MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

35 27 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Hà nội -2017 NHĨM TÁC GIẢ PGS.TS HỒNG VĂN MINH PGS.TS VŨ THỊ HOÀNG LAN PGS.TS HỒ THỊ HIỀN TS BÙI THỊ TÚ QUYÊN TS LÊ THỊ HẢI HÀ TS NGUYỄN QUỲNH ANH THS.NGUYỄN THU HÀ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU II PHẠM VI ÁP DỤNG III MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC A NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU QUAN SÁT DỊCH TỄ HỌC Tiêu đề Tóm tắt Đặt vấn đề Phương pháp Đạo đức nghiên cứu; Kết quả: Cần trình bày theo mục tiêu nghiên cứu Bàn luận 10 Các thông tin khác 11 B NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO CÁC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 11 Nguyên tắc chung 11 Phân tích sơ 12 Phân tích 12 Phân tích bổ sung 12 Trình bày số thống kê mô tả 13 Trình bày đo lường nguy (risk), tỷ suất (rates) tỷ số (ratio) 13 7.Trình bày kiểm định giả thuyết thống kê 13 Trình bày phân tích yếu tố liên quan 14 9.Trình bày kết phân tích tương quan 14 10 Trình bày phân tích hồi quy 15 11 Trình bày phân tích phương sai (ANOVA) hay hiệp phương sai (ANCOVA) 16 12 Trình bày kết phân tích sống 16 C NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 17 Nguyên tắc chung 18 Áp dụng số lưu ý với chuẩn báo cáo nghiên cứu định tính 21 D NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 22 Giới thiệu 22 Cấu trúc lưu ý viết báo cáo nghiên cứu trường hợp định tính 23 Lưu ý áp dụng chuẩn nghiên cứu trường hợp định tính 28 E NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ29 Tiêu đề 29 Tóm tắt 29 Đặt vấn đề mục tiêu 29 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 29 Kết nghiên cứu 32 Bàn luận 32 Kết luận 33 Khuyến nghị 33 F TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 I GIỚI THIỆU Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng báo cáo nghiên cứu khoa học hướng tới chuẩn mực quốc tế nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y tế Công cộng ban hành tài liệu “Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” Tài liệu xây dựng dựa khuyến cáo phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo số loại hình nghiên cứu khoa học sức khỏe phổ biến cộng đồng nhà khoa học giới công nhận áp dụng phần lớn tạp chí có phản biện quốc tế Tài liệu “Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” KHÔNG PHẢI tài liệu HƯỚNG DẪN HAY QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG báo cáo nghiên cứu khoa học mà đề cập đến NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU CẦN ĐƯỢC BÁO CÁO cách chi tiết rõ ràng để giúp cho người đọc hiểu rõ nghiên cứu đánh giá tính giá trị tin cậy nghiên cứu Nói cách khác, yêu cầu tối thiểu mặt khoa học báo cáo nghiên cứu Tác giả báo cáo nghiên cứu khoa học cần tuân thủ quy định cấu trúc, định dạng hay quy định khác quan quản lý nhà tài trợ yêu cầu (ví dụ cần có thêm nội dung khác chi tiết khác theo quy định) Tài liệu sở cho việc thống phương pháp nghiên cứu phương pháp báo cáo nghiên cứu khoa học Trường đại học Y tế Công cộng Các nguyên tắc tiêu chuẩn đưa nguồn tham khảo thức sử dụng trình chuẩn bị, đánh giá luận án, luận văn, khóa luận báo khoa học Trường Đại học Y tế Công cộng Đến thời điểm tại, tài liệu bao gồm nguyên tắc tiêu chuẩn cho: A) Báo cáo nghiên cứu quan sát dịch tễ học; B) Báo cáo phân tích thống kê; C) Báo cáo nghiên cứu định tính; D) Báo cáo nghiên cứu trường hợp nghiên cứu định tính; E) Báo cáo nghiên cứu phân tích chi phí dịch vụ y tế Nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo cho thiết kế nghiên cứu khác, lĩnh vực nghiên cứu khác bổ sung thời gian tới Tài liệu “Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” rà soát điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính cập nhật, đầy đủ phù hợp với điều kiện thực tế cơng trình nghiên cứu khoa học Trường Đại học Y tế Công cộng II PHẠM VI ÁP DỤNG Tài liệu “Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” áp dụng thức việc đánh giá đề cương, báo cáo cơng trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Y tế Công cộng hỗ trợ kinh phí kể từ tháng năm 2017 Đây nguồn tài liệu tham kháo thức mà học viên, sinh viên của trường Đại học Y tế Cơng cộng sử dụng q trình làm luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp III MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC A NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU QUAN SÁT DỊCH TỄ HỌC Nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu quan sát dịch tễ học xây dựng dựa khuyến cáo quốc tế “TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO CÁC NGHIÊN CỨU QUAN SÁT DỊCH TỄ HỌC” (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology/ STROBE)(1-4)1 Các nghiên cứu quan sát dịch tễ học đề cập bao gồm nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu tập Các tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu quan sát dịch tễ học bao gồm: Tiêu đề Nếu có thể, nên đưa thuật ngữ thiết kế nghiên cứu vào tiêu đề Tóm tắt Viết tóm tắt báo cáo theo định dạng có cấu trúc, bao gồm phần 1) Bối cảnh, 2) Mục tiêu, 3) Thiết kế nghiên cứu; 4) Địa bàn nghiên cứu, 5) Đối tượng nghiên cứu; 6) Đo lường, 7) Kết quả, 8) Hạn chế, 9) Kết luận khuyến nghị Đặt vấn đề  Bối cảnh nghiên cứu: Giải thích bối cảnh lý tiến hành nghiên cứu  Mục tiêu: Trình bày mục tiêu cụ thể nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu cần đối tượng nghiên cứu, yếu tố phơi nhiễm, yếu tố kết Nhóm tác giả: PGS.TS Hồng Văn Minh, PGS.TS Vũ Thị Hoàng Lan, TS Bùi Thị Tú Quyên tham số nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu viết dạng giả thuyết nghiên cứu Phương pháp a) Thiết kế nghiên cứu  Trình bày rõ thiết kế nghiên cứu nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu bệnh chứng hay nghiên cứu tập Nếu thiết kế nghiên cứu dạng đặc biệt ba thiết kế kể (ví dụ nghiên cứu bệnh - bắt chéo [case-crossover design] dạng đặc biệt thiết kế nghiên cứu bệnh – chứng) cần mô tả chi tiết thiết kế nghiên cứu đặc biệt  Đối với nghiên cứu cắt ngang, KHƠNG dùng thuật ngữ “tiến cứu” “hồi cứu” nói đến thiết kế nghiên cứu thuật ngữ không định nghĩa rõ ràng thường gây nhiều tranh cãi Thuật ngữ “tiến cứu” “hồi cứu” thường mô tả phần phương pháp thu thập số liệu b) Địa điểm thời gian nghiên cứu  Mơ tả chi tiết địa điểm nghiên cứu, ví dụ tỉnh nào, huyện nào, xã nào, bệnh viện nào…  Mơ tả chi tiết q trình nghiên cứu theo thời gian bao gồm giai đoạn tuyển chọn, theo dõi thời gian thu thập số liệu NÊU RÕ ngày bắt đầu ngày kết thúc giai đoạn c) Đối tượng nghiên cứu  Cần mô tả QUẦN THỂ NGHIÊN CỨU từ đối tượng nghiên cứu chọn vào nghiên cứu Quần thể nghiên cứu thường mô tả dựa đặc diểm nhân học, đặc điểm lâm sàng số đặc điểm khác  Cần nêu rõ tiêu chuẩn lựa chọn tuổi, giới, chẩn đoán, bệnh kèm theo đặc điểm khác đối tượng nghiên cứu Có thể chia tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn loại trừ đối tượng nghiên cứu việc phân thành loại tiêu chuẩn nêu không rõ ràng khơng thực cần thiết (do bị lặp lại)  Nghiên cứu tập: Cần nêu tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, nguồn tuyển chọn phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu Mô tả chi tiết phương pháp theo dõi đối tượng nghiên cứu  Nghiên cứu bệnh - chứng: Cần nêu tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, nguồn tuyển chọn phương pháp lựa chọn bệnh chứng Mô tả chi tiết sở phương pháp lựa chọn bệnh chứng, tiêu chí để ghép cặp với nhóm chứng  Nghiên cứu cắt ngang: Cần nêu tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, nguồn tuyển chọn phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu d) Biến số  Định nghĩa rõ ràng tất biến kết đầu ra, biến phơi nhiễm, biến dự báo, biến nhiễu tiềm tàng, biến tương tác  Mô tả tiêu chuẩn chẩn đoán biến kết đầu có  Đối với mơ hình đa biến, nên dùng thuật ngữ “biến độc lập”, khơng nên sử dụng thuật ngữ “biến giải thích” thuật ngữ đề cập đến phơi nhiễm nhiễu  Cần báo cáo tất biến số, bao gồm biến không đưa vào mô hình cuối (có thể đưa vào phụ lục) e) Nguồn số liệu phương pháp, công cụ đo lường  Đối với biến số, cần mô tả rõ nguồn số liệu phương pháp, công cụ đo lường Cần đề cập đến tính giá trị (validity) độ tin cậy (reliability) phương pháp, công cụ đo lường Không đơn nêu tài liệu tham khảo đề cập đến tính giá trị (validity) độ tin cậy (reliability) phương pháp, công cụ đo lường mà cần đưa chứng tính giá trị (validity) độ tin cậy (reliability) phương pháp, công cụ đo lường nghiên cứu đề cập  Cần mô tả tương đồng phương pháp đo lường có nhiều nhóm đối tượng nghiên cứu khác f) Sai số (sai số hệ thống, ngẫu nhiên) nhiễu Trình bày sai số (sai số hệ thống, ngẫu nhiên) yếu tố nhiễu tiềm tàng biện pháp hạn chế sai số yếu tố nhiễu Ý nghĩa/hậu có sai số yếu nhiễu lên kết nghiên cứu g) Cỡ mẫu  Cần giải thích sở phương pháp tính toán cỡ mẫu (kể phải sử dụng phương pháp gia quyền (weight) tính tốn cỡ mẫu)  Trong trường hợp phân tích số liệu thứ cấp cần nêu rõ mẫu nghiên cứu cần xem phần kết nghiên cứu đạt có ý nghĩa hay không  Trong số trường hợp, cần nêu rõ xem cỡ mẫu nghiên cứu có đủ lực mẫu để phát khác biệt không h) Phương pháp xử lý biến định lượng  Cần giải thích phương pháp xử lý biến số định lượng ví dụ trình bày sở việc chuyển biến định lượng thành biến thứ hạng (số nhóm, điểm cắt) Đối với biến số quan trọng, nên trình bày phân tích biến số định lượng để nguyên dạng sau chuyển đổi  Trình bày phương pháp chuyển dạng số liệu định lượng (để chuyển từ phân bố lệch phân bố chuẩn) lý i) Phương pháp thống kê  Cần mô tả tất phương pháp thống kê sử dụng, bao gồm phương pháp khống chế yếu tố nhiễu  Nếu có phân tích tương tác, cần mơ tả phương pháp dùng phân tích tương tác biến số (interaction) Nêu rõ biến tương tác tạo Nên tạo biến tương tác theo cách đưa biến có giá trị thành biến có giá trị (a-b-, a-b+, a+b-, a+b+)  Cần mô tả phương pháp xử lý số liệu bị thiếu (missing)  Nghiên cứu tập: Mô tả phương pháp xử lý trường hợp theo dõi (khi có đối tượng bị theo dõi)  Nghiên cứu bệnh - chứng: Mơ tả phương pháp phân tích ghép cặp (khi kỹ thuật ghép cặp áp dụng)  Nghiên cứu cắt ngang: Mơ tả phương pháp phân tích tương thích với kỹ thuật chọn mẫu (phân tích cụm chọn mẫu cụm áp dụng) g) Mô tả phân tích độ nhạy (nếu có) Khi có nghi ngờ có sai chệch kết nghiên cứu, nên đưa giả định đưa vào phân tích để thấy thay đổi kết tương ứng với giả định khác Đạo đức nghiên cứu; Cần có mục đạo đức nghiên cứu, trình bày vấn đề liên quan q trình tuyển đối tượng nghiên cứu, giấy đồng ý tham gia nghiên cứu, bảo mật thông tin, giấy phép hộị đồng đạo đức… Kết quả: Cần trình bày theo mục tiêu nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu  Cần báo cáo số lượng đối tượng nghiên cứu giai đoạn nghiên cứu Ví dụ: số lượng đối tượng nghiên cứu đáp ứng tiêu chí, số lượng đối tượng nghiên cứu lựa chọn, số lượng đối tượng nghiên cứu theo dõi qua thời điểm số lượng đối tượng nghiên cứu phân tích  Cần nêu rõ lý khơng tham gia, đối tượng nghiên cứu  Nên mô tả thay đổi đối tượng nghiên cứu theo sơ đồ b) Thống kê mô tả  Cần mô tả đặc điểm đối tượng tham gia nghiên cứu (đặc điểm nhân học, lâm sàng, xã hội) thông tin phơi nhiễm yếu tố gây nhiễu tiềm tàng  Trình bày số lượng đối tượng bị thiếu thông tin (missing) biến số  Nghiên cứu tập: Mơ tả tóm tắt thơng tin thời gian theo dõi, bao gồm tổng thời gian trung bình/trung vị thời gian theo dõi (người-thời gian) c) Kết đầu  Nghiên cứu tập: Báo cáo số lượng kiện xảy mô tả xuất kiện qua thời gian  Nghiên cứu bệnh - chứng: Báo cáo số lượng bệnh chứng theo nhóm biến phơi nhiễm  Nghiên cứu cắt ngang: Báo cáo số lượng, tỷ lệ phần trăm biến số kết đầu d) Kết  Cần báo cáo số thô, số hiệu chỉnh khoảng tin cậy 95% (biến định tính) Giải thích rõ ràng việc sử dụng kết hiệu chỉnh  Cần báo cáo biên độ (giá trị thấp nhất-cao nhất), trung bình, trung vị biến định lượng theo nhóm  Nếu có thể, chuyển nguy tương đối thành nguy tuyệt đối khoảng thời gian e) Phân tích khác Trình bày kết phân tích khác phân tích theo nhóm nhỏ, phân tích tương tác, độ nhạy Bàn luận a) Kết 10 STT 17 Các phần Các nội dung yêu cầu báo cáo Liên kết với số liệu Các chứng (ví dụ trích dẫn, nhật ký thực địa, sẵn có đoạn trích, hình ảnh) để bổ trợ cho kết nghiên cứu Bàn luận 18 Lồng ghép với Tóm tắt kết chính, giải thích kết đưa kết nghiên cứu trước đó, luận tương ứng, đưa thơng tin bổ trợ, làm rõ hay cung hệ lụy từ kết cấp thêm chi tiết phân tích sâu kết nghiên cứu, bàn nghiên cứu, tính rõ luận phạm vi áp dụng, tính khái qt hóa kết ràng nghiên cứu nghiên cứu, xác định đóng góp đặc thù nghiên cứu đóng góp báo cáo vào lĩnh vực nghiên cứu nghiên cứu thực lĩnh vực nghiên cứu 19 Hạn chế Nêu tính tin cậy số liệu hạn chế kết nghiên cứu Các phần khác 20 Xung đột lợi ích Các xung đột lợi ích xảy khả ảnh hưởng tới trình nghiên cứu kết luận nghiên cứu, cách xử trí xung đột 21 Kinh phí thực Nguồn kinh phí cho nghiên cứu, vai trò người tài trợ nghiên cứu thu thập, phiên giải số liệu báo cáo kết Áp dụng số lưu ý với chuẩn báo cáo nghiên cứu định tính Cần lưu ý 21 tiêu chí đưa tiêu chí áp dụng để viết báo cáo nghiên cứu định tính Để sử dụng tiêu chí SRQR này, tác giả cần vận dụng linh hoạt với nội dung nghiên cứu khác Ví dụ, tiêu chí cần vận dụng phù hợp với yêu cầu ấn phẩm Các tạp chí chuyên ngành thường có u cầu riêng với ấn bản, nhà nghiên cứu cần bảo đảm tiêu chí SRQR tuân theo yêu cầu tạp chí Các tác giả cần ưu tiên tiêu chí phù hợp với nội dung, kết quả, bối cảnh nghiên cứu người đọc Các tiêu chí SRQR khơng áp dụng viết báo cáo mà sử dụng trình lập kế hoạch thực nghiên cứu Các tiêu chí thực tế 21 giúp cho nhà nghiên cứu có kĩ ghi lại chi tiết q trình nghiên cứu, ví dụ ghi lại định, kế hoạch phát sinh trình thực nghiên cứu Khi đó, nhà nghiên cứu có đủ thơng tin trước, q trình nghiên cứu, từ giúp họ dễ dàng viết báo cáo nghiên cứu vào giai đoạn sau nghiên cứu, thu thập ghi lại thông tin cụ thể trình nghiên cứu Cần lưu ý rằng, khuôn khổ viết này, nội dung chuẩn báo cáo nghiên cứu đưa nhằm giúp nghiên cứu viên có định hướng tốt trình nghiên cứu đặc biệt viết báo cáo Một số tiêu chí liên quan cần nghiên cứu viên tìm hiểu nhằm giúp cho trình nghiên cứu thực tiêu chuẩn Một ví dụ tiêu chí chuẩn mà nghiên cứu viên tham khảo Bảng kiểm gồm 32 hạng mục vấn thảo luận nhóm tập trung (Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups) Các bảng kiểm giúp cho nhà nghiên cứu báo cáo tốt kết nghiên cứu Tuy nhiên cần ý rằng, việc đưa bảng kiểm cần phối hợp với kĩ thuật nghiên cứu để đảm bảo thơng tin đưa có độ tin cậy, tính xác Các kĩ thuật nội dung bảo đảm độ tin cậy, tính xác kết nghiên cứu tham khảo số tài liệu khác (10) D NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Nghiên cứu trường hợp nghiên cứu định tính (sau gọi tắt NCTH) năm tiếp cận nghiên cứu định tính, bao gồm: trần thuật (Narrative research), tượng học (Phenomenology), lý thuyết tảng (Grounded theory research), Nghiên cứu điền dã dân tộc học (Ethnographic research) Nghiên cứu trường hợp (Case study) Creswell (11) giới thiệu chi tiết năm cách tiếp cận “Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches”, tạm dịch “Nghiên cứu định tính & thiết kế nghiên cứu: lựa chọn năm cách tiếp cận” Trong khuôn khổ tài liệu này, đề cập đến NCTH với mục đích giới thiệu chung tiếp cận trình bày số lưu ý viết báo cáo, báo xuất sử dụng NCTH nghiên cứu KHXH nói chung y tế cơng cộng nói riêng7 Giới thiệu *Định nghĩa Tác giả: TS Lê Thị Hải Hà 22 NCTH tiếp cận nghiên cứu định tính thực nhằm tìm hiểu, khám phá, phát vấn đề hay nhiều trường hợp bối cảnh xã hội cụ thể (11, 12) Tương tự nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính nói chung, NCTH áp dụng nhằm mục tiêu trả lời câu hỏi nghiên cứu “như nào?” “tại sao?” cho vấn đề nghiên cứu nhà nghiên cứu có hiểu biết vấn đề (12) Cụ thể hơn, NCTH định tính áp dụng nhà nghiên cứu muốn có mơ tả rõ bối cảnh có liên quan đến vấn đề nghiên cứu (13) *Phân loại NCTH thực trường hợp (single case), chương trình, cộng đồng, cá nhân, nhiều trường hợp (multiple cases) gồm nhiều chương trình, nhiều cộng đồng với bối cảnh khác nhau, nhiều cá nhân v.v.) để có hiểu biết sâu sắc trường hợp/hiện tượng bối cảnh trường hợp/hiện tượng (đối với single case) nhằm mơ tả, giải thích, so sánh, đánh giá trường hợp (đối với multiple cases) (12, 14) *Kĩ thuật thu thập thông tin NCTH Nhà nghiên cứu sử dụng nhiều kĩ thuật quan sát, vấn sâu, thảo luận nhóm, tài liệu thứ cấp v.v để thu thập thơng tin phân tích nhằm có hiểu biết sâu sắc trường hợp nghiên cứu (12, 13) * Phân biệt NCTH định tính NCTH lâm sàng Một điểm ý NCTH nghiên cứu định tính cần phân biệt với nghiên cứu trường hợp ca bệnh (case report) phổ biến y học lâm sàng Nghiên cứu trường hợp ca bệnh sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng chủ yếu thực nhằm báo cáo (i) ca bệnh có triệu chứng mắc bệnh vốn chưa cơng bố y văn; (ii) ca bệnh có biểu mối liên quan hai bệnh khác mà y văn chưa ghi nhận; (iii) trường hợp ngoại lai (outlier) với đặc điểm khác hoàn toàn với đặc điểm thường nhận thấy bệnh cụ thể; (iii) ca bệnh có phản ứng phụ ngồi dự kiến (15, 16) Người đọc tham khảo chuẩn báo cáo ca bệnh nhóm tác giả Gagnier, Kienle (17) Cấu trúc lưu ý viết báo cáo nghiên cứu trường hợp định tính Hiện chưa có tiêu chí chuẩn cho báo cáo NCTH nghiên cứu định tính (11, 13) Điều lý giải NCTH định tính có định hướng mục đích khác phát triển lý thuyết mới, nghiên cứu sâu trường hợp, hay so sánh trường hợp bối cảnh khác (11) Do đó, phần này, chúng tơi khơng đưa tiêu chí chuẩn báo cáo NCTH, mà đưa gợi ý cấu trúc nội dung báo cáo NCTH thông qua 23 tài liệu Creswell (11) số báo áp dụng phương pháp NCTH xuất tạp chí quốc tế (18-21) Một số gợi ý cấu trúc nội dung báo cáo NCTH Cấu trúc Tiêu đề Nội dung Ví dụ minh họa Tiêu đề báo cáo NCTH  Phản ứng Trường Đại học sau vụ nêu rõ kiểu loại NCTH áp nổ súng (Campus response to a dụng student gunman) (18)  Đời sống người trẻ tuổi: Một phân tích định tính nhiều trường hợp làm bố trẻ việc nuôi sữa mẹ (Complex young lives: a collective qualitative case study analysis of young fatherhood and breastfeeding) (19)  Nền tảng quan hệ chuyên nghiệp: Một nghiên cứu trường hợp thực hành giáo viên với học sinh có kết học tập (Relational underpinnings and professionality – a case study of a teacher’s practices involving students with experiences of school failure) (20)  Một tiếp cận đa trường hợp phòng chống căng thẳng nghề nghiệp Châu Âu (A multiple case study approach to work stress prevention in Europe) (21) Tóm tắt Tương tự báo cáo/bài báo Ví dụ cách viết tóm tắt phần phương định tính, phần tóm tắt bao gồm pháp: nội dung: Đặt vấn đề, phương pháp, kết kết luận Trong phần nội “Phân tích NCTH sử dụng thơng tin dung phương pháp, tác giả cần định tính từ vân sâu thảo luận 24 trình bày rõ loại NCTH sử dụng nhóm với ơng bố…” (19) để giới thiệu với người đọc phương pháp áp dụng Đặt vấn Xác định vấn đề; ý nghĩa nghiên “Cần thiết có nghiên cứu cách đề cứu; lập luận nội dung thức nhà trường phản ứng bạo lực phương pháp nghiên cứu để dẫn đến để hình thành khung lý thuyết định mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên hướng cho nghiên cứu cứu xoay quanh trường hợp để xác định chiến lược kế nghiên cứu Tác giả cần lập luận cho hoạch hành động nhà trường lý cần thiết sử dụng NCTH; sau việc phòng chống bạo lực Chúng ta cần đó, cần khẳng định nghiên cứu áp hiểu rõ chiều cạnh tâm lý vấn dụng NCTH nhằm trả lời cho câu đề tổ chức liên quan đến bị ảnh hưởng hỏi nghiên cứu cụ thể xoay quanh trường hợp nổ súng Một nghiên trường hợp cứu trường hợp định tính sâu (in-depth qualitative case study) nhằm tìm hiểu bối cảnh xảy trường hợp nổ súng làm rõ hiểu biết mang tính lý thuyết Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích trường hợp định tính nhằm mơ tả phiên giải cách nhà trường phản ứng sau vụ nổ súng trường học Một số câu hỏi nghiên cứu đặt ra: Điều xảy ra? Những tham gia ứng phó với trường hợp nổ súng? Những cách thức phản ứng nhà trường (themes of response) tháng qua sau vụ nổ súng xảy ra? Những lý thuyết giải thích cho cách thức phản ứng nhà trường lý thuyết (unique) cho trường hợp này?” (18) Giới Tiếp theo phần đặt vấn đề, tác giả cần Xem phần mô tả kiện nổ súng thiệu mô tả chi tiết trường hợp nghiên trường học phản ứng bên liên 25 trường cứu bối cảnh xung quanh trường quan báo Asmussen and hợp hợp Thơng tin mô tả theo Creswell (18) nghiên lối mà người kể lại sau cứu trực tiếp chứng kiến/trải nghiệm việc, tượng Các thơng tin chưa kiểm chứng Phương Trình bày phạm vi nghiên cứu (về “Chúng giới hạn phạm vi nghiên pháp thời gian nghiên cứu, đối tượng cứu trọng tâm vào phản ứng nghiên nghiên cứu, tiêu chí lựa chọn, loại nhóm trường học (on-campus) cứu trừ), thiết kế nghiên cứu, mô thức mở rộng nhóm ngồi trường nghiên cứu (paradigm), phương pháp học (off-campus)… Nghiên cứu áp thu thập thông tin, nội dung thu thập dụng thiết kế nghiên cứu trường hợp định thông tin, đạo đức nghiên cứu tính khám phá (exploratory qualitative case study design)… Dựa tảng thuyết kiến tạo xã hội (constructionist), nghiên cứu tích hợp ngun tắc mơ thức (paradigm assumptions) thiết kế mở (emerging design), nghiên cứu dựa vào bối cảnh (context-dependent inquiry) phân tích thông tin qui nạp (inductive data analysis) Chúng giới hạn nghiên cứu thời gian tháng trường đại học… xác định người quản lý hành nhà trường phóng viên tạp chí sinh viên nguồn cung cấp thông tin cho vấn ban đầu… sử dụng phương pháp vấn bán cấu trúc tập trung vào nhóm câu hỏi ” (18) Kết Trình bày chủ đề (themes) Tham khảo chủ đề/themes phát q trình phân tích xây dựng báo Creswell thông tin định tính nhằm giúp người phản ứng trường học sau kiện nổ 26 đọc hiểu biết sâu sắc khía cạnh súng trường học bối cảnh trường hợp  Sự phủ nhận (Denial)  Sợ hãi (Fear)  Sự an toàn (Safety)  Tái dựng trường (Retriggering)  Lập kế hoạch trường học (Campus planning) (18) Bàn luận Lồng ghép, so sánh kết rút từ nghiên cứu trường hợp với kết nghiên cứu khác hay mơ hình lý thuyết giải thích vấn đề nghiên cứu Nhà nghiên cứu đưa biện luận nhằm khẳng định phủ định kết quả/lý thuyết có trước dựa kết NCTH Trình bày tóm tắt hiểu biết nhà nghiên cứu trường hợp phân tích khả giả định tự nhiên ban đầu dựa trải nghiệm, suy đoán mang tính cá nhân (được trình bày phần giới thiệu trường hợp) thay đổi qua lăng kính khái niệm/lý thuyết Trình bày hạn chế NCTH có Kết luận Tóm tắt kết NCTH Làm bố trẻ mang đến cho hàm ý kết nghiên người đàn ông trẻ nghiên cứu cứu mạng lưới hỗ trợ xã hội vị (a place) cộng đồng họ Mặc dù trải nghiệm trở 27 thành ông bố trẻ khó khăn thách thức, người đàn ông đánh giá cao việc nuôi sữa mẹ trở thành người cha Họ nhìn nhận nuôi sữa mẹ với niềm hi vọng mong muốn điều tốt đẹp cho hướng tới hỗ trợ cho người bạn đời Mặc dù người bố hiểu ni sữa mẹ sức khỏe việc lại không ưu tiên sống họ Việc phát triển tự tin, có kiến thức làm cha mẹ hỗ trợ người bạn đời việc ni sữa mẹ thơng qua nhóm hỗ trợ dựa vào cộng đồng người cha hiệu người đàn ông trẻ” (19) Lưu ý áp dụng chuẩn nghiên cứu trường hợp định tính Trong tiêu chí chuẩn báo cáo cho loại thiết kế nghiên cứu khác xây dựng (ví dụ, tiêu chí chuẩn báo cáo nghiên cứu định tính, tiêu chí chuẩn báo cáo ca bệnh), chưa có chuẩn báo cáo cho NCTH định tính cơng bố trang web EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of Health Research) (14) Do đó, cấu trúc nội dung mang tính gợi ý để nhà nghiên cứu tham khảo trình thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin, xử lý thông tin, viết trình bày báo cáo NCTH định tính Cũng cần nói cấu trúc nội dụng báo cáo NCTH định tính cần tuân thủ yêu cầu nhà tài trợ theo định dạng tạp chí, ấn phẩm xuất chuyên ngành Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu cần linh hoạt sáng tạo trình viết trình bày kết nghiên cứu đa dạng phong phú chủ đề nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu NCTH định tính Sự sáng tạo nhà nghiên cứu cần dựa khung báo cáo chuẩn nghiên cứu định tính (xem Tiêu chí chuẩn báo cáo nghiên cứu định tính (22), quy chuẩn Bảng kiểm 32 hạng mục vấn thảo luận nhóm tập trung (23) quy tắc nghiên cứu khoa học Chúng khuyến cáo người 28 đọc tham khảo tiêu chí chuẩn cho báo cáo NCĐT nói chung (đã có trang web EQUATOR) với lưu ý để viết báo cáo NCTH định tính hồn chỉnh E NGUN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ Tiêu chuẩn báo cáo phân tích chi phí dịch vụ y tế xây dựng dựa số tài liệu quốc tế trình tham khảo số báo khoa học chi phí dịch vụ y tế Việt Nam xuất số tạp chí khoa học quốc tế có phản biện (24-33)8 Các điểm sau cần báo cáo chi tiết: Tiêu đề Nêu rõ nghiên cứu chi phí dịch vụ y tế, nêu tên dịch vụ y tế tính tốn, địa điểm thời gian nghiên cứu Tóm tắt Viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm phần bối cảnh, mục tiêu, quan điểm nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu, phương pháp tính tốn chi phí, kết kết luận Đặt vấn đề mục tiêu  Nêu rõ bối cảnh lý tiến hành nghiên cứu, thông tin chi phí sử dụng  Nêu rõ mục tiêu nghiên cứu, bao gồm thông tin chi phí cần tính tốn (chi phí đầy đủ, tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, nêu tên dịch vụ y tế tính tốn, địa điểm thời gian nghiên cứu)  Có thể nêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu dịch vụ y tế cần tính tốn chi phí Mơ tả chi tiết dịch vụ cần tính tốn, bao gồm khái niệm, định nghĩa quy trình cung cấp dịch vụ tính tốn 4.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu  Mô tả chi tiết địa điểm nghiên cứu  Nêu rõ thời gian thu thập số liệu 4.3 Thiết kết nghiên cứu Nhóm tác giả: PGS.TS Hoàng Văn Minh, TS Nguyễn Quỳnh Anh, ThS Nguyễn Thu Hà 29  Nghiên cứu chí phí dịch vụ y tế dạng thiết kế nghiên cứu kinh tế y tế nên khơng thiết trình bày thiết kế nghiên cứu Không nên dùng từ thuật ngữ thiết kế nghiên cứu dịch tễ học cho nghiên cứu chí phí dịch vụ y tế  Có thể nêu rõ thiết kế nghiên cứu nghiên cứu tính tốn chi phí dịch vụ y tế tiến hành sở y tế hay tiến hành cộng đồng  Nghiên cứu chi phí thực dựa nghiên cứu khác thử nghiệm lâm sàng hay thử nghiệm cộng đồng số liệu sẵn có Trong trường hợp này, mô tả thiết kế nghiên cứu (nghiên cứu gốc) nguồn số liệu 4.4.Quan điểm nghiên cứu Cần nêu rõ quan điểm nghiên cứu người cung cấp dịch vụ y tế, người sử dụng dịch vụ y tế hay bảo hiểm y tế 4.5 Khung thời gian phân tích Khi tính tổng chi phí dịch vụ y tế, cần nêu rõ chi phí tính tốn (trong giai đoạn can thiệp, năm, tháng, đợt điều trị ) 4.6 Phạm vi nghiên cứu  Nêu rõ khoản chi phí tính tốn chi phí đầu tư, chi thường xuyên, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp Định nghĩa rõ khoản chi phí  Nêu rõ chi phí kế tốn hay chi phí kinh tế tính tốn 4.7 Cỡ mẫu, chọn mẫu  Phương pháp “thực dụng” (Pragmatic approach) thường áp dụng tính tốn đến cỡ mẫu chọn mẫu nghiên cứu chi phí dịch vụ y tế  Trong nghiên cứu chi phí dịch vụ y tế, cỡ mẫu tính tốn dựa cơng thức tốn học Nghiên cứu có cỡ mẫu lớn có độ xác cao nên nhà nghiên cứu cần cân nhắc đến mục tiêu nghiên cứu, ý nghĩa phạm vi áp dụng kết nghiên cứu nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu để xác định cỡ mẫu nghiên cứu phù hợp Nghiên cứu chi phí dịch vụ y tế thực sở y tế bệnh viện, trung tâm y tế nhiều sở y tế trạm y tế xã huyện Trong số nghiên cứu chi phí dịch vụ cần thu thập số liệu từ bệnh nhân hồ sơ bệnh án, số tác giả thường đưa cỡ mẫu tối thiểu cho nhóm bệnh nhân, nhóm chẩn đốn bệnh án 30  Trong nghiên cứu chi phí dịch vụ y tế, cỡ mẫu nghiên cứu thường nhỏ phụ thuộc vào địa áp dụng kết nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu chủ đích thường áp dụng Trong số trường hợp, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn áp dụng ví 30 dụ chọn số trạm y tế xã toàn trạm y tế xã thuộc huyện chọn số bệnh án nghiên cứu tồn số bệnh án có khoa phòng Chọn mẫu phân tầng áp dụng nhà nghiên cứu chia bệnh viện thành tầng bệnh viện đa khoa, tầng bệnh viện chuyên khoa từ chọn bệnh viện nghiên cứu (chủ đích ngẫu nhiên) 4.8 Phương pháp tính tốn chi phí  Cần nêu rõ phương pháp tính tốn chi phí áp dụng: Phương pháp tính tốn chi phí từ lên hay từ xuống hay dựa hoạt động hay dựa phác đồ chuẩn  Nêu rõ phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp (dùng chung) cho đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế tiêu chí phân bổ (nếu nghiên cứu có tính tốn chi phí gián tiếp) 4.9 Quy trình thu thập số liệu  Nêu rõ phương pháp thu thập số liệu hồi cứu hay tiến cứu  Nêu rõ nguồn số liệu có sẵn (cơ sở liệu, số sách, báo cáo…) phương pháp thu thập số liệu sơ cấp vấn, quan sát  Mô tả rõ người thu thập số liệu, người giám sát q trình thu thập số liệu  Mơ tả trình tập huấn thu thập số liệu, giám sát  Mơ tả rõ q trình kiểm tra số liệu đảm bảo chất lượng số liệu 4.10 Biến số /chỉ số nghiên cứu  Mô tả biến số có cơng cụ nghiên cứu Định nghĩa rõ biến số  Định nghĩa rõ số tính tốn  Nêu rõ nguồn số liệu số/biến số 4.11 Bộ công cụ nghiên cứu  Nêu rõ cụ nghiên cứu nhóm nghiên cứu tự thiết kế hay dựa vào công cụ chuẩn  Nêu rõ trình xây dựng thử nghiệm công cụ nghiên cứu 4.12 Quản lý, xử lý phân tích số liệu  Nêu rõ phần mềm sử dụng  Trình bày quy trình quản lý xử lý số liệu (bao gồm làm số liệu)  Nêu rõ số tính tốn tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí tăng thêm, chi phí đơn vị  Nêu rõ đơn vị tiền tệ sử dụng thời gian (năm) số tính tốn (số thô hay hiệu chỉnh năm nào) 31  Nêu rõ giả định sử dụng (như thời gian tham gia cung cấp dịch vụ, số lượng sản phẩm…)  Nêu rõ tham số đưa vào tính tốn hệ số chiết khấu, hệ số khấu hao, số năm hữu dụng tài sản, số giá tiêu dùng  Nêu rõ phương án phân tích độ nhạy 4.13 Sai số biện pháp khống chế  Nêu rõ sai số gặp  Nêu rõ biện pháp khống chế sai số 4.14 Khía cạnh đạo đức  Nêu rõ vấn đề đạo đức có liên quan  Nêu rõ nguồn kinh phí thực nghiên cứu Kết nghiên cứu  Trình bày thơng tin địa bàn nghiên cứu  Trình bày thơng tin mẫu nghiên cứu thông tin chung sở y tế, bệnh nhân đối tượng nghiên cứu khác  Trình bày kết theo mục tiêu, bao gồm số tham số o Tổng chi phí o Chi chí trung bình o Chi phí tăng thêm o Chi phí đơn vị o Cơ cấu chi phí o Phân tích độ nhạy o So sánh chi phí giá dịch vụ o Lưu ý:  Nêu rõ chi phí kinh tế hay tài tính tốn  Nêu rõ đơn vị tiền tệ sử dụng thời gian (năm) số tính tốn (số thơ hay hiệu chỉnh năm nào)  Các phân tích bổ sung khác Bàn luận  Tóm tắt kết nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu  Giải thích kết quả, bàn luận yếu tố ảnh hưởng đến chi phí (yếu tố làm tăng chi phí, yếu tố làm giảm chi phí) 32  So sánh với nghiên cứu trước đây, so sánh quốc tế cần bàn luận mức độ tương đồng phương pháp  Có thể so sánh với giá dịch vụ  Trình bày chứng khoa học có liên quan khác  Bàn luận giá trị sử dụng kết nghiên cứu (trong lập kế hoạch, quản lý, sử dụng đánh giá gánh nặng kinh tế, sử dụng đánh giá kinh tế y tế…)  Bàn luận phương pháp, hạn chế nghiên cứu chọn mẫu, cỡ mẫu, tính xác đầy đủ số liệu, giả định, phân tích độ nhạy Kết luận  Tóm tắt kết nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu, lưu ý tính thời điểm kết nghiên cứu chi phí  Cần có câu trả lời cụ thể kết luận, dựa chứng khoa học thể phần kết nghiên cứu Tuy vậy, tránh đưa hết chi tiết phần kết vào phần  Tránh việc bàn luận, đưa thêm suy diễn vào phần kết luận Khuyến nghị  Phần khuyến nghị cần bám sát kết luận vừa trình bày phần  Nội dung khuyến nghị cần rõ khuyến nghị dành cho ai, với biện pháp cụ thể  Tránh việc đưa khuyến nghị tổng quát, chung chung hay đưa khuyến nghị không dựa kết luận cụ thể đề tài, mà dựa trạng, bối cảnh thực tế, hay kinh nghiệm cá nhân tác giả mà khơng có chứng xác đáng từ nghiên cứu F TÀI LIỆU THAM KHẢO Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gotzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration Annals of internal medicine 2007;147(8):W163-94 Gallo V, Egger M, McCormack V, Farmer PB, Ioannidis JP, Kirsch-Volders M, et al STrengthening the reporting of OBservational studies in Epidemiology-Molecular Epidemiology (STROBE-ME): an extension of the STROBE statement European journal of epidemiology 2011;26(10):797-810 Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gotzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration International journal of surgery 2014;12(12):1500-24 Fitchett EJ, Seale AC, Vergnano S, Sharland M, Heath PT, Saha SK, et al Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology for Newborn Infection 33 (STROBE-NI): an extension of the STROBE statement for neonatal infection research The Lancet Infectious diseases 2016;16(10):e202-13 Hale C Basic statistical reporting for articles published in biomedical journals: classic methods paper International journal of nursing studies 2015;52(1):4 Lang TA, Altman DG Basic statistical reporting for articles published in biomedical journals: the "Statistical Analyses and Methods in the Published Literature" or the SAMPL Guidelines International journal of nursing studies 2015;52(1):5-9 Hồ Thị Hiền et al Phương pháp nghiên cứu định tính tái lần thứ hai ed Hà nội: Nhà xuất Lao động Xã hội; 2014 O’Brien Bea Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations Academic Medicine 2014;89(9):1245-51 Maher L, Ho HT Overdose beliefs and management practices among ethnic Vietnamese heroin users in Sydney, Australia Harm Reduction Journal 2009;6(6) 10 Shenton AK Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects Education for Information 2004;22:63-75 11 Creswell JW Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches Thousand Oaks, California: SAGE Publications; 2013 12 Creswell JW, Creswell JW Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches Thousand Oaks: Sage Publications; 2007 13 Baxter P, Jack S Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers The qualitative report 2008;13(4):544-59 14 Rodgers M, Thomas S, Harden M, Parker G, Street A, Eastwood A Developing a methodological framework for organisational case studies: a rapid review and consensus development process Health Serv Deliv Res 2016;4(1) 15 Gopikrishna V A report on case reports Journal of conservative dentistry : JCD 2010;13(4):265 16 Huth EJ Writing and publishing in medicine: Williams & Wilkins; 1999 17 Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D The CARE guidelines: consensus-based clinical case reporting guideline development Journal of medical case reports 2013;7(1):1 18 Asmussen KJ, Creswell JW Campus response to a student gunman The Journal of Higher Education 1995;66(5):575-91 19 Ayton J, Hansen E Complex young lives: a collective qualitative case study analysis of young fatherhood and breastfeeding International breastfeeding journal 2016;11(1):6 20 Frelin A Relational underpinnings and professionality – a case study of a teacher’s practices involving students with experiences of school failure School Psychology International 2015;36(6):589-604 21 Kompier MA, Cooper CL, Geurts SA A multiple case study approach to work stress prevention in Europe European Journal of Work and Organizational Psychology 2000;9(3):371-400 22 Hồ HT Tiêu chí chuẩn báo cáo nghiên cứu định tính 2017 23 Tong A, Sainsbury P, Craig J Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups International journal for quality in health care 2007;19(6):349-57 24 Riewpaiboon A, Shin S, Le TP, Vu DT, Nguyen TH, Alexander N, et al Cost of rotavirus diarrhea for programmatic evaluation of vaccination in Vietnam BMC public health 2016;16(1):777 25 Hoang VM, Tran TA, Ha AD, Nguyen VH Cost of Hospitalization for Foodborne Diarrhea: A Case Study from Vietnam Journal of Korean medical science 2015;30 Suppl 2:S178-82 34 26 Nguyen H, Ivers R, Jan S, Martiniuk A, Segal L, Pham C Cost and impoverishment year after hospitalisation due to injuries: a cohort study in Thai Binh, Vietnam Injury prevention : journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention 2016;22(1):33-9 27 Minh HV, Giang KB, Liem NT, Palmer M, Thao NP, Duong le B Estimating the extra cost of living with disability in Vietnam Global public health 2015;10 Supppl 1:S70-9 28 Vuong DA, Flessa S, Marschall P, Ha ST, Luong KN, Busse R Determining the impacts of hospital cost-sharing on the uninsured near-poor households in Vietnam International journal for equity in health 2014;13:40 29 Hoang Lan N, Laohasiriwong W, Stewart JF, Tung ND, Coyte PC Cost of treatment for breast cancer in central Vietnam Global health action 2013;6:18872 30 Kim JJ, Kobus KE, Diaz M, O'Shea M, Van Minh H, Goldie SJ Exploring the costeffectiveness of HPV vaccination in Vietnam: insights for evidence-based cervical cancer prevention policy Vaccine 2008;26(32):4015-24 31 Minh HV, Phuong NK, Ozaltin A, Cashin C Costing of commune health station visits for provider payment reform in Vietnam Global public health 2015;10 Supppl 1:S95-103 32 Duong AT, Kato M, Bales S, Do NT, Minh Nguyen TT, Thanh Cao TT, et al Costing analysis of national HIV treatment and care program in Vietnam Journal of acquired immune deficiency syndromes 2014;65(1):e1-7 33 Minh HV, Giang KB, Huong DL, Huong le T, Huong NT, Giang PN, et al Costing of clinical services in rural district hospitals in northern Vietnam The International journal of health planning and management 2010;25(1):63-73 35 ... nâng cao chất lượng báo cáo nghiên cứu khoa học hướng tới chuẩn mực quốc tế nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y tế Công cộng ban hành tài liệu “Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa. .. nghiên cứu khoa học sức khỏe phổ biến cộng đồng nhà khoa học giới công nhận áp dụng phần lớn tạp chí có phản biện quốc tế Tài liệu “Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” KHÔNG... tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” rà so t điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính cập nhật, đầy đủ phù hợp với điều kiện thực tế cơng trình nghiên cứu khoa học Trường Đại học Y tế Công
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay