CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG: CÁC XU HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI

64 20 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:31

Các chữ viết tắt ATIP AUTM CGCN CNR CRADA CTA Đối tác đổi công nghệ nông nghiệp Hiệp hội nhà quản lý công nghệ trường đại học Chuyển giao công nghệ Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thỏa thuận họp tác nghiên cứu phát triển Thỏa thuận thử nghiệm lâm sàng I/UCRS DNVVN ILO IPO IPP Trung tâm hợp tác nghiên cứu đại học/công nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ Văn phòng liên kết cơng nghiệp Văn phòng quan hệ đối tác cơng nghiệp Chương trình đối tác đổi sáng tạo KH&CN LES MLSC Khoa học công nghệ Hiệp hội Li-xăng (Hoa Kỳ Canađa) Trung tâm khoa học sống Massachusetts MTTC NC&PT NIS NIST NSF OTL ORTA PRI PRO Trung tâm chuyển giao công nghệ Massachusetts Nghiên cứu phát triển Hệ thống đổi sáng tạo quốc gia Viện Tiêu chuẩn Công nghệ Quốc gia Quỹ khoa học quốc gia Văn phòng li-xăng cơng nghệ Văn phòng nghiên cứu ứng dụng công nghệ Viện nghiên cứu công Tổ chức nghiên cứu công PoC SBA SBIR SHTT STPI STTR TTO TTP Chứng minh khái niệm Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Nghiên cứu đổi sáng tạo doanh nghiệp nhỏ Sở hữu trí tuệ Viện Chính sách KH&CN Chương trình CGCN doanh nghiệp nhỏ Văn phòng chuyển giao cơng nghệ Chương trình chuyển giao cơng nghệ Lời giới thiệu Sự thành công phát triển khoa học cơng nghệ (KH&CN) nói chung chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng nói riêng đã, có ý nghĩa vô to lớn phát triển nhanh bền vững quốc gia Thực tế cho thấy từ nhiều thập kỷ qua, đặc biệt thập kỷ gần đây, việc sáng tạo, chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu KH&CN từ trường đại học tổ chức nghiên cứu cơng đến doanh nghiệp góp phần tạo nên phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc số nước EU Các trường đại học tổ chức nghiên cứu công nguồn để tạo tri thức sáng chế thương mại hóa Sự thành cơng hoạt động biểu công bố khoa học, số lượng sáng chế công bố, li-xăng, doanh nghiệp KH&CN thành lập, lượng việc làm tạo ra, luận chuyển lao động nghiên cứu, mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế lợi ích xã hội khác Hiện nhiều quốc gia giới áp dụng tập hợp biện pháp trực tiếp gián tiếp để hỗ trợ từ sáng tạo tri thức đến chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng Nhờ đó, cách thức mà trường đại học viện nghiên cứu công tham gia với doanh nghiệp để biến khoa học từ phòng thí nghiệm thị trường đẩy nhanh Nhằm cung cấp cho độc giả tranh toàn cảnh xu hướng sách hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu công nước giới, chủ yếu nước OECD, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia biên soạn tổng luận “CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ THƯƠNG MẠI HĨA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CƠNG: CÁC XU HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI” Xin trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I CÁC KÊNH CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CƠNG Phần mơ tả kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa nghiên cứu cơng Có nhiều cách mà tri thức từ nghiên cứu cơng chuyển giao, khai thác thương mại hóa, từ sáng chế tới li-xăng hình thành cơng ty khởi nguồn (Spin-off) Bên cạnh đó, mức độ di chuyển lao động (các sinh viên, nhà nghiên cứu, giảng viên) kênh quan trọng cho chuyển giao tri thức thương mại hóa 1.1 Khái niệm chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng Chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng bao trùm phạm vị rộng lớn, tri thức từ trường đại học viện nghiên cứu cơng khai thác cơng ty hay chí nhà nghiên cứu để tạo giá trị kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển công nghiệp, ngành công nghiệp công nghệ mới, tạo sóng kinh doanh việc làm Chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng q trình gồm nhiều giai đoạn, liên quan đến nhiều bên tham gia qua nhiều kênh (Hình 1) Quá trình vừa tạo tri thức (cung tri thức) vừa tích hợp tri thức, sử dụng tri thức (cầu tri thức) (Brisson et al., 2010) Khi đề cập khái niệm chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng cần xem xét yếu tố cấu trúc sách quy định đặc trưng cấu trúc hệ thống đổi sáng tạo quốc gia (NIS) nhằm sáng tạo, chuyển giao thương mại hóa tri thức Hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng bao trùm từ cấu trúc tài trợ hoạt động nghiên cứu tới môi trường thể chế tổ chức (đặc biệt vai trò sách KH&CN quốc gia), doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động thẩm định, tổ chức trung gian văn phòng CGCN (CGCN) (TTO) Đánh giá sáng chế Sáng chế Bảo hộ SHTT Kết nghiên cứu công Bằng sáng chế Bản quyền Nhãn hiệu thương mại Bí mật kinh doanh Phi sáng chế Thị trường Cơng nghệ Các lợi ích Xã hội Kinh tế Văn hóa Cơng bố/xuất phẩm Di chuyển lao động (thuê ngành công nghiệp, biệt phái, di chuyển sinh viên) Hợp tác nghiên cứu Nghiên cứu theo hợp đồng Chia sẻ trang thiết bị Tư vấn Lập mạng lưới Hội thảo Giảng dạy Lập công ty khởi nguồn Lập công ty khởi nghiệp sinh viên cựu sinh viên Tiêu chuẩn hóa Các đặc trưng Các đặc trưng ngành công nghiệp tổ chức (Năng lực hấp thu (Chính sách SHTT ngành cơng trường đại học; nghiệp; diện tiêu chuẩn hoạt động văn hóa; chất lượng NC&PT; Các cơng nghiên cứu) ty có hàm lượng tri thức cao…) Các nguồn lực tổ Những khuyến chức khích cho nhà (Năng lực chuyên nghiên cứu môn CGCN; (Tạo động lực quan hệ đối tác cho công bố/chia với doanh sẻ liệu kết nghiên nghiệp…) cứu…) Các sách KH&CN cấp vùng quốc gia Hình Hệ thống chuyển giao tri thức thương mại hóa 1.2 Các kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng Có nhiều cách để xác định đặc trưng phân loại kênh CGCN thương mại hóa kết nghiên cứu, Ponomariov Boardman (2012) phân biệt theo kênh Mở rộng tham gia trực tiếp cá nhân (thâm dụng quan hệ - relational intensity): theo chuyển giao tri thức có xu hướng gắn với tri thức ngầm định tri thức biểu Tri thức ngầm hệ thống hóa truyền đạt qua giao tiếp Chuyển giao tri thức đòi hỏi tương tác chặt chẽ sáng tạo tri thức người sử dụng tri thức (các nhà nghiên cứu, ngành cơng nghiệp) Chẳng hạn, cơng bố khoa học có hàm lượng thâm dụng quan hệ thấp, hợp tác nghiên cứu có hàm lượng quan hệ cao Ý nghĩa ngành công nghiệp: xem xét góc độ triển vọng ngành cơng nghiệp tầm quan trọng kênh thay đổi Các khảo sát doanh nghiệp cho thấy công bố khoa học nghiên cứu hợp tác đánh giá mức cao, kênh dựa sáng chế li-xăng đánh giá thấp Mức độ cụ thể hóa tri thức: mức độ mà dự án nghiên cứu đưa mục tiêu cụ thể chứa đựng nghiên cứu theo hợp đồng, đối lập với việc tạo tri thức khu vực công mở rộng kho tri thức mà tác động khó đo lường Mức độ thức hóa: kênh chuyển giao tri thức phân loại theo kênh phi thức trao đổi nhân mạng lưới kênh thức hợp đồng tổ chức nghiên cứu công doanh nghiệp, li-xăng, sáng chế liên kết tham gia vào công ty khởi nguồn từ trường đại học Nói tới tính thức kênh nói tới việc mở rộng tương tác tổ chức thông qua thể thức thủ tục thức Bảng 1: Mơ tả kênh chuyển giao dựa theo mức độ - hàm lượng quan hệ, ý nghĩa ngành công nghiệp, mức độ cụ thể hóa thức hóa Sự khác biệt đáng quan tâm cung cấp cho nhà hoạch định sách cách nhìn tồn thiện tính đa dạng tác động tiềm kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu; đồng thời có nhiều cách để tri thức từ nghiên cứu cơng chuyển giao, khai thác thương mại hóa thơng qua sáng chế, li-xăng thành lập công ty khởi nguồn Các kênh Công bố Hội nghị/hội thảo, thiết lập mạng lưới Hợp tác đối tác nghiên cứu Nghiên cứu theo hợp đồng Tư vấn hàn lâm Bảng Tổng hợp kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa Mơ tả Các đặc trưng Mức độ Mức độ Thâm Ý nghĩa đối cụ thể dụng với ngành thức hóa hóa quan hệ công nghiệp Phần lớn theo phương thức Thấp Cao Thấp Cao phổ biến tri thức theo truyền thống; Chủ yếu giới hạn báo công bố Các hội nghị chuyên ngành, Thấp Thấp Trung Cao quan hệ phi thức; bình tiếp xúc trao đổi kênh ngành công nghiệp đánh giá cao Các nhà khoa học Trung Thấp Cao Cao công ty tư nhân cam kết bình nỗ lực (kể nguồn lực họ) dự án; nghiên cứu thực đồng tài trợ (theo hợp đồng nghiên cứu); đa dạng (có thể cá nhân tổ chức; từ dự án quy mô nhỏ tới dự án lớn, tới đối tác chiến lược với đa thành viên/các bên tham gia (như đối tác công - tư) Được ủy thác công ty Cao Cao Cao Cao tư nhân nhằm theo đuổi giải pháp cho vấn đề mang tính lợi ích; khác với hỏi ý kiến; liên quan đến tạo tri thức theo yêu cầu mục tiêu cụ thể khách hàng; thường nghiên cứu ứng dụng Các dịch vụ nghiên cứu Trung Cao Cao Cao tư vấn cung cấp bình nhà nghiên cứu cho khách hàng công nghiệp; hoạt động mở rộng theo chuyên môn tổ chức; hoạt động quan trọng Liên kết khu vực nghiên cứu khoa học với ngành công nghiệp, di chuyển sinh viên Hoạt động patent lixăng Các công ty khởi nguồn từ nghiên cứu công Trao đổi nhân viên/luân chuyển liên ngành Các tiêu chuẩn (xem thêm Hộp 1) ngành công nghiệp; có dạng: tư vấn nghiên cứu, tư vấn hội tư vấn định hướng thương mại hóa Đây động lực doanh nghiệp để tham gia vào liên kết khu vực nghiên cứu khoa học ngành công nghiệp, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho trường đại học; chẳng hạn hoạt động diễn thông qua giám sát luận văn/luận án, thực tập hợp tác nghiên cứu Là kênh liên quan đến ngành công nghiệp tổ chức nghiên cứu, nhà nghiên cứu Là kết nghiên cứu công, khác với công ty khởi nghiệp sinh viên hay cựu sinh viên Có thể có nhiều dạng, thường trao đổi nhà nghiên cứu trường đại học doanh nghiệp, họ luân chuyển làm việc hai khu vực này; dạng quan trọng kênh việc doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực nghiên cứu Các tài liệu dựa nhiều mức độ đồng thuận; thiết lập nên quy định, thực tiễn, quy ước công nghệ, thương mại xã hội; đánh giá kênh chuyển giao tri thức quan trọng patent Trung bình Thấp Trung bình Trung bình Cao Cao Thấp Thấp Cao Cao Thấp Thấp Cao Thấp Trung bình Thấp Cao cao Thấp Trung bình Nguồn: B Ponomariov C Boardman (2012) Cần lưu ý kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa khơng theo chiều hướng Các kênh thường hoạt động đồng thời theo cách bổ trợ, đặc biệt tính tương tác luồng tri thức ngầm luồng tri thức hệ thống hóa chất đa chiều hướng luồng tri thức Các luồng tri thức không từ trường đại học tới ngành cơng nghiệp mà theo hướng khác Chẳng hạn, dịch vụ tư vấn cho ngành công nghiệp giúp tạo dựng trì quan hệ đối tác ngành công nghiệp khu vực hàn lâm Điều dẫn tới hợp tác dài hạn, triển khai ý tưởng, hợp đồng nghiên cứu, hoạt động tài trợ công bố khoa học chung, sáng chế chung Các tổ chức nghiên cứu công thực trao đổi sử dụng nhiều hình thức SHTT (SHTT) khác nhau, khơng giới hạn sáng chế mà quyền bí mật thương mại Các dạng khác quyền SHTT có tác động lớn tới kênh hợp đồng hợp tác nghiên cứu Chẳng hạn, phần lớn công ty khởi nghiệp sinh viên dựa phần mềm máy tính sáng chế liên quan đến phần mềm (như ứng dụng điện thoại di động - quyền bảo hộ) Bên cạnh đó, lực đàm phán để đạt hợp đồng nghiên cứu hợp tác với công ty dựa vào điều khoản liên quan tới quyền SHTT thỏa thuận (ví dụ bảo hộ liệu - bí mật thương mại) Do vậy, quyền SHTT tạo tảng cho kênh hình thức chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu Hộp 1: Các tiêu chuẩn chuẩn hóa kênh chuyển giao tri thức Các tiêu chuẩn bản/gốc tài liệu dựa mức độ đồng thuận thiết lập nên quy định, thực tiễn, quy ước công nghệ, thương mại xã hội Các tiêu chuẩn phân loại theo nhiều cách; động lực bao gồm hiệu ứng mạng lưới, chi phí, sách phủ quyền SHTT, yếu tố môi trường khác Việc thiết lập tiêu chuẩn chủ yếu trách nhiệm tổ chức chuyên thiết lập tiêu chuẩn: tổ chức ngành công nghiệp (tư nhân), tổ chức thuộc phủ tổ chức lĩnh vực kỹ thuật phi lợi nhuận Chính phủ đóng vai trò người tạo điều kiện thuận lợi nhà điều phối, tổ chức ngành công nghiệp phải nhận hỗ trợ công ty phủ Các tiêu chuẩn phát triển chuyên gia làm việc quan phủ, hầu hết trường hợp phủ tiếp nhận tiêu chuẩn tổ chức công nghiệp phát triển Các chuyên gia cho có nhiều tiêu chuẩn chuỗi đổi sáng tạo thuật ngữ, đo lường, thử nghiệm phân giới xác định kênh chuyển giao tri thức Dựa nghiên cứu nay, hoạt động chuẩn hóa có tham gia nhiều bên, nhà nghiên cứu tổ chức nghiên cứu cơng định nghĩa thuật ngữ, ngành cơng nghiệp lại tham gia vào giai đoạn sau phát triển công nghệ Theo liệu từ điều tra nhà nghiên cứu công nghệ nano Đức cho thấy chuẩn công nghệ quan trọng sáng chế kênh chuyển giao, công bố khoa học coi quan trọng Bên cạnh tính phức tạp tiêu chuẩn chuẩn hóa, có tác động lẫn tiêu chuẩn sáng chế; tổ chức nghiên cứu công, ngành công nghiệp phủ Sự tác động lẫn tiêu chuẩn sáng chế diễn lĩnh vực mà tiêu chuẩn liên quan tới cơng nghệ sáng tạo ICT Có khác mang tính liên ngành cường độ kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu sử dụng Thực tiễn cho thấy sáng chế, li-xăng, công bố khoa học, hoạt động thuê mướn ngành công nghiệp, tham gia sinh viên vào hoạt động nghiên cứu, nghiên cứu theo hợp đồng kênh quan trọng lĩnh vực có hàm lượng nghiên cứu phát triển cao y sinh hóa chất Việc cấp sáng chế li-xăng có vai trò quan trọng nhà nghiên cứu làm việc lĩnh vực khoa học vật liệu ngược lại hoạt động hay hai kênh lại quan trọng nhà khoa học máy tính Kênh quan trọng lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn tiếp xúc cá nhân di chuyển lao động Các liệu có chuyển giao tri thức thương mại hóa qua kênh khác cung cấp thơng tin có giá trị cung cầu dòng tri thức Các số liệu số lượng loại hình đầu vào quan trọng xem xét tính hợp lý can thiệp phủ thay đổi cách tiếp cận sách Đối sánh chuyển giao tri thức thương mại hóa Dữ liệu cấp quốc gia chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng cung cấp phần tranh hoạt động sáng chế, li – xăng thành lập doanh nghiệp khởi nguồn trường đại học tổ chức nghiên cứu công Các liệu số thực tiễn cho thấy tăng trưởng hoạt động thương mại hóa chậm lại hầu hết kinh tế OECD khu vực năm vừa qua Các khảo sát không tiếp cận kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa khác, dịch chuyển sinh viên nhà nghiên cứu ngành, mà tiếp cận sâu vào liệu nghiên cứu công Các trường đại học tổ chức nghiên cứu công khai thác thương mại hóa nghiên cứu họ, hiệu sao? Mặc dù có nhiều kênh mà qua tri thức khai thác thương mại hóa, hầu hạ tầng thống kê nhằm đánh giá hiệu kênh hạn chế Tuy nhiên, nhiều khảo sát cung cấp tranh toàn cầu hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa Trọng tâm khảo sát sáng chế, li-xăng doanh nghiệp khởi nguồn, đầu hoạt động nghiên cứu Qua đó, kết hay tác động thương mại hóa dễ thấy kênh khác Do hạn chế đo lường hoạt động thương mại hóa vốn dựa chủ yếu vào sáng chế li-xăng khu vực hàn lâm, nên số chuyên gia lo ngại thiếu đo lường đánh giá đầy đủ tầm quan trọng kênh khác Do vậy, trường đại học tổ chức nghiên cứu công cố gắng phân lập phương pháp nghiên cứu số Chẳng hạn, Hiệp hội trường đại học công quy tụ 218 tổ chức từ vài năm qua nỗ lực định lượng chuyển giao tri thức Cho đến 11 phương pháp đo lường đưa cho việc thực ngắn hạn với yếu tố tuyển dụng sinh viên dự án tài trợ, cựu sinh viên lực lượng lao động dịch vụ khách hàng Trong nỗ lực khác, Nhóm chuyên gia Ủy ban châu Âu (EC) số chuyển giao tri thức tiến hành nghiên cứu khả thi nhóm liệu có sẵn theo nước kênh chuyển giao tri thức dựa nhân lực nghiên cứu, hợp tác mạng lưới, với mục đích cuối xây dựng số tổng hợp chuyển giao tri thức Hiệp hội trường đại học Hà Lan chấp nhận số đưa Nhóm chuyên gia EC; từ năm 2013-2015 trường đại học bắt đầu thực quy trình để thiết lập nhóm số liên quan họ giải thích cách thức đo lường số Ở cấp độ tổ chức, Văn phòng liên kết công nghiệp-trường đại học trường Đại học British Columbia phát triển phương pháp đo lường có tính đến ảnh hưởng phi truyền thống hoạt động li-xăng, chẳng hạn tác động lợi ích xã hội lĩnh vực y tế Bên cạnh có số nghiên cứu tập trung vào tác động li-xăng hoạt động bên cơng ty nhằm đo lường trực tiếp khía cạnh chuyển giao tri thức Do thiếu liệu tổng thể đối chiếu quốc gia hàng loạt kênh chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu cơng, nên đề cập số số (Hộp 2) Hộp 2: Các số chuyển giao tri thức thương mại hóa Các số đầu tư hợp tác ngành công nghiệp khu vực nghiên cứu khoa học: - Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp tài trợ khu vực giáo dục đại học - Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp tài trợ khu vực phủ - Nguồn tri thức cho đổi sáng tạo theo loại hình - Doanh nghiệp hợp tác đổi sáng tạo với tổ chức giáo dục đại học tổ chức nghiên cứu phủ (có thể chia theo quy mô doanh nghiệp) - Đồng tác giả nhà công nghiệp nhà nghiên cứu Các số tiềm thương mại hóa tri thức, tập trung vào kho thông tin công bố: - Công bố sáng chế - Số lượng sáng chế doanh nghiệp - Số lượng sáng chế viện nghiên cứu công (PRI) Các số sử dụng tri thức công doanh nghiệp thành phần khác: - Tỷ lệ đơn xin cấp sáng chế trường đại học tỷ lệ sáng chế kết hợp tác trường đại học bên ngồi tính sáng chế trường đại học; - Thu nhập từ li-xăng; - Tạo dựng doanh nghiệp khởi nguồn từ kết nghiên cứu công Các số kênh chuyển giao tri thức khác, di chuyển nhân lực có kỹ thiết lập mạng lưới: - Các hoạt động thương mại hóa khu vực hàn lâm 10 Chương trình STTR đưa vào năm 1993 có nguồn gốc từ Chương trình SBIR, chương trình mở rộng hội tài trợ NC&PT Nó cung cấp kinh phí cho DNVVN dự án NC&PT thực quan hệ đối tác với tổ chức nghiên cứu, tổ chức phi lợi nhuận (chủ yếu trường đại học phòng thí nghiệm) Các quan liên bang với khoản trợ cấp ngân sách cho NC&PT tỷ USD (Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng, Viện Y tế Quốc gia, Quỹ Khoa học Quốc gia, Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh (HHS) NASA bắt buộc phải phân bổ 0,3% ngân sách chương trình hợp tác doanh nghiệp nhỏ tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội trường đại học Đặc điểm chương trình STTR yêu cầu doanh nghiệp nhỏ thức hợp tác với tổ chức nghiên cứu Vai trò quan trọng STTR thu hẹp khoảng cách hiệu khoa học thương mại hóa Thành cơng hai chương trình SBA quan liên bang độc lập nhằm mục đích giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ bảo vệ lợi ích doanh nghiệp nhỏ SBA quan hỗ trợ tài lớn cho doanh nghiệp nhỏ, với danh mục khoản cho vay để hoạt động kinh doanh, giấy bảo lãnh vay tiền khoản vay gặp rủi ro trị giá 45 tỷ USD danh mục vốn mạo hiểm 13 tỷ USD Năm 2001, triệu doanh nghiệp nhỏ nhận hỗ trợ Các chương trình SBA liên quan đến CGCN nằm loại hình chủ yếu: cấp vốn, hợp đồng Chính phủ hỗ trợ quản lý Nguồn kinh phí hai chương trình SBIR STTR dựa ngân sách 11 quan nghiên cứu liên bang, quan chiếm 96 % tổng ngân sách Chính phủ Liên bang định: Bộ Quốc phòng, Viện Y tế Quốc gia (NIH), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NASA), Bộ Năng lượng (DOE) Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) Theo quy định pháp luật Hoa Kỳ, quan liên bang tham gia đóng góp kinh phí 100 triệu USD cho “NC&PT th ngồi” phải dành 2,5% ngân sách cho DNVVN, để tài trợ cho chương trình nghiên cứu chủ đề mà quan xác định SHTT công nghệ phát triển khuôn khổ tài trợ SBIR thuộc doanh nghiệp, SBA có quyền sử dụng cơng nghệ miễn phí Cả hai chương trình trên, theo đánh giá thực Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ, giúp thúc đẩy trình độ cơng nghệ khả cạnh tranh Hoa Kỳ Thông qua chương trình này, 85.000 sáng chế đời người ta ước tính nhiều triệu việc làm đòi hỏi trình độ cao tạo Những số từ báo cáo đánh giá thuận lợi chương trình SBIR thực Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ SBIR STTR hai chương trình liên bang thúc đẩy CGCN Hoa Kỳ Xét phương thức tài trợ, SBIR tránh cắt giảm hay can thiệp Quốc hội Ngồi hai chương trình SBIR STTR, năm 2011, lễ ký "Luật Sáng chế Hoa Kỳ” (American Invents Act), Tổng thống Obama hoan nghênh khuyến nghị CGCN Hội đồng Quốc gia Đổi Doanh nghiệp Ông Obama 50 định khởi động sáng kiến để hỗ trợ CGCN trường đại học Hoa Kỳ Mục tiêu đưa để khuyến khích trường đại học hợp lý hóa thủ tục CGCN thúc đẩy thương mại hóa cơng nghệ tiên tiến từ chương trình nghiên cứu họ 2.3 Các tổ chức trung gian/cầu nối cho hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết q nghiên cứu cơng Hiện giới có nhiều loại tổ chức trung gian/cầu nối cho hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết q nghiên cứu cơng (Bảng 6), từ văn phòng CGCN (TTO), vườn ươm doanh nghiệp (business incubator), trung tâm đổi sáng tạo doanh nghiệp (BIC), công viên khoa học đến trung tâm hỗ trợ chứng minh khái niệm (PoC), hay thư viện hay nơi phổ biến kết nghiên cứu Bảng 6: Phân loại tổ chức trung gian/cầu nối cho hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết quà nghiên cứu cơng Loại tổ chức Nhiệm vụ/mục đích Mức độ tập Mức độ tập trung gian/cầu trung hoạt trung phát nối động patent triển vùng li-xăng Trung tâm Hỗ trợ người làm việc khu Cao Thấp CGCN (TTO) vực hàn lâm xác định quản lý tài sản trí tuệ tổ chức, bao gồm việc bảo vệ SHTT chuyển giao li-xăng quyền cho bên khác Vườn ươm Thúc đẩy tăng trưởng thành công Thấp Cao doanh nghiệp công ty khởi nghiệp thông qua hàng loạt biện pháp hỗ trợ nguồn lực dịch vụ (như địa điểm, vốn, đào tạo, dịch vụ chung, kết nối mạng lưới - thông qua hiệp hội) Trung tâm đổi Cung cấp hàng loạt hướng dẫn hỗ Thấp Cao sáng tạo trợ dịch vụ dự án doanh nghiệp thực DNVVN đổi mới, đóng góp vào phát triển vùng Công viên khoa Thúc đẩy phát triển kinh tế tính cạnh Trung bình Cao học trung tâm tranh vùng thành phố thông qua việc công nghệ tạo hội kinh doanh giá trị gia tăng cho công ty; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh ươm tạo công ty đổi sáng tạo; tạo việc làm thâm dụng tri thức; tạo dựng không gian hấp dẫn cho đội ngũ trí thức mới; tăng cường mối liên kết trường đại học doanh nghiệp 51 Trung tâm đa ngành Văn phòng thương mại Các văn phòng liên kết công nghiệp (ILO) Trung tâm chứng minh khái niệm (PoC) Thư viện/trung tâm lưu trữ Cung cấp dịch vụ khác cho công ty hoạt động nhiều lĩnh vực Thúc đẩy phát triển đổi công nghệ thông qua cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Có nhiều chức giống TTO, quản lý hoạt động patent lixăng, ILO thực nhiều hoạt động khác điểm đầu mối với đối tác công nghiệp, thực marketing xây dựng mạng lưới đối tác Một trung tâm PoC tổ chức hoạt động bên liên kết với trường đại học để cung cấp vốn, cố vấn đào tạo; tài trợ cho công ty khởi nghiệp hay sản phẩm chứng minh khả thi Phổ biến thông tin, liệu từ kết nghiên cứu Các trường đại học phát triển trung tâm lưu trữ (có thể trực thuộc thư viện) nhằm lưu trữ phổ biến kết nghiên cứu Thấp Cao Thấp Cao Trung bình Trung bình Thấp Thấp Thấp Thấp Trong số tổ chức tổ chức trung gian/cầu nối cho hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết quà nghiên cứu, TTO phổ biến có vai trò đặc biệt quan trọng Hầu hết trường đại học Hoa Kỳ có TTO mình, có văn phòng tương tự như: văn phòng phát triển (OTD), văn phòng cấp li-xăng (OTL), văn phòng thương mại hóa (OTC), với sách đặc điểm khác Thực tiễn hoạt động TTO trường đại học Hoa Kỳ Các tổ chức hàn lâm khắp Hoa Kỳ thiết lập kết cấu hạ tầng mạnh cho việc cấp giấy phép sử dụng công nghệ để hỗ trợ thương mại hoá kết nghiên cứu Từ thập kỷ 80 đến 90, số văn phòng TTO trường đại học Hoa Kỳ tăng từ 25 lên 200 Trách nhiệm họ thực thi Luật Bayh-Dole cách tạo điều kiện quản lý việc công bố cấp phép cho sáng chế có tiềm thương mại/CGCN trường đại học Nhìn chung, tổ chức tiếp thị SHTT chủ yếu thông qua dịch vụ tảng Web (tại Website trường đại học AUTM) Phần lớn TTO giới thiệu sách hướng dẫn hoạt động họ thông qua website Hội đồng Quan hệ Chính phủ - hiệp hội trường đại học nghiên cứu Như nêu trên, hiệu kinh tế trực tiếp việc cấp phép sử dụng công nghệ thân trường đại học tương đối nhỏ, ngoại trừ số trường hợp Thường phải từ 5-10 năm văn phòng TTO đủ thời gian hồn vốn Mặc dù nhìn chung hệ thống TTO Hoa Kỳ hoạt động có hiệu thời gian dài sau có Luật Bayh-Dole, nghiên cứu gần cho thấy khó thuyết phục 52 nhà nghiên cứu trường đại học công bố sáng chế họ Kết nghiên cứu cho thấy nhà nghiên cứu có “chất lượng cao nhất” “năng suất nhất” thường quan tâm đến việc thương mại hóa Ước tính nửa số lượng kết nghiên cứu công nghệ phát triển tiến hành thương mại hóa Có thể giải thích điều 79% số sáng chế cần phải NC&PT hướng ứng dụng, nhà khoa học kỹ sư khơng muốn thương mại hóa chúng Ngồi ra, thân q trình cơng bố sáng chế tốn nhiều thời gian Một thách thức đặt cho hệ thống TTO tìm cán có chun mơn Vì số lượng sáng chế ngày gia tăng trường đại học nên văn phòng CGCN tăng lên Hơn nữa, trường hợp mà văn phòng CGCN phải xử lý ngày phức tạp Ngoài việc phải trang bị kiến thức vững lĩnh vực khoa học đặc thù, cán văn phòng CGCN cần phải có đủ trình độ kinh tế pháp luật để phán xét xem liệu sáng chế có đủ điều kiện để cấp hay khơng, phải có kỹ tiếp thị kinh doanh để tìm đối tác thương mại, cuối phải có kỹ đàm phán kỹ xã hội để đạt hợp đồng Một điều thừa nhận rộng khắp nhà nghiên cứu cần phải có động lực cá nhân để tham gia vào q trình cấp phép sử dụng Ví dụ, nhà nghiên cứu trường Đại học Stanford nhận 1/3 khoản toán từ việc cấp phép sử dụng sáng chế họ Một nghiên cứu gần kết luật khuyến khích kinh tế có tác dụng tới số lượng sáng chế tạo thu nhập nhờ cấp phép sử dụng sáng chế trường đại học Những trường chi nhiều cho nhà nghiên cứu từ khoản thu nhờ li-xăng có số lượng sáng chế nhiều thu nhập từ việc cấp phép cao Nghiên cứu phát nhà khoa học trường đại học tư hưởng khuyến khích kinh tế cao gấp lần so với đồng nghiệp trường đại học công lập Hơn nữa, văn phòng CGCN trường tư có xu hướng hoạt động CGCN hiệu hơn, định hướng thương mại hoá nhiều họ giỏi việc nhận dạng nắm bắt đổi để cấp phép sử dụng cho khu vực công nghiệp Theo Jon Sandelin, chuyên gia CGCN trường Đại học Stanford (SU), tham gia tích cực nhà sáng chế trình cấp giấy phép sử dụng nhân tố trọng yếu đem lại kết thành cơng Ví dụ, nhà sáng chế giúp nhận dạng đối tượng thuộc khu vực công nghiệp có quan tâm đến sáng chế Những tiếp xúc hữu ích điều mấu chốt cho việc cấp phép thành công người cơng ty phải có tác dụng cán cố vấn sáng chế Ngoài việc hưởng phần khoản toán kỳ vụ, nhà sáng chế tham gia vào trình cấp giấy phép nhận thêm lợi ích khác, ví dụ thu hút thêm vốn nghiên cứu từ đối tượng cấp giấy phép, toán phí tư vấn, tuyển mộ làm việc cho nơi cấp giấy phép SU, MIT, trường Đại học Columbia trường Đại học California (UC) nằm số tổ chức coi thành công thương mại hóa kết nghiên cứu họ Là trường công lập lớn, UC thường coi mô hình tiêu chuẩn cho trường khác Trường Đại học Arizona ví dụ đáng quan tâm khác trường đại học 53 cố gắng tạo bước nhảy vọt cho văn phòng CGCN thành lập tạo lĩnh vực kinh doanh mạo hiểm liên quan đến công nghệ hệ Đại học Arizona có cách tiếp cận mới, trọng đến công tác kinh doanh Một sáng kiến đưa cải cách Văn phòng hợp tác cấp giấy phép công nghệ thành quan có tên Doanh nghiệp Cơng nghệ Arizona, cơng ty có chức phát triển thương mại hố cơng nghệ Chương trình bắt đầu vào tháng 4/2003, với giám đốc tuyển dụng từ khu vực tư nhân Một ví dụ khác, việc thành lập Viện Thiết kế sinh học Arizona, quan gồm chương trình phương tiện nghiên cứu đa ngành, đưa vào hoạt động từ cuối năm 2004 Viện có vai trò ngun mẫu để xây dựng tinh thần nghiên cứu mang tính kinh doanh Đại học Arizona Hơn nữa, người ta có kỳ vọng đặt móng cho hoạt động kinh tế đóng góp vào tiềm cụm cơng nghệ sinh học Phoenix Nhìn chung, văn phòng TTO hình thành phát triển từ 30 năm qua trường đại học Hoa Kỳ Chúng có hoạt động riêng mình, tùy thuộc vào môi trường nơi chúng đặt, đặc thù trường đại học định hướng trường Tuy nhiên, người ta thấy điểm tương tự trường, hoạt động văn phòng TTO nhằm vào: - Tìm kiếm tiếp nhận báo cáo sáng chế; - Giới thiệu sáng chế cho nhà tài trợ; - Quyết định đặt tên sáng chế phát triển nhờ quỹ bên ngoài; - Đăng ký sáng chế (sau nghiên cứu khả thi); - Vận động doanh nghiệp liên quan quan tâm đến sáng chế; - Đàm phán quản lý hợp đồng cấp phép (li-xăng) Văn phòng TTO chịu trách nhiệm theo dõi nhu cầu sáng chế, ghi nhận doanh thu chi phí soạn thảo báo cáo hàng năm cho Chính phủ Các văn phòng OTT/OTD/OTL/OTC Hiện hầu hết trường đại học Hoa Kỳ trang bị văn phòng CGCN Vì vậy, người ta thấy xuất văn phòng CGCN (Office of Technology Transfer, OTT), văn phòng phát triển (OTD), cấp li-xăng (OTL) thương mại hóa (OTC), với sách đặc điểm khác Tuy nhiên, số văn phòng có nhân viên làm việc đào tạo trường đại học, số khác lại tuyển dụng chuyên gia ngành công nghiệp để tạo điều kiện cho thảo luận với đối tác tư nhân Tương tự vậy, sách chuyển giao khác tồn tại: số trường đại học đàm phán li-xăng từ sáng chế họ việc khai thác sáng chế họ công ty thực hiện, trường đại học khác lại cố gắng tạo dựng quan hệ đối tác từ đầu có hợp đồng với ngành công nghiệp dự án nghiên cứu • Đại học Columbia, thành viên "Ivy League" Hoa Kỳ, có văn phòng 54 CGCN từ năm 1982, mang tên "Columbia Technology Ventures" (CTV) Được đời nhờ có Luật Bayh -Dole, văn phòng thu hút thành viên trường đại học, sinh viên đại học nhà nghiên cứu Nhiệm vụ văn phòng để hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục giảng dạy, thông qua tạo khoản đầu tư cho trường đại học tạo thuận lợi cho quan hệ đối tác với ngành công nghiệp CTV hỗ trợ sáng kiến kinh doanh từ Đại học Columbia Mỗi năm, CTV thực khoảng 50 hợp đồng cấp phép (li-xăng), với 100 quan hệ đối tác nghiên cứu với ngành công nghiệp CTV tham gia vào hình thành cơng ty khởi nghiệp (start-up) dựa sáng chế phòng thí nghiệm cơng ty khởi nguồn (spin-off) từ thành viên trường đại học Đã có 115 công ty khởi nghiệp dạng được tạo từ đời CTV Văn phòng hướng vào dịch vụ trường đại học, vào quan hệ đối tác với ngành công nghiệp hướng vào thương mại hóa sáng chế hỗ trợ cộng đồng học thuật Phần lớn văn phòng chuyển giao trường đại học Hoa Kỳ thuộc dạng này, chúng phù hợp với mong muốn trường đại học, đặc biệt trường đại học "Ivy League", ưu tiên cho sinh viên thành viên mình, hỗ trợ họ đào tạo, tăng tài trợ danh tiếng trường • Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chọn cách tiếp cận có tính thương mại Trong lịch sử mình, phòng ban khóa đào tạo mình, MIT hướng vào kỹ thuật, cơng nghệ triết lý kinh doanh phát triển MIT dành khoảng 700 triệu USD cho NC&PT (88% từ Chính phủ liên bang) Hoạt động nghiên cứu huy động xấp xỉ 5000 người, có 1.000 giáo viên Văn phòng CGCN, với nhiều nguồn lực quan trọng, chia thành nhiều nhóm: nhóm “nghiên cứu hợp tác tài trợ” gồm khoảng 20 người, xử lý vấn đề quan hệ đối tác với ngành công nghiệp; nhóm “liên kết” với số người tương tự, phụ trách kết nối nhà công nghiệp với nhà nghiên cứu MIT Cuối cùng, nhóm "cấp phép" (li-xăng) hay Văn phòng li-xăng cơng nghệ (Technology Licenses Office, TLO) lớn với khoảng 30 người, chịu trách nhiệm tất vấn đề liên quan đến sáng chế, li-xăng thương mại hóa sáng chế Với 3000 sáng chế danh mục đầu tư, giá trị gia tăng li-xăng gắn với mối quan hệ với ngành cơng nghiệp Các chi phí TLO liên quan đến sáng chế tăng gấp đôi từ năm 2001 đến năm 2010, từ 7,1 triệu USD đến 15,3 triệu USD Các nguyên tắc đạo TLO SHTT (IP) MIT nắm độc quyền có li-xăng thỏa thuận Trong năm 2011, TLO/MIT thực 632 công bố sáng chế, thu 150 sáng chế thương lượng khoảng 79 li-xăng Đã có 26 doanh nghiệp trẻ đổi sáng tạo đời nhờ công nghệ MIT li-xăng đàm phán TLO Tổng doanh thu TLO xấp xỉ 85 triệu USD, đạt thơng qua ba đối tượng đóng góp quan trọng nhau: nhà sáng chế (các chủ doanh nghiệp MIT), phòng ban (kỹ thuật, khoa học…) quỹ đầu tư dự trữ MIT (từ hiến tặng) Hoạt động TLO có lúc đạt doanh thu cao (80,7 triệu USD doanh thu năm 2001, 89,1 triệu USD năm 2008) có lúc doanh thu giảm (dưới 40 triệu USD vào năm 2002, 2003 2004), chi phí nhìn chung tăng lên kể từ năm 2001 Giám đốc 55 TLO, bà Lita Nelsen nhận định hoạt động liên quan đến li-xăng, MIT, không ổn định phải sử dụng lượng lớn nguồn lực Tuy nhiên, MIT/TLO góp phần vào hệ sinh thái đổi sáng tạo Boston xa quy mô quốc gia • "Đại học Boston" (BU) có văn phòng phát triển (OTD) OTD BU bao gồm đội ngũ “nhà phát triển kinh doanh" nhóm chịu trách nhiệm SHTT li-xăng Khi sáng chế cấp, chiến lược li-xăng công nghệ cho cơng ty, nhóm phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm đàm phán Sau hai bên (nhà sáng chế cơng ty) trí điều khoản tài chính, ghi nhớ thỏa thuận lập gửi đến phận li-xăng để lập hợp đồng li-xăng đàm phán điều khoản cuối • Đại học Stanford (SU) với Văn phòng cấp phép sử dụng cơng nghệ (OTL) SU từ lâu trường dẫn đầu đạt chuẩn mực CGCN thông qua hoạt động cấp sáng chế giấy phép sử dụng Văn phòng OTL thành lập năm 1969, tức sớm 11 năm trước phần lớn trường đại học khác thực bước tương tự nhờ ban hành đạo luật Bayh-Dole Văn phòng có 25 cán bộ, nhân viên cộng tác viên làm việc trọn thời gian Mỗi cộng tác viên có lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật chịu trách nhiệm danh mục trường hợp Văn phòng thực 1956 trường hợp cấp giấy phép số 4.850 sáng chế công bố OTL tiên phong “cách tiếp cận tiếp thị” CGCN cách tích cực tìm kiếm đối tượng xin cấp quyền sử dụng sáng chế có tiềm cao Một kết cách tiếp cận việc cấp sáng chế ADN tái tổ hợp năm 1980, chương trình đem lại 255 triệu USD suốt thời gian bảo hộ sáng chế Chương trình CGCN SU noi theo mơ thức phần lớn chương trình khác Phần lớn thu nhập bắt nguồn từ số lượng hạn chế công nghệ chủ chốt Trong năm tài khóa 2002, SU nhận 50 triệu USD nhờ chuyển giao 385 cơng nghệ, số có cơng nghệ có mức tốn triệu USD Cũng năm đó, OTL ký 112 hợp đồng cấp giấy phép, với khoản thu phí đợt đầu 1,4 triệu USD Số sáng chế công bố năm 2002 đạt mức kỷ lục 315 (cao năm trước 9%), gần 48% khoa học sống, số lại vật lý khoa học máy tính Tỷ lệ cấp giấy phép so với số sáng chế 30% OTL giữ lại 15% tổng thu nhập từ việc cấp phép sử dụng, 85% lại chia cho nhà sáng chế, khoa trường họ Trong năm tài khóa 2002, nhà sáng chế có thu nhập năm 11,3 triệu USD, khoa: 13,5 triệu USD trường: 13,1 triệu USD Trường Y khoa Stanford trường nhận tiền toán lớn so với trường khác SU (8,2 triệu USD, tức 62% tổng số) SU khơng có sách ưu tiên cho đối tượng xin cấp phép sử dụng nội địa Tuy nhiên, có thị trường khu vực mạnh tồn phục vụ cho sáng chế mới, với mối quan hệ phong phú cán giáo viên sinh viên SU với doanh nghiệp địa phương nhà kinh doanh mạo hiểm Mặc dù tình trạng suy thối kinh tế gây ảnh 56 hưởng tiêu cực tới Thung lũng Silicon, OTL trì việc cấp giấy phép nhận cổ phần 13 cơng ty năm 2002 Trong tồn thời gian hoạt động OTL, SU nắm giữ cổ phần 117 công ty nhận khoảng 21 triệu USD OTL quản lý Quỹ Birdseed để cung cấp khoản tiền nhỏ (thường 25.000 USD) để phát triển nguyên mẫu Đã có 21 dự án cấp vốn Quỹ Gap thành lập năm 2000 để hỗ trợ nỗ lực phát triển có giá trị 25.000 USD cho cơng nghệ khơng cấp phép sử dụng Mục đích đặt phát triển công nghệ tới mức đủ sức hấp dẫn đối tượng muốn mua quyền sử dụng tiềm Năm 2002, dự án chấp nhận Mặc dù hoạt động cấp giấy phép chiếm phần lớn công việc OTL, Văn phòng giải việc cấp quyền chép (phần mềm) nhãn hiệu hàng hoá Để tăng cường mối quan hệ với khu vực công nghiệp, Văn phòng Hợp đồng Cơng nghiệp (Industrial Contracts Office-ICO) OTL thành lập ICO đàm phán 500 hợp đồng hợp tác trường đại học ngành công nghiệp làm việc với 100 công ty năm 2002 SU có truyền thống việc khuyến khích tham gia tích cực với ngành cơng nghiệp Những mối quan hệ tạo đóng vai trò quan trọng cho CGCN hình thành cơng ty khởi nghiệp có liên kết với trường đại học, đem lại nguồn vốn Trong năm 2002, 50 triệu USD nhận từ khoản toán giấy phép sử dụng, dự án nghiên cứu ngành công nghiệp tài trợ nhận 39 triệu USD Trong quan hệ với ngành công nghiệp, SU cam kết nguyên tắc nhà nghiên cứu cần phải quyền xuất cơng trình họ Ngoài việc vận hành OTL, SU áp dụng số biện pháp để hỗ trợ kinh doanh cải thiện môi trường đổi Đội đặc nhiệm kinh doanh Stanford nỗ lực để điều phối hoạt động khu nhà trường (Campus) với thành viên cộng đồng doanh nhân Thung lũng Silicon Đội đặc nhiệm cung cấp phương tiện cho nhà kinh doanh vốn mạo hiểm, người uỷ quyền đối tượng khác tiếp xúc với hoạt động phòng thí nghiệm SU Một hỗ trợ quan trọng cho đội đặc nhiệm Chương trình Mạo hiểm cơng nghệ, nỗ lực giảng dạy nghiên cứu trường kỹ thuật nhằm đào tạo nhà khoa học kỹ kinh doanh Một số tổ chức cấp vốn tiếp cận với SU để tìm kiếm ý tưởng biến chúng thành lĩnh vực kinh doanh Một ví dụ Concept2Company (C2C) C2C hỗ trợ cho nhà nghiên cứu SU phát triển ý tưởng họ, thường nhà sáng chế khơng quan tâm đến mà bỏ làm việc nơi khác Cơng ty rót 200 triệu USD vốn mạo hiểm năm 1997 SU có cơng viên khoa học, có 300 cơng ty th địa điểm 57 Kết luận Nghiên cứu công trường đại học viện nghiên cứu công nguồn đổi sáng tạo công nghệ ngày nay, từ công nghệ tái tổ hợp ADN, Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), công nghệ MP3 đến công nghệ nhận dạng giọng nói Siri hãng Apple Nhưng số liệu gần số lượng sáng chế, li-xăng công ty tạo từ trường đại học viện nghiên cứu công nước OECD cho thấy sụt giảm kể Điều khiến nhà hoạch định sách tổ chức thực lo ngại tính hiệu sách thương mại hóa CGCN trường đại học viện nghiên cứu công Thực tế đòi hỏi phải có cách tiếp cận để biến khoa học thành sản phẩm đổi kinh doanh, đồng thời cần xem xét số đo lường dòng chảy hai chiều tri thức công nghệ khu vực nghiên cứu công doanh nghiệp Làm để biết hiệu khai thác, chuyển giao thương mại hóa kết nghiên cứu trường đại học PRI? Các số liệu sáng chế, thu nhập từ li-xăng công ty khởi nguồn (spin-off) thường sử dụng để đánh giá xem tổ chức nước có khả biến nghiên cứu cơng thành đổi sáng tạo hay không Tỷ lệ tăng trưởng số lượng đơn xin cấp sáng chế hàng năm trường đại học nước OECD giảm từ 11,8% xuống 1,3% giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 Thậm chí PRI có mức tăng trưởng âm tỷ lệ này, -1,3% giai đoạn này, so với mức tăng trưởng 5,3% họ gian đoạn trước (2001-2005) Số lượng công ty khởi nguồn thuộc khu vực hàn lâm khơng có gia tăng đáng kể, có sách hỗ trợ Mặt khác, thu nhập từ li-xăng chi phí nghiên cứu bỏ tương đối ổn định nước OECD vùng lựa chọn Số lượng công ty khởi nguồn từ trường đại học nước OECD thực tế không tăng kể từ năm 2004 đến 2011, có sách hỗ trợ Tại Hoa Kỳ, số lượng công ty khởi nguồn tính trường đại học (trong tổng số 157 trường đại học) hàng năm thấp, trung bình khoảng công ty Dữ liệu số lượng cơng ty khởi nguồn hình thành tính 100 triệu USD chi cho nghiên cứu nhìn chung thấp năm 2008 nước lớn thuộc OECD khơng có nhiều tiến triển năm tiếp theo, từ 2009-2011 Ngoài ra, thu nhập từ li-xăng tương đối ổn định nước OECD Tuy nhiên, tỷ lệ nhỏ trường đại học (khoảng 10%) lại chiếm phần lớn (85%) tổng thu nhập từ li-xăng nước châu Âu, điều cho thấy trường đại học thực thành cơng thương mại hóa kết nghiên cứu họ Do hiệu suất sáng chế, thu nhập từ li-xăng công ty khởi nguồn nước OECD nhìn chung chưa tăng, nên nước khối thử nghiệm triển khai sách công cụ để tăng cường khai thác, chuyển giao thương mại hóa kết nghiên cứu công Các nước quan tâm tới số thực số lượng sáng chế, thu nhập từ li-xăng, đồng thời với số tuyển dụng sinh viên vào dự án tài trợ, cựu sinh viên lực 58 lượng lao động, thu nhập từ nghiên cứu theo hợp đồng đối tác công - tư, công bố khoa học đồng tác giả khu vực doanh nghiệp trường đại học, đặc biệt số luân chuyển tiến sĩ, mức độ luân chuyển sinh siên giảng viên dự án nghiên cứu, giảng viên tư vấn Việc khuyến khích sinh viên tham gia vào kinh doanh nỗ lực nhằm thúc đẩy chuyển giao tri thức thương mại hóa Những tiến công nghệ thông tin truyền thông kết hợp với tính mở ngày tăng nghiên cứu công đổi sáng tạo doanh nghiệp tạo kênh cho thương mại hóa Một yếu tố dẫn dắt chính, việc quan tài trợ cho nghiên cứu khoa học ngày ủng hộ việc tiếp cận ngày dễ dàng kết kết nghiên cứu số liệu tạo từ tài trợ công Các văn phòng CGCN (TTO) từ lâu trở thành trung tâm nỗ lực cấp phủ tổ chức giáo dục đại học nhằm thương mại hóa kết nghiên cứu Tuy nhiên, thân văn phòng phải nỗ lực tìm kiếm mơ hình hoạt động hiệu Nhiều trường đại học tìm cách cải tổ TTO xây dựng mơ hình TTO đầu mối cấp vùng phục vụ cho nhiều tổ chức nghiên cứu Bên cạnh đó, số trường đại học sử dụng cách tiếp cận SHTT cách trao số quyền cho nhà sáng chế hàn lâm, trì quyền sở hữu thuộc trường đại học Các cách tiếp cận tài trợ cho thương mại hóa lên Nhiều trường đại học viện nghiên cứu công bổ sung nguồn tài trợ (ngồi nguồn từ phủ) cho cơng ty khởi nghiệp thông qua thiết lập “quỹ hạt giống” (seed funds) quỹ “bằng chứng khái niệm” (proof of concept - PoC) - tài trợ cho công ty khởi nghiệp hay sản phẩm chứng minh khả thi Ví dụ Quỹ hạt giống đổi sáng tạo Chalmers trường Đại học công nghệ Chalmers (Thụy Điển), Quỹ đổi sáng tạo hoàng gia trường Imperial College (Anh), Quỹ Gemma Frisius Fonds KU Leuven trường Đại học Leuven (Bỉ) Bên cạnh có các nguồn tài trợ khác tài trợ dựa quyền SHTT, hoạt động đầu tư mạo hiểm góp phần tài trợ cho hoạt động nghiên cứu thương mại hóa Một biện pháp mà tài liệu đề cập sách chiến lược quốc gia cho thương mại hóa kết nghiên cứu công phải tăng cường không hoạt động cấp sáng chế li-xăng mà với kênh hợp tác nghiên cứu/đối tác công - tư, mức độ luận chuyển sinh siên giảng viên dự án nghiên cứu, hợp đồng nghiên cứu giảng viên tư vấn Chính phủ, liên quan đến nghiên cứu doanh nghiệp phải làm việc chặt chẽ với để có sách phù hợp để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa tránh chồng chéo trùng lặp Các sách biện pháp khuyến khích chuyển giao tri thức, thương mại hóa kết nghiên cứu không nên giới hạn hoạt động patent lixăng công nghệ, tiến khoa học xã hội nhân văn đóng góp cho đổi sáng tạo Liên hệ với Việt Nam Tại Việt Nam nay, hoạt động CGCN, thương mại hóa kết nghiên cứu khoa 59 học có số cải thiện đáng kể so với trước, nhìn chung hoạt động nhiều trường đại học nước hạn chế, thiếu hiệu chưa gắn với thực tế Một số kết tích cực kể đến số trường đại học đạt doanh thu tốt hoạt động CGCN thương mại hóa kết nghiên cứu Trong giai đoạn 2006-2010, hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu trường Đại học Bách khoa Hà Nội đạt gần 450 tỉ đồng; trường Đại học Bách khoa TP HCM năm 2009 đạt doanh thu 63 tỉ đồng, năm 2010 67 tỉ đồng, năm 2012 đạt 90 tỉ đồng… Mặc dù có tiềm lớn, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), CGCN, thương mại hóa kết nghiên cứu trường chưa hiệu quả, thiếu gắn kết trường, viện với doanh nghiệp Trường đại học thụ động, chưa xuất phát từ thực tế xã hội doanh nghiệp Phần lớn doanh nghiệp lẫn trường, viện chưa tham gia giao dịch mua bán quyền sáng chế, thực hợp đồng nghiên cứu triển khai Các trường đại học nơi chủ yếu tạo cơng nghệ tài sản trí tuệ Còn việc nghiên cứu khoa học nguồn để tạo tri thức sáng chế thương mại hóa Tuy nhiên, vấn đề liên kết, hợp tác CGCN nhiều hạn chế Các nhà khoa học doanh nghiệp cần gì; đó, doanh nghiệp lại khơng biết nhà khoa học làm Thực trạng khiến cho việc chuyển giao, thương mại hóa kết NCKH trường đại học doanh nghiệp thấp thiếu hiệu Theo ông Phan Quốc Nguyên, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), hoạt động CGCN đại học - doanh nghiệp tăng cường trước, song thương mại hóa cơng nghệ đại học - doanh nghiệp yếu, chưa đồng tồn nhiều hạn chế Một số trường đại học không quản lý, thống kê số lượng hoạt động thương mại hóa cơng nghệ, tác giả tự chuyển giao kết nghiên cứu mà không xin phép Nhiều sáng chế cơng nghệ chưa hồn thiện, đòi hỏi q trình đầu tư lâu dài ứng dụng, khai thác thương mại Một số tác giả sáng chế thận trọng việc hợp tác chưa sẵn sàng CGCN Họ muốn nhanh chóng thu lợi ích từ việc chuyển giao sáng chế công nghệ, không muốn hợp tác chung tay phát triển công nghệ với nhà đầu tư Hoạt động CGCN, thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học nhiều trường đại học mang tính tự phát Cục SHTT (Bộ KH&CN) cho biết: Mỗi năm, tổ chức nghiên cứu nước thực khoảng 2.000 nhiệm vụ KH&CN, khối trường đại học đóng góp khoảng 16.000-20.000 kết Tuy nhiên, tỉ lệ nghiên cứu ứng dụng vào khu vực doanh nghiệp sản xuất nhỏ Hiện chưa đầy 10% kết nghiên cứu, tức khoảng 2.000 kết quả, có tiềm ứng dụng thực tế, số lại khơng phải nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu chưa gắn với thực tế, nhu cầu sản xuất nước Nhiều năm qua, trường đại học triển khai song song hai nhiệm vụ đào tạo NCKH, nhiều trường ý đến việc chuyển giao kết nghiên cứu Tuy nhiên, 60 nhiệm vụ đào tạo chính, hoạt động chuyển giao kết nghiên cứu chưa trọng Ông Nguyễn Anh Thi - Giám đốc Trung tâm SHTT CGCN Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng: “Hoạt động CGCN trường đại học Việt Nam nhiều hạn chế, chủ yếu thực tự phát, mang tính cá nhân nhà khoa học doanh nghiệp Những hoạt động chủ yếu thực thông qua trung tâm chuyển giao NCKH, nhiên, trung tâm tiềm lực yếu, hoạt động chưa hiệu quả…” Theo PGS-TS Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH&CN TP HCM, hoạt động KH&CN TP HCM, việc đầu tư nghiên cứu dàn trải, chưa tập trung giải vấn đề lớn Nhiều đề tài nghiên cứu quy mơ nhỏ mang tính cục đơn vị chủ trì, chưa có gắn kết quan chủ trì doanh nghiệp Điều ảnh hưởng đến việc CGCN Các nhà khoa học cho trước đây, họ chuyên tâm nghiên cứu mà quan tâm đến việc quảng bá cho đứa tinh thần Do vậy, để việc chuyển giao NCKH hiệu quả, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, hữu ích trường đại học doanh nghiệp Đồng thời, đề tài cần đánh giá hiệu kinh tế mà đề tài mang lại thực tế Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, phần nghiên cứu có tiềm khai thác ứng dụng ít; nhiều kết nghiên cứu có tiềm ứng dụng chưa đáp ứng yêu cầu thương mại hóa; nhà khoa học chưa chủ động tích cực việc thương mại hóa kết nghiên cứu; lực để doanh nghiệp đổi cơng nghệ thấp; mơi trường kết nối doanh nghiệp nhà sáng chế có tác dụng bước đầu hiệu chưa cao; khó khăn đàm phán thương mại Để tạo chuyển biến thay đổi tích cực hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cứu trường đại học Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức doanh nghiệp vai trò KH&CN, gắn kết viện, trường đại học với doanh nghiệp, thời gian qua Đảng, Nhà nước Chính phủ ban hành nhiều sách có liên quan: Nhiều luật, nghị định, chương trình, đề án liên quan đến vấn đề Luật KH&CN 2013, Luật CGCN, Luật SHTT, Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020 nhiều chương trình, đề án quốc gia KH&CN như: Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp; Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia; Chương trình Đổi cơng nghệ quốc gia; Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020; Chương trình quốc gia Nâng cao suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020; Đề án Hội nhập Quốc tế KH&CN đến năm 2020… Để góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP doanh nghiệp 61 KH&CN Các sách có tác động tích cực định việc thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu nước ta Một số viện nghiên cứu thành công chuyển sang hoạt động theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Bên cạnh đó, việc phát triển thị trường công nghệ thể nỗ lực Chính phủ nhằm đẩy mạnh q trình thương mại hoá kết nghiên cứu từ tổ chức doanh nghiệp khoa học Hiện thực hóa giải pháp thương mại hóa kết nghiên cứu Theo chuyên gia, có nhóm giải pháp cần thực nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu, thúc đẩy mối liên kết đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp, gồm: Cơ chế sách mang tầm quốc gia; Giải pháp cụ thể trường đại học kỹ thuật Chúng ta cần nhanh chóng hỗ trợ thành lập quan trung gian thực dịch vụ CGCN, tổ chức chợ công nghệ (Techmart), triển lãm hội nghị thương mại hoá sản phẩm KH&CN (như Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vừa qua) tăng cường marketing công nghệ, đầu tư thêm trang thiết bị cho trường đại học kỹ thuật nhằm tăng cường nghiên cứu khoa học đổi sáng tạo, cấp vốn thêm cho người hoạt động nghiên cứu khoa học đổi sáng tạo Ngoài ra, cần tiếp tục thúc đẩy thành lập doanh nghiệp KH&CN vườn ươm công nghệ, phát triển chương trình hỗ trợ thương mại hóa kết nghiên cứu sách ưu đãi thuế hỗ trợ CGCN đại học - doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt thường xuyên Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp Về giải pháp cụ thể trường đại học kỹ thuật, cần xây dựng trung tâm CGCN (TTO) đủ lực; có quy định cụ thể quản lý SHTT CGCN như: Xác định chủ sở hữu công nghệ, sản phẩm tài sản trí tuệ; Vai trò phận quản lý SHTT việc thực thi đăng ký độc quyền công nghệ cho đơn vị nhà khoa học trường đại học; Đề xuất mức phân chia lợi nhuận nhằm động viên tác giả đăng ký bảo hộ quyền SHTT, thương mại hóa công nghệ… Các quy định cần cụ thể hóa rõ ràng bước đăng ký xác lập quyền hỗ trợ tài chính, giúp thúc đẩy mối quan hệ mấu chốt trường đại học doanh nghiệp Có thể coi mối quan hệ trường đại học - doanh nghiệp tác nhân hoạt động đổi sáng tạo Điều quan trọng lúc thiết lập chế sách thúc đẩy hoạt động SHTT CGCN trường đại học, nhằm khuyến khích CGCN, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, SHTT cho doanh nghiệp Về phần mình, doanh nghiệp tích cực thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học đổi sáng tạo Còn phía Chính phủ, cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác CGCN đại học - doanh nghiệp; tư vấn đào tạo SHTT giúp trường đại học cung cấp thông tin kết nghiên cứu khoa học nhằm đưa thêm lựa chọn đối công nghệ cho doanh nghiệp Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chủ yếu nước OECD, nhận thấy trình hoạch định sách phát triển hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên cơng cần xem xét số khía cạnh sau đây:  Chính sách chuyển giao thương mại cần phải thích nghi với mơi trường kinh tế nghiên cứu cơng cụ thể quốc gia chí khu vực; 62  Hệ thống pháp luật gồm luật sáng chế, luật SHTT luật lao động ổn định minh bạch với thực thi hiệu Những luật giữ vai trò quan trọng giúp cho hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa thành cơng;  Ảnh hưởng hạn chế phủ ngành cơng nghiệp trường đại học: phủ không nên cố đạo ngành công nghiệp Nhu cầu thị trường dẫn dắt ngành cơng nghiệp, đó, nhu cầu lái thương mại hóa;  Hệ thống tổ chức trung gian/cầu nối hiệu có lực: Việc thành lập văn phòng TTO có khả kinh nghiệm thích hợp điều cần thiết để thương mại hóa sáng chế trường đại học Văn phòng TTO khơng nên nơi cấp li-xăng cơng nghệ, văn phòng nên quản lý giảng viên nhà nghiên cứu trường đại học, bao gồm việc theo dõi việc chuyển giao thỏa thuận khác, đào tạo giảng viên thiết lập sách thống cho trường đại học để tránh vấn đề SHTT;  Cam kết phủ cho giáo dục kỹ thuật khoa học, nghiên cứu sở hạ tầng liên quan, điều đòi hỏi nguồn tài trợ dồi nhà nước, nghiên cứu trường đại học không bị ảnh hưởng ngành công nghiệp thương mại;  Duy trì xuất sắc nghiên cứu quan trọng, khơng có nghiên cứu tốt có thành tựu để chuyển giao thương mại hóa;  Các chiến lược để liên kết giảng dạy, nghiên cứu thương mại hóa, chẳng hạn giảng cho sinh viên kinh doanh khởi nghiệp, nên đẩy mạnh;  Thực tiễn nhiều nước OECD cho thấy, sáng chế liên tục cấp với số lượng cao nay, lượng tri thức trao đổi với doanh nghiệp thu nhập phát sinh từ hợp đồng nghiên cứu quan hệ đối tác cơng-tư chưa tương xứng;  Các nhà hoạch định sách cần xem xét tập trung sách khuyến khích doanh nhân sinh viên nhà nghiên cứu hàn lâm;  Các sách biện pháp khuyến khích không nên tập trung vào ngành khoa học vật lý tự nhiên, chuyển giao kết nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn tạo ý tưởng hội kinh doanh;  Chỉ số để đo lường chuyển giao tri thức, khai thác thương mại hóa quan trọng để đo lường hiệu suất triển khai sách tốt Chúng tơi hy vọng Tổng luận cung cấp nhìn tồn diện từ lý luận đến thực tiễn hoạt động chuyển giao tri thức thương mại hóa kết nghiên công giới tài liệu tham khảo bổ ích nhà quản lý hoạch định sách Việt Nam Biên soạn: ThS Phùng Anh Tiến ThS Nguyễn Lê Hằng ThS Nguyễn Thị Hạnh CN Phạm Khánh Linh 63 Tài liệu tham khảo AUTM US Licensing Activity Survey 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 BE Etats-Unis 254 du 11/07/2011 "L'activité de transfert des laboratoires fédéraux : une machine plusieurs vitesses" BE Etats-Unis 240 du 18/03/2011 "Les trente ans de la loi américaine "Bayh-Dole" : quels impacts sur l'innovation et la valorisation dans les universités? BE Etats-Unis 279 du 24/02/2012 L'activité de transfert de technologies dans les universités américaines: bilan et perspectives-Partie 2/2: une réalité protéiforme http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/069/69212.htm BE Etats-Unis 278 du 17/02/2012 «L'activité de transfert de technologies dans les universités américaines: bilan et perspectives- Partie 1/2: évolution des principaux indicateurs» http://www.bulletinselectroniques.com/actualites/069/69169.htm “Improving University Technology Transfer and Commercialization”, Darrell M West, Issues in Technology Innovation, Number 20, December 2012 OECD Publication - "Commercialising Public Research: New Trends and Strategies", [17 Dec 2013] Lệch pha chuyển giao nghiên cứu khoa học, Báo Người lao động, 2/3/2014 Thương mại hóa cơng nghệ, đại học-doanh nghiệp nhiều hạn chế, http://truyenthongkhoahoc.vn, 21/2/2014 10 Thương mại hoá kết nghiên cứu: Chất lượng chìa khố, VEN, 28/12/2010 11 The Bayh-Dole Act: Selected Issues in Patent and policy and the Commercialization of Technology, Congressional Research Service, Wendy H Schacht, 16/03/2012 64
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG: CÁC XU HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI, CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG: CÁC XU HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay