi nhuận nhà nước thừa nhận, công nhận Thu nhập nhận từ nguồn viện trợ nước ngồi mục 13 đích từ thiện, nhân đạo hình thức CP phi CP CQNN có thẩm quyền phê duyệt II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN Là việc TC, CN trả thu nhập thực tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập đối tượng nộp thuế trước chi trả thu nhập D TM H MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế: TN cá nhân không cư trú; _V KHẤU TRỪ TN từ tiền lương, tiền công; TN từ đầu tư vốn; TN từ c.nhượng vốn, chuyển nhượng CK; U TN từ quyền; C TN từ trúng thưởng; TN từ nhượng quyền thương mại II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN TM H Đối tượng người cư trú gặp khó khăn thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả nộp thuế xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại không vượt số thuế phải nộp U C _V GIẢM THUẾ D MIỄN GIẢMKHẤU TRỪ THUẾ II NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ TNCN TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU NỘP D TM H DK MS THUẾ CQ CHI TRẢ THU NHẬP CƠ QUAN THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ U C _V KÊ KHAI THUẾ NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay