câu hỏi ôn thi môn quản trị thiết bị

1 60 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:25

câu hỏi ôn thi môn quản trị thiết bị, Qui chế mua sắm tài sản của cơ quan, Qui chế sử dụng tài sản của cơ quan, Tại sao nói tiến bộ khoa học kĩ thuật làm giảm giá trị của TSCĐ , cách trích xuất dữ liệu ra Excel trong phần mềm quản lí tài sản bằng Access, chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trịThiết bị QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÂU HỎI ÔN TẬP 1-Hãy nêu loại tài sản quan, doanh nghiệp tiêu chí để phân loại tài sản 2-Hãy nêu yêu cầu nguyên tắc mua sắm tài sản theo qui định văn quản lí nhà nước 3-Hãy nêu yêu cầu quản lí, sử dụng trang thiết bị làm việc cơng sở 4-Hãy nêu bước tiến hành mua sắm tài sản 5-Nội dung thủ tục lí tài sản 6-Hãy soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng lí tài sản 7-Hãy soạn thảo Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản hàng năm 8-Thảo thông báo gửi tới đơn vị kê khai tài sản cần lý kèm mẫu 9-Các bước tiến hành lý tài sản 10-Yêu cầu với công tác kiểm kê tài sản, thông tin cần kiểm kê tài sản gồm thông tin nào? Hãy kẻ biểu mẫu thống kê tài sản 11-Hãy thảo thông báo bán lý tài sản 12-Hãy thảo bảng tổng hợp tài sản lí kèm định giá tài sản 13-Hãy lập biên tổng hợp hồ sơ đơn vị cá nhân đăng kí đấu thầu tài sản lý 14-Hãy thảo Quyết định thành lập Hội đồng lý xe ô tơ 15-Trình bày chức năng, nhiệm vụ phòng Quản trị-Thiết bị 16-Tổ chức phân công nhiệm vụ phòng Quản trị-Thiết bị 17-Hãy nêu vai trò cơng nghệ thơng tin quản lí tài sản quan, đơn vị, so sánh việc quản lí tài sản theo phương pháp truyền thống 18-Hãy trình bày cách tạo chương trình quản lí tài sản Excel 19-Hãy lập công thức để tự động cảnh báo “Hết hạn” tài sản hết khấu hao 20-Để tính khấu hao tài sản vào văn nào? Hãy nêu qui định % khấu hao loại tài sản lập cơng thức để tính số năm sử dụng tài sản 21-Hãy trình bày cách tạo List Box để lấy tên tài sản Excel 22-Hãy thiết lập hàm nhập mã phòng có kết phòng thuộc nhà nào? Phòng dùng để làm gì? Người quản lí phòng Excel 23-Hãy thiết lập hàm nhập mã tài sản hiển thị Tên tài sản, tên gọi, khấu hao hàng năm, năm sử dụng, cảnh báo hết hạn tài sản Excel 24-Hãy nêu cách khởi động phần mềm quản lí tài sản Access, chức chương trình 25-Hãy nêu cách xóa liệu phần mềm quản lí tài sản Access cách cập nhật liệu vào phần mềm 26-Hãy nêu cách trích xuất liệu Excel phần mềm quản lí tài sản Access 27-Hao mòn tài sản phụ thuộc vào yếu tố nào? Tại nói tiến khoa học kĩ thuật làm giảm giá trị TSCĐ 28-Sự khác biệt hao mòn vật lí tài sản cố đinh hữu hình với hao mòn tài sản cố định vơ hình, tài sản cố định vơ hình ngày giảm giá trị 29-Anh(Chị) thảo giúp lãnh đạo Quyết định ban hành Qui chế sử dụng tài sản quan 30-Anh(Chị) thảo giúp lãnh đạo Quyết định ban hành Qui chế mua sắm tài sản quan
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn thi môn quản trị thiết bị, câu hỏi ôn thi môn quản trị thiết bị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay