Đánh Giá Có Sự Tham Gia Dự Án Thí Điểm Tại Việt Nam Về Giáo Dục Vệ Sinh Cá Nhân Và Vệ Sinh Trường Học Do Chính Phủ Hà Lan Tài Trợ Năm 2000-2001

58 55 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:17

TRUNG TÂM NGHIÊN C U MÔI TR H c sinh tr NG VÀ S C KHO ng Ti u h c Thanh Son t nh Ngh An th c hành r a tay BÁO CÁO K T QU ÁNH GIÁ CĨ S THAM GIA D ÁN THÍ I M T I VI T NAM V GIÁO D C V SINH CÁ NHÂN VÀ V SINH TR NG H C DO CHÍNH PH HÀ LAN TÀI TR N M 2000-2001 Hà n i, tháng 1- 2006 L I CÁM N Cu c nghiên c u " ánh giá có s tham gia d án thí i m t i Vi t Nam v giáo d c v sinh cá nhân v sinh tr hi n thành công Tr ng h c ph Hà Lan tài tr n m 2000-2001” ã c th c c h t, xin trân tr ng c m n s h tr có hi u qu cao v tài k thu t c a UNICEF cho cu c ánh giá Chúng xin bày t s bi t n sâu s c t i cán b c a Phòng N c V sinh mơi tr ng, Phòng Giáo d c - UNICEF, V Công tác H c sinh sinh viên - B Giáo d c t o, C c Y t D phòng Vi t Nam - B Y t , Trung tâm V sinh môi tr ng nông thôn - B Nông nghi p phát tri n nơng thơn ã tích c c ng h ph i h p v i vi c xây d ng ph ng pháp b công c i u tra, ánh giá Chúng xin c m n cán b ngành giáo d c t nh, huy n a bàn i u tra c ng nh lãnh o tr ng h c, nh ng th!y cô giáo h c sinh ã tích c c ng h h p tác v i cán b i u tra trình thu th p s li u t i th c a Cu i cùng, xin c m n t"t c #ng nghi p t$ c quan qu n lý, c quan nghiên c u ã h p tác su t trình th c hi n cu c ánh giá Hà N i -2/2006 PGS.TS Nguy n Võ K Anh Phó Giám c Trung tâm Nghiên c u Môi tr ng S c kh e DANH M C CH VI T T T CTVS Công trình v sinh GD- T Giáo d c- t o H ND H i HVS H p v sinh NS N PTCS Ph thông c s SSHE Giáo d c V sinh cá nhân V sinh tr UBND ng nhân dân c s ch y ban nhân dân UNICEF Qu Nhi VSMT V sinh môi tr TH Ti u h c TNTP ng h c ng Liên Hi p qu c ng i Thi u niên ti n phong M CL C TÓM T T TV N 1.1 S% L&'C V( CÁC D) ÁN GIÁO D*C V+ SINH TRONG TR&,NG H-C 1.2 LÝ DO TI.N HÀNH CU/C ÁNH GIÁ 1.3 M*C TIÊU C0A CU/C ÁNH GIÁ .9 PH NG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PH&%NG PHÁP .9 2.2 1A BÀN NGHIÊN C2U 10 2.3 T3P HU4N I(U TRA VIÊN 11 2.4 T5 CH2C I(U TRA THU TH3P S6 LI+U T7I TH)C 1A 11 2.5 X8 LÝ, PHÂN TÍCH S6 LI+U VÀ VI.T BÁO CÁO 12 2.6 KHUNG TH,I GIAN VÀ K HO7CH TH)C HI+N 13 2.7 THÀNH VIÊN THAM GIA CU/C TH)C HI+N ÁNH GIÁ 13 2.8 CÁC TR9 NG7I 6I V:I CU/C ÁNH GIÁ .13 NH NG PHÁT HI N CHÍNH 3.1 CƠNG TÁC GIÁO D*C TRUY(N THÔNG VÀ PH&%NG PHÁP GIÁO D*C V+ SINH TRONG TR&,NG H-C .14 3.2 TÌNH TR7NG CƠNG TRÌNH N&:C T7I CÁC TR&,NG H-C &'C I(U TRA 15 3.3 TÌNH TR7NG CƠNG TRÌNH V+ SINH T7I CÁC TR&,NG H-C &'C I(U TRA .20 3.4 HÀNH VI V+ SINH C0A H-C SINH SAU 7I TI;U TI+N VÀ V+ SINH TR&,NG L:P 26 3.5 TÁC /NG C0A CƠNG TRÌNH V+ SINH VÀ GIÁO D*C V+ SINH TRONG NHÀ TR&,NG 6I V:I GIA ÌNH H-C SINH VÀ C/NG , vi c s* d ng b'o qu'n cơng trình cBng ang c quan tâm ;c bi t Cung c5p n c s ch v sinh môi tr ng tr ng h c v)n m t nh4ng v5n then ch t ch ng trình h p tác gi4a UNICEF Chính ph$ Vi t Nam (B Giáo d c t o) Cùng v i ó s% quan tâm ngày gia t"ng c$a t ch3c qu c t khác D% án ánh giá Ch ng trình Giáo d c v V sinh cá nhân v sinh tr ng h c s: cung c5p nh4ng h c có giá tr2 nh6m tìm nh4ng y u t d)n n s% thành cơng c$a d% án thí i m v=a qua, c s ó tri n khai d% án m i toàn qu c Vi c ánh giá D% án Thí i m v Giáo d c V sinh Cá nhân V sinh Môi tr ng Vi t Nam cBng s: óng góp nh4ng h c kinh nghi m nh6m cung c5p nh4ng h# tr có hi u qu' h n cho tr ng h c toàn th gi i 1.3 M C TIÊU C A CU C ÁNH GIÁ Cu c nghiên c3u “ ánh giá có s% tham gia D% án thí i m Vi t Nam v Giáo d c V sinh cá nhân V sinh tr ng h c Chính ph$ Hà Lan tài tr n"m 2000-2001” nh6m m c ích: - Xác 2nh li u cơng trình N d ng s* d ng t t không c V sinh ã c xây d%ng có ang c s* - Xác 2nh li u h th ng CTVS giáo d c k n"ng s ng có h# tr nâng cao nh!n th3c thay i hành vi v sinh c$a h c sinh c ng ng không - Xác 2nh th m nh nh4ng thách th3c c$a d% án Giáo d c V sinh tr phát tri n b công c qu'n lý phù h p PH 2.1 PH ng h c NG PHÁP NGHIÊN C U NG PHÁP Ph ng pháp ánh giá D% án Thí i m Giáo d c V sinh cá nhân V sinh Môi c th%c hi n theo ph ng pháp ã c th ng tr ng tr ng h c Vi t Nam nh5t t i h i th'o qu c t v ph ng pháp nghiên c3u ánh giá D% án Thí i m Giáo d c V sinh Cá nhân V sinh Môi tr ng tr ng h c cho sáu n c tham gia d% án c t ch3c t i Delft, Hà Lan vào tháng n"m 2005 D% án ánh giá t i Vi t Nam c th%c hi n b6ng ph ng pháp ánh giá v i s% tham gia c$a nhóm h c sinh, giáo viên, lãnh o tr ng h c, cán b xã, cán b ngành giáo d c c5p huy n, t1nh trung ng B n k thu!t thu th!p s li u ã c s* d ng, ó quan sát, ph7ng v5n sâu, ph7ng v5n theo b'ng câu h7i th'o lu!n nhóm i v i h c sinh s* d ng ph ng pháp quan sát, th'o lu!n nhóm th%c hành, phân tích khuy n khích áp d ng m t s hành vi v sinh t i cơng trình v sinh tr ng i v i giáo viên, s* d ng ph ng pháp th'o lu!n nhóm i v i ban giám hi u s* d ng ph ng pháp quan sát, ph7ng v5n theo b'ng h7i ã chu8n b2 s9n ph7ng v5n sâu Ph7ng v5n sâu cBng c áp d ng cho cán b qu'n lý giáo d c c5p Cu c ánh giá ã ti n hành theo trình t% t=ng b c m t, bao g m l%a ch n 2a bàn i u tra (t1nh, huy n, tr ng), xây d%ng b công c ánh giá, i u tra th*, hoàn thi n b C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 ánh giá ch5t l ng nhà tiêu t% ho i c$a TV 'm b'o tiêu chu8n v sinh Không 'm b'o K0t thúc câu chuy#n 0n câu C23 Ch5t l ng nhà tiêu th5m d i n c Cách ngu n n c "n, u ng, sinh ho t t= 10m tr lên (K t h p c quan sát) B ch3a phân không b2 lún s t, thành b cao h n m;t 5t nh5t 20cm N
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Có Sự Tham Gia Dự Án Thí Điểm Tại Việt Nam Về Giáo Dục Vệ Sinh Cá Nhân Và Vệ Sinh Trường Học Do Chính Phủ Hà Lan Tài Trợ Năm 2000-2001, Đánh Giá Có Sự Tham Gia Dự Án Thí Điểm Tại Việt Nam Về Giáo Dục Vệ Sinh Cá Nhân Và Vệ Sinh Trường Học Do Chính Phủ Hà Lan Tài Trợ Năm 2000-2001

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn