Thực trạng việc xử lí các tình huống sư phạm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại một số trường tiểu học khu vực Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

75 44 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:04

TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC LÊ VŨ THU TRANG THỰC TRẠNG VIỆC XỬ CÁC TÌNH HUỐNGPHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC VĨNH YÊNVĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS TRẦN THANH TÙNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học giúp đỡ trình học tập trường tạo điều kiện cho tơi thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên Trần Thanh Tùng – cán giảng dạy mơn Tâm Giáo dục tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình tìm hiểu, nghiên cứu hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn trân thành tới Ban giám hiệu giáo viên làm công tác GVCNL ba trường Tiểu học: Đống Đa, Liên Minh, Ngơ Quyền giúp đỡ tơi q trình điều tra thực trạng việc xử THSP thường xảy trường Tiểu học Trong trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo tồn thể bạn đọc để đề tài hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Lê Vũ Thu Trang Sinh viên Lê Vũ Thu Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết khóa luận hồn tồn trung thực Nếu có sai sót , tơi xin chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Lê Vũ Thu Trang Lê Vũ Thu Trang QUY ƢỚC VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN GVCNL : Giáo viên chủ nhiệm lớp ƯXSP : Ứng xử phạm THSP : Tình phạm Tr : Trang MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN 1.1 Các vấn đề luận tình phạm ứng xử phạm 1.1.1 Tình 1.1.2 Tình có vấn đề 1.1.3 Tình phạm 1.1.4 Ứng xử phạm 12 1.1.5 Phân loại tình phạm 13 1.2 Các vấn đề luận cơng tác GVCNL việc xử THSP cơng tác GVCNL trường Tiểu học 15 1.2.1 Vị trí, vai trò GVCNL nhà trường Tiểu học 15 1.2.2 Nhiệm vụ, chức GVCNL nhà trường Tiểu học 16 1.2.3 Ý nghĩa việc xử THSP cơng tác GVCNL nhà trường Tiểu học 17 1.2.4 Nội dung phương pháp công tác GVCNL trường Tiểu học 18 1.2.4.1 Nội dung công tác 18 1.2.4.2 Phương pháp công tác GVCNL trường Tiểu học 22 1.2.5 Hệ thống hóa, phân loại THSP cơng tác GVCNL nhà trường Tiểu học 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC XỬ CÁC THSP TRONG CÔNG TÁC GVCNL CỦA GIÁO VIÊNMỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC VĨNH YÊNVĨNH PHÚC 32 2.1 Thực trạng giáo viên tham gia công tác GVCNL ba trường Tiểu học: Trường Tiểu học Đống Đa, trường Tiểu học Liên Minh, trường Tiểu học Ngô Quyền 33 2.2 Thực trạng nhận thức giáo viên việc xử THSP cơng tác GVCNL nhà trường Tiểu học 34 2.3 Tìm hiểu loại THSP thường xảy trường Tiểu học mà GVCN cần phải xử q trình thực cơng tác GVCNL 35 2.4 Tìm hiểu việc xử THSP cơng tác GVCNL số trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc 35 2.5 Nhận xét 37 2.6 Nguyên nhân giải pháp 38 CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH XỬ THSP TRONG CƠNG TÁC GVCNL Ở NHÀ TRƢỜNG TIỂU HỌC 43 3.1 Cấu trúc THSP 43 3.2 Quy trình xử THSP cơng tác GVCNL nhà trường Tiểu học 45 3.2.1 Theo quy trình tác giả Garvin, D.A 45 3.2.2 Theo quy trình tác giả Nguyễn Đình Chỉnh “ Thực hành giáo dục Tiểu học” 45 3.2.3 Theo quy trình tác giả Phan Thế Sủng Trần Ngọc Diêm “Nhận thức ứng xử với tình giáo dục nhà trường phổ thông”46 3.2.4 Quy trình chung 47 CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI THSP ĐIỂN HÌNH TRONG CƠNG TÁC GVCNL Ở MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC 48 4.1 THSP với cá nhân tập thể học sinh 48 4.2 THSP với giáo viên khác trường 56 4.3 THSP với phụ huynh học sinh 58 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con người vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển toàn xã hội Việc đào tạo người yêu cầu cấp bách mang tính chiến lược phục vụ cho xã hội mai sau Trong giai đoạn nước ta chuyển sang giai đoạn thời đại cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Để tiến kịp xu hướng, phát triển thời đại, giáo dục trở thành mối quan tâm xã hội Bậc Tiểu học coi bậc học móng hệ thống giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào kết bậc học Khác với học sinh bậc Trung học sở Trung học phổ thông, học sinh Tiểu học hồn nhiên, ngây thơ, sáng, hiếu động thích khám phá giới xung quanh Với em tất bắt đầu bước bước chập chững vào sống, vào giới tri thức vô hạn nhân loại Do em gặp phải nhiều khó khăn bỡ ngỡ cần bảo giáo viên, đặc biệt người giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL) Bên cạnh việc đem lại cho em tri thức, vốn hiểu biết người GVCNL phải bảo hướng dẫn em biết cách ứng xử, có thái độ đắn với người xung quanh, qua hình thành phẩm chất tốt đẹp nhân cách Muốn người GVCNL trước hết phải có ứng xử phạm (ƯXSP) thông minh, khéo léo, tế nhị, linh hoạt quan hệ, tình giáo dục cụ thể Thực tiễn giáo dục, dạy học Tiểu học cho thấy giáo viên làm công tác GVCNL thường gặp phải nhiều tình phạm (THSP) nảy sinh, khơng giáo viên lúng túng việc giải tình cho hợp tình, hợp lý thỏa đáng Vì việc tìm hiểu xử lý trước THSP nảy sinh việc làm vô quan trọng GVCNL, người GVCNL trường Tiểu học vừa giảng dạy hầu hết môn học, vừa tham gia quản lý giáo dục học sinh mối quan hệ với lớp khác nhà trường, với gia đình xã hội Việc xử thành cơng trước tình nảy sinh thực tiễn dạy họcgiáo dục yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công công tác GVCNL Sự nhanh nhạy khéo léo ƯXSP giáo viên nói chung phải dựa trình độ lực phạm Mặt khác thành công ƯXSP phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm tích lũy thực tiễn giáo dục, giảng dạy làm GVCNL Trên thực tế dạy họcgiáo dục thực tiễn công tác GVCNL Tiểu học thường nảy sinh loại tình nào? Các giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận xử tình sao? Đó vấn đề mà tơi muốn đề cập đến khóa luận tốt nghiệp mình, khóa luận có tiêu đề: “Thực trạng việc xử tình phạm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp số trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc.” Lịch sử nghiên cứu đề tài Tình giáo dục nói chung THSP nói riêng xuất với trình dạy học giáo dục lồi người, xuất có nội dung hay nhiệm vụ trình giáo dục cần giải hay tháo gỡ Để giải tình nảy sinh mơi trường phạm nói chung nhà trường Tiểu học nói riêng yêu cầu đặt cho người giáo viên phải biết cách ƯXSP cho khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh lứa tuổi Tiểu học Trong suốt đời người giáo viên, nhiều chứng kiến tham gia ứng xử trước THSP nảy sinh lớp học, sau tình xử học kinh ngiệm quý báu rút học người truyền cho người kia, hệ trước truyền cho hệ sau Vấn đề ứng xử trước THSP hiểu theo cách người xưa phép đối nhân xử thế, theo thời đại ngày nghệ thuật ứng xử giao tiếp Ở thời xưa, phép đối nhân xử ông cha ta coi trọng xem tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất đạo đức người Trong thời đại ngày xã hội loài người phát triển có nhiều diễn biến phức tạp, kinh nghiệm giao tiếp người không dừng lại học phép đối nhân xử mà nâng lên thành luận, nghệ thuật ứng xử Nói đến THSP nghệ thuật ƯXSP nói đến vấn đề nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học giáo dục quan tâm đề cập đến Vào năm đầu kỉ XX, xuất phát từ thực tiễn giáo dục mình, nhà giáo dục cho nhiều học quan trọng xửtình Trước hết phải kể đến nhà giáo dục tiếng A.S.Macarenco với tác phẩm “Bài ca phạm” Qua tác phẩm học nhiều thủ pháp đối nhân xử qua cách thức giáo dục trẻ em chậm tiến trường cải tạo Decdinsky Gorki Ở nước ta từ năm 70 kỉ XX trở lại đây, vấn đề tình xử tình nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu: - Tác giả Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ cuốn: “Giáo dục học” (Tập 2); tác giả Phạm Khắc Chương với cuốn: “Giải pháp giáo dục tiểu học giả định” đưa khái niệm tình phương pháp tình - Tác giả Nguyễn Văn Hộ Trịnh Trúc Lâm trong: “Ứng xử phạm” tập trung làm sáng tỏ chất ƯXSP giao tiếp thầy Đề xuất phương án giải quyết: a) Bạn gọi em học sinh lên gợi ý cho em trả lời câu hỏi, em trả lời tốt bạn cho điểm cao để khuyến khích em khác phát biểu Sau buổi học bạn gặp lớp để tìm hiểu ngun nhân em khơng phát biểu xây dựng học từ rút kinh nghiệm cơng tác phạm b) Chỉ định cho số em học lên trả lời câu hỏi đặt sau học mắng cho lớp trận c) Sau hỏi số câu, nhận thấy lớp không phát biểu ý kiến bạn giải thích ln sau khơng hỏi  Chọn phương án a Tình 5: Giáo viên hướng dẫn bận việc đột xuất nên nhờ Tâm – giáo viên thực tập dạy thay tiết Suốt tiết dạy, cô giảng bảng mặc cô, lớp nhiều em học sinh nói chuyện, làm việc riêng, bàn tán cười khúc khích Giận dỗi, Tâm bỏ khỏi lớp sớm phút Chẳng may phút có hai em nghịch ngợm lớp trêu dẫn đến đánh lộn khiến lớp học náo loạn lên Vào tình Tâm bạn xử sao? Đề xuất phương án giải quyết: a) Bạn làm ngơ thuộc trách nhiệm học sinh b) Bạn quay lại lớp gay gắt phê bình học sinh vi phạm nội quy lớp học nói báo cáo lại cho giáo viên chủ nhiệm c) Bạn quay lại lớp ổn định tình hình tìm hiểu rõ nguyên nhân em trật tự học, lại gây lộn, đánh Đồng thời nhận khuyết điểm bỏ tiết học chưa kết thúc dẫn đến tình trạng nhốn nháo 54  Chọn phương án c Tình 6: Đầu năm học bạn phân cơng làm GVCN lớp 4D Các học sinh lớp muốn cô thay đổi lớp trưởng Một số học sinh bầu bạn Thắng Thắng học giỏi lớp Nhưng Thắng lại lầm nói Một số học sinh khác lại bầu Dũng, hoạt bát, thích hoạt động tập thể học sinh Là GVCNL bạn chọn ai? Đề xuất phương án giải quyết: a) Chọn Thắng cho Thắng học giỏi lớp bạn nể phục b) Chọn Dũng cho hoạt động tập thể cần có người hoạt bát, động, thích tham gia hoạt động tập thể em c) Lấy ý kiến học sinh lớp theo hình thức biểu Em tín nhiệm lớp cao chọn  Chọn phương án c Tình 7: Học sinh lớp bạn chủ nhiệm phàn nàn rằng: “Cô giáo dạy Hát nhạc lớp hát khơng hay Cơ nhờ khác dạy ạ” Nếu GVCN lớp bạn xử nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Lờ coi không nghe thấy b) Nói với học sinh nhà trường phân công nên không nhờ cô giáo khác c) Giải thích cho học sinh hiểu hát hay hay khơng chất giọng người Cô giáo dạy Hát nhạc hát không hay cô dạy hay em hát hay khuyên học sinh nên tôn trọng giáo viên tiếp tục học cô  Chọn phương án c 55 Tình 8: Khi nhận lớp chủ nhiệm, ngày mắt với học sinh lớp em đề nghị cô hát tặng lớp hát bạn khơng có khiếu lĩnh vực Là GVCNL, tình bạn làm nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Nói với học sinh: “Cơ xin lỗi em, cô hát không hay nên cô đọc cho em nghe thơ mà cô nghĩ em thích” b) Vui vẻ nhận lời hát hát cho dù không hay với tất lòng nhiệt tình c) Nói với học sinh bạn hát, lờ chuyển sang việc khác  Chọn phương án a 4.2 THSP với giáo viên khác trƣờng Tình 1: Một lần đồng nghiệp bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn phân công dạy thay Sau kết thúc giảng, bạn hỏi em: “Thầy dạy em có hiểu khơng?” Các em trả lời: “Thầy dạy hay Cô A dạy chúng em chẳng hiểu Hay thầy dạy ln lớp em ạ” Vào tình bạn chọn cách xử lý ? Đề xuất phương án giải quyết: a) Mỉm cười, im lặng khơng nói b) Phê bình em, tỏ thái độ khơng thích em nói “xấu” giáo A c) Giải thích cho em hiểu người có phương pháp dạy riêng, không nên phê phán cô A dạy khơng hay  Chọn phương án c Tình 2: Bạn giáo viên trường phân công làm chủ nhiệm lớp 4A2, chuẩn bị bắt đầu giảng hiệu trưởng 56 giáo viên Ban giám hiệu, tổ chuyên mơn đến dự mà khơng báo trước Khi bạn xử nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Từ chối với khơng báo trước b) Mời hiệu trưởng giáo viên khác vào dự tỏ thái độ bực bội khơng báo trước c) Vui vẻ mời hiệu trưởng giáo viên khác vào dự  Chọn phương án c Tình 3: Trong giảng cô giáo Hà, cô Châm đến dự phát giảng giáo viên Hà có số sai sót kiến thức Nếu giáo viên Châm bạn xử nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Sau giảng góp ý trực tiếp với Hà b) Lờ coi khơng có chuyện c) Đưa tổ chun mơn góp ý  Chọn phương án a Tình 4: Trong lớp Mai chủ nhiệmhọc sinh A của cô Dung – người trường với Mai Đến chuẩn bị thi học kì, Dung đến gặp Mai nhờ giúp đỡ đạt kết tốt Nếu Mai bạn giải nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Nói với Dung n tâm với tích cực học tập em A em đạt kết tốt b) Bạn dành thời gian để phụ đạo, giải đáp thắc mắc em A (trong chừng mực cho phép) giúp em nắm bào tốt để đạt kết cao kì thi học kì 57 c) Nói với Dung thơng cảm cho bạn, bạn khơng thể làm  Chọn phương án b 4.3 THSP với cha mẹ học sinh Tình 1: Khi đến gia đình học sinh với mục đích phối hợp giáo dục em A, học sinh học thiếu ý thức kỷ luật, gia đình em lại nói: “Nếu thầy khơng dạy để tơi cho chuyển trường cho nghỉ học ln được” Bạn phải xử nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Đặt vấn đề cho học hay không tùy thuộc vào gia đình b) Yêu cầu gia đình tiếp tục cho em học chưa đến tuổi lao động, nghỉ học dễ sinh hư hỏng c) Trao đổi với gia đình tìm hiểu nguyên nhân, phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhận cố gắng quan tâm giúp đỡ em học tập tiến Đề nghị với gia đình tạo điều kiện động viên em chăm học hành  Chọn phương án c Tình 2: Có học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đưa em tận nhà để nói chuyện với bố mẹ Nhưng chưa kịp để giáo viên trình bày xong, bố em học sinh đứng dậy tát em học sinh tới tấp làm “xấu mặt” gia đình Vào địa vị người giáo viên chủ nhiệm này, bạn xử nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Bạn im lặng khơng nói chuyện gia đình giáo dục Và học cho cậu học sinh phạm tội b) Bạn bỏ cho gia đình phụ huynh học sinh không tôn trọng giáo viên 58 c) Bạn can thiệp không cho người bố tiếp tục đánh học sinh Đồng thời bạn dùng lời lẽ giải thích cho vị phụ huynh hiểu khơng phải cách giáo dục hay yêu cầu gia đình phối hợp với nhà trường để giáo dục em  Chọn phương án c Tình 3: Nếu lớp bạn chủ nhiệm, có học sinh vi phạm kỷ luật, bạn yêu cầu học sinh mời phụ huynh đến gặp bạn học sinh tự bỏ học Bạn xử lý nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Khơng xử lý gì, học sinh tự bỏ học b) Tiếp tục gửi giấy mời phụ huynh học sinh đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm c) Giáo viên chủ nhiệm đến gia đình gặp phụ huynh học sinh để thơng báo tình hình, tìm hiểu nguyên nhân bàn với phụ huynh động viên học sinh tiếp tục học tìm biện pháp thích hợp để giáo dục em  Chọn phương án c Tình 4: : Khi tiếp xúc với phụ huynh học sinh cá biệt, phụ huynh năn nỉ bạn với câu "trăm nhờ thầy" Nếu giáo viên chủ nhiệm, lúc bạn phải ứng xử nào? Đề xuất phương án giải quyết: a) Chỉ cười xòa khơng nói b) Đáp lại lời lẽ xã giao: "Xin cám ơn, không dám" c) Giáo viên chủ nhiệm phát biểu cám ơn tín nhiệm phụ huynh học sinh thân sau nhẹ nhàng nói vai trò trách nhiệm nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục em Giáo viên chủ nhiệm không quên cam kết phối hợp chặt chẽ với gia đình để giúp đỡ học sinh không ngừng tiến  Chọn phương án c 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đứng trước yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đòi hỏi phải có người động sáng tạo, có đức có tài Việc đào tạo hệ trẻ trở thành người theo mục tiêu giáo dục trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân trước hết ngành giáo dục, mà đầu giáo dục bậc Tiểu học Mục tiêu giáo dục Tiểu học truyền thụ tri thức, vốn hiểu biết cho học sinh mà phải hình thành phát triển nhân cách cho em Muốn người giáo viên Tiểu học phải có cách ƯXSP thật khéo léo, tế nhị, tránh thái độ cứng nhắc, áp đặt Chính tìm hiểu thực trạng việc xử THSP công tác GVCNL giáo viên trường Tiểu học việc làm cần thiết vô quan trọng, góp phần đem lại hiệu cao giáo dục học sinh Tiểu học, đặt móng cho tồn hình thành phát triển nhân cách người Nhận thức ý nghĩa sâu sắc đó, tơi tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Thực trạng việc xử tình phạm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp số trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc.” Nội dung đề tài đề cập đến số vấn đề sau: - Tìm hiểu, nghiên cứu sở luận: Các vấn đề luận THSP ƯXSP; vấn đề công tác GVCNL việc xử THSP cơng tác GVCNL trường Tiểu học - Tìm hiểu thực trạng việc xử THSP công tác GVCNL trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc 60 + Tìm hiểu thực trạng nhận thức giáo viên việc xử THSP cơng tác GVCNL + Tìm hiểu loại THSP thường xảy trường Tiểu học mà GVCN cần phải xử q trình thực cơng tác GVCNL + Tìm hiểu việc xử THSP cơng tác GVCNL giáo viên số trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc - Hệ thống hóa giới thiệu số quy trình xử THSP nhằm nâng cao hiệu công tác GVCNL trường Tiểu học + Theo quy trình tác giả Garvin, D.A + Theo quy trình tác giả Nguyễn Đình Chỉnh “Thực hành giáo dục Tiểu học” + Theo quy trình tác giả Phan Thế Sủng Trần Ngọc Diêm “Nhận thức ứng xử với tình giáo dục nhà trường phổ thơng” + Từ quy trình đưa quy trình chung Dựa kết thu thực trạng xử THSP cơng tác GVCNL quy trình xử THSP xin đề xuất số phương án giải THSP điển hình nhằm nâng cao hiệu xử THSP cơng tác GVCNL trường Tiểu học: + THSP với cá nhân tập thể học sinh + THSP với giáo viên khác trường + THSP với cha mẹ học sinh Kiến nghị Qua tìm hiểu thực trạng việc xử THSP GVCNL số trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc, xin đề xuất số biện pháp sau nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải THSP giáo viên: 2.1 Đối với nhà trường 61 - Ngay từ thời kì đầu, giáo viên bước vào công tác GVCNL nhà trường cần xác định khả giải THSP giáo viên, sở có biện pháp tác động, điều chỉnh kịp thời, có cách thức rèn luyện phù hợp Hàng năm cần có khảo sát, kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ phạm để phát lệch lạc, thiếu hụt giáo viên bộc lộ thực tế, nhờ có hướng dẫn, bổ sung, điều chỉnh tìm hướng rèn luyện - Nhà trường cần tạo điều kiện quan tâm đến việc rèn kĩ phạm nói chung giải THSP giáo viên nói riêng - Nhà trường cần tổ chức cho giáo viên hội thảo khoa học chuyên đề rèn nghiệp vụ phạm giải THSP, mời chuyên gia, nhà khoa học giáo dục học, tâm lý học… báo cáo vấn đề giáo dục tâm lý học phạm, giao tiếp phạm… rèn luyện, đổi phương pháp dạy; tổ chức hội thi nghiệp vụ phạm thường xuyên nhà trường động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tham gia đầy đủ 2.2 Đối với giáo viên - Cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực học sinh, khắc phục tượng đọc chép - Giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng để khơng ngừng nâng cao trình độ tri thức thân, đặc biệt tri thức nghiệp vụ phạm Tăng cường tham gia dự giảng dạy đồng nghiệp, tập thói quen phát tình có vấn đề học sinh để giải - Giáo viên cần có nhận thức đắn việc giải THSP, hiểu vai trò, tác dụng việc rèn luyện giải THSP - Việc cần sống cá nhân cơng việc đòi hỏi người giáo viên phải có tính tổ chức kế hoạch cao Phẩm chất nhân cách người giáo viên cần đảm bảo chuẩn mực cho học sinh noi theo 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Anh, Đỗ Thị Châu (2005), 300 tình giao tiếp phạm, NXBGD Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Điều lệ trường Tiểu học, NXB Hà Nội Nguyễn Văn Cánh (2002), Xây dựng hệ thống tập tình giáo dục số lời giải theo quy trình, báo cáo khoa học cấp trường, ĐHSP Hà Nội Nguyễn Đình Chỉnh (1995), Thực hành giáo dục học, NXB Hà Nội Nguyễn Đình Chỉnh, Nguyễn Văn Lũy, Phạm Ngọc Uyên (2006), phạm học Tiểu học, NXBGD Hà Nội Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1998), Giáo dục học (tập 2), NXBGD Hà Nội Nguyễn Văn Hộ, Trịnh Trúc Lâm (2002), Ứng xử phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Phê (chủ biên, 2000), Từ điển Tiếng Việt, NXBGD Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (1998) M.I.Macmutow – luận dạy học, NXBGD Hà Nội 10 Vũ Mạnh Quỳnh (2006), Ứng xử phạm điều cần biết, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 11 Phan Thế Sủng, Trần Ngọc Diêm, Nhận thức ứng xử với tình giáo dục nhà trường phổ thông, NXB Hà Nội 12 Phan Thế Sủng (1995), Nghệ thuật ứng xử với tình quản giáo dục 63 13 Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm (1998), Lịch sử giáo dục Thế giới, NXBGD Hà Nội 14 Hoàng Yến, Mạnh Quỳnh (2006), Nghệ thuật ứng xử phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Hoàng Yến, Mạnh Quỳnh (2006), Ứng xử phạm với học sinh Tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 64 65 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Kính thưa q thầy (cơ)! Hiện em thực đề tài: “Thực trạng việc xử tình phạm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp số trường Tiểu học khu vực Vĩnh YênVĩnh Phúc” Em mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy (cơ) để góp phần hồn thiện đề tài Thầy (cơ) thể ý kiến đóng góp cách đánh dấu X vào đáp án mà thầy (cô) cho phù hợp viết ý kiến vào dòng để trống câu hỏi Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! Chúc thầy (cô) hạnh phúc thành công!  Câu hỏi 1: Theo thầy (cô), công tác GVCNL, việc xử THSP cách khoa học là: a)  Rất cần thiết b)  Cần thiết c)  Không cần thiết Câu hỏi 2: Trong thực tiễn cơng tác GVCNL, thầy (cơ) thƣờng hay phải xử loại THSP nhất? a)  THSP với cá nhân tập thể học sinh b)  THSP với giáo viên khác trường c)  THSP với giáo viên tổng phụ trách Đội d)  THSP với nhân viên phục vụ trường e)  THSP với hiệu trưởng f)  THSP với cha mẹ học sinh đoàn thể khác Câu hỏi 3: Khi xử THSP, thầy (cơ) thƣờng dựa vào: a)  Quy trình xử có sẵn b)  Theo kinh nghiệm thân c)  Cả hai phương án Câu hỏi 4: Trong loại tình nói trên, tình gây nhiều khó khăn cho thầy (cô)? a)  THSP với cá nhân tập thể học sinh b)  THSP với giáo viên khác trường c)  THSP với giáo viên tổng phụ trách Đội d)  THSP với nhân viên phục vụ trường e)  THSP với hiệu trưởng f)  THSP với cha mẹ học sinh đồn thể khác Câu hỏi 5: Khi xử THSP, thầy (cô) thƣờng vận dụng: a)  Kiến thức tâm họcgiáo dục học b)  Kinh nghiệm thân c)  Kinh nghiệm đồng nghiệp d)  Kinh nghiệm thực tiễn, giáo dục e)  Kiến thức sống f)  Tất phương án Câu hỏi 6: Đứng trƣớc THSP thầy (cô) thƣờng: a)  Xử b)  Trì hỗn tìm cách giải c)  Tùy tình xử tìm cách giải Câu hỏi 7: Sau tình xảy thực tiễn công tác GVCNL thầy (cô) phân tích, đánh giá cách: a)  Thường xuyên b)  Khơng thường xun c)  Ít phân tích, đánh giá d)  Khơng phân tích, đánh giá ... nhỏ Thực trạng việc xử lí THSP cơng tác GVCNL trường Tiểu học khu vực Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng việc xử lí tình sư phạm cơng tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường. .. GVCNL CỦA GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC VĨNH YÊN – VĨNH PHÚC 32 2.1 Thực trạng giáo viên tham gia công tác GVCNL ba trường Tiểu học: Trường Tiểu học Đống Đa, trường Tiểu học Liên... luận có tiêu đề: Thực trạng việc xử lí tình sư phạm cơng tác giáo viên chủ nhiệm lớp số trường Tiểu học khu vực Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. ” Lịch sử nghiên cứu đề tài Tình giáo dục nói chung THSP
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng việc xử lí các tình huống sư phạm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại một số trường tiểu học khu vực Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, Thực trạng việc xử lí các tình huống sư phạm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại một số trường tiểu học khu vực Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay