PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:38

VẤN ĐỀ 10 D U C _V TM H PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG D II.NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ GTGT _V TM H I TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT 1.KHÁI NIỆM C KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ ĐẶC ĐiỂM U CHỦ THỂ CĂN CỨ & PP TÍNH THUẾ VAI TRỊ T.TỰ T.TỤC THU NỘP K.TRỪ– GIẢM-HOÀN THUẾ VĂN BẢN PHÁP LUẬT D  Luật Thuế GTGT năm 2008 TM H  Luật thuế GTGT sửa đổi 2013 (1/1/2014 Có hiệu lực)  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT; _V  Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá C trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP 121/2011/NĐ-CP Bộ Tài ban hành 06/2012/TT-BTC U  Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư  Văn hướng dẫn thi hành khác I TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT 1.Khái niệm D TM H Là thuế gián thu Tính giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ C _V Thuế GTGT U Phát sinh q trình SX  lưu thơng  tiêu dùng I TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT D Giá trị thuế nộp Ko thay đổi phụ thuộc vào giai đoạn lưu thơng khác tính giá mua cuối HH-DV Chỉ tính phần giá trị tăng thêm U C _V Đối tượng chịu thuế rộng Tính thuế TM H Đối tượng chịu thuế Đặc điểm I TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT Vai trò VT đặc thù D VT chung TM H Vai trò Kiểm soát hoạt động chủ thể kinh doanh & tình hình sản xuất thơng qua kiểm tra hóa đơn, chứng từ U C _V + Tạo nguồn thu cho NSNN; + Điều tiết hoạt động kinh tế; + Hướng dẫn tiêu dùng xã hội II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Đối tượng chịu thuế D VIỆT NAM TM H Điều LGTGT SẢN XUẤT _V TIÊU DÙNG U C KINH DOANH Đối tượng không chịu thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Chủ thể D TM H NGƯỜI NỘP THUẾ NGƯỜI CHỊU THUẾ U C _V CHỦ THỂ NGƯỜI THU THUẾ II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT D Tỏ chức kinh doanh thành lập theo LDN, Luật HTX TM H TC-CN SẢN XUẤT HÀNG HÓA DN có vốn đầu tư nước ngồi TC-CN KINH DOANH DỊCH VỤ Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người KD độc lập, Tc, Cn Sx, KD VN mua DV Tc NNg khơng có sở thường trú VN cá nhân nước ngồi khơng cư trú VN U C Điều LGTGT; Điều NĐ 123; Mục I.1 TT129 Tc KT; Tc XH; TcXH nghề nghiệp đ.v vũ trang; đ.v nghiệp, _V NGƯỜI NỘP THUẾ Chủ thể II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Chủ thể D _V TM H U C NGƯỜI CHỊU THUẾ TC-CN tiêu thụ, sử dụng HH-DV thuộc diện chịu thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT D oGiá tính thuế giá bán hàng hóa dịch vụ chưa có thuế GTGT oĐược xác định đồng Việt Nam; THUẾ SUẤT U C _V TM H GIÁ TÍNH THUẾ Căn Căn & PP tính thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT D oGiá tính thuế giá bán hàng hóa dịch vụ chưa có thuế GTGT oĐược xác định đồng Việt Nam; THUẾ SUẤT _V TM H GIÁ TÍNH THUẾ Căn Căn & PP tính thuế Thuế GTGT sửa đổi 2004 0% - 5% 10% U C Thuế GTGT 1998: 0% - 5% 10%-20% Thuế GTGT 2008 0% - 5% 10% II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Áp dụng hàng hoá dịch vụ xuất (trừ số trường hợp cụ thể) D 0% Căn & PP tính thuế TM H THUẾ SUẤT 5% hàng hoá dịch vụ thiết yếu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp (nước phục vụ sx, sinh hoạt, thức ăn chăn ni, đường mía, ) Mới: Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà xã hội C _V 10% U Áp dụng hàng hoá dịch vụ lại II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT PP khấu trừ • Cơ sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán,hoá đơn, chứng từ • Đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế T.Hợp áp dụng • Cá nhân, Hộ KD ko có sở thường trú VN; chưa thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ • Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ U C PP trực tiếp _V TM H Phương pháp tính thuế D Áp dụng đến 1/1/2014 Căn & PP tính thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT New Căn & PP tính thuế Phương pháp tính thuế Trường hợp áp dụng D + Cơ sở sx, kdoanh có doanh thu >= tỷ đồng/năm TM H P.PHÁP KHẤU TRỪ + Cở sở đăng ký áp dụng (Không áp dụng với hộ/cá nhân kinh doanh) _V + Hộ, cá nhân kinh doanh U P.PHÁP TRỰC TIẾP C + Cơ sở sx, kdoanh có doanh thu < tỷ đồng/năm + Nhà thầu nước ko có sở thường trú VN + Cơ sở đăng ký áp dụng II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Căn & PP tính thuế Phương pháp tính thuế Cách tính D TM H Thuế GTGT đầu Thuế GTGT phải nộp _V P.PHÁP KHẤU TRỪ Thuế GTGT đầu vào Thuế suất U C Giá tính thuế HH, DV bán II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Căn & PP tính thuế Phương pháp tính thuế Cách tính D Đối với sở kinh doanh vàng bạc, đá quý TM H New Thuế GTGT phải nộp _V P.PHÁP TRỰC TIẾP GTGT vàng bạc, đá quý 10% Đối với sở kinh doanh khác Doanh thu U C Thuế GTGT phải nộp 1%: P.phối HH 5%: D.vụ, x.dựng 3%: SX, vận tải, 2%: Khác II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Thủ tục thu nộp thuế D Khai theo tháng TM H U C _V Khai thuế  HH xuất nhập Khai theo lần phát HH sở sx sinh kinh doanh ngoại t/h tỉnhtính thuế GTGT Khai theo phương pháp toán theo năm trực tiếp GTGT II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Thủ tục thu nộp thuế D TM H Hồ sơ Nộp thuế • Theo tháng: chậm nhất12 ngày (của tháng tiếp theo) • Theo năm: 90 ngày (kết thúc năm DL năm TC) • Theo lần phát sinh: 10 ngày (từ phát sinh nghĩa vụ thuế) U C _V Khai thuế CQ quản lý thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Khấu trừ thuế D (1) Có hố đơn GTGT mua HH-DV chứng từ nộp thuế GTGT khâu NK TM H Điều kiện (2) Có chứng từ toán qua ngân hàng HH-DV mua vào (>20triệu) _V U C (3) HH – DV xuất khẩu: (1)+(2)+hợp đồng mua bán, cung ứng DV + Tờ khai hải quan II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Khấu trừ thuế D Khấu trừ toàn bộ: + HH-DV dùng để sx-kd HH-DV chịu thuế GTGT + HH-DV tài sản cố định (1/1/2014 bỏ) + HH-DV sử dụng cho tìm kiếm, thăm dò phát triển mỏ dầu, khí (Mới bổ sung) + HH-DV bán cho TC-CN sử dụng viện trợ _V TM H Nguyên tắc U C Khấu trừ phần: HH-DV dùng để sx-kd HH-DV chịu thuế ko chịu thuế GTGT  Khấu trừ phần thuế HH-DV để sx HH-DV chịu thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Là việc quan thuế định trả lại số tiền thuế GTGT nộp vượt chủ thể nộp thuế D + Cục trưởng Cục thuế + Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Tổng cục trưởng Tổng cục thuế (t/h đặc biệt) U C _V Thẩm quyề n TM H Khái niệm Hoàn thuế II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT Hoàn thuế D Các t/h hoàn thuế TM H Sau tháng liên tục (Mới 12 tháng quý) có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết; Thuế GTGT HH-DV Xuất chưa khấu trừ hết tháng/quý 200 (Mới 300) triệu trở lên; U C _V Có dự án đầu tư mới, giai đoạn đầu tư có thuế GTGT HH-DV mua vào chưa khấu trừ hết & thuế lại từ 200 (Mới 300) triệu trở lên Chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, Có thuế GTGT nộp thừa Hàng hố mang theo xuất cảnh người mang hộ chiếu nước ngồi (Mới bổ sung) Có định quan có thẩm quyền II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT D Các t/h hoàn thuế Hoàn thuế TM H Thí điểm hồn thuế VAT cho khách nước ngồi U C _V Bắt đầu từ 1/7/2012 đến 30/6/2014, người nước ngồi Việt kiều mua hàng hóa Việt Nam miễn 85% thuế VAT 15% lại phí dịch vụ hồn thuế ngân hàng thương mại định thực hoàn thuế nắm giữ => Đã thức ghi nhận luật thuế GTGT sửa đổi 2013 New II NỘI DUNG PL THUẾ GTGT D Các t/h hồn thuế Hồn thuế Thí điểm hoàn thuế VAT cho khách nước TM H New ĐK áp dụng: -HH đc hoàn thuế: + Thuộc đối tượng chịu thuế, chưa qua sử dụng U C _V phép mang lên máy bay; konằm danh mục cấm hạn chế xuất khẩu, + Có hóa đơn kiêm tờ khai hồn thuế phát hành 30 ngày kể từ thời điểm xuất cảnh trở trước có giá tối thiểu từ triệu đồng trở lên -Cơ sở kinh doanh + Đc t/l h.động theo PLVN, kd HH đc hồn thuế + Có địa điểm kinh doanh Hà Nội TP HCM hay trung tâm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, điểm đến tuyến du lịch lữ hành + Thực chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay