ĐỀ TOÁN và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT hàn THUYÊN bắc NINH lần 1

36 37 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:50

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA KHỐI 12 – LẦN NĂM HỌC: 2017 – 2018 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) B.6 C.120 D.720 D A.46656 H Câu 1: Số hoán vị tập hợp có phần tử là: hi Câu 2: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? C.Mỗi dãy số tăng dãy số bị chặn nT A.Một dãy số hàm số dãy số không tăng D.Một hàm số dãy số uO n 1 Ta iL ie  1 B.Dãy số un      2 không giảm oc Họ, tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh:…………………… 01đề thi 209 ; điểm M có hồnh độ xM   thuộc (C) Biết tiếp tuyến (C) x M cắt Ox, Oy A, B Tính diện tích tam giác OAB Câu 4: Tính I  Lim x  A I   C SOAB   x  3x   x ? C I  D I  c B I   D SOAB   ro B SOAB  om /g A SOAB  up s/ Câu 3: Cho đồ thị hàm số  C  : y  w w w fa ce bo x 1 2x 1 2x 1 B y  x 1 2x  C y  x 1 2x 1 D y  x 1 A y  ok Câu 5: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Câu 6: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A.Nếu hai mặt phẳng phân biệt      song song với đường thẳng nằm   song song với    Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Nếu hai mặt phẳng phân biệt      song song với đường thẳng nằm   song song với đường thẳng nằm    C Nếu hai đường thẳng song song với nằm hai mặt phẳng phân biệt         song song với 01   H \ 0 \ k | k  D D   k  \  | k      D C D  uO B D    \   k | k   2  nT A D  tan x  là: sin x hi Câu 7: Tập xác định D hàm số y  oc D Qua điểm nằm mặt phẳng cho trước ta vẽ đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước Ta iL ie Câu 8: Cho hình vuông ABCD Gọi Q phép quay tâm A biến B thành D, Q ' phép quay tâm C biến D thành B Khi đó, hợp thành hai phép biến hình Q Q ' (tức thực phép quay Q trước sau tiếp tục thực phép quay Q ' ) là: B Phép đối xứng tâm B up s/ A.Phép quay tâm B góc quay 90 D Phép đối xứng trục BC C.Phép tịnh tiến theo AB A y  B y  om /g ro Câu 9: Cho đồ thị hàm số (C ) : y  x  x Trong đường thẳng sau dây, đường thẳng cắt (C) hai điểm phân biệt? C y   D y   B x  y   bo A x  y   ok c Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x  y   Ảnh đường thẳng d qua phép đối xung trục Ox có phương trình là: C 2 x  y   D 2 x  y   .fa ce Câu 11: Cho hàm số y  x   x  Khẳng đinh sau đúng?        w w A.Đồ thị hàm số đồng biến ;  0;  w B.Đồ thị hàm số nghịch biến  3;0  3;  C.Đồ thị hàm số đồng biến  ; 3  0;3 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D.Đồ thị hàm số đồng biến  ;9  B m  Câu 13: Cho đồ thị hàm số (C ) : y  C 1  m  1  2x x2  D m  Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? B.Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận C.Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang D.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng D H A.Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang oc A m  cos x    đồng biến  0;  cos x  m  2 01 Câu 12: Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  B  uO   4 C D Ta iL ie A nT hi Câu 14: Một sợi dây không dãn dài mét cắt thành hai đoạn Đoạn thứ thành đường tròn, đoạn thứ hai thành hình vng Tính tỉ só độ dài đoạn thứ độ dài đoạn thứ hai tổng diện tích hình tròn hình vng nhỏ Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Hỏi có tất mặt phẳng cách điểm S, A, B, C, D? B.5 mặt phẳng C.1 mặt phẳng D.4 mặt phẳng up s/ A.2 mặt phẳng Câu 16: Cho tập hợp A  0;1;2;3;4;5;6;7 Hỏi từ tập A lập chữ số tự nhiên gồm B.65 om /g A.2802 ro chữ số đôi khác cho chữ số phải C.2520 D.2280 Câu 17: Hình chóp S.ABCD có đáy hình vng, hai mặt bên (SAB) (SAD) vng góc với mặt đáy AH, AK đường cao tam giác SAB, tam giác SAD Mệnh đề sau sai? B SA  AC C BC  AH ok c A HK  SC D AK  BD 12 55 fa A ce bo  x 3 Câu 18: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển    (với x  )? 3 x B.40095 C 81 D.924 w Câu 19: Hằng ngày, mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét) mực nước w w kênh tính theo thời gian t (giờ) ngày   t  24  cho công thức  t   t  h  2sin   1  4sin    12 Hỏi ngày có lần mực nước kênh đạt độ sâu  14    14   13m Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A.5 lần B.7 lần C.11 lần D.9 lần Câu 20: Cho k  , n  Trong công thức số chỉnh hợp số tổ hợp sau, công thức công thức đúng? B Ank  n! (với   k  n  k ! n  k  ! 01 n! (với   k  n   n  k ! D Cnk1  Cnk 1 (với  k  n  ) C Cnk1  Cnk  Cnk 1 (với  k  n ) H Câu 21: Chọn khẳng định khẳng định sau oc A Cnk  D A.Khối chóp tứ giác S.ABCD phân chia thành hai khối tứ diện S.ABD S.ACD hi B.Khối chóp tứ giác S.ABCD phân chia thành ba khối tứ diện S.ABC, S.ABD S.ACD Ta iL ie Câu 22: Có phép dời hình số bốn phép biến hình sau: uO D.Khối chóp tứ giác S.ABCD khơng thể phân chia thành khối tứ diện nT C.Khối chóp tứ giác S.ABCD phân chia thành hai khối tứ diện C.SAB C.SAD (II): Phép đối xứng trục (I): Phép tịnh tiến (III): Phép vị tự với tỉ số -1 B.2 C.4 up s/ A.3 (IV): Phép quay với góc quay 90 D.1 B ymin  1 om /g A ymin  9 ro Câu 23: Giá trị nhỏ  ymin  hàm số y  cos x  8cos x  là: C ymin  16 D ymin  Câu 24: Tổng số mặt, số cạnh số đỉnh hình lập phương là: B.24 C.30 D.22 .c A.26 ok Câu 25: Số giá trị nguyên m để phương trình  cos x  1 4cos x  m cos x   m sin x có ce bo  2  nghiệm x  0;  là:   B.0 C.2 D.1 .fa A.3 w w w Câu 26: Cho đồ thị hàm số  C  : y  x3  3x  x  Khẳng định sau khẳng định đúng? A.(C) cắt trục Ox điểm phân biệt B.(C) có hai điểm cực trị thuộc hai phía trục tung C.(C) tiếp xúc với trục Ox D.(C) qua điểm A(1;0) Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  k ,  k  C x     k ,  k   B x    D x   Câu 28 : Có giá trị dương n thỏa mãn Cn41  Cn31  B.4  k ,  k     k 2 ,  k   An2  0? C.7 D.5 D A.6 01  oc A x   : H Câu 27 : Tập nghiệm phương trình cos x  hi Câu 29 : Cho khối lập phương ABCD A' B'C ' D' Người ta dùng 12 mặt phẳng phân biệt (trong đó, mặt nT song song với (ABCD), mặt song song với  AA' B ' B  mặt song song với  AA' D' D  ), chia khối lập uO phương nhỏ rời Biết tổng diện tích tất khối lập phương nhỏ 480 Tính om /g ro up s/ Ta iL ie độ dài a khối lập phương ABCD A' B'C ' D' A a  B a  C a  D a  .c Câu 30 : Kết  b; c  việc gieo súc sắc cân đối đồng chất hai lần (trong b số chấm xuất ok lần gieo đầu, c số chấm xuất lần gieo thứ hai) thay vào phương trình ce 17 36 fa A bo x  bx  c  0(*) Xác suất để phương trình (*) vơ nghiệm : x 1 B C D 19 36 w w w Câu 31 : Đường cong hình bên đồ thị hàm số ? Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A y   x  1   x  B y   x  x C y  x3  3x  D y  x  x3 oc Câu 32 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M  2;5 , phép vị tự tâm O tỉ số biến M thành điểm sau 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B A  4;10 C C  4; 10  5  D B  1;  2  D 5  A D 1;   2  H : B.Số lẻ C.Số tự nhiên chia hết cho D.Số chẵn uO A.Số tự nhiên lớn nT hi Câu 33 : Cho khối đa diện có đỉnh đỉnh chung ba cạnh Khi số đỉnh khối đa diện : A.Khơng có Ta iL ie Câu 34: Có giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m2  m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác vuông cân? B.1 C.Vô số D.2 up s/ Câu 35: Có giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  C  : y  mx  x  x  có tiệm cận B.3 C.1 D.4 om /g A.2 ro ngang? Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC tạo với mặt đáy góc 60 Biết B h  a ok a bo A h  c BC  a, BAC  45 Tính h  d  S ,  ABC   a D h  a x 1 có điểm mà tọa độ số nguyên? x 1 B.3 điểm C.4 điểm D.2 điểm .fa A.1 điểm ce Câu 37: Đồ thị hàm số y  C h  w Câu 38: Hình tứ diện có mặt phẳng đối xứng? w w A.1 B.4 C.3 Câu 39: Cho đồ thị hàm số  C  : y  x  x  2017 đường thẳng d : y  D.6 x  Có tiếp tuyến (C) vng góc với đường thẳng d? Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A.2 tiếp tuyến B.1 tiếp tuyến C.Khơng có tiếp tuyến D.3 tiếp tuyến Câu 40: Cho khối lăng trụ tam giác ABC A' B'C ' M trung điểm AA' Cắt khối lăng trụ hai mặt phẳng (MBC)  MB'C '  ta được: B.Ba khối chóp C.Bốn khối chóp D.Bốn khối tứ diện 01 A.Ba khối tứ diện x 1 x 1 D y  x3  3x  D C y  H B y   sin x cos x  x   x2  sin 2x A y  sin x oc Câu 41: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A.Các mặt (H) đa giác có số cạnh uO B.Mỗi cạnh đa giác (H) cạnh chung nhiều hai đa giáC nT hi Câu 42: Cho khối đa diện giới hạn hình đa diện (H), khẳng định sau sai? D.Mỗi đỉnh (H) đỉnh chung số cạnh Ta iL ie C.Khối da diện (H) khối đa diện lồi om /g ro up s/ Câu 43: Cho khối hình 1, hình 2, hình Khẳng định sau khẳng định đúng? A.Hình khơng phải khối đa diện, hình khơng phải khối da diện lồi .c B.Hình hình khối đa diện lồi ok C.Hình khối đa diện lồi, hình khơng phải khối đa diện lồi bo D.Cả hình khối đa diện ce Câu 44: Trong bốn khẳng định sau, có khẳng định với hàm số f(x)? fa (I): f(x) đạt cực trị xo f ' ( xo )  w w (II): f(x) có cực đại, cực tiểu giá trị cực đại ln lớn giá trị cực tiểu w (III): f(x) có cực đại có cực tiểu (IV): f(x) đạt cực trị xo f(x) xác định xo A.2 B.4 C.3 D.1 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 45: Khối bát diện khối đa diện lồi loại: A 5;3 B 4;3 D 3;5 C 3; 4 Câu 46: Tìm m để tâm đối xứng đồ thị hàm số  C  : y  x3   m  3 x   m trùng với tâm đối xứng C m  D m  Câu 47: Cho hàm số f ( x)  x  x Tập nghiệm S bất phương trình f ' ( x)  f ( x) là: B S   ;0   1;      2  C S   ; ;         2 2 D S   ;   1;     uO nT hi D 2   A S   ;0    ;     01 B m  oc A m  14 x  x2 H đồ thị hàm số  H  : y  Ta iL ie Câu 48: Cho hai đường thẳng song song d1 , d Trên d1 có điểm phân biệt tơ màu đỏ, d có điểm phân biệt tô màu xanh Xét tất tam giác tạo thành nối điểm với Chọn ngẫu nhiên tam giác, xác suất để thu tam giác có hai đỉnh màu đỏ là: 32 B C up s/ A D ro Câu 49: Cho dãy hình vng H1; H ; ; H n ; Với số nguyên dương n, gọi un , Pn S n om /g độ dài cạnh, chu vi diện tích hình vng H n Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A.Nếu  un  cấp số cộng với công sai khác vuông  Pn  cấp số cộng .c B Nếu  un  cấp số nhân với cơng bội dương  Pn  cấp số nhân bo ok C Nếu  un  cấp số cộng với cơng sai khác khơng  Sn  cấp số cộng ce D Nếu  un  cấp số nhân với công bội dương  Sn  cấp số nhân w fa Câu 50: Xét tam giác ABC cân A, ngoại tiếp đường tròn có bán kính r = Tìm giác trị nhỏ Smin diện tích tam giác ABC? B Smin  3 C Smin  D Smin  w w A Smin  2 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 4D 14D 24A 34B 44D 5B 15B 25C 35A 45C 6A 16D 26A 36C 46C 7D 17D 27A 37C 47A 8B 18A 28A 38D 48B 9B 19D 29D 39D 49C 10A 20C 30B 40B 50B oc 3C 13C 23C 33D 43C H 2D 12B 22C 32B 42B D 1D 11A 21C 31A 41A 01 THỰC HIỆN BỞI BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM hi Câu 1: Cách giải: Số hoán vị tập hợp có phần tử là: P6 6! 720 up s/ Chọn D uO n! Ta iL ie Số hoán vị tập hợp gồm n phần tử Pn nT Phương pháp: Câu 2: ro Phương pháp: om /g Dùng định nghĩa dãy số, dãy tăng, dãy giảm,… để kiểm tra tính đúng, sai đáp án Cách giải: c Đáp án A: Định nghĩa dãy số: Dãy số hàm số xác định tập hợp số nguyên dương ok n có u1 1; u ; u3 ; u4 nên dãy không tăng không bo Đáp án B: Dãy số u n A B giảm u C .fa ce Đáp án C: Mỗi dãy số tăng bị chặn u1 u1 u w Chọn D w w Câu 3: Phương pháp: - Viết phương trình tiếp tuyến với C M Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 + Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y f x điểm M x ;f x : y f ' x0 x x0 f x0 - Tìm tọa độ hai giao điểm A, B tiếp tuyến với trục tọa độ Ox, Oy OA.OB 01 - Diện tích tam giác OAB là: S OAB yM 2 3 Phương trình tiếp tuyến với C M x xM yM Cho x y Cho y x 2 3 3 1 OA.OB 4 2 x A 3;0 om /g Vậy SOAB x B 0;4 3 là: 2 Ta iL ie y ' xM 3; 3; ro d:y M D hi nT Ta có: x M H x2 y' uO x up s/ y oc Cách giải: Chọn C Phương pháp: bo Khử dạng vô định ok c Câu 4: fa ce - Trục thức f x : 3x 4x 3x 2x 4x 3x 2x w - Chia tử mẫu f x cho x cho x w w Cách giải: 10 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Phép quay phép dời hình Vậy có phép dời hình Chọn C 01 Câu 23: oc Phương pháp: so sánh kết hi - Tính f a ,f b ,f x1 ,f x , ,f x n a, b D - Tính y ' f ' x cho y ' tìm x1 , x , , x n H Tìm GTNN hàm số y f x a, b : Do f f t 1;1 10 0,f 1 nên ymin 1;1 2.12 8.1 10 16 cos x 16 x kπ ro f 4t 2t 8t 10, t Ta iL ie f' t 1;1 y f t up s/ Đặt t cos x t uO y cos 2x 8cos x 2cos2 x 8cos x 2cos x 8cos x 10 nT Cách giải: om /g Chọn C Câu 24: c Phương pháp: ok Hình lập phương hình có mặt hình vng bo Cách giải: ce Hình lập phương có mặt, đỉnh 12 cạnh nên tổng số cạnh, mặt đỉnh là: fa 12 26 w Chọn A w w Câu 25 Phương pháp: Biến đổi, đưa phương trình dạng phương trình tích, sử dụng công thức nhân đôi cos 22 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cô lập m đưa phương trình dạng f  x   m Số nghiệm phương trình số giao điểm đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng y = m song song với trục hoành Cách giải oc H Ta iL ie 2 Xét nghiệm x    k2  k  Z   0;  k  Z  3 uO nT hi D cos x     cos x  m   x    k2  cos x  m *  01  cos x  1 cos 2x  m cos x   m sin x   cos x  1 4.cos x  m cos x   m 1  cos x    cos x  1 4.cos x  m cos x   m 1  cos x 1  cos x    cos x  1  cos 2x  m cos x  m 1  cos x      cos x  1 cos x  m   ro up s/ 2 Để phương trình ban đầu có nghiệm thuộc 0;  phương trình (*)có nghiệm phân biệt thuộc    2  0;  c ok 2  Mà x  0;   x   3 om /g k 2 Xét hàm số y  cos 2x 0;  ta có: y '  2sin 2x   sin 2x   2x  k  x  k  Z   w w w fa ce bo BBT: 23 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Để phương trình có nghiệm phân biệt 1  m    4  m  2 Mà m  Z  m 3; 2 Câu 26 oc Phương pháp: Hàm đa thức bậc ba y  ax  bx  cx  d  a    C có cực trị thuộc hai phía 01 Chọn C H trục tung phương trình y’ = có nghiệm phân biệt trái dấu D Số giao điểm đồ thị hàm số (C) trục Ox nghiệm phương trình ax3  bx  cx  d  x  3x  5x   ta thấy phương trình có nghiệm phân biệt nên uO Xét phương trình hồnh độ giao điểm nT hi Cách giải Dễ thấy điểm A 1;0  không thuộc đồ thị hàm số Ta iL ie đáp án A Do C sai 10      Do D sai 3 up s/ x  Ta có: y '  x  6x     có nghiệm phân biệt dấu dương nên hai cực trị nằm bên x  phải trục tung Do B sai ro Chọn A om /g Câu 27 Phương pháp: Giải phương trình lượng giác cos x  cos   x    k2  k  Z Chọn A ok fa Câu 28 bo    2x    k2  x    k  k  Z  ce cos 2x  c Cách giải w w w Phương pháp: Áp dụng công thức chỉnh hợp tổ hợp: A kn  n! n! ;Ckn  để giải bất k! n  k !  n  k ! phương trình Lưu ý điều kiện C kn  k  n ;k, n  N Cách giải 24 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 n    ĐK: n    n  n     n 1 n 1   0 24  n    n     n  1 n     n  1  5.6  24  n   H  n  !  n   n        n  5!  24  n    n    nT hi D  oc 01 C4n 1  C3n 1  A n2    n  1!   n  1!   n  !   4! n   ! 3! n  !  n  ! uO  n  5n   4n   30   n   2;11 Kết hợp điều kiện ta có n  5;11 up s/ Mà n số nguyên dương nên n 5;6;7;8;9;10 Ta iL ie  n  9n  22  ro Chọn A om /g Câu 29 Phương pháp: Diện tích tồn phần hình lập phương cạnh a Stp  6a c Cách giải bo ok Khi dùng mặt phẳng đề cho để chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ ta 125 khối lập phương nhỏ 480 96  125 25 fa ce Do diện tích tồn phần khối lập phương nhỏ w Gọi cạnh hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ a độ dài cạnh hình lập phương nhỏ  a  96 Suy diện tích tồn phần hình lập phương nhỏ là:    a4 25 5 w w a Chọn D 25 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 30 Phương pháp: Xác suất biến cố A nA n A số khả mà biến cố A xảy ra, n  n tất khả xảy 01 Cách giải Ta iL ie TH2: PT (**) vô nghiệm    b2  4c   b2  4c  b  c uO nT   b  4c  b  4c    b  4b   b  4b    b   c  1  b  c  c  b    b;c    2;1 hi D TH1: PT (**) có nghiệm x  1 H Để phương trình (*) vơ nghiệm phương trình x  bx  c  ** có trường hợp xảy ra: oc x  bx  c  * x 1 Vì c số chấm xuất lần gieo thứ nên c   b   4,9  c  1; 2;3; 4;5;6  có cách chọn c ro Với b = ta có: c  up s/ Mà b số chấm xuất lần giao đầu nên b 1; 2;3; 4  c  3; 4;5;6;  có cách chọn c c Với b = ta có: c  om /g Với b = ta có: c   c 2;3;4;5;6  có cách chọn c ok Với b = ta có: c   c 5;6  có cách chọn c bo Do có + + + = 17 cách chọn (b ; c) để phương trình (**) vơ nghiệm .fa ce Gieo súc sắc lần nên số phần tử không gian mẫu n   6.6  36 w Vậy xác suất đề phương trình (*) vơ nghiệm  17  36 w w Chọn B Câu 31 Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số đề suy hàm số cần tìm 26 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Cách giải Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy hình dạng hàm đa thức bậc ba Suy loại B Vì lim y    a   loại C x  01 Ta có: Đồ thị hàm số qua điểm  0;  suy loại D oc Chọn A H Câu 32 D Phương pháp: Phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M’  IM '  kIM hi Cách giải nT Gọi M '  x; y  ảnh M qua V O;2 ta có: Chọn B up s/ Câu 33 Ta iL ie  x  4   x; y    2;5     M '  4;10   A  y  10 uO V O;2  M   M '  OM '  2OM Phương pháp: Đối với khối đa diện ta kí hiệu Đ số đỉnh, C số cạnh, M số mặt đa diện ro thuộc loại n; p (khối đa diện lồi có mặt n – giác đỉnh đỉnh chung p cạnh) om /g pĐ=2C=nM Cách giải ok c Gọi khối đa diện thuộc loại {n ; p} (khối đa diện lồi có mặt n – giác đỉnh đỉnh chung p cạnh) bo Theo đề ta có: p = .fa ce Khi áp dụng cơng thức pĐ = 2C = nM Trong Đ, C, M số đỉnh, số canh số mặt khối đa diện 2C Do Đ số chẵn w w  3Đ = 2C  Đ = w Chọn D Câu 34 27 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phương pháp: Để hàm số bậc bốn y  x  bx  c có cực trị phương trình y’ = có nghiệm phân biệt hàm số có ba cực trị ba cực trị ln tạo thành tam giác cân Cách giải 01 x  Ta có: y '  4x  4mx    x  m  H D   nT  hi  x   y  2m  m  A  0; 2m  m    y '    x  m  y  m  m  B m; m  m  2  x   m  y  m  m  C  m; m  m oc Để phương trình y’ = có nghiệm phân biệt  m  AB     m; m ; AC   m; m Ta iL ie  AB.AC  uO Ta có tam giác ABC ln tam giác cân A nên để ABC tam giác vng cân ta cần thêm điều kiện tam giác ABC vuông A  up s/  m   ktm   m  m   m  m3  1     m   tm  ro Vậy m = om /g Chọn B Câu 35 Phương pháp: Đường thẳng y  y0 gọi đường tiệm cận ngang (gọi tắt tiệm cận ngang) đồ thị x  ok x  c hàm số y  f  x  lim f  x   y0 lim f  x   y0 bo Cách giải y  mx  x  2x   m2 x  x  2x  mx  x  2x  m   1 x  2x  mx  x  2x  fa ce w w w m  Để hàm phân thức có tiệm cận ngang bậc tử phải nhỏ bậc mẫu  m2      m  1 Vậy có giá trị m thỏa mãn yêu cầu toán Chọn A Câu 36 28 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phương pháp: Gọi A’ hình chiếu A mặt phẳng (P) Khi d  A;  P    AA ' Sử dụng cơng thức tính diện tích tam giác ABC 1 bcsin A  acsinB  ab sin C 2 abc S 4R H Trong a, b, c độ dài cạnh tam giác, R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác oc 01 S ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Cách giải om /g Gọi H hình chiếu đỉnh S lên mp(ABC) ta có góc tạo SA, SB, AC với đáy SAH;SBH;SCH SAH  SBH  SCH  600 c Dễ dàng chứng minh vSAH   vSBH   vSCH  HA  HB  HC  H tâm đường tròn ngoại tiếp ok tam giác ABC bo Đặt SH = h .fa ce Xét tam giác vng SAH có AH = SH.cot 600 = AB.AC.BC AB.AC.a 3a   AB.AC h 4R 4h w w w Xét tam giác ABC có: SABC  h R 1 2 Mà SABC  AB.AC.sin BAC  AB.AC  AB.AC 2 29 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  3a 3a a  h  4h 2 Chọn C f x f x c c  h x  g  x    với c số Z   Z  g  x   U c  gx gx gx gx oc Phương pháp: 01 Câu 37 H Cách giải 2 1 x0 3 2 Ta iL ie x0 1 uO Ta có bảng giá trị sau: hi x0 1 x0   2   1  Z  x  1 U    1; 2 x0 1 x0 1 x0 1 nT Ta có: y0  D Gọi điểm  x ; y0   x , y0  Z điểm thuộc đồ thị hàm số cần tìm up s/ 1 y0 Vậy có điểm thuộc đồ thị hàm số thỏa mãn yêu cầu đề Chọn C ro Câu 38 om /g Phương pháp: Dựa vào hình tứ diện khái niệm mặt phẳng đối xứng khối đa diện w w w fa ce bo ok c Cách giải Mặt phẳng tạo hai đỉnh trung điểm cạnh đối mặt phẳng đối xứng tứ diện Tứ diện có đỉnh Vậy có C24  mặt phẳng đối xứng 30 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Chọn D Câu 39 Phương pháp: Tiếp tuyến điểm có hồnh độ x hàm số y  f  x  có hệ số góc k  f '  x  01 Hai đường thẳng  d  : y  kx  a ;  d ' : y  k ' x  b vuông góc với k.k '  1 oc Cách giải H Ta có: y '  4x  8x Gọi  d ' tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x vng góc với đường thẳng d hệ số hi D góc d’ là: k  y '  x   4x 30  8x uO nT Vì d '  d  k  1  k  4 om /g ro Vậy có tiếp tuyến thỏa mãn up s/  x0   1    x  1  x  x  1    x     x  1   Ta iL ie  4x 30  8x  4  x 30  2x   Chọn D Câu 40 ok c Phương pháp: Phân chia khối đa diện .fa ce bo Cách giải w w w Cắt khối lăng trụ hai mặt phẳng (MBC) (MB’C’) ta ba khối chóp M.ABC ; M.A’B’C’ ; M.BCC’B’ Chọn B Câu 41 31 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phương pháp: Hàm số y  f  x  gọi tuần hồn theo chu kì T  f  x   f  x  T  Cách giải Hàm số y  sin 2x tuần hoàn với chu kì  sin   x     sin  2x  2   sin 2x 01 Chọn A oc Câu 42 H Phương pháp: Sử dụng định nghĩa khối đa diện D Cách giải hi Khối đa diện khối đa diện lồi có hai tính chất sau đây: nT - Các mặt đa giác có số cạnh Ta iL ie Từ định nghĩa khối đa diện ta thấy A, C, D Vậy B sai uO - Mỗi đỉnh đỉnh chung số cạnh Chọn B Câu 43 up s/ Phương pháp: Sử dụng định nghĩa khối đa diện khối đa diện lồi Khối đa diện giới hạn hình (H) gồm số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện: ro 1) Hai đa giác khơng có điểm chung có đỉnh chung, có cạnh chung om /g 2) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Khối đa diện lồi: Nếu hai điểm A, B thuộc đa diện lồi điểm M  AB thuộc đa diện .c Cách giải ok A sai Hình khối đa diện lồi bo B sai Hình khối đa diện lồi .fa Chọn C ce D sai Hình khơng phải khối đa diện w Câu 44 w w Phương pháp: x gọi điểm cực trị hàm số y  f  x  qua x f '  x  đổi dấu Cách giải (I) sai f '  x   điều kiện cần mà chưa điều kiện đủ 32 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 (II) sai hàm phân thức y ax bx c có cực đại, cực tiểu giá trị cực đại nhỏ giá trị cực tiểu cx d (III) sai có hàm số có cực đại mà khơng có cực tiểu Ví dụ y  x  2x đạt cực đại x  mà khơng có cực tiểu 01 (IV) oc Chọn D H Câu 45 hi D Phương pháp: Khối đa diện mà mặt đa giác n cạnh đỉnh đỉnh chung p cạnh gọi khối đa diện loại {n; p} nT Cách giải uO Khối bát diện khối đa diện thuộc loại {3; 4} Chọn C Ta iL ie Câu 46 Phương pháp: Tâm đối xứng hàm đa thức bậc ba điểm uốn Tâm đối xứng hàm phân thức giao điểm đường tiệm cận 14x  ta thấy TCN: y = 14, TCĐ: x = - x2 ro Đối với hàm số y  up s/ Cách giải om /g Suy tâm đối xứng đồ thị hàm số (H) I  2;14  I tâm đối xứng đồ thị hàm số (C) Đối với đồ thị hàm số (C) ta có: ok c y '  3x   m  3 x bo  y ''  6x   m  3   x   m3 fa m3  2  m    m  3 w  ce Hàm đa thức bậc ba có tâm đối xứng trùng với điểm uốn nên ta có: w w Chọn C Câu 47 Phương pháp: Tính f’(x) sau giải bất phương trình Cách giải 33 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TXĐ: D   ;0  1;   2x  x2  x 2x  x x DK :x   ;0   1;   x x  x2  x  2x    x  x  x2  x H  2x   x2  x 0 D  01 f ' x   f  x   oc Ta có f '  x   nT hi  2x    x  x    2x  4x   2  Kết hợp điều kiện ta có: x   ;0    ;     up s/ Chọn A Ta iL ie uO     2   x   ; ;        nA n A số khả mà biến cố A xảy ra, n  n om /g Phương pháp: Xác suất biến cố A ro Câu 48 tất khả xảy .c Một tam giác tạo thành nối ba điểm khơng thẳng hàng với ok Cách giải bo Số tam giác tạo thành nối điểm với là: n   C16 C24  C62 C14  96 ce Gọi biến cố A: “Tam giác có hai đỉnh màu đỏ” .fa Khi n A  C62 C14  60 w w w Suy P  A   n A 60   n  96 Chọn B Câu 49 34 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phương pháp: Dãy số u n n 1,2, cấp số cộng với cơng sai d u n 1  u n  d n  1, 2,3, Dãy số u n n 1,2, cấp số nhân với cơng bội k u n 1  ku n n  1, 2,3, Cách giải 01 +) Giả sử dãy u n là: u1; u ; ; u n CSC có cơng sai d   u n  u1   n  1 d oc  4u n  4u1   n  1 4d H Dãy Pn có dạng 4u1; 4u ; ; 4u n CSC có cơng sai 4d   A hi n 1 u12 uO Dãy Sn có có dạng u12 ; u 22 ; ; u 2n CSN có cơng bội k   D nT  u 2n  k 2n 2 u12   k  D +) Giả sử dãy u n CSN có cơng bội k   u n  k n 1u1 Ta iL ie u n  k n 1u1  4u n  4k n 1u1  k n 1.4u1  Dãy Pn có dạng 4u1; 4u ; ; 4u n CSN với công bội k Suy B Chọn C up s/ Câu 50 ro Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính diện tích tam giác S  p.r p nửa chu vi r bán kính đường tròn nội tiếp tam giác om /g Cách giải Đặt AB = AC = a, BC = b  a, b   c a a b b a 2 ok Ta có: SABC  p.r  p.1  p  ce bo Kẻ đường cao AH ta có: w fa b A A  a sin  SABC  a  a sin 2 w w Ta lại có 35 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc   A   H  SABC A  1  sin  2   sin A 01 A A  SABC  a sin A  a  a sin  a 1  sin  2 2  A  a sin A   sin 2 A  1  sin  2 a  sin A Ta iL ie uO nT hi D Dùng [MODE] [7] tìm GTNN hàm số ta nhận được: Xấp xỉ w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Chọn B 36 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... : Do f f t 1; 1 10 0,f 1 nên ymin 1; 1 2 .12 8 .1 10 16 cos x 16 x kπ ro f 4t 2t 8t 10 , t Ta iL ie f' t 1; 1 y f t up s/ Đặt t cos x t uO y cos 2x 8cos x 2cos2 x 8cos x 2cos x 8cos x 10 nT Cách... x là: C 3 12 x 2k C12 34 12 x4 2k 12 k 55 ce bo Chọn A Câu 19 : 12 ok 12  k k 12  k   1   C   x k  3    3 x k 0 12 ro 12 12 3 x 3 k x  Ta có:      C12    ... trị 13 bo Vậy v  0 ;1 có lần f(v) = 13 .fa ce   Xét u   ;   v  0 ;1 Tương tự ta có lần f(v) = 13 2  w w w  3  Xét u   ;   v   1; 0 có lần f(v) = 13  2 12    3 12 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TOÁN và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT hàn THUYÊN bắc NINH lần 1 , ĐỀ TOÁN và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT hàn THUYÊN bắc NINH lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay