PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

23 19 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:37

D U C _V TM H VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN KẾT CẤU BÀI HỌC D KHÁI MƠ HÌNH HỆ NIỆM THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI THẨM QUYỀN PHÂN PHỐI NỘI NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC NSNN U NSNN C (II) PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI _V TM H (I)TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN DUNG PHÂN PHỐI I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN KHÁI NIỆM D TM H LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỚI NHAU YẾU TỐ CÙNG LOẠI C _V LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỚI NHAU U YẾU TỐ CÙNG CHỨC NĂNG I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN KHÁI NIỆM D TM H HỆ THỐNG NSNN + Là xác định, xếp, bố trí phận cấu thành hệ thống NSNN + Nhằm thực hiệu nhiệm vụ thu, chi cấp ngân sách toàn hệ thống NSNN U C _V Là thể thống tạo thành phận cấu thành khâu NS độc lập chúng có mqh qua lại lẫn trình thực nhiệm vụ thu, chi TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN KHÁI NIỆM D THỂ HIỆN NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT (Trung quốc, Nhật,VN ) + NS Trung ương + NS Địa phương U C HỆ THỐNG NS THƯỜNG ĐƯỢC TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN _V TM H NHÀ NƯỚC LIÊN BANG ( Mỹ, Đức, Malaysia ) + NS Liên Bang + NS Bang + NS Địa phương I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN KHÁI NIỆM D VÌ ĐẢM BẢO TẬN THU CÁC KHOẢN THU, HỢP LÝ HÓA TỐI ĐÃ KHOẢN CHI C _V TM H PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG U HỆ THỐNG NS THƯỜNG ĐƯỢC TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN PHÙ HỢP VỚI THỂ CHẾ, HIẾN PHÁP I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN KHÁI NIỆM D Tổng nguồn thu vùng lãnh thổ mà cấp quyền quản lí phải giải phần lớn nhu cầu chi tiêu U C Cấp quyền giao nhiệm vụ tương đối tòan diện lĩnh vực KTXH-HC _V TM H ĐIỀU KIỆN CẤP CQ=1 CẤP NS I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM D Lịch sử tổ chức hệ thống NSNN TM H 1967 1945 1983 1978 _V NSTW NSTW 2002 NSTW NS TỈNH NSNN U C NS TỈNH NS HUYỆN NS TỈNH NS HUYỆN NS XÃ Nay I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM D TM H ĐIỀU LUẬT NSNN 2015 NSNN bao gồm NSTW NSĐP NSĐP ngân sách cấp quyền địa phương U C _V I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM D TM H ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NSTW _V NSĐP NS TỈNH U C NS HUYỆN NS XÃ ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐƠN VỊ DỰ TỐN I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM D TM H ĐƠN VỊ DỰ TOÁN U C _V Là quan, đơn vị NN thành lập hay thừa nhận - thực nhiệm vụ NN giao, nhận kinh phí từ ngân sách cấp để thực nhiệm vụ I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM D TM H ĐƠN VỊ DỰ TOÁN U C _V - ĐV dự toán cấp I: ĐV trực tiếp nhận dự toán NS hàng năm TTCP UBND giao (t/h phân bổ, giao dự toán NS cho đơn vị cấp trực thuộc) - ĐV dự toán cấp II: ĐV cấp ĐV dự toán cấp I, ĐV dự toán cấp I giao dự toán phân bổ dự toán, giao cho ĐV dự toán cấp III -Đơn vị dự toán cấp III: ĐV trực tiếp sử dụng NS (được ĐV dự toán cấp I cấp II giao dự toán NS I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN ĐV dự toán cấp ĐV dự toán cấp TM H Bộ tư pháp D ĐV dự tốn cấp MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI _V TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BAN MÊ THUẬT CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ U C VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ TT BỒI DƯỜNG N.VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NSNN Ở VIỆT NAM D Lịch sử tổ chức hệ thống NSNN TM H 1967 1945 1983 1978 _V NSTW NSTW NSTW NS TỈNH U C NS TỈNH NSNN NS HUYỆN NS TỈNH NS HUYỆN Nay 2002 NS XÃ NSTW NSĐP NS TỈNH NS HUYỆN NS XÃ I TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN D NGUYÊN TẮC ĐỘC LẬP – TỰ CHỦ _V TM H NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT U C NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG QUYỀN LỰC TRÊN C.SỞ P.ĐỊNH TQUYỀN GIỮA CÁC CẤP NS II PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS D TM H U C _V KHÁI NIỆM Phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách việc xác định cấp ngân sách tập trung nguồn thu mức độ tập trung đến đâu đồng thời đề nhiệm vụ cụ thể cho cấp ngân sách II PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI D _V TM H THỨ NSTW giữ vai trò chủ đạo, NSĐP chủ động t.hiện nhiệm vụ giao, tăng cường nguồn lực cho NS xã THỨ NS cấp NS cấp có quan hệ vật chất với U C THỨ Nhiệm vụ chi thuộc NS cấp NS cấp bảo đảm thực II PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS THẨM QUYỀN PHÂN PHỐI D 2015 TM H Luật NSNN 1996, SĐ-BS 1998 Đ 9Luật NSNN 2015 QUỐC HỘI QUỐC HỘI _V CẤP TỈNH TW C NSTW TỈNH NS HUYỆN NS XÃ U NS HĐND CẤP HUYỆN CẤP XÃ II NSNN PLNSNN NỘI DUNG PHÂN PHỐI D TM H PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI GIỮA NSTW VÀ NSĐP PHÂN PHỐI NGUỒN THU _V PHÂN PHỐI NGUỒN NV CHI C U PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI GIỮA CÁC CẤP NSĐP PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS 6.2 NỘI DUNG PHÂN PHỐI D TẮC Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư vùng trình độ quản lý địa phương; U C _V NGUYÊN TM H PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI GIỮA CÁC CẤP NSĐP PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS 6.2 NỘI DUNG PHÂN PHỐI D TẮC Trong nguồn thu ngân sách xã, thị trấn, ngân sách xã, thị trấn hưởng tối thiểu 70% khoản thu thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà, đất; thuế môn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất U C _V NGUYÊN TM H PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI GIỮA CÁC CẤP NSĐP PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS 6.2 NỘI DUNG PHÂN PHỐI D TẮC Trong nguồn thu ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh hưởng tối thiểu 50% khoản thu lệ phí trước bạ, khơng kể lệ phí trước bạ nhà, đất; U C _V NGUYÊN TM H PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI GIỮA CÁC CẤP NSĐP PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI NS 6.2 NỘI DUNG PHÂN PHỐI D TẮC Trong phân cấp nhiệm vụ chi thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải có nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng trường phổ thông quốc lập cấp, điện chiếu sáng, cấp nước, giao thơng thị, vệ sinh thị cơng trình phúc lợi cơng cộng khác U C _V NGUYÊN TM H PHÂN PHỐI NGUỒN THU – NV CHI GIỮA CÁC CẤP NSĐP
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay