PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:37

D TM H PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG BỘ MÔN LUẬT CHUYÊN NGÀNH U C _V HỌC LIỆU D A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân sách nhà nước, Nxb CAND, Hà Nội, 2015 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2015 B VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật NSNN 2015 Luật quản lí nợ cơng năm 2009 Luật quản lí thuế năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế năm 2012 Các luật thuế: Luật thuế XK, thuế NK 2016; Luật thuế TTĐB 2008, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2013; Luật thuế GTGT 2008, Luật sửa đổi bổ sung năm 2013; Luật thuế TNDN 2008, Luật sửa đổi bổ sung năm 2013; Luật thuế TNCN 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012; Luật thuế tài nguyên 2009; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010; Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 Các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành văn pháp luật nêu U C _V TM H D U C _V TM H VẤN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NSNN VÀ PHÁP LUẬT NSNN KẾT CẤU BÀI HỌC D TM H SỰ RA ĐỜI NSNN KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM NSNN _V VAI TRÒ NSNN C CƠ CẤU NSNN U NGUYÊN TẮC NSNN QUAN HỆ PHÁP LUẬT NSNN SỰ RA ĐỜI NSNN D TM H NHÀ VUA NHÀ NƯỚC _V QUỐC HỘI ĐQ THUẬT NGỮ NHIỆM VỤ THU U C CHỨC NĂNG CHI QUỸ TIỀN TỆ KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM D TM H U C _V Điều Luật NSNN 2015 NSNN khoản thu chi nhà nước dự tốn NSNN quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước 2 KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM D TM H NSNN dự toán khoản thu, chi Nhà nước U C _V Dự tốn NSNN có giá trị đạo luật thường gọi đạo luật NSNN thường niên Việc sử dụng NSNN lợi ích chung Xã hội VAI TRÒ  NSNN cơng cụ tài quan trọng để D cung ứng nguồn tài cho hoạt động máy nhà nước TM H  NSNN công cụ thúc đẩy chuyển dịch C _V cấu kinh tế, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng ổn định bền vững U  NSNN công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá kiềm chế lạm phát CƠ CẤU NSNN D TM H THU CHI • Chi phát triển kinh tế xã hội, •Các khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước, •Chi bảo đảm an ninh, quốc phòng, _V •Thuế, phí, lệ phí, U •Các khoản viện trợ, C •Các khoản đóng góp tổ chức cá nhân, •Chi bảo đảm hoạt động máy nhà nước, •chi trả nợ máy nhà nước, •Chi viện trợ CƠ CẤU NSNN D PHÂN LOẠI KHOẢN THU _V TM H -T/c Hoa Lợi: + Tăng Ngân quỹ , không làm tăng trái vụ + Giảm trái khoản, không làm giảm Ngân quỹ + VD: Thuế, viện trợ ko hoàn lại, thu từ hoạt động kinh tế C THU KO CÓ T/C HOA LỢI U - Khơng có T/c Hoa lợi: +Thu Tăng Ngân quỹ, tăng số lượng tương ứng trái vụ + VD: Phí, lệ phí, vay nợ THU CĨ T/C HOA LỢI CƠ CẤU NSNN D PHÂN LOẠI KHOẢN CHI TM H NGÂN QUỸ THEO TÍNH CHẤT KINH TẾ _V TRÁI VỤ U C NGÂN QUỸ TRÁI VỤ CÁC NGUYÊN TẮC D TM H NT NHẤT NIÊN THĂNG BẰNG NT ĐƠN NHẤT _V NT U C NT TOÀN DIỆN QUAN HỆ PHÁP LUẬT NSNN D KHÁI NIỆM Quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước quan hệ xã hội phát sinh trình tạo lập, phân phối sử dụng quĩ ngân sách nhà nước quĩ tiền tệ khác nhà nước qui phạm pháp luật ngân sách nhà nước điều chỉnh U C _V TM H QUAN HỆ PHÁP LUẬT NSNN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH: D * Chủ thể: - Nhà nước - Các tổ chức kinh tế ( ngòai nước) - Các tổ chức phi kinh doanh - Các cá nhân * Khách thể: - Tiền giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền * Nội dung: - Là tổng hợp quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước qui phạm pháp luật ngân sách nhà nước qui định hay thừa nhận đảm bảo thực biện pháp cưỡng chế nhà nước U C _V TM H
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay