THỰC TRẠNG đầu tư PHÁT TRIỂN cơ sở hạ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN mới tại CAO BẰNG GIAI đoạn 2011 2015

71 37 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ NGUYỄN THỊ LAN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NƠNG THƠN MỚI TẠI CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 Thái Nguyên, tháng 9/ Năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn : ThS LÊ NGỌC NƯƠNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ LAN Lớp: TN14V - QUẢN LÝ KINH TẾ Thái Nguyên, tháng 9/ Năm 2016 i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương LỜI CẢM ƠN Thực tập trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu ứng dụng kiến thức học vào thực tế công việc quan đơn vị hay doanh nghiệp Báo cáo thực tập vừa hội để sinh viên trình bày nghiên cứu vấn đề quan tâm trình thực tập, đồng thời tài liệu quan trọng giúp giảng viên kiểm tra đánh giá trình học tập kết thực tập sinh viên Lời em xin chân thành cảm ơn đến thầy trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tận tình bảo truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt năm học qua Đặc biệt em xin cảm ơn Lê Ngọc Nương tận tình hướng dẫn, bảo em trước trình thực tập, xây dựng báo cáo Em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện, giúp đỡ để em tìm hiểu, học tập nhiều kiến thức cơng việc q Sở hồn thành tốt chương trình thực tập cá nhân Với kiến thức hạn hẹp, thời gian hạn chế q trình xây dựng báo cáo thực tập khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong nhận đóng góp, ý kiến q thầy anh chị để em hồn chỉnh kiến thức Cuối em xin chúc quý Thầy Cô, tập thể Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Cao Bằng dồi sức khỏe thành công công việc Em xin trân trọng cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Lan ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD CỘNG HÒA XÃ HỒI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ LAN Lớp: TN14V- QLKT Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Tên đề tài: Thực trạng đầu phát triển sở hạ tầng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 Giảng viên hướng dẫn: Th.S LÊ NGỌC NƯƠNG Kết cấu, hình thức trình bày ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nội dung báo cáo 1.1 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… 1.2 Thông tin đơn vị thực tập ……………………………………………………………………………… 1.3 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………… 1.4 Thực trạng vấn đề ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thái độ sinh viên trình thực tập ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mức độ đáp ứng mục tiêu thực tập tốt nghiệp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hướng phát triển nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kết Luận:……………………………………………………………………… Thái Nguyên, ngày……tháng……năm 2016 Giảng viên hướng dẫn Th.S Lê Ngọc Nương Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương TRƯỜNG ĐH KINH TẾ& QTKD CỘNG HÒA XÃ HỒI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ LAN Lớp: TN14V- QLKT Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Tên đề tài: Thực trạng đầu phát triển sở hạ tầng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 Kết cấu, hình thức trình bày ………………………………………………………………………………………… Nội dung báo cáo 2.1 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………………… 2.2 Thông tin đơn vị thực tập ………………………………………………………………………………………… 2.3 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………… 2.4 Thực trạng vấn đề ………………………………………………………………………………………… Mức độ đáp ứng mục tiêu thực tập tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………… Hướng phát triển nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………………………… Kết luận:………………… Thái Nguyên, ngày……tháng……năm 2016 Giảng viên phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Trang phụ bìa……………………………………………………………………… i Lời cám ơn………………………………………………………………………… ii Mục lục………………………………………………………………………….……iii Danh mục ký hiệu, cụm từ viết tắt………………………………………….iv Danh mục bảng, biểu hình……………………………………………… v MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… PHẦN 1: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG………………………………………………………………… 1.1 Các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Cao Bằng…………… 1.1.1 Điều kiện tự nhiên………………………………………………………… …3 1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội………………………… ……… …………………4 1.1.3 Đầu phát triển nhu cầu cần thiết……………………………………… 1.2 Hiện trạng sở hạ tầng toàn tỉnh khu vực nông thôn địa bàn tỉnh đến năm 2010…………………………………………………………………………… PHẦN 2: THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NƠNG THƠN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015…………………10 2.1 Chương trình mục tiêu quốc gia NTM…………………………………………10 2.1.1 Mục tiêu nguyên tắc thực chương trình NTM…………………… 10 2.1.2 Những tiêu chí xây dựng NTM………………………………………………11 2.1.3 Những nội dung phát triển NTM………………………………………… …14 2.2 Thực trạng đầu phát triển CSHT theo chương trình NTM tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015…………………………………………………………………17 2.2.1 Mục tiêu định hướng chung chương trình……………………………17 2.2.2 Về công tác quản lý đầu tư………………………………………………… 22 SV: Nguyễn Thị Lan iii Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương 2.2.3 cấu vốn đầu tư……………………………………………………………25 2.2.4 Đầu phát triển CSHT qua năm……………………………………… 27 2.2.5 Đầu phát triển CSHT theo nội dung chính………………………… 28 2.2.6 Kết quả, hiệu phát triển sở hạ tầng đến chương trình xây dựng NTM phát triển kinh tế xã hội nông thôn Cao Bằng……………………………… 33 2.2.7 Thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế……………………………….41 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH CAO BẰNG……………………….46 3.1 Định hướng đầu phát triển sở hạ tầng theo chương trình nơng thơn giai đoạn 2015-2020…………………………………………………………………46 3.2 Giải pháp tăng cường hiệu đầu phát triển sở hạ tầng theo chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng…………………………………….48 3.2.1 Giải pháp huy động vốn………………………………………………………49 3.2.2 Giải pháp quản lý đầu tư…………………………………………………… 52 KẾT LUẬN………………………………………………………………………….54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………56 SV: Nguyễn Thị Lan iii Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Nương i Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương 43 GVHD: Th.S Lê Ngọc đến hết năm 2015 thấp chí tỷ lệ đạt tiêu CSVCVH 0% Mặt khác, trọng tâm chương trình thực xã trọng điểm (là xã khả phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, sở hạ tầng đầu tư), mà sở hạ tầngthực khó khăn điều kiện sống thiếu thốn lại chưa đầu mức Giao thông lại khó khăn, hệ thống trường học, bệnh viện, chợ, nhà văn hóa hạn hẹp mà xã nghèo, xã vùng III tỷ lệ đạt chuẩn tiêu chí sở hạ tầng thấp Tỷ lệ thoát nghèo tỉnh giảm tỷ lệ thoát nghèo xã huyện nghèo lại khơng nhiều thay đổi Đầu trọng phát triển vào xây dựng sở hạ tầng số lượng xã đạt tiêu chuẩn tăng lên không đáng kể phần chất lượng thi cơng hạng mục cơng trình thấp chưa đủ đạt chuẩn theo tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng NTM triển khai thực từ năm 2011, nhiên hết năm 2014 Cao Bằng tỉnh “trắng” xã đạt chuẩn nông thôn Những mục tiêu đề xây dựng chương trình hầu hết chưa hoàn thành sau năm thực Nguyên nhân hạn chế: Nguyên nhân phải kể đến tiêu chí xây dựng nơng thơn khơng phù hợp với tỉnh miền núi nghèo Cao Bằng Cao Bằng không đạt mục tiêu xây dựng NTM địa hình đồi núi rộng, dân cư phân tán điều kiện kinh tế, sở hạ tầng, dân trí… thấp; Ngân sách tồn tỉnh năm thu khoảng 1.000 tỷ đồng, nên để hỗ trợ NTM từ nguồn ngân sách tỉnh vơ ỏi phụ thuộc hầu hết vào nguồn vốn Nhà nước Trong khi, nguồn vốn đầu Nhà nước cho chương trình thấp; việc thực lồng ghép nguồn lực từ chương trình, dự án khác chưa nhiều Tổng nguồn vốn bố trí trực tiếp cho chương trình từ 2011-2014 3.635,85 tỷ đồng; vốn trực tiếp cho chương trình 228,586 tỷ đồng; vốn từ chương trình mục tiêu triển khai địa bàn xã 3.405,853 tỷ đồng lại cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đóng góp SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương 44 GVHD: Th.S Lê Ngọc Do quy mô cấu nguồn vốn chưa hợp lý nên hoạt động đầu phát triển chưa hiệu cao Hiện tại, quy mô vốn thực xây dựng sở hạ tầng chương trình chưa đáp ứng nhu cầu để đầu phát triển Trong lệ thuộc hầu hết vào nguồn vốn ngân sách nhà nước ảnh hưởng lớn đến linh hoạt vốn, cản trở tham gia doanh nghiệp cộng đồng dân cư Các nguồn vốn huy động chưa phát huy tận dụng cách mức, kênh huy động hạn chế lượng vốn huy động qua kênh thấp Chính sách phát triển nơng thơn chưa phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội địa phương Sự eo hẹp ngân sách với tình trạng tỉnh Cao Bằng 100 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, xuất phát điểm thấp, nên việc đáp ứng sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội hoàn thành tiêu chí NTM nhiệm vụ khó thực thời gian ngắn Thứ hai, phía cán lãnh đạo đạo Do nhận thức số số cấp uỷ đảng quyền vai trò, ý nghĩa, nội dung Chương trình chưa đầy đủ; phối hợp cấp, ngành thiếu kịp thời, thiếu chặt chẽ, thời gian đầu triển khai thực Chương trình Bộ máy tổ chức BCĐ cấp gặp nhiều khó khăn thành viên kiêm nhiệm, khối lượng cơng việc nhiều, song kinh phí dành cho thành viên không cao Công tác kế hoạch, quy hoạch chương trình yếu, thường phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu Việc hoạch định chiến lược phát triển, lập thực thi kế hoạch dài hạn thực chậm Do đó, khơng định hướng hoạt động rõ ràng, gây khó khăn việc định hướng phát triển điều hành sách kinh doanh cấp quản lý Các kế hoạch đầu lập chủ yếu dựa nhu cầu thiết chưa thực chiến lược rõ ràng, cụ thể Việc đánh giá kết quả, hiệu dự án, kế hoạch đầu sài, tập trung đánh giá SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương GVHD: Th.S Lê Ngọc 45 số tiêu tài bản, phần lớn mang tính chủ quan, định tính mà thiếu phân tích khách quan, sâu sắc, xác cụ thể Công tác tuyên truyền thực thiếu sâu rộng làm nhân dân chưa hiểu nghĩa giải pháp thực chương trình, đa phần người dân chưa phát huy hết vai trò chủ thể xây dựng NTM Thứ ba, phía cộng đồng dân cư Tâm lý trơng chờ, thụ động phận địa phương người dân tồn làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc triển khai thực chương trình Một số người dân cho hoạt động xây dựng nông thôn Nhà nước, cán triển khai người thực nhà nước quan đồn thể Người dân tâm lý chờ đợi hỗ trợ từ bên ngoài, chưa thực cố gắng vượt qua khó khăn để tham gia vào phát triển cộng đồng PHẦN MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH CAO BẰNG 3.1 Định hướng đầu phát triển sở hạ tầng theo chương trình nơng thơn giai đoạn 2015-2020 Nhà nước sửa đổi tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia NTM cho phù hợp với điều kiện địa phương khó khăn, chợ nông thôn sửa lại "không thiết xã phải chợ để phục vụ người dân", theo đạt tiêu chí chợ nơng thơn chợ phù hợp theo quy hoạch đạt chuẩn chất SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương 46 GVHD: Th.S Lê Ngọc lượng theo quy định Đến hết năm 2015 tồn tình cao Bằng xã đạt chuẩn NTM Mục tiêu cụ thể đặt Chương trình Cao Bằng đến năm 2020 phấn đấu 20% số xã nước đạt chuẩn nơng thơn mới; huyện đạt chuẩn nơng thơn hồn thành cơng trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất đời sống cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã Nâng cao chất lượng sống cư dân nông thôn: thu nhập tăng 1,8 lần so với năm 2015, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế Nghị Đại hội XVIII Đảng tỉnh Cao Bằng đưa tiêu kinh tế xã hội phấn đấu đến năm 2020 sau: tốc độ tăng trưởng bình quân 7,0%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 1.650 USD; tổng vốn đầu toàn xã hội tăng 10% năm; thu ngân sách địa bàn tỉnh bình quân năm tăng 10%; tổng kim ngạch xuất nhập qua địa bàn tăng 10%/năm… Nghị xác định chương trình trọng tâm thực gồm: Tái cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển kinh tế đối ngoại kinh tế cửa khẩu; Phát triển du lịch; Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hợp tác xã; Phát triển hạ tầng đường GTNT Nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu chương trình MTQG xây dựng NTM thời gian tới là: Tăng cường cơng tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cấp quyền, đồn thể, người dân ý nghĩa lợi ích to lớn việc phát triển CSHT Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh nhựa hóa 100% tuyến đường giao thơng nối đến trung tâm 58 xã lại theo kế hoạch, trọng tuyến đường chợ biên giới phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; hoàn chỉnh hệ thống cầu dân sinh; phấn đấu hoàn thành 50% tuyến đường đến điểm trường theo kế hoạch; Hoàn thành mục tiêu xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi 128 xã lại; phát triển hệ thống nhà máy thủy điện vừa nhỏ địa bàn tỉnh để chủ động việc cung ứng điện sản xuất sinh hoạt… SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương GVHD: Th.S Lê Ngọc 47 Đồng thời phải tăng cường công tác quản lý đầu tư; nâng cao lực cho cán trực tiếp quản lý hoạt động đầu cấp xã; tiến hành đổi chế quản lý đầu xây dựng cơng trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục, dễ làm, dễ kiểm tra; bố trí vốn, lồng ghép nguồn vốn chương trình, dự án để sử dụng hiệu nguồn vốn Phối hợp với tổ chức đoàn thể địa bàn huy động nhiều nguồn lực từ cộng đồng dân cư: vận động nhân dân hiến đất, thực giải phóng mặt nhanh, tham gia đóng góp ngày cơng, vật liệu để xây dựng cơng trình dự án, đẩy nhanh tiến độ hồn thành tiêu chí xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Phát triển mở rộng mạnh riêng biệt với mơ hình phát triển du lịch hay cơng nghiệp trước để tạo lực đầu cho hạ tầng nông thôn xã điểm thực thành công Phát triển kinh tế cửa nhằm tận dụng lợi tỉnh tiến tới đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế tạo động lực cho vùng kinh tế khác, đồng thời xác định nguồn lực quay trở lại xây dựng nông thôn Thực song song mục tiêu xây dựng NTM giảm nghèo bền vững nên tỉnh cần kế hoạch bố trí vốn hợp lý để vừa tập trung xây dựng sở hạ tầng xã điểm vừa phải cải tạo nâng cấp sở hạ tầng thiết yếu xã đặc biệt khó khăn Phát triển kinh tế phải gắn với giảm nghèo vững 3.2 Giải pháp tăng cường hiêu đầu phát triển sở hạ tầng theo Chương trình MTQG xây dựng NTM Tỉnh Cao Bằng Để thực hiệu theo lộ trình Nghị Tỉnh ủy Cao Bằng thực Chương trình MTQG xây dựng NTM đề ra, cấp, ngành, địa phương tỉnh cần huy động nguồn lực xây dựng cơng trình, dự án hạ tầng sở Phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho cán cấp xã, ban quản lý cấp, đoàn thể hộ gia đình trình xây dựng NTM Việc khuyến khích người dân tham gia vào xây dựng NTM cần thiết, muốn thay đổi nhận thức hành động người dân, ban ngành, tổ chức, đoàn SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương GVHD: Th.S Lê Ngọc 48 thể phải không ngừng tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc xây dựng mơ hình, cần làm cho người dân hiểu việc xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, nâng cao tinh thần, tăng thu nhập, giải vấn đề khó khăn cho người dân Qua đó, phát huy cao vai trò làm chủ người dân, tăng cường việc thực phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” q trình thực xây dựng cơng trình hạng mục sở hạ tầng NTM, Tăng cường tuyên truyền, tạo chuyển biến nhận thức cán bộ, tăng cường vai trò đồn thể, tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nơng dân, Đồn thể niên, Hội Khuyến nơng… việc vận động nâng cao ý thức người dân tham gia hoạt động xây dựng NTM Chỉ đạo rà sốt chế, sách ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; ban hành chế sách khuyến khích đầu vào nơng nghiệp, nông thôn theo quy định Nhà nước, tập trung nguồn lực đầu vào nông thôn Bên cạnh cấp quyền cần đẩy mạnh tun truyền, vận động, phát huy tham gia tích cực, chủ động nhân dân quan tâm tồn xã hội thực chương trình Đồng thời, công tác kiểm tra đôn đốc việc thực phải tăng cường để đánh giá, kịp thời động viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức đầu việc hồn thành sớm xây dựng, cải tạo cơng trình, hạng mục thực chương trình xây dựng nơng thôn Cao Bằng Ðể xã tỉnh nghèo vùng biên giới tiến kịp lộ trình chung nước nỗ lực địa phương, cần hỗ trợ hiệu Nhà nước Trong sách đặc thù xã; giải đồng nhiều lĩnh vực liên quan nông nghiệp, nông thôn tỉnh miền núi mà Cao Bằng trực thuộc Ban hành nhiều chế, sách linh hoạt, ưu đãi thực để huy động nguồn lực tốt tiến hành xây dựng hạ tầng sở theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn tỉnh Cao Bằng SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương 49 GVHD: Th.S Lê Ngọc 3.2.1 Giải pháp huy động vốn 3.2.1.1 Tăng cường huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: Đối với nguồn hỗ trợ đầu từ Trung Ương: - Vận dụng hiệu chế, sách Trung ương để xây dựng chương trình, dự án nhằm tranh thủ nguồn hỗ trợ đầu từ Trung ương Tăng cường phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tiếp tục triển khai cơng trình đầu dở dang, bổ sung danh mục bố trí vốn đầu cơng trình từ chương trình, dự án Chính phủ - Thực lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ đầu Trung ương gồm chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án hỗ trợ mục tiêu triển khai địa bàn nông thôn tiếp tục triển khai năm vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp Chương trình xây dựng NTM bao gồm trái phiếu Chính phủ Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia : Giao cho Sở, ngành quan quản lý chương trình thực lồng ghép dự án thành phần để thực tiêu chí NTM Đối với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ vốn hỗ trợ mục tiêu từ Chương trình phủ: Ngồi việc thực theo mục tiêu chương trình, phải lồng ghép vào địa bàn nông thôn để thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Đối với nguồn vốn từ ngân sách địa phương: - Triển khai thực hiệu giải pháp tăng thu ngân sách Xác định tỷ lệ vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền cho thuê đất nguồn vượt thu để thực nội dung xây dựng nông thôn - Huy động nguồn ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã nguồn vốn hợp pháp khác chế sách, để hỗ trợ triển khai thực đầu tư, xây dựng SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương 50 GVHD: Th.S Lê Ngọc 3.2.1.2 Tăng cường, huy động vốn đầu từ doanh nghiệp: - Khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp hợp tác xã đầu vào nơng nghiệp, nơng thơn, đóng góp tích cực xây dựng nơng thơn - Tun truyền, vận động, huy động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xây lắp, khai thác khoáng sản, thủy lợi, thủy điện,… địa bàn huyện, thành phố, xã nơng thơn; với hình thức ủng hộ, giúp đỡ 01 cơng trình hạ tầng vật tư, ngun vật liệu trị giá 50 - 100 triệu đồng trở lên giai đoạn 2015 2020 Ủng hộ trực tiếp cho Ban đạo huyện, thành phố Ban Chỉ đạo xã Ban đạo huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo xã tổ chức tiếp nhận triển khai thực - Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi sách theo hướng ưu tiên dự án đầu vào nông nghiệp nông thôn so với dự án khác 3.2.1.3 Huy động đóng góp nhân dân: Xây dựng NTM đòi hỏi nhu cầu vốn lớn đầu hỗ trợ Nhà nước song khả vốn đối ứng địa phương sức đóng góp nhân dân hạn kinh tế địa phương khó khăn Người dân tham gia đóng góp họ thực hiểu định hướng, ý nghĩa xây dựng NTM Việc đóng góp kinh phí người dân nêu cao tinh thần, trách nghiệm hoạt động, công trình, thành tựu đem lại từ chương trình Vì vậy, cần huy động, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân hiểu rõ chương trình xây dựng NTM, - Huy động vốn đóng góp tổ chức, cá nhân để đầu xây dựng bảo dưỡng cơng trình kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương châm "Nhà nước nhân dân làm" - Thực rà soát, xây dựng chế, sách huy động nguồn lực, nguồn lực từ cộng đồng để đầu phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương GVHD: Th.S Lê Ngọc 51 3.2.1.4 Tăng cường huy động nguồn vốn qua kênh tín dụng: - Nguồn vốn tín dụng đầu Nhà nước phân bổ cho huyện để thực Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng làng nghề nông thôn theo danh mục quy định Nghị định số 106/2008/NĐ-CP; Vốn tín dụng thương mại thực theo quy định Nghị định số 41/2010/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn - Cần tranh thủ vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước cho dự án tầm quan trọng quốc gia, việc tăng cường nguồn vốn tín dụng ưu đãi giảm bớt gánh nặng vốn Do vây, cần đẩy nhanh việc lập báo cáo khả thi - Về nhận thức cần làm rõ cho cấp, ngành nơng dân tỉnh thấy rõ tín dụng kênh vốn chủ yếu cho nông dân để phát triển kinh tế xã hội Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức tín dụng Nhà nước cho nông dân Tăng cường nhu cầu thực vốn hộ nơng dân, kích cầu vốn tín dụng hộ nông dân Đào tạo nông dân hỗ trợ họ trở thành người chủ thực khả vay vốn, giải ngân vốn ý thức trả nợ - Cần mở rộng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn nguồn vốn, phạm vi hình thức hoạt động với thủ tục đơn giản, linh hoạt mức vay - Tiếp tục nâng cấp sở hạ tầng kinh tế xã hội (giao thông, điện nước, thuỷ lợi ), chăm lo vấn đề giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng Đồng thời, thực giải pháp tăng cường khả thu hút sử dụng nguồn vốn vay tài trợ quốc tế 3.2.2 Giải pháp quản lý đầu 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng quản lý dự án để sử dụng hiệu nguồn vốn đầu - Chỉ Quyết định đầu xác định rõ nguồn vốn khả cân đối cấp ngân sách SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương GVHD: Th.S Lê Ngọc 52 - Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu sách phát triển đồng với quản lý; Khắc phục tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan: Các ngành, cấp rà soát lại quy hoạch gắn tái cấu nên kinh tế - Nâng cao chất lượng quy trình thực đầu gắn với đổi công tác xây dựng kế hoạch, chế phân bổ, sử dụng nguồn vốn: 3.2.2.2 Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo ngành, cấp - Nâng cao lực cán máy quản lý nhà nước đội ngũ cán chuyên môn, kỹ thuật xây dựng, nông nghiệp, nông thôn từ tỉnh đến sở Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành để phục vụ tốt cho hoạt đâọng đầu xây dựng nông dân - Nâng cao lực, hiệu đạo, tổ chức thực quyền Ban đạo cấp, tổ công tác cán thực nhiệm vụ xây dựng sở hạ tầng nông thôn từ tỉnh xuống sở, đảm bảo thực tốt kế hoạch mục tiêu Chương trình Xây dựng nơng thơn xác định - Duy trì chế đối thoại thường xuyên lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành, địa phương với nhà đầu để xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc trình thực dự án đầu 2.2.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cộng đồng dân cư Tăng cường giám sát cộng đồng theo Quyết định 800/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra đơn đốc tất khâu quy trình quản lý đầu xây dựng từ chủ trương đầu tư, lập thẩm định dự án đầu tư, công tác đấu thầu, thực dự án toán cơng trình đưa vào sử dụng Người dân tham gia giám sát hoạt động xóm, xã khuôn khổ kế hoạch xây dựng từ trước Quá trình tham gia giám sát thực người dân tự bầu ban giám sát riêng xóm, xác nhận xã Kết hợp với việc thuê thêm chuyên gia giám sát từ bên nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng cơng trình kỹ thuật đề SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương GVHD: Th.S Lê Ngọc 53 Tổng kết hạng mục, cơng trình xã, tổ chức họp để đánh giá hoạt động thực hiện, diễn theo kế hoạch không, vấn đề khác liên khác Từ đưa kinh nghiệm cho hoạt động khác thực theo mục tiêu hạng mục, cơng trình sau 3.2.2.4 Giải pháp tăng cường quản lý sau đầu Thực tiễn quản lý dự án tập trung vào xây dựng cơng trình, giải ngân vốn phân bổ, chưa quan tâm đầy đủ đến quản lý sau đầu tư, đặc biệt chế trách nhiệm vận hành, tu, bảo dưỡng hạng mục cơng trình Các cơng trình xây dựng hình thành với mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt nhân dân, gắn với lợi ích nhân dân nên sau hồn thiện phải giao cho người dân xã, thôn trực tiếp quản lý sử dụng Đồng thời cần tăng cường công tác quản lý giám sát BCĐ cấp xã để sở hạ tầng sử dụng mục đích, hiệu góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nơng thơn KẾT LUẬN Chương trình MTQG xây dựng NTM Cao Bằng bắt đầu thực từ năm 2011 Sau năm thực hiện, mặt nông thôn xã điểm đạo nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống sở hạ tầng cải thiện thu nhập người dân tăng lên Thu nhập bình quân đầu người cư dân vùng nông thôn đạt 12,9 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuốn 25% Việc đầu phát triển sở hạ tầng nông thôn nội dung trọng đầu thực với tiêu chí về: giao thơng, thủy lợi, điện, trường học, sở vật chất văn hóa, chợ nơng thôn nhà Nguồn vốn đầu xây dựng lồng ghép từ nhiều Chương trình dự án khác thực địa bàn tỉnh Qua thời SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương 54 GVHD: Th.S Lê Ngọc gian thực xây dựng, cải tạo 1500km đường giao thông loại, xây dựng 61 cầu mới, nhiều nhà văn hóa xóm, xã nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết xây dựng sở hạ tầng củng cố góp phàn phát triển sản xuất, kinh tế, xã hội địa phương Kết thúc giai đoạn thực Chương trình Cao Bằng 02 xã đạt chuẩn nơng thơn mới, cần tập trung đầu để đưa xã điểm đạo cán đích NTM sớm thể, để đầu việc hoàn thành mục tiêu, hướng dẫn xã lân cận phát triển Chú trọng đầu phát triển trọng điểm phải quan tâm mức để đưa xã nghèo khỏi khó khăn Định hướng phát triển nông thôn giai đoạn tăng cường vai trò người dân tạo nội lực xây dựng, cải tạo địa bàn sinh sống, phát triển kinh tế cửa du lịch tạo đà phát triển sở hạ tầng nơng thơn, từ xây dựng theo mơ hình nơng thơn Để thực mục tiêu đề cần quan tâm nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục thực chương trình Đồng thời huy động tham gia người dân phải xác định trọng tâm hướng chủ đạo phù hợp với điều kiện khó khăn tỉnh bước tạo dựng nên tranh nông thôn Cao Bằng với bước sở hạ tầng Rõ ràng, "bài tốn" xây dựng NTM khó thực khơng phải khơng lời giải Chỉ cần tỉnh Cao Bằng biết mềm dẻo sử dụng chế, phát huy tinh thần đoàn kết cấp người dân với việc huy động nguồn lực tâm trị cao dù khó khăn đến đâu, nhiều thời gian đến đâu ghi nhận từ niềm tin, no ấm người dân từ bước hồn thành xây dựng NTM Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững mục tiêu hàng đầu công phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng năm SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nương SV: Nguyễn Thị Lan GVHD: Th.S Lê Ngọc Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.Sĩ Lê Ngọc Nương TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lập dự án đầu – PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt Giáo trình Kinh tế đầu – PGS.TS Từ Quang Phương, PGS.TS Phạm Văn Hùng Giáo trình Quản lý dự án – PGS.TS Từ Quang Phương Số liệu từ phòng ban Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Cao Bằng Trang web Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Cao Bằng http://sokhdt.caobang.gov.vn/ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 Nguồn: http://nongthonmoi.gov.vn/02/40/Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-giave-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2010-2020.htm Bộ tiêu chí Quốc gia chuẩn nông thôn Hướng dẫn xây dựng đề án nông thôn cấp xã tỉnh Cao Bằng Trung tâm phát triển nông thôn (RUDEC) Cao Bằng, 2012 SV: Nguyễn Thị Lan Lớp: TN14V - Quản lý kinh tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 GVHD: Th.Sĩ Lê Ngọc Nương ... Cao Bằng Phần 2: Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng theo chương trình nơng thơn Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 Phần 3: Một số nhận xét giải pháp tăng cường hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng. .. chương trình MTQG xây dựng NTM Cao Bằng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Cao Bằng giai đoạn. .. chọn tiến hành thực chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Cao Bằng giai đoạn 2011- 2015 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG đầu tư PHÁT TRIỂN cơ sở hạ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN mới tại CAO BẰNG GIAI đoạn 2011 2015, THỰC TRẠNG đầu tư PHÁT TRIỂN cơ sở hạ TẦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN mới tại CAO BẰNG GIAI đoạn 2011 2015, Tính cấp thiết của đề tài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay