LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

20 21 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:34

T H T H D T DH D T DH T DH CHƯƠNG U PHÁP LUẬT U U U VỀ HỢP ĐỒNG M M M M T T T T _ _ _ QUỐC TẾ _ THƯƠNG MẠI TM TM TM TM DH DH U DH D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H DH M T _ M T H U D U M T _ D M T H D M T H T H D T H D Nội dung chương T DH T DH T DH KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ U U U U II GIAO ĐỒNG M KẾT HỢPTM M M T T T _ THỰC HIỆN HỢP _ ĐỒNG _ _ III M M M M I T H D IV V VI T H T H T H CÁC VẤN D ĐỀ LIÊN QUAN D ĐẾN VIỆC DLỰA CHỌN LUẬT ÁP DỤNG M T H D TRÁCH NHIỆM KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÁC U TRƯỜNG HỢP U MIỄN TRÁCHU NHIỆM U M M M M T T T T VII ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN LẠI HỢP ĐỒNG– _ _ _ _ M HARDSHIPTM M M T T T DH DH DH DH D M T H T H D T H D T DH T DH I Khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế Hợp U đồng thươngU M ngữ Mmại quốc tế M Thuật T T T _ đồng _ thực _ “hợp M M M T T T thương mại H sở thỏa thuận H H D quốc tế” D D bên chủ sử dụng thể nhằm xác lập, thay đổi mang ý nghĩa học chấm dứt nghĩa thuật vụ bên U Utrong hoạt động U phục vụ M cứu M thương mại quốc M nghiên T T T _ _ _ tế M M M U D T H D T H D T H T DH U M T _ Hợp đồng M M T T thương mại H H D quốc tế đượcD xác định hai yếu tố: tính thương mại tính quốcUtế M T _ D M T H D M T H T H T H T D II Giao kết D hợp đồng DH T DH T DH 2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng Bộ nguyên tắc Unidroit đưa định nghĩa đề nghị giao kết U“Một đề nghị U gọi đề nghịUgiao kết hợp đồng U sau: M M M M T T T T nếu_nó đủ rõ ràng và_thể ý chí _ bên đưa đề nghị _ bị ràng M kết chấp buộc TM đề nghị Tgiao TMnhận” (Điều 2.1.2) TM DH DH DH DH M T H D Công ước Viên Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1980 quy định đề nghị giao kết hợp đồng phải đủ xác rõ ý chí người đề nghị muốn tự ràng buộc trường hợp có chấp nhận đề nghị (Điều 14) U U U U M BLDSVN 2015: M “Đề nghị giao Mkết hợp đồng TlàMviệc thể ĐiềuT386 T T _rõ ý định giao kết _ hợp đồng chịu _ ràng buộc _về đề nghị M M M M M T T T T T bên đề H nghị bên H xác địnhHcụ thể tới H H D D D D công chúng D T H T H T D II Giao kết D hợp đồng DH T DH T DH 2.2 Chấp nhận đề nghị giao kết Khái niệm: U U U U M M M M T T T T  coi chấp giao _ Để _ _ nhận đề nghị _ M kết hợp Tđồng, M M M M T T T T trảHlời bên Hđược đề nghịH H H D D D chấp nhậnDtoàn nộiDdung đề nghị phải giao kết hợp đồng  Mọi sửa đổi, bổ sung, nêu thêm điều kiện U trả lời U bên đượcUđề nghị U coi M M M M T T T T _ hình thành _ đề nghị _ giao kết _ M M M M M - D T H D T H D T H D T H D T H T H T H T D II Giao kết D hợp đồng DH T DH T DH 2.2 Chấp nhận đề nghị giao kết - Hình thức chấp nhận giao kết U U U U M M M M T T T T _ Chấp nhận giao _ kết có thể_ thực _ M hình Tthức: M văn bản, M lời nói, hành M vi, TM T T T H H H D DH có DHthể Dsự D im lặng số trường hợp định U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T D II Giao kết D hợp đồng DH T DH T DH 2.3 Thời điểm hình thành hợp đồng Về Unguyên tắc, Uhợp đồng hình thành từ U U M điểm chấp M nhận giaoTMkết phát sinh M hiệu thời T T T _ _ _ _ TM lực TM TM TM TM - DH DH U DH D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H DH M T _ U DH U M T _ D M T H D M T H II Giao kết hợp đồng T T T T T H H H H DH 2.4 ĐiềuDkiện D D D có hiệu lực thời điểm phát sinh hiệu lực hợp đồng U U U ChủMthể M M T T T _ _ _ M M M T T T H hợp đồng DH DH Nội dung Dcủa U D M T H M T _ M T H D Hình thức hợp đồng U U U U M M M M T T T T _ tự nguyện _ bên tham _ gia xác lập _hợp đồng Sự M M M M M T T T T T DH DH DH DH DH T H D T H T DH D III Thực HĐMBHHQT T DH T DH MộtU số điểm lưu ý: U U U M M M M T T T T _ Địa điểm giao _ hàng _ _ M M M M T T T T Thời hạn giao hàng H H H D D D DH Kiểm tra hàng hóa Bảo quản hàng hóa Chuyển giao rủi U U ro hàngU hóa U  D M T H M T _ M T _ D M T H D M T H M T _ M T H D M T _ D M T H D M T H T H T H T T T D IV Các vấn D đề liên quan DH đến lựa DHchọn luật DH áp dụng 4.1 Nguyên tắc tự U U do, lựa chọn U luật áp dụng U M M M M T T T T _ _hợp đồng phải _ xác định rõ _ luật áp -M Các bên M M M M T T T T T DH DH DH DH DH dụng cho hợp đồng để tránh trường hợp hợp đồng không điều chỉnh U không phùUhợp theo luật U mà bên U lựa D M T H M T _chọn M T _ D M T H D M T H M T _ M T _ D M T H D M T H T H T H T T T D IV Các vấn D đề liên quan DH đến lựa DHchọn luật DH áp dụng 4.1 Nguyên tắc tự do, lựa chọn luật áp dụng U U U U M tự lựaTMchọn luật áp Tdụng M cho hợp Tđồng M  Quyền T _ _ _ _ M bên M thực M sau: TM M T T T T H DH DH o Các bên DHcó thể lựa chọn DH luật để ápDdụng phần toàn phần hợp đồng o Phạm vi tự thỏa thuận bên hợp đồng mở rộng thời gian U U U U Mlựa chọn luậtTMquốc gia hoặcTMluật phi oTM Các bên T _ _ _ _ hợp đồng TM TM quốc gia TđểM áp dụng choTM TM DH DH DH DH DH T H T H T T T D IV Các vấn D đề liên quan DH đến lựa DHchọn luật DH áp dụng 4.1 Nguyên tắc tự do, lựa chọn luật áp dụng U U U U M M M M T T T T _ Theo pháp luật _ Việt_ Nam, bên _ M Tquyền M M M M T T T T lựa Hchọn luật quốcH H H H D D D gia, chứD không đượcD quyền lựa chọn pháp luật quốc tế để điều chỉnh Sự phân biệt luật quốc gia luật phi quốc gia Ura từ thuật U U sử dụng Utrong suy ngữ M M M M T T T T _điều luật _ _ _ M M M M M D T H D T H D T H D T H D T H T H T H T T T D IV Các vấn D đề liên quan DH đến lựa DHchọn luật DH áp dụng 4.2 Hạn chế đối Uvới tự doUlựa chọn luật áp U U M M M M dụng T T T T _ _ _ _ M M M M M T T T T T Quy phạmH bắt buộc: H H DH D D D DH - Trong pháp luật Việt Nam, quy phạm bắt buộc hiểu thuật ngữ “nguyên tắc pháp luật Việt Nam" U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H D T H T DH D T DH IV Các vấn đề liên quan đến lựa chọn luật áp dụng T DH 4.2 Hạn chế đối Uvới tự doUlựa chọn luật áp U U M M M M dụng T T T T _ _ _ _ M M M M M T T T T T  Điều kiện áp dụng quy phạm bắt buộc H DH D DH DH DH  Một số lĩnh vực bên hợp đồng thương mại quốc tế không quyền lựa chọn  Các luật áp dụng bên U U U U khơng có lựa TM TM chọn TM TM D M T H _ _ D M T H D M T H _ _ D M T H D M T H T H D T H T DH D T DH V.Chế tài thương mại T DH 5.1 Khái niệm chế U U tài thương U mại U M M M M T T T T 5.2 _ Căn áp _ dụng chế_ tài thương_mại M M M M T T T T 5.3 Các hình thức chế tài thương mại H H H H D D D D 5.4 Miễn trách nhiệm U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H T H T D D DH V.Chế tài thương mại T DH T DH 5.1 Khái niệm chế tài thương mại U U U U Theo M nghĩa rộng: M M M T T T T _Chế tài thương _ _ _ mại M M M hiểu hình M thức chế TM T T T T H quan nhà D H bênDHcó quyền lợi DbịH nước DH tài đượcDcơ vi phạm áp dụng tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thương mại U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T D D DH V.Chế tài thương mại T DH T DH 5.1 Khái niệm chế tài thương mại U U U U Theo M nghĩa hẹp:TM M M T T T _Chế tài thương _ _ _ mại làMviệc bên có M M M hành vi vi TM T T T T DH DH phạm hợp DHđồng phải gánh DH chịu DHhậu pháp lý bất lợi định hành vi vi phạm gây U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T D D DH V.Chế tài thương mại T DH T DH 5.2 Đặc điểm chế tài thương mại U U U U  Một M bên vi phạmTMcác nghĩa vụTtrong M hợp đồng M T T _ _ _ _  M Mang tính chất M tài sản TM M M T T T T H chọn DH DH  Chủ thể Dlựa DH định hình DH thức chế tài bên bị vi phạm quan hệ hợp đồng  Mục đích áp dụng chế tài U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T D D DH V.Chế tài thương mại T DH T DH 5.3 Các hình thức chế tài thương mại U U U U  Buộc M thực Tđúng M hợp đồng M M T T T _ _ _ _  M Phạt vi phạm M M M T T T T H thiệt hại DH  Buộc bồiDthường DH DH  Tạm ngừng thực hợp đồng  Đình thực hợp đồng  Huỷ bỏ hợp đồng U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H T H T D D DH V.Chế tài thương mại T DH T DH 5.4 Miễn trách nhiệm U U U U - Do M bên thỏa Tthuận M M M T T T _ _ _ _ - M Sự kiện bất khả M kháng M M M T T T T T H H bên DH lỗiDcủa DH DH- Hành vi viDphạm - Hành vi vi phạm bên không thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết HĐ U U U U D M T H M T _ M T _ D M T H D M T H M T _ M T _ D M T H D M T H
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay