Đồ án thiết kế giếng đứng

42 35 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:24

Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây Chơng i: thiết kế kỹ thuật I.1 Những điều cần biết thiết kế Thiết kế xây dựng giếng phụ trục tải ngời thiết bị Chiều sâu: 250 (m) Tuổi thọ: 45 (năm) Sản lợng mỏ: 900.000 (tấn/năm) Sơ đồ đào giếng: phối hợp song song Hạng mỏ theo nguy nổ khí, nổ bụi: I Lợng nớc chảy vào giếng: 8,17 (m3/h) Giếng đào qua lớp đất đá sau đây: St t Tên lớp đất đá Dung trọng, (T/m3) Đất phủ 2,38 15 Góc nghiêng lớp (độ) 18 C¸t kÕt 2,52 93 18 Bét kÕt 2,65 110 18 Than 2,45 20 18 HÖ số kiên cố (f) Chiều dày lớp (m) I.2 Cấu tạo giếng I.2.1 Cấu tạo cổ giếng Đây giếng trục tải khoáng sản cổ giếng có máng cáp tải trọng tác dụng lên cổ giếng lớn nên ta chọn loại cổ giếng dạng Vành- bậc Chiều dày lớp đất phủ 15 m chiều cao cổ giếng Lc = 15 (m) để vành đế đỡ cổ giếng đặt lớp cát kết f = vững Chiều dày tối thiểu cổ giếng: 0,5 m I.2.2 Chỗ giao giếng với lò Đây giếng trục tải khoáng sản nên giếng nối với đờng lò bằng hệ thống hầm định lợng chất tải Tại chỗ tiếp giao có cánh cổng chất tải tự động I.2.3 Đáy giếng Đáy giếng nằm thấp mức khai thác cuối Đáy giếng nơi thu hồi hàng rơi vãi nên có cấu thu hồi hàng rơi, thu nớc, bố trí cuộn cáp cân (cáp đuôi) Giếng skíp nên chiều sâu đáy 50 m I.3 Vật liệu kết cấu chống giếng Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây Giếng trục tải khoáng sản với thời gian tồn 45 năm vật liệu chống giếng bê tông bê tông cốt thép liền khối Hình dạng mặt cắt ngang hình tròn I.4 Xác định kích thớc mặt cắt ngang giếng Đây giếng trục tải khoáng sản nên phơng tiện vận tải thùng Skíp I.4.1 Chọn thùng cũi Số ngời cần vận chuyển qua giếng năm là: Ag = A.k N (1-1) Trong đó: A - sản lợng mỏ qua giếng năm, A = 900.000 (tấn/năm) N - số ngày làm việc năm, N = 300 (ngày) k - định mức ngời cần để khai thác 1000 than k = 7,5 Thay số vào công thức (1-1) ta đợc: Ag = 900000.7,5 ≈ 22500 (ngêi) 300 Thêi gian mét chu kú trôc Tck = t1 + t (1-2) Trong ®ã: t1 - thêi gian thïng trơc chun ®éng lªn xuèng mét chu kú: H t1 = + 25 (1-3) vtb Trong đó: H - chiều sâu tối đa trôc, H = 250 (m) vtb - vËn tèc trung b×nh cđa thïng trơc (m/s) vtb = vmax (m / s) 1,5 (1- 4) Trong đó: Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây vmax - vận tốc tối đa thùng trục tÝnh theo c«ng thøc: vmax = 0,8 H = 0,8 250 = 12,65( m / s ) Thay sè vµo công thức (1-4) ta đợc: 12,65 vtb = = 8,4(m / s ) 1,5 Thay số vào công thức (1-3) ta đợc: t2 _ thời gian ngời vào thùng cũi, t2 = 20s Thay số vào công thức (1-2) ta đợc: Tck = 55 + 20 = 75( s ) Số lần trục tải ng = Thay số ta đợc: n g = 3600 Tck (1-5) 3600 = 48 75 (lÇn)  Sè ngêi cÇn vận chuyển 1lần trục là: Ag 22500 n= = = 104 (ngêi) 3.t 3.72 Trong ®ã: - sè ca lµm viƯc ngµy t - thêi gian trơc ngêi c¶ ca t = 1,5h ⇒ số lần trục ng = 48 +24 = 72(lần) Tõ sè ngêi cÇn vËn chun mét lÇn trơc ta chän lo¹i thïng còi lo¹i 2UKN - Liên Xô cũ sản xuất đặc tính nh bảng Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây Chiều cao mm mmChiều rộng 2385 1246 có ớngBố trí đờng định h- Trên thùng Trong thùng đk tính toán Trong giíi h¹n 28 28 43,5 39 - 47,5 5,6thïng m2DiƯn tích có ích sàn đờng định 1590 hớng mmKhoảng cách Hai phía Kiểu đờng định hớng Thiết bị treo R43 Cáp đuôi Kiểu đờng kính cáp hãm 37 PU M5 Cỡ đờng mm 900 Trọng lợng kg 1310 Goòng Số Tầng Kiểu Kiểu thùng cũi UVG - 3,3 1UKN - 4A Số ngòi Bảng Bảng ®Ỉc tÝnh kü tht cđa thïng còi trë ngêi dơng kên móc 18300 cáp KGTải trọng cực đại tác Trọng tải 6130 thung cũi kgTrọng lợng thân đờng kính cáp đấu 6600 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng - ChiÒu réng ChiÒu cao 4000 1476 cã mãcChiÒu cao ko mócmmoc treiiChiều cao có Bộ môn xây dựng Ngầm & Má KÝch thíc thïng còi mm Bµi tËp lín xây dựng Giếng Đứng Bộ môn xây dựng Ngầm & Mỏ Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây I.4.2 Kích thớc ngăn thang Góc nghiêng thang 80o Thang nhô lên xà 1m Khoảng cách xàn ngăn thang 6250 mm Thang rộng 0,4m Khoảng cách bậc thang 0,4m Khoảng cách từ chân thang đến kết cấu chống giữ 0,6m Từ ta có kích thớc ngăn thang : 15201900 Tõ kÝch thíc cđa thïng trơc th× ta chän ta chọn đợc kích thớc giếng nh sau: ChiỊu réng cđa thïng trơc: B = 1476 (mm) Kho¶ng cách từ điểm xa thùng cũi đến kết cấu vỏ chống: m = 250mm Khoảng cách từ xà đến thùng cũi : n = 150mm Khoảng cách từ thùng cũi đến xà h = 147mm Từ kích thớc thiết bị, kích thớc ngăn thang khoảng cách an toàn ta xác định đợc bán kính giếng phơng pháp hoạ đồ Ta có R = 2234mm đờng kính giếng là: D = 4468mm ta làm tròn đờng kính cấucác trƯ ỵ t cđa thï ngthíc còi giÕng theo quy chn D = 4500mm tacơ có kích giếng nh h×nh vÏ: R 2234 1520 1476 1900 147 250 150 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây I.4.3 Kiểm tra lại theo điều kiện thông gió Tốc độ gió giếng đợc tính theo công thức: A q.k v= (1-6) 60.à.S c Trong đó: A1 - sản lợng hàng ngày má, A = A/N = 900000/300 = 3000 q - lợng gió cần thiết đa vào khai thác cho than/ ngày- đêm mỏ hạng I q = 1,25 m3/phút k- hệ số không cân sản xuất, k = 1,15 Sc - diÖn tÝch giÕng vá chèng Sc = .D2/4 = 3,14.(4,5)2/4 = 15,9 (m2)  - hƯ sè suy gi¶m diƯn tÝch giÕng cã cốt, giếng tròn = 0,8 Thay số vào công thức (1-6) ta đợc: v= 3000.1,25.1,15 = 5,7(m / s ) 60.0,8.15,9 Mặt khác ta có tốc độ gió tối thiểu tối đa theo quy phạm là: vmin = 0,3 (m/s) vmax = (m/s) ta thÊy: vmin < v < vmax nh thoả mãn điều kiện thông gió I.5 áp lực đất đá vỏ chống I.5.1 Tính áp lực Xác định lớp đất đá bị phá huỷ Tính áp lực đất đá theo giả thiết giáo s Tximbarêvich Kiểm tra sơ độ bền vững lớp đất Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây đá mà giếng đào qua để xác định lớp đá bị phá huỷ theo công thức: t = 2.λ.γ h < Rn Trong ®ã:  - träng lợng thể tích lớp đất đá kiểm tra, T/m h - chiỊu s©u cđa vØa kiĨm tra, m  - hƯ sè ®Èy ngang tÝnh theo hƯ sè poát xông () = à Rn _ giới hạn bền nén đá (T/m2) + Xét lớp đất phủ có = 0,16 0,16 = = 0,19 ⇒ − 0,16 ⇒ σ t = 2.0,19.2,38.15 = 13,57(T / m ) Ta l¹i cã líp ®Êt phđ cã Rn = (kG/cm2) = 30 (T/m2) Ta thÊy t < Rn vËy líp ®Êt phđ đủ chịu lực + Xét lớp cát kÕt cã  = 0,44 ⇒ ⇒ λ= 0,44 = 0,786 − 0,44 σ t = 2.0,786.2,52.93 = 368,41(T / m ) Ta lại có lớp cát kết cã Rn = 10 (kG/cm2) = 100 (T/m2) Ta thÊy t > Rn lớp cát kết bị phá huỷ + XÐt líp lµ bét kÕt cã  = 0,45 0,45 λ= = 0,818 ⇒ − 0,45 ⇒ σ t = 2.0,818.2,65.110 = 476,9(T / m ) Ta l¹i cã líp bét kÕt cã Rn = 15 (kG/cm2) = 150 (T/m2) Ta thÊy t > Rn vËy lớp bột kết bị phá huỷ + Xét lớp lµ than cã  = 0,26 0,26 λ= = 0,35 0,2 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây ⇒ σ t = 2.0,35.2,45.20 = 34,3(T / m ) Ta l¹i cã líp than cã Rn = 1,2 (kG/cm2) = 12 (T/m2) Ta thÊy t > Rn vËy lớp than bị phá huỷ Tính áp lực + Tính cho lớp thứ hai Cờng độ nóc: Do lớp không bị phá huỷ nên ta có: p2 = Cờng độ đáy lớp thứ có thông số: = 2,53; h = 93; = arctg6 = 80o 32 o o  90 o − ϕ   90 − 80 32     = 1,6(T / m ) p2′ = γ h.tg = 2,52.93.tg    2     + TÝnh cho líp thø ba: Cờng độ lớp mặt lớp thứ có thông số nh sau: = 2,65; h = 110; ϕ = arctg8 = 82o 52  90 o − ϕ   90 o − 82 o 52   = 2,52.93.tg   = 0,9(T / m ) p3 = γ h.tg  Cờng độ đáy líp thø  90 o − ϕ  = p3′ = (γ h + γ h ).tg      o o  90 − 82 52   = 2,04(T / m ) ( 2,52.93 + 2,65.110 ).tg    + Tính cho lớp thứ t Cờng độ lớp mỈt líp thø : γ = 2,45; h = 20; ϕ = arctg1 = 45o Bµi tËp lín xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây p1 _ suất kỹ thuật máy bốc, p1 = 30 m3/h _ hệ số kể đến st thay ®ỉi ë pha 1,  = 0,8 n1 _ số công nhân tham gia công tác xúc bốc ®Êt ®¸ pha 2, n1 = ngêi pn _ suất lao động công nhân, p n = 2,5 (có máy) k3 _ hệ số chất đầy thùng trßn, k3 = 0,9 vt _ dung tÝch thïng trßn, vt = t1 _ thêi gian mét chu kú trục, trục tải đầu cáp t = 0,015h Thay số vào ta đợc: 1,9.0,85 Pxb = 1,9.0,85 0,3 0,3 1,9.0,85 − 0,3 + + 0,015 30.0,8 4.2,5 0,9.2 = 17(m / h) II.5.2 VËn chun ®Êt đá Đất đá đợc máy bốc xúc vào thùng tròn đợc máy truch cố định trục lên mặt đất Máy xúc đợc treo tời đặt tầng dới sàn treo Định hớng cho thùng trục dùng loại cáp đờng kính 22m, đầu buộc vào khung căng đầu treo vào tời đặt mặt đất Đất đá trục lên mặt đất đổ vào sàn đổ qua máng rót vào ô tô chờ hứng tải dới máng ôtô đợc chất đầy tải vận chuyển đất đá bãi thải II.6 Chống giếnggiếng thi công theo sơ đồ phối hợp song song nên công tác chống tạm đợc thực vỏ chắn có chiều dài từ 18m đến 25m chúng đợc treo giữ cáp thép đợc nối từ mặt đất từ sàn treo Khi ta đào hết chiều dài vỏ chắn sàn treo bên bắt đầu lắp cốp pha trợt đổ bê tông cho vỏ giếng theo chiều từ xuống dới gơng bên dới tiếp tục đào bốc đất đá II.7 Công tác thoát nớc Lợng nớc chảy vào giếng không lớn 8,17 m3/h Nhng ta dùng phơng pháp thoát nớc máy bơm Năng suất máy bơm: P1 = q.T/t Trong đó: 26 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây T _ sè giê mét ngµy, T = 24 giê t _ thời gian làm việc máy bơm ngày, t = 20 q _ lu lợng nớc chảy vào giếng, q = 8,17 m3/h Thay số vào ta đợc: P1 = 8,17.24/20 = 9,804 (m3/h) Năng suất máy bơm sau kéo máy lên trình nổ mìn: P2 = k1.q ( t1 + t + t3 ) −Q t3 Trong ®ã: k1 _ hệ số dòng nớc chảy vào giếng không đều, k = 1,3 t1 _ thêi gian kÐo m¸y bơm lên nổ mìn, t1 = 0,25 h t2 t3 _ thời gian thông gió, thả máy bơm xuống bơm nớc đọng gơng giếng, t2 = t3 = 0,5 h Q _ lợng nớc lỗ hổng đất đá Q = ko.Sđ.l.kr Trong đó: ko _ hệ số lỗ rỗng, ko = 0,5 Q = 0,5.26,42.2,5.2 = 66,05 m3 Thay sè vµo ta cã: 1,3.8,17( 0,25 + 0,5 + 0,5) − 66,05 < 0,5 Nh ta lấy giá trị P1 để tính chọn máy bơm Công suất máy bơm: 1,1.P1.H N= 3600.102. b P2 = Trong đó: H _ hạ áp máy bơm, H = 250 mm cột nớc _ träng lỵng thĨ tÝch cđa níc,  = 1100 kg/m3 b _ hiệu suất máy bơm, b = 0,6 Thay số vào ta đợc: N= 1,1.9,804.250.1100 = 13,5(kw) 3600.102.0,6 27 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây II.8.Đặt cốt giếng công tác đặt cốt giếng bao gồm công tác nh đào hốc xà, đặt xà, treo đờng định hớng, lắp đờng ống dẫn, Chọn sơ đồ đặt cốt giếng nối tiếp cho tầng khai thác Theo sơ đồ việc đặt xà từ xuống dới giá treo bốn tầng việc đặt đờng định hớng từ dới lên giá treo Cả hai công việc đặt xà đặt đờng định hớng tiến hành nối tiếp hết chiều sâu tầng khai thác Tổ chức công tác đặt cốt giếng: Trang bị sử dụng dùng giá treo tầng * Đào hốc xà: Khi đặt xà, phải chôn xà vào vỏ chống cố định phảI đào hốc chôn xà Khoảng cách hốc xà khoảng cách tầng xà Sử dụng búa chèn để đào hốc, kích thớc đảm bảo cho xà vào dễ dàng, chiều sâu hốc xà 35 ữ 40 cm * Đặt xà: Kiểm tra vị trí hốc xà theo thiết kế, ta thả đặt xà biên đờng định hớng, đặt xà cho ngăn đào thêm tầng khai thác dây ống Kiểm tra vị trí xà dây dọi, thớc thăng , thớc chuẩn ngang, thớc chuẩn đứng Sau chèn chặt xà vào hốc xà vữa bê tông đông cứng nhanh với mác cao 200 * Treo đờng định hớng: Ngời ta thả vào giếng đồng thời vài ray cáp trục thiết bị móc đặc biệt, đầu dới ray có lắp ống trụ Các đờng định hớng tới mức cần gá vào xà chuyển chung từ móc treo dây cáp trục sang móc dây cáp cần truc quay giá treo Đặt đờng định hớng vào vị trí cần treo Kiểm tra dây dọi thớc chuẩn * Dựng ngăn đào thêm: Dựng đồng thời với việc đặt xà treo đờng định hớng nhờ sàn treo giá treo * Lắp đờng ống dẫn: Lắp sau đặt xà treo đờng định hớng Sau kiểm tra chất lợng đờng ống Khối lợng công tác đặt xà ngăn thang cho bảng sau: 28 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Stt Bộ môn xây Loại xà Xà (1 thanh) Xà phụ Xà phụ (2 thanh) Xà ngăn thang (2 thanh) Tổng cộng Chiều dài xà (m) Số lợng xà 5,0 80 3,0 80 2,5 160 1,8 160 12,3 480 B¶ng 2-10: Khối lợng loại xà cốt giếng II.9 Các công tác phụ khác II.9.1 Chiếu sáng Đây khâu quan trọng ảnh hởng đến tất khâu công tác khác công t¸c phơ nhng nã cã ý nghÜa rÊt quan träng công tác đào giếng nh suốt trình giếng hoạt động Để thắp sáng cho gơng giếng dùng loai đèn pha loại ánh sáng 600 dọc theo chiều sâu giếng 12m ta lại lắp điện 100 W II.9.2 Thông tin liên lạc Để liên lạc gơng giếng với sàn treo mặt ®Êt dïng bãng ®iƯn mµu vµ hƯ thèng bé ®µm để liên lạc giúp cho hoạt động giếng liên tục an toàn II.9.3 Thang cấp cứu Khi đào giếng ta dùng loại thang di động đợc treo tời có tốc độ trục vào khoảng 0,5 m/s 29 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây Thang gồm 20 bậc nối với ba ống chịu tải cách 0,6 m Mỗi bậc rộng 0,3 m có ghế ngồi cho ngời, hai móc vịn ba bảo hiểm Khoảng cách bậc 0,9 m bậc có bảo hiểm Chiều dài thang 20 bậc 19 m II.10 Tổ chức chu kỳ công tác Đào giếng theo sơ đồ nối tiếp đặt cốt sau đào chống tạm thời cố định theo sơ đồ nối tiếp chiều sâu giếng Nh ta phải lập biểu đồ tổ chức chu kỳ công tác ®ã bao gåm: - BiĨu ®å tỉ chøc chu kỳ đào chống tạm - Biểu đồ tổ chức chu kỳ chống cố định - Biểu đồ tổ chức chu kỳ đặt cốt giếng II.10.1 Khối lợng công việc chu kỳ gồm công việc sau: II.10.2 Tổ chức chu kỳ chống cố định Khối lợng công việccủa chu kỳ đào chống cố định gồm có: - Đa ngời lên xuống - Di chuyển sàn treo - Di chuyển vỏ chắn - Tháo, di chuyển cốp pha trợt - Đổ bê tông Xác định số ngời ca cần thiết để hoàn thành công việc Việc đổ bê tông cố định cho vỏ giếng đợc thi công theo sơ đồ phối hợp song song nên đợc thi công với trình thi công xúc bốc gơng bên dới , theo chiều từ xuống dới với bớc đổ 1,5m số ngời - ca cần thiết để hoàn thành công việc chu kỳ chống cố định đợc tính theo công thức: Vi (ngời ca) Hh Các công việc chu kì chống cố định đợc thể bảng sau: Ni = Stt Tên công việc Đơn vị Khối lợng 30 Định mức Số ngời ca Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Tháo di chuyển sàn treo Di chuyển vỏ chắn Lắp ván khuôn di động Đổ bê tông Tổng Bộ môn xây m 1,5 1,5 m 1,5 1,5 m2 15,89 3,18 m3 1,6 7,78 Bảng 2-14 Số ngời ca thời gian hoàn thành công tác chống cố định Chọn đội thợ thực công việc chống cố định gồm ngời Hệ số làm vợt mức là: 7,78 = 1,11 Ta chän thêi gian mét chu k× b»ng thêi gian mét ca Tck = Tca = (giê) Sè ngêi lµm viƯc mét ca b»ng sè ngêi lµm viƯc mét chu k×: Nca = Nck =7 (ngêi/ca) Lập đội thợ tổng hợp ca công tác ngày đêm, ca ngời hoàn thành chu kỳ Tổng số ngời đội thợ: Nđội = 7.3 = 21 (ngời) Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc chu kì Trong trình thi công phải có thời gian ngừng nghỉ lí kĩ thuật nh: Đa ngời lên xuống, tng = 30 Di chun sµn treo, tst = 30 Di chuyển vỏ chắn, tvk = 30 phút Vì tính toán ta phải kể đến hệ số ảnh hëng cña thêi gian ngõng nghØ k= α= = Tck − (t ng + t st + t vk ) Tck 31 − ( 0,5 + 0,5 + 0,5) = 0,8125 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây - Thời gian hoàn thành công việc chu kì đơc tính theo c«ng thøc n T α ti = i ca nic k Trong ®ã: ni _ sè ngêi - ca hoàn thành công việc thứ i nic _ số ngời làm việc hoàn thành công việc thứ i _ hÖ sè thêi gian ngõng nghØ k _ hÖ sè vợt mức (k =1,21) Thời gian hoàn thành công việc thể bảng 2-15 32 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ ST T Từng công việc Đơ n vị Địn Khối h lợng mứ c Tháo di chuyển sàn m 1,5 treo Di chun vá m 1,5 ch¾n L¾p ván 15,8 khuôn di m2 động Đổ bê tông Tổng m3 Bộ môn xây Số ngời ca Thêi gian (h) Sè ngêi-ca  Tca(h) 1,5 0,81 25 1,15 1,5 0,81 25 3,67 3,18 0,81 25 0,43 1,6 0,81 25 1,58 7,78 6,83 B¶ng 2-15: Thời gian để hoàn thành công việc chu kỳ II.10.3 Tổ chức chu kỳ đào Khối lợng công việc chu kỳ Bao gồm công việc sau: + đa ngời lên xuống, tng = 20 phút + dịch chuyển sàn công tác, tst = 20 + di chun thiÕt bÞ, ttb = 20 phút + kéo dài đờng ống, Vđô = 1,615 (m) + khoan lỗ mìn: Vk = 140,42m + thời gian nạp mìn, tn = h ( ngời nạp) + thời gian nổ thông gió, ttg = 30 phút + Bốc đất đá: Vb = 34, (m3) Xác định số ngời ca cần thiết để hoàn thành công việc Số ngời cần thiết để hoàn thành công việc ca n= Vi Hi (ngời/ca) 33 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây Trong đó: Vi _ khối lợng công việc thứ i Hi _ định mức công việc thứ i Tên việc Khoan Stt công m 140,42 Định mức 30 Xóc bèc m3 34, 10 3,45 Chèng t¹m KÐo dài đờng ống Tổng m 1,615 1,615 m 1,615 10 0,17 Đơn vị Khối lợng Số ngời ca 4,68 9,915 Bảng 2-11: Số ngời ca hoàn thành công viƯc Ta chän sè ngêi cÇn thiÕt cho mét cho ca 9ngời/ca Vậy hệ số vợt mức là: 9,915 k= = 1,1 Ta chän thêi gian mét chu k× b»ng thêi gian mét ca Tck = Tca = (giờ) Lập đội thợ tổng hợp ca công tác ngày đêm, ca ngời hoàn thành chu kỳ Tổng số ngời đội thợ: Nđội = 9.3 = 27 (ngời) Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc chu kì Trong trình thi công phải có thời gian ngừng nghỉ lí kĩ thuật nh thời gian thông gió, nạp nổ Vì tính toán ta phải kể đến hệ số ảnh hởng thời gian ngừng nghØ T − (t ng + ttb + t st + t n + ttg + t gc ) α = ck Tck = 8− ( 40 + 20 + 20 + 60 + 30 + 60 ) 34 60 = 0,52 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây - Thời gian hoàn thành công việc chu kì đơc tÝnh theo c«ng thøc n T α ti = i ca nic k Trong ®ã: ni _ sè ngêi - ca hoàn thành công việc thứ i nic _ số ngời làm việc hoàn thành công việc thứ i _ hÖ sè thêi gian ngõng nghØ k _ hÖ số vợt mức (k =1,17) Thời gian hoàn thành công việc thể bảng 2-12 35 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng Bộ môn xây dựng Ngầm & Mỏ Bảng 2-12: Thời gian để hoàn thành c«ng viƯc mét chu kú ST T Tõng c«ng việc Đơ n vị Khoan m Xúc bốc m3 Chống tạm m Treo đờng ống Tỉng m Khèi lỵng 140, 42 34, 1,61 1,61 Địn h mứ c Tca(h) Số ngời ca Sè ngêi-ca Thêi gian (h) 30 4,68 0,52 2,5 10 3,45 0,52 2,12 1,615 0,52 0,71 10 0,17 0,52 0,17 9,915 Từ ta vẽ đợc biểu đồ chu kỳ cho công tác đào giếng 31 5,5 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng Bộ môn xây dựng Ngầm & Mỏ 32 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng Stt Tên công việc Bộ môn xây dựng Ngầm & Mỏ Khối lƯ ợ ng Số ngƯ ời Thời gian làm hoàn thành (h) (ngƯ ời) 16 0,25 140,42 2,5 Nạp nổvà thông gió, lỗ 73 Xóc bèc, m3 34,5 2,12 Chèng t¹m, m 1,615 0,71 Treo đƯ ờng ống 1,615 0,17 tháo di chuyển sàn treo 1,5 1,15 di chun vá ch¾ n 1,5 3,67 lắ p ván khuôn di đ ộng 15,89 0,43 đ ổbê tông 1,58 16 0,25 Nhận ca Khoan, m Giao ca 31 Ca1 Bµi tËp lín xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây 32 Bài tập lớn xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây 33 ... II.4.1 Chọn sơ đồ thông gió Đào giếng ta áp dụng sơ đồ thông gió đẩy sơ đồ đơn giản, đảm bảo thông gió tốt kinh tế II.4.2 Tính toán thông gió chọn quạt Tính lợng gió cần thiết cần đa vào giếng theo... Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây để tiện cho thi công tính toán 35cm ta lÊy d = 0,35m = Ch¬ng ii: tỉ chøc thi công thân giếng II.1 Thành phần công việc chu kỳ đào Thi công giếng theo sơ đồ. .. xây dựng Giếng Đứng dựng Ngầm & Mỏ Bộ môn xây II.8.Đặt cốt giếng công tác đặt cốt giếng bao gồm công tác nh đào hốc xà, đặt xà, treo đờng định hớng, lắp đờng ống dẫn, Chọn sơ đồ đặt cốt giếng nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thiết kế giếng đứng, Đồ án thiết kế giếng đứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay