LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:34

T H T H D T DH D T DH T DH U U U U CHƯƠNG 7: M M M M T T T T _PHÁP LUẬT_ VỀ HỢP ĐỒNG _ _ MUA BÁN M M M M T T T T HÀNG HÓA QUỐC TẾ H H D D DH DH U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H D T H T DH D T DH T DH Hệ thống văn pháp luật Công ước Viên 1980 HĐMBHHQT U U U U Mnguyên tắc TUnidroit M M HĐTMQTTM  Bộ 2004Tvề T _ _ _ _ M M M M T T T T DH DH DH DH  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H T H T T D D DH DH I Cấu trúc Công ước Viên 1980 T DH Phần 1: U Phạm vi áp dụng U quy định U chung (Điều U1- 13) M T _ M T _ M T _ M T _ M M M M M T T T T T Phần 2: Xác Hlập hợp đồng (trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng) H H H H D D D D 14- 24) D (Điều Phần 3: Mua bán hàng hóa (Điều 25 - 88) U D M T H M T _ M T _ U M T _ U U M T _ M quy định cuối Phần 4: TCác TMcùng (Điều 89TM- 101) DH DH DH D M T H T H D T H T DH D I Cấu trúc Công ước Viên 1980 T DH T DH Phạm vi điều chỉnh: Những hợp đồng mua bán hàng U U U U hóa có trụ sở kinh doanh nước M bênTM M M khác T T T _nhau những_nước thành _ viên Công _ước/ M M M M  T H D  T H T H D D D D D Đối tượng điều chỉnh: Điều Điều Cơng ước, xác định hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh Công ước, phương pháp loại trừ U M T H M T H T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H D D T H T DH II Đề nghị giao kết hợp đồng T DH T DH 2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng (ĐNGKHĐ) gì? U U U U M nghị giao kết M hợp đồng?TM 2.2.TM Hiệu lực củaTđề T _ _ _ _ M Hủy bỏ/rút Mlại ĐNGKHĐ? M M M 2.3 T T T T T H ĐNGKHĐ DH DH 2.4 Chấp Dnhận DH DH 2.5 ĐNGKHĐ 2.6 Chấp nhận ĐNGKHĐ muộn 2.7 Hủy U bỏ chấp nhận U ĐNGKHĐU U M Mhợp đồng TM M 2.8 Hình thức T T T _ _ _ _ M Thời điểm Mhình thành hợp M đồng M M 2.9 T T T T T DH DH DH DH DH T H T H T D D DH III Thực hợp đồng T DH 3.1 Địa điểm giao hàng U U U U Mtính phù hợpTMcủa hàng hóaTM 3.2.TM Cách xác định T _ _ _ _ M Thời hạnTgiao M hàng TM M 3.3 T T H H H DH 3.4 Kiểm Dtra D D hàng hóa 3.5 Quyền khiếu nại người mua hàng hóa khơng phù hợp U U hàng hóa U U 3.6 M Chuyển rủi roMcủa M M T T T T _ Bảo quản hàng _ hóa _ _ 3.7 M M M M T T T T DH DH DH DH T DH M T H D D M T H T H D T H T DH D T DH T DH IV Chế tài áp dụng có hành vi vi phạm 4.1 Buộc thực hợp đồng U U U U M Hậu quả?TM M 4.2.TM Hủy hợp đồng T T _ _ _ _ M Buộc bồiTthường M M M 4.3 thiệt hại T T T DH 4.4 Tạm ngừng DH thực DHhợp đồng DH 4.5 Trường hợp miễn trách nhiệm U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H T H D T DH D T DH T DH CHƯƠNG U U U U MGIẢI QUYẾT M TRANHTCHẤP M M TMQT T T T _ _ _ _ GIỮA NHÂN TM TM CÁC THƯƠNG TM TM DH DH U DH D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H DH M T _ M T H U D U M T _ M T H D D M T H ThS Phùng Bích Ngọc T H T H T T D D DH DH Khái niệm tranh chấp thương mại quốc tế U U U T DH U M M M M T T T T _Tranh chấp _thương mại_ mâu _ thuẫn M M M M M T T T T T H quyền DH DH (bất đồng DH hay xungDđột) DH nghĩa vụ bên trình thực hoạt động thương mại U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T T D D DH DH Khái niệm tranh chấp thương mại quốc tế T DH  Tranh chấp thương mại cóUđủ 03 yếu tốUsau: U U M M M M T T T T _ Những mâu _thuẫn quyền nghĩa_ vụ _ M bên; TM M M M T T T T DH DH DH DH DH Phải phát sinh từ hoạt động thương mại  Chủ thể thương nhân (cá nhân kinh doanh tổ chức kinh doanh) với  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T T T T T THỨC DH II CÁC PHƯƠNG DH DH GIẢI QUYẾT DH TRANHDH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Thương lượng bên U U U U M M M M T T T T _ Hòa giải giữa_ bên _một quan,_ tổ chức M cá nhân M cácTbên M thỏa thuận M chọn M T T T T DH DH làm trung DH gian hòa giải DH DH  Giải Tòa án Trọng tài  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay