LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

17 17 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:34

T H T H D T DH D T DH T DH U U U CHƯƠNG M M M M T T T T _ CÁC HIỆP _ _ THƯƠNG _ ĐỊNH M M M M T T T T H H H DH D D D MẠI ĐA PHƯƠNG TRONG KHUÔN KHỔ WTO U U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H D D T H Nội dung T DH T DH T DH A Tìm hiểu số hiệp định thương mại hàng hóa U U U U WTO M M M M T T T T _ _ _ _ M Hiệp địnhTMchung thuế M quan Tthương M mại TM T T H (GATTD1994) DH DH DH DH Các hiệp định biện pháp “khắc phục thương mại” o Hiệp định trợ cấp biện pháp đối kháng U U U U M(SCM) M M M T T T T _ _ _ _ M o Hiệp định M tự vệ (SA) M M M T T T T T H DH phá giá (ADA) DH DH DH o HiệpDđịnh chống bán T H D T H T DH D Nội dung T DH T DH B Tìm hiểu Usố hiệp địnhU thương mạiU dịch U M WTOTM M M vụ T T T _ _ _ _ M M M M M T T T T T C Tìm hiểu khía cạnh liên quanH đến thươngH H H H D D D quyền SHTT D (TRIPS) D mại U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T T D Hiệp địnhDchung thuế DHquan thương DH mại T DH (GATT 1994) Nội dung: U U U M M đối xử TM M Không phân Tbiệt T T _ _ _ _ M M Mdỡ bỏ hàngTM T T T Cắt, giảm thuế quan rào DH DH DH DH U M T H D thương mại phi thuế quan Áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại số trường hợp định U U U U Ngoại lệ củaTnguyên tắc không phân biệt M M M M đối T T T _ xử _ _ _ M M M M M T T T T T DH tranh chấp DH DH DH DH Giải T H T H T T D Hiệp định D trợ cấp DH cácDHbiện T DH pháp đối kháng (SCM) Khái niệm: gồm yếu tố U U U U Mtrợ mặt tài Mchính M oTM Là hỗ T T T _ _ _ _ M o Của Mquyền hoặcTchính M M phương TM quyền địa T T T H H H H D DH o MangDlại D D lợi  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T DH T DH D Hiệp định Dvề trợ cấp biện pháp đối kháng T DH (SCM) Phân loại U U U U M M M oTM Trợ cấp bị cấm T T T _ _ _ _ M o Trợ cấp không M Mkiện M M bị khiếu T T T T T DH o Trợ cấp DHkhông bị cấm DH DH bị khiếu DH kiện  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H T H T DH T DH D Hiệp định Dvề trợ cấp biện pháp đối kháng T DH (SCM) Về khởi kiện U U U M kiện M oTM Điều kiện khởi T T _ _ _ M o Về quyền Mkhởi kiện TM T T DH DH DH  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H M T _ D U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H T H T DH T DH D Hiệp định Dvề trợ cấp biện pháp đối kháng T DH (SCM) Các biện pháp đối kháng U U U U Mpháp phép M M oTM Các loại biện T T T _ _ _ _ M o Xác địnhTM Mkháng M mức thuế đối T T T DH o Về việc DHáp dụng thuế DHđối kháng.DH  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H D D T H Hiệp định tự vệ (SA) T DH T DH T DH Căn Điều XIX GATT 1994, SA gồm: U U U U M quy Tđịnh M điều kiện M phépTM - Nhóm áp T T _ _ _ _ M dụng biện pháp M tự vệ TM M M T T T T H H H D DH - Nhóm DHquy định vềDthủ D tục điều tra cách thức áp dụng biện pháp tự vệ - Nhóm quy định biện pháp bồi thường - Nhóm U quy định U ưu tiên dànhU cho nướcU M M M M T T T T _đang phát triển _ _ _ M M M M M T T T T T DH DH DH DH DH  T H D D T H Hiệp định tự vệ (SA) T DH T DH Khái niệm U U U U M khởi kiện M M M  Quyền T T T T _ _ _ _ M M M M  Về áp dụngT biện pháp tự T vệ T T DH - Điều kiện DH áp dụng DH DH - Nguyên tắc áp dụng - Các biện pháp tự vệ quyền áp dụng U thời gian áp U U U - Về dụng M M M M T T T T _Về vấn đề bồi_thường _ _  M M M M T T T T H biện pháp DHtự vệ với DHhàng hóa DH  Áp dụngDmới T DH  M T H D D M T H T H D T H T DH D Hiệp định chống bán phá giá (AA) T DH T DH Căn vào Điều VI GATT, Hiệp định gồm nội U U U U M M M M dung: T T T T _ _ _ _ M điều Tkiện M áp thuế TM M +M Nhóm quy Tđịnh T T H H H D DH + Nhóm quy DH định thủDtục D điều tra  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U U M T _ D M T H D M T H T H D T H T DH D Hiệp định chống bán phá giá (AA) T DH T DH Về khởi kiện chống bán phá giá: U U U U M chống bán Mphá giá TM oTM Quyền khởi kiện T T _ _ _ _ M o Điều kiện Mxem xét đơnTMkiện M T T T DH DH DH DH  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H D T H T DH D Hiệp định chống bán phá giá (AA) T DH T DH Áp dụng biện pháp chống bán phá giá: U U U U M M M oTM ĐK áp dụng T T T _ _ _ _ M o Mức thuế M M M T T T T DH o Thời điểm DH tính mứcDHthuế thức DH o Về áp dụng thuế  U D M T H M T _ M T _ D M T H U D M T H M T _ U M T H D U M T _ D M T H D M T H T H T H T T T D B Hiệp Dđịnh chung DHvề thương DH mại dịchDH vụ (GATS) Hiệp định U gồm nhóm U nội dung: U U M M M M T T T T _ _định khung pháp _ _ - M Nhóm 1: Quy lý liên quan đến M M M M T T T T T H ápDdụng H tất DH nghĩaDvụ DH TV DH Nhóm 2: Liên quan đến danh mục cam kết quy mô QG gồm cam kết cụ thể tiến trình tự hóa U U U U - Nhóm M 3: Các phụ M lục trường M hợp đặc biệt M liên T T T T _ tới ngành _ _cụ thể _ quan dịch vụ M M M M M T T T T T DH DH DH DH DH - T H T H T T T D B Hiệp Dđịnh chung DHvề thương DH mại dịchDH vụ (GATS) Phân loại U thương mạiUdịch vụ: U U M M M M T T T T _ _ _ _ M Cung cấp Tdịch M vụ qua biên M giới (phương M thức 1) TM T T T DH DH DH DH DH Tiêu dùng dịch vụ nước (phương thức 2) Hiện diện thương mại (phương thức 3) U U U U M diện củaTtự M nhiên thânTM(phương thức M4) Hiện T T _ _ _ _ M M M M T T T T DH DH DH DH D M T H T H T H T T T D B Hiệp Dđịnh chung DHvề thương DH mại dịchDH vụ (GATS) Các nguyên tắc bản: U U U U M M M M T T T T _xử tối huệ quốc _ (MFN) _ M_Nghĩa vụ đối M M M T T T T H H DH2 Tuân thủDHcác cam kết Dmở D cửa thị trường M T H D Nghĩa vụ minh bạch hóa Ungộ quốc gia U U U Đãi M M M M T T T T _ _ _ _ M Chấp nhậnTloại M trừ dịch M vụ công vàTM M quy định T T T DH DH DH DH DH nghĩa vụ liên quan đến DN dịch vụ độc quyền T H T H T T T khía D C Tìm hiểu D DH cạnh liên DH quan đến DH thương mại quyền SHTT (TRIPS) Đối tượng quyền SHTT gồm nhóm: U U U U M M nhấn mạnhTMđến tính sáng Mtạo, tri TNhóm sản phẩm T T _ _ _ _ M thức: TácTM M nghệ thuật, Mkhoa học; TM phẩm văn học, T T T H dáng công phát minh kiểu DH DH DH sáng chế; D DHnghiệp Nhóm sản phẩm khơng mang tính sáng tạo cần thiết bảo hộ để tạo điều kiện phân biệt sản phẩm: nhãn hiệu HH, nhãn hiệu DV, tên U U U U M xuất xứ HH M M M gọi T T T T _ _ _ _ M M M M M T T T T T DH DH DH DH DH 
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay