1950 câu hỏi MỆNH đề ĐÚNG SAI ôn lý THUYẾT HOÁ THPT, THẦY cáp XUÂN HUY

75 234 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:31

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trong phân tử hidrocacbon, số nguyên tử H chẳn Các hidrocacbon có 5C có trạng thái khí điều kiện thường Hidrocacbon no hidrocacbon mà phân tử chứa liên kết đơn Hidrocacbon mà đốt cháy thu số mol CO2 H2O anken Glucozơ dùng để tráng gương ruột phích Ở người nồng độ glucozơ máu giữ mức 0,1% Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo dùng để pha chế thuốc Xenlulozo trinitrat nguyên liệu để chế tạo thuốc súng khơng khói Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch anilin thấy đục 10 Metyl amin có lực bazo mạnh etyl amin 11 Để lâu khơng khí anilin chuyển sang màu hồng bị oxi hóa 12 Độ tan nước amin giảm dần theo chiều tăng khối lượng phân uO nT hi D ie iL Ta s/ up ro /g om c So với đồng phân este có nhiệt độ sôi cao 14 Các este chất lỏng rắn nhiệt độ thường tan nhiều nước bo ok 13 ce Giữa phân tử este tạo liên kết hidro với .fa 15 Trong ngun tử, lớp electron ngồi có mức lượng thấp 17 Chất xúc tác làm cho phản ứng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận 18 Các nguyên tố nhóm VII có số electron lớp w 16 w H oc tử w Không gian học tập StartUp 01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Không gian học tập StartUp Nguyên tố mà có electron lớp ngồi xếp vào nhóm IA 20 CO khử MgO nhiệt độ cao 21 Nhôm chất lưỡng tính tác dụng với dung dịch axit dung dịch H oc 19 01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học kiềm Khí SO2 oxi hóa H2S nước 23 Clo oxi hóa nước điều kiện thường 24 Amilozo có cấu trúc mạch phân nhánh 25 Mantozo bị oxi hóa AgNO3/NH3 26 Xenlulozo có cấu trúc mạch phân nhánh 27 Saccarozo làm màu dung dịch Br2 28 Fructozo có phản ứng tráng bạc 29 Glucozơ tác dụng với dung dịch Br2 30 Trong dung dịch glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng 31 Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp sau tạo dung dịch ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D 22 w w ce Cho Br2 vào dung dịch phenol xuất kết tủa trắng 34 Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất đục màu trắng 35 Phản ứng nhiệt phân hồn tồn muối nitrat sản phẩm thu ln có w 33 Phenol làm q tím hóa đỏ, anilin làm quỳ tím hóa xanh .fa 32 bo đồng chất rắn Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Có thể tồn dung dịch có chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl 37 Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 thấy xuất kết tủa 38 Có thể dùng axit H2SO4 để làm khơ khí NH3 39 Có thể thu khí clo phương pháp đẩy nước 40 Clo dùng để tiệt trùng nước hệ thống cung cấp nước 41 Lưu huỳnh đioxit dùng làm chất chống nấm móc E220 42 Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc lò điện để sản xuất uO nT hi D Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử 44 Phenol tham giam phản ứng brom nitro khó benzen 45 Amin béo bậc có lực bazo mạnh amin béo bậc 46 Chỉ dùng KMnO4 nhận biết được: Toluen, benzen stiren 47 Trong công nghiệp, axeton phenol sản xuất từ cumen 48 Trong y học glucozơ dùng làm thuốc tăng lực 49 Để khử mùi cá người ta dùng dung dịch giấm ăn 50 bo ok c om /g ro up s/ Ta iL 43 .fa ce Có thể phân biệt glucozơ fructozo phản ứng tráng bạc Glucozơ fructozo đồng phân cấu tạo 52 Khi thủy phân hồn tồn tinh bột khơng thu fructozo 53 Phân tử xenlulozo cấu tạo từ gốc glucozơ 54 Nito lỏng dùng để bảo quản máu mẫu sinh học w 51 w ie phân lân nung chảy w H oc 01 36 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Phân amophot hỗn hợp (NH4)2HPO4 KNO3 56 Fomalin dùng để ngâm xác động vật 57 Axit flohidric dùng để khắc chữ lên thủy tinh 58 Naphtalen dùng làm chất chống gián 59 Axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh 60 Khí CO2 dùng để dập tắt đám cháy Mg Al 61 Trong y khoa, ozon dùng chữa sâu 62 Monosaccarit cacbohidrat không thủy phân 63 Thủy phân disaccarit sinh hai loại monosaccarit 64 Thủy phân hoàn toàn polisaccarit sinh nhiều loại monosaccarit 65 Tinh bột, mantozo glucozơ polisaccarit, đisaccarit H oc uO nT hi D ie iL Ta s/ up ro /g Những hợp chất mà phân tử có chứa nhóm cacboxyl gọi este 67 Những hợp chất tạo thành từ phản ứng axit hữu với ancol bo ce Bậc amin bậc nguyên tử C liên kết với nhóm chức amin 70 Amin có từ nguyên tử C trở lên bắt đâu xuất đồng phân 71 Tùy thuộc vào gốc hidrocacbon mà phân biệt ancol no, khơng w 69 Khi thay nhóm –OH ancol nhóm RCO- thu este .fa 68 ok c om 66 este w 01 55 monosaccarit w Không gian học tập StartUp no thơm Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 72 Không gian học tập StartUp Amin tạo thành cách thay nguyên tử H amoniac gốc hidrocacbon Dung dịch anilin khơng làm đổi màu quỳ tím 74 Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức 75 Phenol tan nước lạnh tan nhiều nước nóng 76 Saccarozo tinh bột khơng bị thủy phân có axit H2SO4 lỗng làm uO nT hi D H oc 01 73 xúc tác Tinh bột tạo thành xanh nhờ trình quang hợp 78 Khi thủy phân hồn tồn tinh bột khơng thu fructozo 79 Có thể phân biệt dung dịch: Glucozơ, saccarozo, fructozo nước s/ Ta iL ie 77 Hidro hóa saccarozo với xúc tác Ni thu sobitol 81 Các chất có khối lượng phân tử đồng phân 82 Trong chu kỳ, từ trái sang phải bán kính nguyên tử giảm dần 83 Trong nhóm A từ xuống độ âm điện tăng dần 84 ok c om /g ro 80 bo up brom .fa ce Cấu hình electron nguyên tử ngun tố nhóm A biến đổi tuần hồn 85 Các nguyên tố nhóm B kim loại 86 Trong phân tử glucozơ fructozo có nhóm –OH 87 Trong dãy kim loại kiềm từ Li đến Cs nhiệt độ nóng chảy giảm dần w w w theo chiều tăng Z Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Có thể dùng Na2CO3 để làm mềm tất loại nước cứng 89 Các kim loại Na, K, Ba,Ca có cấu trúc mạng lập phương tâm khối 90 Ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 tan dung dịch glucozơ 91 Ở nhiệt độ thường axit acrylic phản ứng với dung dịch brom 92 Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng với ancol etylic 93 Phân lân cung cấp cho trồng P dạng P2O5 94 Độ dinh dưỡng phân Kali đánh giá theo phần trăm khối lượng uO nT hi D H oc 01 88 ie K2O Nitrophotka loại phân phức hợp 96 Phân ure loại phân đạm tốt nhất, điều chế từ amoniac CO2 97 Thành phần hóa học supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 98 Phèn chua dùng chất làm nước, khử trùng nước, dùng /g ro up s/ Ta iL 95 Dung dịch NaHCO3 có mơi trường axit 100 Nước cứng nước chứa nhiều Ca2+ Mg2+ 101 Thủy tinh lỏng dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 Glucozơ mantozơ có phản ứng tráng bạc 103 Etanol phenol tác dụng với dung dịch NaOH 104 Tính axit axit fomic mạnh axit axetic w fa ce bo ok c 99 102 w w om ngành công nghiệp thuộc da công nghiệp giấy Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 105 Khơng gian học tập StartUp Liên kết hiđro nguyên nhân khiến etanol có nhiệt độ sơi cao 01 đimetylete Phản ứng NaOH với etylaxetat phản ứng thuận nghịch 107 Cho anilin vào dung dịch brom thấy có vẩn đục 108 Trong hầu hết hợp chất, số oxy hóa hiđro, trừ hiđrua kim loại uO nT hi D (NaH, CaH2 ,) +1 H oc 106 Liên kết hợp chất NaCl có chất ion 110 O2 O3 hai dạng thù hình Oxi 111 Than chì kim cương hai đồng vị Cacbon 112 Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá hàm lượng nguyên tố /g ro up s/ Ta iL ie 109 .c om photpho Mg cháy khí CO2 114 Cơng thức chung oleum H2SO4.nSO3 ce SiO2 tan dung dịch axit thông thường H2SO4, HCl, HNO3 w w w fa 115 bo ok 113 116 Au, Ag, Pt kim loại không tác dụng với oxy Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Dẫn H2S qua dung dịch Pb(NO3)2 có kết tủa xuất 118 CO khử oxit CuO, Fe3O4 đốt nóng 119 Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với Na 120 Phenol tan dung dịch KOH 121 Nhiệt độ nóng chảy phenol lớn nhiệt độ nóng chảy ancol etylic 122 Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3 123 Phenol ancol thơm 124 Al(OH)3 Cr(OH)3 chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa vừa có iL ie uO nT hi D H oc 01 117 s/ Ta tính khử BaSO4 BaCrO4 chất khơng tan nước 126 Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử 127 H2SO4 H2CrO4 axit có tính oxi hóa mạnh 128 Phenol, axit axetic, CO2 phản ứng với NaOH 129 Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3 130 CO2, axit axetic phản ứng với natriphenolat dung dịch natri ce bo ok c om /g ro up 125 131 Phenol, ancol etylic, CO2 không phản ứng với dung dịch natri axetat 132 HCl phản ứng với dung dịch natri axetat, natri p-crezolat 133 HI chất có tính khử, khử H2SO4 đến H2S w w w fa etylat Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 134 Khơng gian học tập StartUp Nguyên tắc điều chế Cl2 khử ion Cl- chất KMnO4, MnO2, Để điều chế oxi tiến hành điện phân dung dịch axit, bazơ, muối H oc 135 01 KClO3… H2SO4, HCl, Na2SO4, BaCl2… Lưu huỳnh tà phương đơn tà hai dạng đồng hình 137 HF vừa có tính khử mạnh, vừa có khả ăn mòn thuỷ tinh 138 Ở nhiệt độ cao, N2 đóng vai trò chất khử chất oxi hóa 139 Dung dịch Na2SO3 làm màu nước brom 140 Tính chất hợp chất hữu phụ thuộc vào cấu tạo hoá học mà Ta iL ie uO nT hi D 136 s/ không phụ thuộc vào thành phần phân tử chất Trong phân tử hợp chất hữu cơ, phân tử liên kết với theo up 141 /g ro hoá trị đẳng Ancol etylic axit focmic có khối lượng phân tử nên chất bo ok 143 om Các chất : CH2 =CH2 , CH2 =CH-CH3 , CH3 -CH=CH-CH3 thuộc dãy đồng c 142 .fa 144 ce đồng phân với 145 Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen 146 Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol bậc w w w o- xilen m-xilen đồng phân cấu tạo khác mạch cacbon Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Dung dịch axit axetic tác dụng với Cu(OH)2 148 Dung dịch phenol nước làm quỳ tím hóa đỏ 149 Trong cơng nghiệp, axeton sản xuất từ cumen 150 Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh 151 Mantozơ bị khử hóa dung dịch AgNO3 NH3 152 Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh 153 Saccarozơ làm màu nước brom 154 Fructozơ có phản ứng tráng bạc 155 Glucozơ tác dụng với dung dịch thuốc tím 156 Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng phần up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 147 ro nhỏ dạng mạch hở Crom kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIB, chu kì 4, có số hiệu ngun /g 157 Oxit crom dường không bị oxi hóa nhiệt độ thường crom có ok c 158 om tử 24 ce Trong công nghiệp người ta sản xuất crom chủ yếu từ quặng cromic .fa 159 bo lớp màng oxit bảo vệ Hợp chất CrO thuộc tính bazơ, chất rắn màu vàng, có tính khử mạnh 161 Hợp chất Cr2O3 lưỡng tính, tan dễ dàng dung dịch axit hay kiềm w w w 160 nhiệt độ Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1782 Khơng gian học tập StartUp Hợp kim vật liệu kim loại có chứa kim loại số kim loại 01 phi kim khác Ở điều kiện thường tất kim loại có cấu tạo tinh thể 1784 Ở nhiệt độ cao khả dẫn điện kim loại tăng 1785 Tính chất vật lí chung kim loại gây nên ion kim loại electron tự uO nT hi D H oc 1783 có mạng tinh thể Khi tăng áp suất tốc độ tất phản ứng tăng 1787 Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân hóa học 1788 Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng tốc độ tất phản ứng ro up s/ Ta iL ie 1786 om /g tăng Khi phản ứng hóa học đạt trạng thái cân phản ứng kết thúc 1790 Hợp chất nhơm dạng K2O.Al2O3.6SiO2 có mica 1791 Nhôm hỗn hống (Al – Hg) tác dụng với H2O điều kiện thường giống 1792 nhơm Ca(OH)2 có ứng dụng ngành cơng nghiệp sản xuất amoniac w w w fa ce bo ok c 1789 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 142 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1793 Khơng gian học tập StartUp Nhiệt độ nóng chảy kim loại kiểm thổ khơng theo quy định 01 định Trùng hợp stiren thu poli(phenol – formandehit) 1795 Trùng ngưng buta – 1,3 – đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su H oc 1794 uO nT hi D buna – N Tơ visco tơ tổng hợp 1797 Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trung ngưng iL ie 1796 s/ Tất liên kết phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hóa up 1798 /g ro trị Các chất hữu tan nước tan nhiều dung môi hữu om 1799 ok c bo etilen, propilen, but – – en chất đồng đẳng ce 1800 Ta monome tương ứng Các nguyên tử cacbon, hidro phân tử metan, etilen, axetilen nằm mặt phẳng 1802 Nhiệt độ sôi CH3COOC2H5 < CH3CH2CH2COOH < CH3[CH2]2CH2OH 1803 Tristearoylglixerol, trioleoylglixerol, tripanmitoylglixerol chất béo w w w fa 1801 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 143 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Phản ứng xà phòng hóa este phản ứng thuận nghịch 1805 Phản ứng este hóa alanin CH3OH/HCl khan thu sản phẩm cuối 01 1804 H oc H2NCH(CH3)COOCH3 Nitophotka hỗn hợp KH2PO4 NH4NO3 1807 Để lưu huỳnh, phốt pho, cacbon phản ứng với CrO3 cần phải đun nóng 1808 Ở điều kiện thường chì, nhơm, crom dễ bị oxi hóa oxi khơng khí 1809 Theo nguồn gốc, người ta chia polime thành hai loại: polime trùng hợp uO nT hi D ie iL s/ Ta polime trùng ngưng up Các polime đun nóng chảy, để nguội đóng rắn gọi chất nhiệt ro 1810 1806 om /g rắn Amilopectin nhựa rezol polime có mạch nhánh 1812 Phản ứng điều chế poli vinyl ancol từ poli vinyl axetat phản ứng cắt mạch ok c 1811 ce bo polime w w w fa 1813 1814 Phản ứng điều chế tơ clorin từ PVC phản ứng khâu mạch polime Hầu hết polime khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định mà thay đổi phạm vi rộng Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 144 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1815 Khơng gian học tập StartUp Tinh bột polime có cấu trúc dạng mạch phân nhánh không phân Tinh bột không tan nước lạnh Trong nước nóng từ 650C trở lên, tinh H oc 1816 01 nhánh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt Tinh bột khơng phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng, đun nóng 1818 Etanol sản xuất phương pháp lên men nông sản chứa uO nT hi D 1817 iL ie nhiều tinh bột Nước cứng nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+ 1820 Để làm tính cứng vĩnh cửu nước dùng dung dịch Ca(OH)2 /g ro dung dịch Na3PO4 up s/ Ta 1819 Không thể dùng nước vôi để làm mềm nước cứng tạm thời 1822 Từ quặng đolomit điều chế kim loại Mg Ca riêng biệt 1823 Các kim loại K, Ca, Mg, Al điều chế cách điện phân nóng chảy ce bo ok c om 1821 .fa muối clorua tương ứng Hiđro hóa triolein trạng thái lỏng thu tripanmitin trạng thái rắn 1825 Dầu mỡ bị ôi liên kết đôi C=C gốc axit không no chất béo bị oxi w w w 1824 hóa chậm oxi khơng khí Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 145 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1826 Khơng gian học tập StartUp Phản ứng xà phòng hóa xảy chậm phản ứng thủy phân chất béo Phản ứng este hóa phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng có mặt dung H oc 1827 dịch H2SO4 lỗng Có thể điều chế hiđro bromua cách đun nóng kali bromua rắn uO nT hi D 1828 dung dịch axit sunfuric đặc Có thể điều chế hiđro clorua cách hòa tan natri clorua rắn dung ie 1829 Ta iL dịch axit sunfuric lỗng s/ Khơng thể phân biệt ba dung dịch NaCl, NaBr, NaI bình riêng up 1830 01 mơi trường axit ro biệt không dùng dung dịch AgNO3 Dẫn khí clo qua dung dịch NaI, thấy màu dung dịch đậm lên 1832 Khi đốt cháy hiđrocacbon X, thu số mol CO2 nhỏ số mol c om /g 1831 Những hợp chất hữu có cơng thức cấu tạo khác phân bố không gian nguyên tử phân tử đồng phân 1834 Phản ứng hữu thường xảy nhanh, khơng hồn tồn khơng theo w w w ce 1833 .fa bo ok H2O X ankin ankađien hướng định Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 146 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1835 Khơng gian học tập StartUp Vật liệu compozit gồm chất (là polime), chất độn, có Stiren, vinyl clorua, etilen, butađien, metyl metacrylat tham gia H oc 1836 01 chất phụ gia khác phản ứng trùng hợp để tạo polime Tơ tằm tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit 1838 Etylen glicol, phenol, axit ađipic, acrilonitrin tham gia phản ứng uO nT hi D 1837 iL ie trùng ngưng để tạo polime Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH 1840 Phản ứng brom vào vòng benzen phenol (C6H5OH) dễ up s/ Ta 1839 /g Oxi hóa khơng hồn tồn etilen phương pháp sản xuất om 1841 ro benzen bo Phenol (C6H5OH) tan etanol ce 1842 ok c anđehit axetic Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit -CO-NH- gọi đipeptit 1844 Các peptit chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao dễ tan nước 1845 Peptit mạch hở phân tử chứa hai gốc α- aminoaxit gọi đipeptit w w w fa 1843 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 147 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1846 Khơng gian học tập StartUp Các peptit mà phân tử chứa từ 11 đến 50 gốc α- aminoaxit gọi 01 polipeptit Trong hợp chất với oxi, nitơ có cộng hóa trị cao 1848 CaOCl2 muối kép 1849 Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá hàm lượng phần trăm uO nT hi D H oc 1847 photpho phân lân Amophot hỗn hợp muối (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 1851 Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali gọi chung phân NPK 1852 Bón nhiều phân đạm amoni làm tăng độ chua đất 1853 Trong hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm có số oxi hóa + 1854 Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, kim loại kiềm (từ liti đến xesi) c om /g ro up s/ Ta iL ie 1850 Kim loại kiềm dùng để điều chế số kim loại khác phương pháp thủy luyện 1856 Các kim loại kiềm tác dụng với nước nhiệt độ thường 1857 Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử w w w fa ce 1855 bo ok có nhiệt độ nóng chảy giảm dần Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 148 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Các phân tử phenol không tạo liên kết hiđro liên phân tử 1859 Xiclopropan không làm màu dung dịch KMnO4 1860 Benzen không làm màu dung dịch brom 1861 Natri fomat tham gia phản ứng tráng bạc 1862 Dung dịch ancol etylic nước tồn loại liên kết hiđro 1863 Axit fomic không làm màu nước brom 1864 Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc I tương ứng 1865 Glixerol tan vô hạn nước có vị 1866 Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh 1867 Fructozơ làm màu nước brom 1868 Saccarozơ khơng bị oxi hóa dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng 1869 Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng .fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 1858 Thủy phân mantozơ thu glucozơ fructozơ 1871 Saccarozơ có cấu tạo dạng mạch vòng w w w 1870 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 149 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1872 Khơng gian học tập StartUp Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, kim loại kiềm thổ (từ Be đến 01 Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần Kim loại Cs dùng để chế tạo tế bào quang điện 1874 Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện 1875 Các kim loại Na, Ba, Be tác dụng với nước nhiệt độ thường 1876 Kim loại Mg tác dụng với nước nhiệt độ cao 1877 Vinyl acrilat dãy đồng đẳng với vinyl metacrilat 1878 Phenyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH tạo dung dịch có hai s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 1873 ro up muối Isopropyl fomiat cho phản ứng tráng gương 1880 Polime điều chế phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng 1881 Các polime không tác dụng với axit hay bazơ 1882 Protein loại polime thiên nhiên .fa ce bo ok c om /g 1879 Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh 1884 Các halogen có số oxi hóa dương số hợp chất w w w 1883 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 150 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau khỏi dung dịch muối 1886 Các halogen tan nước 1887 Các halogen tác dụng với hiđro 1888 Etanal có nhiệt độ sơi cao axit axetic 1889 Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 NH3 1890 Etanal tan nước 1891 Etanal điều chế từ axetilen 1892 SO2 đươc dung đê chống nâm mốc cho lương thực, thực phâm; "nươc up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 1885 /g ro đá khô" (CO2 răn) dung bao quan thực phâm SO2 co tính khư, CO2 khơng co tính khư 1894 SO2 phân tư phân cực, CO2 phân tư không phân cực 1895 CO2 tan nươc nhiêu SO2 cung điêu kiên nhiêt đô, áp suât ce bo ok c om 1893 Ozon co nhiêu ưng dung tây trăng bôt giây, dâu ăn, chữa sâu răng, sát trung nươc w w w fa 1896 1897 Điêu chê nươc Javen công nghiêp băng cách điên phân dung dich NaCl không co màng ngăn xốp Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 151 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Nươc Javen dung phô biên clorua vôi 1899 Axit H2SO4 hơp chât vô đươc dung nhiêu nhât công nghiêp hoa 01 1898 H oc chât Chât beo thuôc loai este 1901 Tơ nilon-6,6;tơ capron; tơ nilon-7 chi điêu chê băng phan ưng trung ngưng 1902 Vinyl axetat không điêu chê đươc trực tiêp tư axit rươu tương ưng 1903 Nitro benzen phan ưng vơi HNO3 đăc (xuc tác H2SO4 đăc) tao thành m- iL ie uO nT hi D 1900 s/ Ta đinitrobenzen Toluen phan ưng vơi nươc brom dư tao thành 2,4,6-tribrom clorua benzen 1905 Dung dịch H2SO4 đặc nóng có tính axit mạnh tính oxi hóa mạnh,dung om /g ro up 1904 .c dịch HCl có tính axit mạnh tính khử mạnh Phân tử SO2 có khả làm màu nước brom 1907 Hiđro sunfua tác dụng với dung dịch NaOH tạo hai muối .fa ce bo ok 1906 Hiđropeooxit (H2O2) chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử 1909 O2 O3 cóa tính oxi hóa mạnh,nhưng tính oxi hóa O3 mạnh O2 1910 Crom kim loại có tính khử mạnh sắt w w w 1908 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 152 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Khơng gian học tập StartUp Crom kim loại tạo oxit bazơ 1912 Crom có số tính chất hóa học giống nhơm 1913 Crom có hợp chất giống hợp chất lưu huỳnh 1914 Trong tự nhiên crom dạng đơn chất 1915 Phương pháp sản xuất crom điện phân Cr2O3 nóng chảy 1916 Kim loại crom rạch thủy tinh 1917 Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m- Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 1911 up Tơ nilon - 6,6; tơ nitron; tơ enang điều chế phản ứng trùng ro 1918 s/ đinitrobenzen om /g ngưng Vinyl axetat không điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng 1920 Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-bromanilin 1921 Trùng hợp buta-1,3 đien với stiren có xúc tác Na cao su buna-S .fa ce bo ok c 1919 Trùng hợp stiren thu poli(phenol fomanđehit) 1923 Tơ viso tơ tổng hợp w w w 1922 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 153 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1924 Không gian học tập StartUp Tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng hợp hexametylen điamin 01 với axit ađipic Xà phòng muối natri kali axit béo 1926 Các grixerit có phản ứng cơng hiđro 1927 Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng uO nT hi D H oc 1925 chiều Chất béo nhẹ nước khơng tan nước 1929 Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển sang xanh 1930 Phản ứng khí metylamin khí hiđroclorua làm xuất khói trắng 1931 Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết om /g ro up s/ Ta iL ie 1928 Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất ok 1932 .c tủa trắng ce bo màu xanh Các dung dịch MgBr2, (CH3COO)3Al, CuSO4, NH4Cl có pH < 1934 Các dung dịch H2NCH2COONa, (NH4)2SO4, CH3COOK, K2CO3 có pH > 1935 Các dung dịch KBr, H2NCH2COOH, BaI2, NaCl, CaCl2 có pH=7 w w w fa 1933 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 154 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Không gian học tập StartUp Các dung dịch NaAlO2, KHCO3, KF, Ba(OH)2, CH3COONa có pH > 1937 Phân tử xenlulozơ tạo mắt xích α-glucozơ 1938 Đường saccarozơ tan tốt H2O ,có vị có khả tham gia H oc 1936 uO nT hi D phản ứng tráng bạc 1939 01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học Trong sinh hoạt gia đình thường sử dụng vật dụng inox chúng khơng bị gỉ sét, thành phần inox bao gồm Fe, Cr, Mn Ancol etylic tạo lên men glucozơ men rượu 1941 Hòa tan Al2(SO4)3 khan vào nước làm dung dịch nóng lên bị hiđrat hóa 1942 Có chất lỏng pha lỗng (thêm nước) nồng độ tăng 1943 Các kim loại Na, K , Ba có mạng tinh thể lập phương tâm khối 1944 Tất đám cháy dập tắt CO2 1945 Cacbon có hai đồng vị, Oxi có đồng vị Số phân tử CO2 tạo từ bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie 1940 .fa ce đồng vị 12 Cho nguyên tố: O, S, Cl, N, Al Khi trạng thái bản: tổng số electron độc thân chúng là: 11 w w w 1946 Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 155 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi thuyết Hóa học 1947 Khơng gian học tập StartUp Nguyên tố X tạo hợp chất khí với hidro có dạng HX Vậy X tạo Trên bề mặt hố vơi ngồi trời thường xuất lớp váng mỏng Lớp H oc 1948 01 oxit cao X2O7 váng chứa CaCO3 Khi thủy phân Ala-Gly-Val-Gly-Ala-Gly thu tối đa đipeptit 1950 Dùng Cu(OH)2 nhận biết dung dịch tripeptit dung dịch uO nT hi D 1949 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie axit axetic Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 156 ... hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi lý thuyết Hóa học 162 Không gian học tập... vào dung dịch AlCl3, sau phản ứng thu dung w w iL công nghiệp w 209 219 01 Ngân hàng câu hỏi lý thuyết Hóa học Liên hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... hệ file word GV: Cáp Xuân Huy – 0979452428 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 17 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ngân hàng câu hỏi lý thuyết Hóa học Không gian học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 1950 câu hỏi MỆNH đề ĐÚNG SAI ôn lý THUYẾT HOÁ THPT, THẦY cáp XUÂN HUY , 1950 câu hỏi MỆNH đề ĐÚNG SAI ôn lý THUYẾT HOÁ THPT, THẦY cáp XUÂN HUY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay