PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:37

D PHÁP LUẬT VẤN ĐỀ VỀ THU NSNN C _V TM H U Th.S Đỗ Phương Thảo VĂN BẢN PHÁP LUẬT D Luật Ngân sách nhà nước 2015 Pháp lệnh phí lệ phí 2001 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành NSNN 2002 Nghị định 57/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết PL phí lệ phí Nghị định 24/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 57/2002/NĐ-CP Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điểm Mục IV _V TM H C Phần B danh mục chi tiết phí lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP 60/2003/NĐ_CP U Thông tư 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số Thông tư 80/2003/TT-BTC Hướng dẫ tập trung quản lý khoản thu NSNN qua kho bạc nhà nước KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I D TM H CẦN CÓ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH  THU NS ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN KT-XH U BMNN TỔ CHỨC $ QUẢN LÝ XÃ HỘI C _V NHÀ NƯỚC KO TT SX CC VẬT CHẤT I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D QUỸ NSNN U C _V NIỆM TM H KHÁI Thu NSNN huy động phần giá trị sản phẩm xã hội, theo quy định pháp luật I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D TM H Phải thực khuân khổ pháp luật _V ĐẶC ĐIỂM Luôn gắn chặt với thực trạng kinh tế đất nước, với mức độ phát triển kinh tế C Được thực thơng qua chế pháp lý điển hình: BẮT BUỘC & TỰ NGUYỆN U Chủ thể tham gia hoạt động thu NSNN gồm nhóm: (1) Chủ thể đại diện nhà nước thực quyền thu (2) Chủ thể đóng góp khoản thu NS I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D TM H THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ THU KHÁC _V NSNN VIỆN TRỢ ĐÓNG GÓP U C CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN H.ĐỘNG KINH TẾ I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D THUẾ PHÍ T/c: bb tương đối & hoàn trả trực tiếp Là khoản tiền mà t/c, CN phải trả cqnn, t/c ủy quyền cung cấp dv gắn với chức qly NN T/c: bb tương đối & hoàn trả trực tiếp LỆ PHÍ U C THUẾ PHÍ – LỆ PHÍ _V TM H CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN Là khoản thu mang tính cưỡng chế NN huy động từ t/c, cá nhân tập trung vào quỹ NSNN T/c: bắt buộc & khơng hòan trả trực tiếp Là khoản tiền mà t/c, CN phải trả - t/c, CN khác cung cấp DV quy định Danh mục ban hành kèm theo PL phí lệ phí I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM H Thuế Xuất khẩu, nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế giá trị gi tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế môn Thuế tài nguyên 10 Thuế bảo vệ môi trường U C _V THUẾ PHÍ – LỆ PHÍ D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN Các loại thuế I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Các loại phí, lệ phí TM H Các loại phí, lệ phí phép thu quy định Danh mục chi tiết Phí lệ phí, ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2006 Chính phủ:  Chia thành nhóm: -Phí, lệ phí thuộc NSNN -Phí, lệ phí khơng thuộc NSNN U C _V THUẾ PHÍ – LỆ PHÍ D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM H -THUẾ: + Quốc hội -PHÍ, LỆ PHÍ: + Uỷ ban thường vụ Quốc hội + Chính phủ + HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương + Bộ Tài U C _V THUẾ PHÍ – LỆ PHÍ D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Nước Thuế phí / GDP Ấn Độ 7,8% Indonesia 12,1% Malaysia 15,5% Philippines 13% Thái Lan 15,5% Trung Quốc 17,3% Việt Nam 21,6% U C _V TM H THUẾ PHÍ – LỆ PHÍ D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN Theo báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 - UB kinh tế Quốc hội chủ trì I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM H THU HỒI VỐN NN TẠI CÁC CƠ SỞ KINH TẾ _V THU HỒI TIỀN CHO VAY CỦA NN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THU NHẬP DNNN, TỪ VIỆC GÓP VỐN VÀO CÁC CƠ SỞ KINH TẾ U C THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D -Nhà nước điều tiết phần lợi nhuận sau thuế quỹ hỗ trợ xếp DN SCIC _V TM H Nghị định 09/2009/ NĐ-CP U 2012 C THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ -LN sau thuế: 3.900 tỷ -Nộp NSNN > 600 tỷ -Bán vốn gần 600 DN, thu >3.300 tỷ I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D ĐIỂM ĐEN -LN 162.000 tỷ - Nộp NSNN 231.000 tỷ - 70% vốn ĐT tồn XH, - 50% vốn ĐTNN, - 60% tín dụng NHTM - 70% vốn ODA _V TM H 2011 1.039 DNNN U 2012 C THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ -LN sau thuế: 3.900 tỷ -Nộp NSNN > 600 tỷ - 31% DNNN bị lỗ -Bán vốn gần 600 DN, -29% DNNN hđ ko thu >3.300 tỷ hiệu -Nợ khu vực nhà nước >50% GDP (Vinashin 86.000 tỷ ) I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM H BẢN CHẤT Viện trợ = ODA = Hỗ trợ phát triển thức = Cho vay không LS LS thấp (TB 0,25%), khơng hồn lại, thời gian vay dài (25-40 N, ân hạn 8-10 năm) -Ngân hàng TG: 2012 2.197 tỷ USD -Nhật Bản >40% số vốn ĐT -EU:2012-1,01 tỷUSD (324triệu USD ko hoàn lại) U NGUỒN CUNG CẤP C _V THU TỪ VIỆN TRỢ D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM H KHÁI NIỆM Là khoản tiền mà nhà nước huy động từ đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân ngồi nước U C _V THU TỪ ĐĨNG GĨP TỰ NGUYỆN D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D Theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg: - Thực theo nguyên tắc tự nguyện - HĐND, UBND cấp không văn bắt buộc đóng góp, khơng giao tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp dịch vụ công mà người dân hưởng - Các khoản thu không quy định phải bãi bỏ - Thực công khai, minh bạch việc huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp tự nguyện nhân dân U C _V THU TỪ ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN TM H CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM H - Thu từ di sản nhà nước hưởng - Thu khoản tiền phạt, tịch thu, thu hồi dự trữ nhà nước - Thu tiền bán hàng hóa, vật tư từ quỹ Dự trữ Nhà nước, bán cho thuê tài sản không dùng từ đơn vị hành nghiệp - Thu từ hoạt động nghiệp U C _V CÁC KHOẢN THU KHÁC D CÁC KHOẢN THU CỦA NSNN I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D Khoản thu mang tính chất thuế Khoản thu không mang t/c thuế TM H CC mức độ định kỳ khoản thu Khoản thu mang tính chất bắt buộc Khoản thu tự nguyện U CC vtri địa lý p.sinh Khoản thu không thường xuyên C CC nội dung plý khoản thu Khoản thu thường xuyên _V PHÂN LOẠI CÁC KHỎAN THU CC nội dung kinh tế Thu nước Thu nước II CHẾ ĐỘ THU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D CÁC HÌNH THỨC THU NSNN TM H U C _V * Thu chuyển khoản: - Thu chuyển khoản từ tài khoản người nộp ngân hàng, ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản KBNN để ghi thu NSNN; - Thu chuyển khoản từ tài khoản người nộp KBNN, KBNN thực trích tài khoản người nộp để ghi thu NSNN; * Thu tiền mặt: - Thu tiền mặt trực tiếp vào KBNN; -Thu tiền mặt vào ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản - Thu tiền mặt qua quan thu II CHẾ ĐỘ THU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D TM H THUẾ PHÍ LỆ PHÍ CHỦ THỂ CÓ NGHĨA VỤ Tổ chức, cá nhân thụ hưởng dvụ công việc quản lý nhà nước _V CHỦ THỂ Tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế CHỦ THỂ ĐẠI DIỆN NHÀ NƯỚC U C Quốc hội, UBTVQH, CP, BTC, UBND Tỉnh (quyết định, thay đổi) CQ Tài chính, CQ Thuế CQ hải quan, CQ # (CQ Thu - Đ 54LNS) II CHẾ ĐỘ THU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHO BẠC NN _V TM H CÁCH THỨC THỰC HIỆN D THUẾ PHÍ LỆ PHÍ NỘP C THÔNG BÁO THU U ĐĂNG KÝ THUẾ CHỦ THỂ NỘP CƠ QUAN THU THUẾ II CHẾ ĐỘ THU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D TRÁI PHIẾU KHO BẠC TM H VAY NỢ VIỆN TRỢ ĐĨNG GĨP CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ NĐ 01/2011/NĐ-CP _V VAY NỢ TÍN PHIẾU KHO BẠC UBND CẤP TỈNH CƠNG TRÁI XD TQUỐC TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG C U TẠM ỨNG NHNN + NS thiếu hụt tạm thời ĐK + Đã tạm ứng Quỹ dự trữ TC Nguồn TC # T/H + BTC đề nghị, TTCP định + Phải hoàn trả năm NS II CHẾ ĐỘ THU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thực theo cam kết CP Việt Nam với quốc gia, tổ chức quốc tế, khơng hồn tồn chịu điều chỉnh pháp luật NSNN _V TM H VIỆN TRỢ D VAY NỢ VIỆN TRỢ ĐÓNG GÓP U C 85 triệu USD - từ Quỹ Hợp tác toàn cầu giáo dục (GPE) Việt Nam: + Chuẩn bị HS (KH h.động, lộ trình, ND cụ thể) + Giải trình II CHẾ ĐỘ THU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D TM H HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NỘP NỘP KHO BẠC NN _V CÁCH THỨC THỰC HIỆN CƠ SỞ KINH TẾ U C HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MUA, THUÊ TÀI SẢN NN THÔNG BÁO CƠ QUAN TÀI CHÍNH TỔ CHỨC CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay