PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

17 17 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:38

D Những vấn đề lý luận Thuế & Pháp luật thuế U C _V TM H KẾT CẤU BÀI HỌC D TM H I Những vấn đề lý luận thuế II Nguyên tắc đánh thuế & Quyền đánh thuế nhà nước C _V VẤN ĐỀ III Tổng quan Pháp luật thuế VN U VĂN BẢN PHÁP LUẬT  Luật quản lý thuế 2006, Luật sửa đổi bổ sung năm D 2012  Các luật thuế: • Thuế TNCN 2007; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2012 • Thuế TNDN 2008; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013 • Thuế GTGT 2008; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013 • Thuế XK, NK 2016 • Thuế Tiêu thụ đặc biệt 2008; Luật sửa đổi bổ sung 2013 • Thuế tài nguyên 2009  Các nghị định, thông tư hướng dẫn luật thuế U C _V TM H I Những vấn đề lý luận thuế Khái niệm Gaston Jeze D Thuế khoản trích nộp tiền, có t/c xác định, khơng hồn trả trực tiếp CD đóng góp cho NN thông qua đường quyền lực nhằm bù đắp chi tiêu NN TM H Kinh tế học U Pháp lý C _V Thuế hình thức phân phối thu nhập tài nhà nước để thực chức mình, dựa vào quyền lực trị,tiến hành phân phối sản phẩm thặng dư xã hội cách cưỡng chế khơng hồn lại Thuế khoản thu nộp bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước có đủ điều kiện định I Những vấn đề lý luận thuế Đặc điểm D Tính bắt buộc TM H NỘP U A C _V KHÔNG NỘP I Những vấn đề lý luận thuế Đặc điểm D Tính bắt buộc U C _V TM H NỘP THUẾ LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỌI CÔNG DÂN I Những vấn đề lý luận thuế Đặc điểm D TM H Tính bắt buộc _V Tính quyền lực nhà nước U C Tính ko đối giá ko hoàn trả trực tiếp I Những vấn đề lý luận thuế Đặc điểm D TM H Thuế khoản trích nộp tiền, mang tính bắt buộc, tính quyền lực nhà nước, tính khơng đối giá hoàn trả trực tiếp tổ chức, cá nhân nộp cho nhà _V Khái niệm nước đủ điều kiện định C nhằm đáp ứng việc thực chức U năng, nhiệm vụ nhà nước I Những vấn đề lý luận thuế Phân loại CC MỤC ĐÍCH ĐIỀU TIẾT CỦA NN D TM H Điều tiết trực tiếp vào thu nhập tài sản người nộp thuế THUẾ TRỰC THU _V Đặc điểm: Ng nộp thuế & ng chịu thuế U C THUẾ GIÁN THU Điều tiết gián tiếp thơng qua giá hàng hố dịch vụ Đặc điểm: Ng nộp thuế ko ng chịu thuế I Những vấn đề lý luận thuế Phân loại CC ĐỐI TƯỢNG TÍNH THUẾ D THUẾ THU NHẬP _V TM H THUẾ TÀI SẢN -Thuế sử dụng đất nông nghiệp -Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp THUẾ TIÊU DÙNG -Thuế GTGT -Thuế TTĐB -Thuế TNCN -Thuế TNDN U C I Những vấn đề lý luận thuế Vai trò D TM H Tạo nguồn thu cho NSNN C _V Là công cụ giúp nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế U Là công cụ điều tiết thu nhập thực công xã hội II Nguyên tắc – Quyền đánh thuế Nguyên tắc đánh thuế D TM H Đảm bảo công Cân lợi ích nhà nước người nộp thuế _V Đảm bảo rõ ràng, hiệu C U Một đối tượng chịu thuế chịu loại thuế nhiều lần II Nguyên tắc – Quyền đánh thuế Quyền đánh thuế nhà nước D Dựa quyền lực trị U C _V TM H III Tổng quan pháp luật thuế Việt Nam Khái niệm PHÁP LUẬT THUẾ LÀ: D TM H U C _V QUY PHẠM PHÁP LUẬT Quan hệ xã hội phát sinh q trình thu, nộp Thuế CQNN có thẩm quyền người nộp thuế nhằm hình thành nguồn thu NSNN để thực mục tiêu xác định trước III Tổng quan pháp luật thuế Việt Nam Quan hệ pháp luật thuế LÀ GÌ? D TM H $ QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ $ _V Người nộp thuế THU THUẾ U C Người chịu thuế NỘP THUẾ NỘP THUẾ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC III Tổng quan pháp luật thuế Việt Nam Quan hệ pháp luật thuế ĐẶC ĐIỂM D TM H Mang tính chất quyền uy _V U C Một bên chủ thể CQNN Luôn xác định rõ quyền nghĩa vụ chủ thể III Tổng quan pháp luật thuế Việt Nam Cơ cấu đạo luật thuế D TM H •Tên văn pháp luật thuế, •Đối tượng chịu thuế, •Người nộp thuế _V •Căn tính thuế, C •Các khâu trình thu nộp thuế, U •Miễn giảm thuế, đối tượng thu thuế xử lý vi phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay