PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

32 19 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:37

VẤN ĐỀ D TM H U C _V PHÁP LUẬT VỀ QUÁ TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VĂN BẢN PHÁP LUẬT D  Luật Ngân sách nhà nước 2015  Nghị định số 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành  U C  _V  TM H  luật Ngân sách nhà nước 2002 Nghị định 73/2003/NĐ-CP Ban hành quy chế xem xét, định dự toán phân bổ NS địa phương, phê chuẩn toán NS địa phương Thông tư 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ_CP Thơng tư 99/2012/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự tốn ngân sách nhà nước năm 2013 Thông tư 222/2012/TT-BTC quy định tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 KẾT CẤU BÀI HỌC D TM H i Chế độ lập dự toán NSNN iii Chế độ toán NSNN _V KN – ĐĐ ii Chế độ chấp hành dự toán NSNN KN – ĐĐ C CHỦ THỂ TRÌNH TỰ NỘI DUNG CHỦ THỂ U CHỦ THỂ KN – ĐĐ TRÌNH TỰ QUÁ TRÌNH NSNN  Q trình ngân sách tồn hoạt động D ngân sách giai đoạn xây dựng dự toán khoản thu – chi năm NS, thơng qua dự tốn, chấp hành dự tốn tốn NS _V TM H  Q trình ngân sách khơng gói gọn U C năm mà thường kéo dài (27 tháng) I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN D Khái niệm – Đặc điểm TM H Là trình cấp, quan đơn vị hệ thống NSNN tổ chức xây dựng(soạn thảo thảo luận) định dự toán NSNN cho năm sau theo thẩm quyền U C _V LẬP DỰ TOÁN NSNN I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN D Khái niệm – Đặc điểm Thể rõ nét tập trung quyền lực nhà nước vào tay Quốc hội Có tham gia nhiều chủ khác nhau, chủ thể có phân định quyền hạn trách nhiệm rõ ràng U C THỨ Lập dự toán NSNN tiến hành hàng năm, vào trước năm NS _V THỨ TM H THỨ THỨ Được tiến hành theo quy trình, thủ tục chặt chẽ luật hóa I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D TM H QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN UBTVQH UBND CÁC CẤP U HĐND CÁC CẤP CHÍNH PHỦ C UB KINH TẾ - NS C.QUAN QUẢN LÝ NN _V QUỐC HỘI XÂY DỰNG DỰ TOÁN CÁC C.QUAN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHÁC I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D TM H Thông qua dự toán NS & phân bổ NS; Phân bổ ngân sách trung ương; _V THẨM QUYỀN QUỐC HỘI U C Qđịnh dự án, cơng trình quan trọng Quốc gia đầu tư từ nguồn NSNN; Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN TM H Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia NSTW & NSĐP _V THẨM QUYỀN UBTVQH CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D U C Cho ý kiến báo cáo Chính phủ dự tốn NSNN, phương án phân bổ NSTW I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D TM H Chủ trì thẩm tra dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương Chính phủ trình Quốc hội U C _V THẨM QUYỀN UB KINH TẾ & NS I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN TM H Lập dự tốn NSĐP, phương án phân bổ NS cấp mình; dự tốn điều chỉnh NSĐP trường hợp cần thiết, trình HĐND cấp định U C _V THẨM QUYỀN UBND CÁC CẤP CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN TM H Hướng dẫn, tổ chức đạo đơn vị trực thuộc, quyền cấp lập dự tốn thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; U C _V THẨM QUYỀN UBND CÁC CẤP CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN TM H Chủ tịch UBND có quyền yêu cầu HĐND cấp điều chỉnh lại dự toán ngân sách, việc bố trí NSĐP khơng phù hợp với định HĐND cấp U C _V THẨM QUYỀN UBND CÁC CẤP CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D I CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TOÁN NSNN D TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP DỰ TỐN NSNN TM H 31/5 10/6 LẬP + XÉT DUYỆT + TỔNG HỢP 31/12 QUYẾT ĐỊNH + PHÂN BỔ + GIAO U C _V HƯỚNG DẪN LẬP + T.BAO SỐ K.TRA DT 25/7 BƯỚC BƯỚC BƯỚC I CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH NSNN D Khái niệm – Đặc điểm TM H U C _V KHÁI NIỆM Chấp hành NS q trình thực dự tốn NSNN sau quan có thẩm quyền thơng qua theo trật tự, nguyên tắc luật định I CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH NSNN D Khái niệm – Đặc điểm TM H Ln có tham gia nhà nước, gắn liền với lợi ích nhà nước _V ĐẶC ĐIỂM U C Là hoạt động tạo lực tài thực tế (thơng qua hoạt động thu NS) sử dụng nguồn vật chất vào việc thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước I CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH NSNN Điều chỉnh tiêu NSNN trường hợp cần thiết, giám sát hoạt động chấp hành NS CP, UBND _V CP TTCP TM H QH HĐND CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D Điều hành trình chấp hành NS, đảm bảo tính thống U C UBND Có trách nhiệm chấp hành NSNN cấp giám sát, quản lý hoạt động NSNN cấp I CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA Thẩm tra việc phân bổ NS Chấp hành thu NS quản lý chi NS Tham gia chấp hành thu NS; Tiến hành vay nợ, viện trợ để cân đối NS; thực quản lý quỹ NSNN C _V KHO BẠC NN TM H CQ TÀI CHÍNH D U NHTW Tạo khả cân đối NS việc tạm ứng cho NSNN để xử lý thiếu hụt tạm thời Quỹ NSNN; mở tài khoản cho kho bạc NN I CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TM H CQ KHÁC D BHXH, Quỹ hỗ trợ phát triển: hỗ trợ thực cân đối NS _V ĐV SỬ DỤNGNS Trực tiếp sử dụng NSNN, chịu kiểm tra, gsat quan tài chính, kho bạc đk sử dụng kinh phí U C TC-CN TCXH Là đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí, khoản thu bắt buộc khỏan thu tự nguyện (tặng, việc trợ, mua giấy tờ có giá) III CHẾ ĐỘ QUYẾT TỐN NSNN D Khái niệm – Đặc điểm TM H U XÉT VỀ HÌNH THỨC: Là báo cáo kế tốn kết chấp Hành NSNN hàng năm phê Duyệt theo luật định KHÁI NIỆM C _V XÉT VỀ TỔNG THỂ: Là hoạt động tất chủ thể Có liên quan đến q trình xdựng Thực NS năm thực III CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN NSNN D Khái niệm – Đặc điểm TM H Là giai đoạn cuối trình NS _V Có tham gia tất chủ thể có liên quan đến XD – TH NS U C Mục đích:tổng kết đánh giá lại tồn q trình thu, chi NS năm NS qua, bcáo chủ thể quan tâm ĐẶC ĐIỂM III CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D TM H QUỐC HỘI Phê chuẩn toán NSNN, tốn dự án, cơng trình đầu tư quan trọng QH phê chuẩn có trách nhiệm thẩm tra trước CP trình QH nội dung thực NSNN, tốn NSNN CHÍNH PHỦ lập tốn NSNN, tốn dự án, cơng trình quan trọng để trình QH phê chuẩn Chịu TN tính xác, trung thực toán U C _V Uỷ Ban KT-NS III CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D TM H HĐND UBND Chịu trách nhiệm việc đáp ứng yêu cầu tốn NS đơn vị NS cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc toán NS cấp TW địa phương, lập tốn NS cấp KHO BẠC Thực tốn tình hình thực tế thu, chi ngân sách theo dự toán giao theo mục lục NS U C _V Cơ quan Tài III CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN NSNN CÁC CHỦ THỂ THAM GIA D TM H •Là chủ thể phải có trách nhiệm ĐƠN VỊ SỬ DỤNG tốn NSNN • Có khác q trình tốn NS U C _V NSNN đvị sử dụng NS VD: + ĐV nghiệp có thu: thực tốnđối với khoản thu chi thuộc NSNN + ĐV nghiệp ko có thu: Quyết tốn theo mục chi Mục lục NSNN + P.tích tình hình, nội dung sử dụng kinh phí III CHẾ ĐỘ QUYẾT TỐN NSNN D TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT TỐN NSNN TM H _V Phê chuẩn toán NSNN U C Tổng hợp, thẩm định toán cấp NS Lập – thẩm định toán đv dự toán
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay