ĐỀ hóa và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc NINH lần 1

15 38 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:42

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017- LẦN BẮC NINH Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: HĨA HỌC H oc Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Họ, tên thí sinh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: uO nT hi D H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41(ID:210664) : Cho tính chất sau : Tác dụng với dung dịch Br2 Không tan nước Tan xăng Phản ứng thủy phân Tác dụng với kim loại kiềm Cộng H2 vào gốc rượu iL Nhẹ nước C 3,6,8 D 2,7,8 s/ B 7,8 Ta Những tính chất khơng lipit : A 2,5,7 ie Chất lỏng rắn B 2,3 C 1,4 D 3,4 ro A 1,2 up Câu 42(ID:210665) : Có chất sau : Tinh bột, Xenlulozo, Saccarozo, Fructozo Khi thủy phân chất chất tạo thành glucozo : A 3,36 l B 5,04 l om /g Câu 43(ID:210666) : Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol KHCO3 0,1 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl Thể tích CO2 thu : C 4,48 l D 6,72 l c Câu 44(ID:210667) : Trong thực tế phenol dùng để sản xuất : ok A poli(phenol-fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D, Axit picric bo B nhựa rezol, nhựa rezit, thuốc trừ sâu 666 ce C nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D, thuốc nổ TNT D poli(phenol-fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D, nhựa novolac w fa Câu 45(ID:210668) : Trong dung dịch : HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2 Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 : w w A HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2 C HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2SO4 B HNO3, NaCl, K2SO4 D NaCl, K2SO4, Ca(OH)2 Câu 46(ID:210669) : Dung dịch X gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,05M Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M H2SO4 xM Trộn 0,1 lit dung dịch Y với lit dung dịch X thu 16,33g kết tủA x có giá trị : A 0,2M B.0,2M ;0,6M C.0,2M ;0,4M D.0,2M ;0,5M Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 47(ID:210670) : X axit hữu thỏa mãn điều kiện sau : m gam X + NaHCO3 x mol CO2 ; m gam X + O2 x mol CO2 Công thức cấu tạo X : A CH3COOH B CH3CH2COOH C CH3C6H3(COOH)2 D HOOC-COOH A NH4+ ; Na+ ; Cl- ; OH- B Fe2+ ; NH4+ ; NO3- ; Cl- C Na+ ; Fe2+ ; H+ ; NO3- D Ba2+ ; K+ ; OH- ; CO32- 01 Câu 48(ID:210671) : Tập hợp ion sau tồn dung dịch : C Na2CO3 ; NH4Cl ; KCl D KCl ; C6H5ONa ; CH3COONa B NH4Cl ; CH3COONa ; NaHSO4 uO nT hi D A Na2CO3 ; C6H5ONa ; CH3COONa H oc Câu 49(ID:210672) : Cho dung dịch : Na2CO3 ; KCl ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4 ; C6H5ONA Các dung dịch có pH > : Câu 50(ID:210673) : Phát biểu : A Tơ olon thuộc loại tơ tổng hợp B Tơ olon thuộc loại tơ poliamid C Tơ olon thuộc loại tơ nhân tạo D Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên C Fe D Mg Câu 52(ID:210675) : Công thức phân tử propilen : B C3H4 C C3H2 D C2H2 s/ A C3H6 iL B Cu Ta A Zn ie Câu 51(ID:210674) : Hòa tan hồn tồn 14,4g kim loại M hóa trị II vào dung dịch HNO3 đặc dư thu 26,88 lit NO2 (dktc) sản phẩm khử Kim loại M : B 13,898 C 21,495 D 18,975 /g A 24,495 ro up Câu 53(ID:210676) : Hòa tan hồn tồn 21g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I kim loại hóa trị II dung dịch HCl dư thu dung dịch A 1,008 lit khí CO2 (dktc) Cơ cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị m : B C D c A om Câu 54(ID:210677) : Có chất bột trắng đựng lọ riêng biệt : NaCl ; Na2SO4 ; Na2CO3 ; BaCO3 ; BaSO4 Chỉ dùng nước CO2 nhận biết chất : bo A FeO, CuO, BaSO4 ok Câu 55(ID:210678) : Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2 ; CuSO4 ; AlCl3 thu kết tủA Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu chất rắn X Chất rắn X gồm : ce C FeO , CuO, Al2O3 B Fe2O3 , CuO, Al2O3 D Fe2O3 , CuO, BaSO4 fa Câu 56(ID:210679) : Trường hợp sau gọi khơng khí : w A Khơng khí chứa : 78% N2 ; 16% O2 ; 3% CO2 ; 1% SO2 ; 1% CO w B Khơng khí chứa : 78% N2 ; 20% O2 ; 2% CH4 ; bụi CO2 w C Khơng khí chứa : 78% N2 ; 18% O2 ; 4% CO2 ; SO2 HCl D Khơng khí chứa : 78% N2 ; 21% O2 ; 1% CO2 ; H2O ; H2 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 57(ID:210680) : Phát biểu sau không : a) Dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 thủy tinh lỏng b) Đám cháy Magie dập tắt cát khơ c) Thủy tinh có cấu trúc vơ định hình, nung nóng mềm dần chảy e) Kim cương cấu trúc tinh thể phân tử, Tinh thể kim cương cứng số chất B a,c,d,e C b,c,e D b,e,f A a, c, d, f H oc f) Silic tinh thể có tính bán dẫn, nhiệt độ thường độ dẫn điện cao nhiệt độ cao độ dẫn điện giảm 01 d) Than chì tinh thể có ánh kim, dẫn điện tốt , có cấy trúc lớp A C3H8O3 B C4H10O2 uO nT hi D Câu 58 (ID:210681): Đốt cháy hoàn toàn mol rượu no cần dùng 3,5 mol O2 Công thức rượu no : C C3H8O2 D C2H6O2 Câu 59(ID:210682) : Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ : A Đồng (II) oxit than hoạt tính B Than hoạt tính C Đồng (II) oxit Magie oxit D Đồng (II) oxit Mangan dioxit s/ B Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng Ta A Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng tác dụng với quặng apatit iL ie Câu 60(ID:210683) : Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao, người ta làm cách : up C Đốt cháy photpho oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước D Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng tác dụng với quặng photphorit /g ro Câu 61(ID:210684) : Cho A amino axit , biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M 50 ml dung dịch NaOH 0,2M Công thức A có dạng : om A C6H5-CH(NH2)-COOH C NH2-R-(COOH)2 B CH3CH(NH2)COOH D (NH2)2-R-COOH ok c Câu 62(ID:210685) : Hòa tan hồn tồn 5,65g hỗn hợp Mg, Zn dung dịch HCl dư thu 3,36lit H2 (dktc) dung dịch X Dung dịch X cô cạn m gam muối khan Giá trị cảu m : B 21,95 bo A 16,3 C 11,8 D 18,10 ce Câu 63(ID:210686) : Khi cho khí CO dư vào hỗn hợp CuO, FeO, Fe3O4, AlO3 MgO Nung nóng , sau phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp : B Al, MgO Cu C Cu, Fe, Al MgO D Cu, Al, Mg w fa A Cu, Fe, Al2O3, MgO w w Câu 64(ID:210687) : Cho dung dịch chất sau : C6H5NH2 (X1) ; CH3NH2 (X2) ; NH2CH2COOH (X3) ; HOOCCH2CH2(NH2)COOH (X4) ; NH2(CH2)4CH(NH2)COOH (X5) Những dung dịch làm q tím hóa xanh là: A X3, X4 B X2 , X5 C X2 ; X4 D X1 ; X5 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 65(ID:210688) : Phát biểu không : A Các peptit có từ 11 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành gọi polipeptit B Phân tử có nhóm –CO-NH- gọi dipeptit, nhóm gọi tripeptit C Trong phân tử protit, amino axit xếp theo thứ từ xác định 01 D Những hợp chất hình thành cách ngưng tụ -amino axit gọi a peptit Câu 66(ID:210689) : Phenol khơng có phản ứng với chất sau : B Br2 C HCl D Na H oc A NaOH A B C uO nT hi D Câu 67(ID:210690) : Cho chất : Fe, FeO, Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Fe3O4 , Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 , FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 vào phản ứng với HNO3 đặc nóng dư Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử : D Câu 68(ID:210691) : Có hợp chất có cơng thức phân tử C3H9O2N có chung tính chất vừa tác dụng với HCl NaOH : A B C D C CaCO3.Na2CO3 D FeCO3.Na2CO3 iL B CaCO3.MgCO3 Ta A MgCO3 Na2CO3 ie Câu 69(ID:210692) : Thành phần quặng dolomit : A 5,75% ro up s/ Câu 70(ID:210693) : Hỗn hợp T gồm este, axit, ancol (đều no đơn chức mạch hở) Thủy phân hoàn toàn 11,16g T lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,18 mol NaOH thu 5,76g ancol Cô cạn dung dịch sau thủy phân đem muối khan thu đốt cháy hoàn toàn thu 0,09 mol CO2 Phần trăm số mol ancol T : B 17,98% C 10,00% D 32,00% B CH4 C C2H4 D C2H6 c A C3H6 om /g Câu 71(ID:210694) : Hỗn hợp M gồm ancol no đơn chức mạch hở X, Y hidrocacbon Z Đốt cháy hoàn toàn lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O2 thu 0,04 mol CO2 Công thức phân tử Z : ok Câu 72(ID:210695) : Chất hữu X, Y có thành phần C, H, O (MX< MY< 82) Cả X Y có phản ứng tráng bạc phản ứng với dung dịch NaHCO3 thu CO2 Tỉ khối Y so với X : B 1,61 bo A 1,91 C 1,47 D 1,57 w fa ce Câu 73(ID:210696) : Hỗn hợp X gồm Alanin, axit glutamic amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn Y vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 14,76g Nếu cho 29,47g X tác dụng với dung dịch HCl lỗng dư thu khối lượng muối gần với giá trị : B 48 C 42 D 40 w w A 46 Câu 74(ID:210697) : Oxi hóa 6,4g ancol đơn chức thu 9,92g hỗn hợp X gồm andehit, axit H2O, ancol dư Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hết với NaHCO3 thu 1,344 l CO2 (dktc) Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO/NH3 dư khối lượng Ag thu : A 21,60 B 45,90 C 56,16 D 34,50 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 75(ID:210698) : Hỗn hợp X chứa amin no mạch hở đơn chức, ankan, anken Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,56 mol CO2 0,06 mol N2 Phần trăm khối lượng anken có X gần với : A 35,5% B 30,3% C 28,2% D 32,7% A C4H5O4NNa2 B C5H9O4N C C5H7O4NNa2 H oc 01 Câu 76(ID:210699) : Thủy phân hoàn toàn 20,3g chất hữu có CTPT C9H17O4N lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu chất hữu X m gam ancol Y Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu 17,6g CO2 10,8g H2O Công thức phân tử X : D C3H6O4N A 24,24 B 27,12 uO nT hi D Câu 77(ID:210700) : Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm peptit Y (C9H17O4N3) peptit Z(C11H20O5N4) cần dùng 320 ml dung dịch KOH 1M, thu dung dịch gồm muối glyxin, alanin,valin ; muối valin có khối lượng 12,4g Giá trị m : C 25,32 D 28,20 B 6,4g 2,24l C 10,88g 1,792l D 3,2g 0,3584l iL A 10,88g 2,688l ie Câu 78(ID:210701) : Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,60g AgNO3 với m gam Cu thêm tiếp 100 ml dung dịch H2SO4 lỗng dư Đun nóng tới phản ứng hoàn toàn thu 9,28g kim loại V lit khí NO Giá trị m V : A 65 up s/ Ta Câu 79(ID:210702) : Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu dung dịch X khơng có khí Cơ cạn cẩn thận dung dịch X thu m gam muối khan (trong oxi chiếm 61,364% khối lượng) Nung m gam muối khan đến khối lượng không đổi thu 19,2g chất rắn Giá trị m gần với : B 70 C 75 D 80 B 39,05g C 35,09g D 36,71g w w w fa ce bo ok c A 30,29g om /g ro Câu 80(ID:210703) : Hòa tan hoàn toàn 7,52g hỗn hợp X gồm : S, FeS, FeS2 HNO3 dư 21,054l NO2 (dktc) dung dịch Y Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu khối lượng chất rắn : Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com D 61 D 71 B 42 A 52 A 62 A 72 B 43 B 53 C 63 A 73 C 44 A 54 D 64 B 74 C 45 C 55 D 65 B 75 D 46 B 56 D 66 C 47 D 57 D 67 D 48 B 58 A 68 A 49 A 59 D 69 B 50 A 60 C 70 C C 77 A 78 C 79 B 80 C ie 76 Ta iL H oc 51 D uO nT hi D 41 01 ĐÁP ÁN Câu 41: Đáp án D up s/ Câu 42: Đáp án A Câu 43: ro (*) Phương pháp : Muối Cacbonat , Hidrocacbonat + H+ /g - TH : Nếu Cho từ từ Muối (CO32- : x mol HCO3- : y mol) vào dung dịch Axit om => Do ban đầu H+ dư so với muối nên muối phản ứng đồng thời CO32- + 2H+ CO2 + H2O ok c HCO3- + H+ CO2 + H2O - Lời giải : bo =>nCO3 pứ : nHCO3 pứ = x : y ce nKHCO3 : nK2CO3 = 0,2 : 0,1 = 2x : x fa CO32- + 2H+ CO2 + H2O x 2x x w w w HCO3- + H+ CO2 + H2O 2x 2x 2x => nHCl = 4x = 0,3 => x = 0,075 mol => VCO2 = 22,4.3x = 5,04 lit Đáp án B Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 44 : Đáp án A Câu 45 : Đáp án C Câu 46 : (*) Phương pháp : Bài tốn muối nhơm, kẽm tác dụng với dd kiềm 01 Trường hợp : Cho biết nAl3+= a nOH- = b, tính số mol kết tủa: + Với muối nhôm H oc Các phản ứng xảy ra: Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (1) Al(OH)3 + OH-  [Al(OH)4]- (2) uO nT hi D Phương pháp: Từ (1) (2) ta rút kết luận: + Nếu b/a ≤ kết tủa chưa bị hồ tan nAl(OH)3= b/3 ie + Nếu < b/a < kết tủa bị hồ tan phần a Ta a  3a mol iL Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (1) b-3a b-3a nAl(OH)3= 4a-b ro + Nếu b/a ≥ kết tủa bị hồ tan hồn tồn up Mol s/ Al(OH)3 + OH-  [Al(OH)4]- (2) om nOH = 0,3 mol ; nBa2+ = 0,05 mol /g - Lời giải : c nAl3+ = 0,08 mol ; nH+ = 0,2x ; nSO4 = (0,12 + 0,1x) ok Vì nSO4> nBa2+ => nBaSO4 = nBa2+ = 0,05 mol mkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,06 mol < nAl3+ bo nOH pứ với Al3+ = 0,3 – 0,2x ce (*) TH1 : Al3+ dư fa => 3nAl(OH)3 = nAl3+ => 0,18 = 0,3 – 0,2x => x = 0,6M w w (*) TH2 : OH- hòa tan phần Al(OH)3 w => nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH => 0,06 = 4.0,08 – (0,3 – 0,2x) => x = 0,2 M Đáp án B Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 47 : nCO2 = nCOOH (Phản ứng với NaHCO3) nCO2 = nC(X) (phản ứng cháy) => nCOOH = nC(X) => X (COOH)2 HCOOH 01 Đáp án D Câu 48 : Đáp án B H oc Câu 49 : Đáp án A Câu 50 : Đáp án A Câu 51 : uO nT hi D (*) Phương pháp : Bảo toàn electron - Lời giải : Bảo toản e : 2nM = nNO2 = 1,2 mol => nM = 0,6 mol => MM = 24g => Magie Đáp án D iL ie Câu 52 : Đáp án A Ta Câu 53 : (*) Phương pháp : Bảo toàn khối lượng s/ - Lời giải : 0,045  0,045 ro 0,09  Mol up TQ : CO3 + 2HCl  2Cl + CO2 + H2O /g Bảo toàn khối lượng : mCacbonat + mHCl = mMuối Clorua + mCO2 + mH2O om => m = 21,495g Đáp án C - (1) Tan : NaCl, Na2CO3, Na2SO4 ok - Hòa vào nước : c Câu 54 : bo - (2) Tủa : BaCO3 ; BaSO4 ce - Sục CO2 vào nhóm (2) - Tủa tan hồn tồn: BaCO3 Ba(HCO3)2 - Tủa ngun : BaSO4 w fa - Đổ dung dịch Ba(HCO3)2 vừa tạo vào bình nhóm (1) - Tan : NaCl w w - (3) Tủa : Na2CO3(BaCO3) ; Na2SO4 (BaSO4) - Sục CO2 vào nhóm (3) - Tủa tan hồn tồn: BaCO3 Ba(HCO3)2 (Na2CO3) - Tủa nguyên : BaSO4 (Na2SO4) Đáp án D Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 55 : Đáp án D Câu 56 : Đáp án D Câu 57 : b) Đám cháy Magie dập tắt cát khô 01 => Sai Vì có phản ứng : 2Mg + SiO2(cát) 2MgO + Si e) Kim cương cấu trúc tinh thể phân tử, Tinh thể kim cương cứng số chất H oc => Sai Vì Kim cương có cấu trúc ngun tử f) Silic tinh thể có tính bán dẫn, nhiệt độ thường độ dẫn điện cao nhiệt độ cao độ dẫn điện giảm uO nT hi D => Sai Vì Silic tăng nhiệt tính dẫn điện tăng Đáp án D Câu 58 : CTTQ : CnH2n+2Om + (1,5n + 0,5 – 0,5m)O2 nCO2 + (n + 1)H2O Mol 3,5 ie => 1,5n + 0,5 – 0,5m = 3,5 Ta iL => 3n – m = => n = m = s/ => C3H8O3 up Đáp án A ro Câu 59 : /g Dựa vào chế phản ứng : MxOy + CO  xM + yCO2 om CO2 không độc so với CO Đáp án D ok Câu 61 : c Câu 60 : Đáp án C bo (*) Phương pháp : Amino axit tác dụng với dung dịch axit bazo CTTQ: (NH2)xR (COOH)y Tìm x, y, R? ce  Tác dụng dd axit HCl fa (NH2)xR (COOH)y + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y w w  Tác dụng với dd NaOH (NH2)xR (COOH)y + y NaOH → (NH2)xR (COONa)y + y H2O w - Lời giải : nNH2 = nHCl = 0,02 mol nCOOH = nNaOH = 0,01 mol nA = 0,01 mol Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => Trong nhóm A có nhóm COOH nhóm NH2 Đáp án D Câu 62 : (*) Phương pháp : Bảo toàn khối lượng 01 - Lời giải : Mol  0,3 H oc TQ : M + 2HCl  MCl2 + H2 0,15 Bảo toàn khối lượng : mM + mHCl = mmuối + mH2 => mmuối = 16,3g uO nT hi D Đáp án A Câu 63 : Chỉ có oxit kim loại đứng sau Al bị khử tác nhân trung bình (CO, C, H2…) Đáp án A ie Câu 64 : Đáp án B iL Câu 65 : Ta nhóm CO-NH gọi tripeptit Đáp án B up s/ Câu 66 : Đáp án C Câu 67 : ro Ngoại trừ : Fe(OH)3, Fe2O3, Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 /g Đáp án D om Câu 68 : C2H5COONH4 ; CH3COONH3CH3 Đáp án A bo Câu 69 : Đáp án B ok c HCOONH3C2H5 ; HCOONH2(CH3)2 ce Câu 70 : (*) Phương pháp : Bảo toàn khối lượng fa - Lời giải : w TQ : este : CnH2n+1COOCmH2m+1 w w Gọi số mol este ; axit ; ancol T a ; b ; c => nMuối = nNaOH = 0,18 mol Muối khan : CnH2n+1COONa + (n + 0,5)O2 0,5Na2CO3 + (n + 0,5)CO2 + (n + 0,5)H2O Mol 0,18 0,09 10 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => 0,18(n + 0,5) = 0,09 => n = => HCOONa Bảo toàn khối lượng : mT + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O => 11,16 + 40.0,18 = 0,18.68 + 5,76 + mH2O 01 => nH2O = naxit = 0,02 mol => neste = nNaOH – naxit = 0,16 mol => nancol sau pứ = a + c = 0,16 + c > 0,16 H oc => Mancol< 5,76/0,16 = 36 => CH3OH => a + c = 0,18 mol => c = 0,02 mol => %nancol = 0,02/ (0,02 + 0,16 + 0,02) = 10% uO nT hi D Đáp án C Câu 71 : CnH2n+2O + 1,5nO2 nCO2 + (n + 1)H2O CxHy + (x + 0,25y)O2 xCO2 + 0,5yH2O ie nO2 = 0,07 mol ; nCO2 = 0,04 mol iL Với ancol : nO2 = 1,5nCO2 Ta Đề : nO2> 1,5nCO2 => Khi đốt cháy hidrocacbon : nO2> 1,5nCO2 s/ => (x + 0,25y) > 1,5x => y > 2x up => Hidrocacbon ankan ro CmH2m+2 + (1,5m + 0,5)O2 mCO2 + (m + 1)H2O /g => nO2 – nCO2 = 0,5nAnkan => nAnkan = 0,02 mol om nC = nCO2 = 0,04 mol > nC(ankan) = (Số C).nAnkan => Số C / Ankan < c => CH4 ok Đáp án B bo Câu 72 : ce X, Y có phản ứng tráng bạc NaHCO3 => X : HCOOH ; Y : OHC-COOH fa => dY/X = 1,61 w Đáp án B w w Câu 73 : (*) Phương pháp :bài tập đốt cháy amino axit CTTQ : + Amino axit no, có nhóm amino NH2 nhóm cacboxyl COOH 11 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 NH2- CmH2m – COOH CnH2n+1O2N + Amino axit: CxHyOzNt CxHyOzNt + O2 → CO2 + H2O + N2 maa = mC + mH + mO/aa + mN 01 BTNT oxi: nO/aa + nO2 = nCO2 + nH2O - Lời giải : H oc H2SO4 hấp thụ H2O => nH2O = 0,82 mol Các chất X có 1N => nN2 = 0,5nX = 0,1 mol => nCO2 = nY – nH2O – nN2 = 0,66 mol uO nT hi D Số C = nCO2 : nX = 3,3 Số H = 2nH2O : nX = 8,2 Số O = x => số liên kết pi = k = 0,5x => Số H = 2C + + N – 2O/2 = 3,3.2 + + – 2x/2 = 8,2 ie => x = 1,4 iL Vậy X C3,3H8,2O1,4N Ta => 0,2 mol X có mX = 16,84g Xét 29,47g X (nX = 1,75.0,2 = 0,35 mol) s/ Với nHCl = nX = 0,35 mol up => mmuối = 42,245g ro Đáp án C /g Câu 74 : om (*) Phương pháp giải : Bảo toàn khối lượng - Lời giải :  x x x ok Mol c RCH2OH + [O]  RCHO + H2O  y 2y  y ce Mol bo RCH2OH + 2[O]  RCOOH + H2O nCO2 = nCOOH = y = 0,06 mol fa BTKL : mX – mancol bđ = mO pứ w => nO pứ = 0,22 mol = x + 2y => x = 0,1 mol w w nancol bđ> (x + y) = 0,16 mol => Mancol< 6,4 : 0,16 = 40g => CH3OH => nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 4x + 2y = 0,52 mol => mAg = 56,16g 12 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Đáp án C Câu 75 : (*) Phương pháp :bài tập đốt cháy amino axit CTTQ : + Amino axit no, có nhóm amino NH2 01 nhóm cacboxyl COOH NH2- CmH2m – COOH CnH2n+1O2N H oc + Amino axit: CxHyOzNt CxHyOzNt + O2 → CO2 + H2O + N2 maa = mC + mH + mO/aa + mN uO nT hi D BTNT oxi: nO/aa + nO2 = nCO2 + nH2O - Lời giải : namin = 0,12 mol ; nX = 0,4 mol Bảo toàn oxi : 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nH2O = 0,94 mol TQ : CnH2n+3N ; CmH2m+2 ; CtH2t iL ie => nH2O – nCO2 = 1,5namin + nankan Ta => nankan = 0,2 mol => nanken = 0,08 mol Bảo toàn C : 0,12n + 0,2m + 0,08t = 0,56 s/ => n = m = ; t = up => CH5N ; CH4 ; C3H6 ro => %mC3H6 = 32,6% /g Đáp án D om Câu 76 : +) Ancol Y : nH2O> nCO2 => ancol no, mạch hở c nCO2 : 2nH2O = nC : nH = 0,4 : 0,12 = : ok => C2H6On bo => nY = nH2O – nCO2 = 0,2 mol ce nhc = 0,4 mol = 2nY => CTCT thỏa mãn : C3H7N(COOC2H5)2 fa => Muối X : C3H7N(COONa)2 hay C5H7O4NNa2 w Đáp án C w w Câu 77 : (*) Phương pháp : toàn thủy phân peptit : (*)Thủy phân H2O ( H+ , OH- )  - aa ban đầu Ax + (x – 1) H2O  x A 13 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Số pt H2O = số lk peptit - BTKL : mpeptit + mH2O = maa ban đầu (*) Thủy phân MT axit ( HCl ) Ax + (x – 1)H2O + xHCl  muối clorua 01 - số pt HCl = số nguyên tử N/ peptit = x - BTKL : mpeptit + mH2O + mHCl = mmuối H oc (*) Thủy phân MT bazo : OH Ax + xOH  muối + H2O - số pt H2O = số Haxit / Ax uO nT hi D - BTKL : mpeptit + mbazo = mmuối + mH2O nH2O.x = nOH(pứ) - Lời giải : nVal = 0,08 mol nKOH = 3nY + 4nZ = 0,32 mol ie Vì Valin có 5C Mà Y có 9C tripeptit iL => có trường hợp Y : Val-Gly-Gly Ala-Ala-Ala Ta Vì Z có 11C tetrapeptit => Có trường hợp Z : Val-Gly-Gly-Gly Ala-Ala-Ala-Gly up s/ Vì muối thu gồm cà Gly, Ala Val => cặp Y-Z phù hợp : (Val-Gly2 + Ala3-Gly) (Ala3 + Val-Gly3) ro +) TH1 : (Val-Gly2 + Ala3-Gly) /g => nY = nVal = 0,08 mol => nZ = 0,02 mol om +) TH2 : (Ala3 + Val-Gly3) => nZ = nVal = 0,08 mol => nY = mol (Loại) c => m = 24,24g ok Đáp án A bo Câu 78 : Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag 0,04  0,08  fa Mol ce nAgNO3 = 0,08 mol 0,08 w mKL = 9,28g = mAg + mCu => nCu = 0,01 mol w w Sau phản ứng với axit có Cu2+ => NO3- hết 3Cu + 8H+dư + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + 4H2O Mol1 0,12  0,08  0,08 => mCu = 10,88g ; VNO = 1,792 l 14 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Đáp án C Câu 79 : (*) Phương pháp : Bảo toàn e, Bảo toàn khối lượng - Lời giải : TQ : 01 Vì KL + HNO3 khơng có khí => sản phẩm khử NH4NO3 2M(NO3)n M2On + 2nNO2 + 0,5nO2 H oc NH4NO3 N2O + 2H2O nO(X) = 0,61364m/16 (mol) Ta có : ne tđ = 8nNH4NO3 => ne tđ = 0,61364m/54 = nNO2 = 4nO2 ; nNH4NO3 = 0,61364m/432 => nO2 = 0,61364m/216 (mol) Bảo toàn khối lượng : mX - mrắn = mNH4NO3 + mNO2 + mO2 ie => m – 19,2 = 80.0,61364m/432 + 46.0,61364m/54 + 32.0,61364m/216 uO nT hi D nNO3 = ne tđ + nNH4NO3 = 1/3nO(X) = 0,61364m/48 (mol) iL => m = 70,4g Câu 80 : up s/ Phương pháp : Bảo toàn e, Bảo toàn nguyên tố, Qui đổi Ta Đáp án B Qui hỗn hợp X : x mol Fe y mol S /g bảo toàn e : 3nFe + 6nS = nNO2 om => 3x + 6y = 0,96 mol c : 56x + 32y = 7,52g = mX => x = 0,06 ; y = 0,13 mol ro - Lời giải : w w w fa ce Đáp án C bo => m = 35,09g ok Chất rắn cuối Fe2O3 : 0,03 mol BaSO4 : 0,13 mol (Bảo toàn nguyên tố) 15 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... (COOH)2 HCOOH 01 Đáp án D Câu 48 : Đáp án B H oc Câu 49 : Đáp án A Câu 50 : Đáp án A Câu 51 : uO nT hi D (*) Phương pháp : Bảo toàn electron - Lời giải : Bảo toản e : 2nM = nNO2 = 1, 2 mol => nM... 59 D 69 B 50 A 60 C 70 C C 77 A 78 C 79 B 80 C ie 76 Ta iL H oc 51 D uO nT hi D 41 01 ĐÁP ÁN Câu 41: Đáp án D up s/ Câu 42: Đáp án A Câu 43: ro (*) Phương pháp : Muối Cacbonat , Hidrocacbonat... + mH2O => 11 ,16 + 40.0 ,18 = 0 ,18 .68 + 5,76 + mH2O 01 => nH2O = naxit = 0,02 mol => neste = nNaOH – naxit = 0 ,16 mol => nancol sau pứ = a + c = 0 ,16 + c > 0 ,16 H oc => Mancol< 5,76/0 ,16 = 36 =>
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ hóa và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc NINH lần 1 , ĐỀ hóa và đáp án CHI TIẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc NINH lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay