Đồ án chống neo mỏ HÀ LẦM

83 30 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:59

Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ MụC LụC Chơng Khái quát chung 1.1 Đặt vấn đề 2.Giíi thiƯu vỊ má hệ thống đờng lò xuyên vỉa mỏ LÇm 1.3 Điều kiện địa chất mỏ 1.3.1.Điều kiện địa chất công trình 1.3.2 Điều kiện địa chất thuỷ văn Địa tầng 10 1.4.1 Giíi cỉ sinh 10 1.4.2.Giíi trung sinh 10 1.4.2.1 Cuéi kÕt .10 1.4.2.2 S¹n kÕt .10 1.4.2.3 C¸t kÕt .11 1.4.2.4 Bét kÕt .11 1.4.2.5 SÐt kÕt 11 1.4.2.6 C¸c vØa than 11 1.4.3.Giíi t©n sinh 11 1.5 KiÕn t¹o 12 1.5.1 C¸c uèn nÕp .12 1.5.1.1 Nếp lồi phía tây ( nếp lồi Lầm ) 12 1.5.1.2 Nếp lồi phía đông ( nÕp låi 158 ) .12 1.5.1.3.NÕp uèn trung tâm 12 1.5.2 Các đứt g·y 12 1.5.2.1 §øt g·y thuËn H-H 12 1.5.2.2 §øt g·y thuËn B 12 1.5.2.3 §øt g·y G .12 Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 1.5.2.4 §øt g·y E .12 1.6 Các tợng địa chất công trình 14 1.7 Phơng pháp phân tích độ ổn định khối đá .14 1.8 Tỉng quan vỊ hệ thống phân loại khối đá 15 1.8.1 Phân loại khối đá theo Deere- phơng pháp RQD .17 1.8.2.Phơng pháp phân loại Bieniawski 18 1.8.3 Phơng pháp cảu Barton ,Lien Lunde 23 1.9 Đánh giá hệ thống phân loại 24 1.10.Đánh giá độ ổn định khối đá mỏ Lầm 25 1.11.Đánh giá độ ổn định khối đá theo phơng pháp RMR 26 1.12.Đánh giá độ ổn khối đá bao quanh công trình theo sở số ổn định 26 Chơng Kết cấu chống công trình ngầm v× neo .31 2.1.Phân tích loại kết cấu chống sử dụng đờng lò xuyên vỉa 31 2.1.1.Các dạng kết cấu chống giữ đờng lò xuyên vỉa mà mỏ than Lầm sử dụng .31 2.1.2 Ưu nhợc điểm loại kết cấu chống 31 2.1.2.1 Kết cấu chống thép lòng máng kết hợp chèn bê tông phun , chèn kín 31 2.1.2.2.Kết cấu chống bê tông cèt thÐp liÒn khèi 31 2.1.2.3.KÕt cÊu chèng neo kÕt hợp bê tông phun 32 2.1.3 Nhận xét .32 Sinh viªn : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Má 2.2 Kh¸i qu¸t chung vỊ neo 32 Các loại neo 34 2.4.CÊu t¹o , u nhợc điểm phạm vi áp dụng số lo¹i neo .35 4.1 Neo c¬ häc 35 2.4.1.1 Neo đầu nở .35 2.4.1.2 Neo ma s¸t 40 2.4.2 Neo dÝnh kÕt 40 2.4.2.1 Neo bê tông cốt thép 41 2.4.2.2 Neo chÊt dỴo cèt thÐp 42 2.4.3 Các loại neo kết hợp .42 2.4.3.1.Neo kÕt cÊu linh ho¹t 44 2.5 Neo kÕt hỵp víi c¸c cÊu kiƯn kh¸c 44 2.5.1.Neo kÕt hợp với bê tông phun 44 2.5.2 Neo kÕt hỵp víi líi thÐp 44 2.5.3 Neo kÕt hỵp víi gi»ng thÐp 46 2.6 Lùa chän lo¹i neo hợp lý 46 Chơng Kiến nghị neo phun vũa bê tông cho đờng lò xuyên vỉa mỏ Lầm .48 3.1 C¬ së lùa chän neo 48 3.2 Kh¸i qu¸t chung vỊ c¸c đờng lò xuyên vỉa 48 3.2.1.Đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn đờng lò IV - møc -50 49 3.2.2 MËt ®é khe nøt .49 3.2.3 Địa chất công trình .50 3.2.4 Địa chất thuỷ văn 51 3.3 Các thông số thiết kế neo cần xác định .51 Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 3.3.1.Xác định chiều cao vòm phá huỷ 51 3.3.2.Tính toán chiều dài neo 52 3.3.3 Tính khả mang tải cuả neo 52 3.3.3.1 Xác định khả mang tải cảu neo theo điều kiện kéo đứt neo .53 3.3.3.2 Khả mang tải neo đợc xác định theo điều kiện bám dính cốt neo với bê tông .53 3.3.3.3 Khả mang tải neo đợc xác định teo điều kiện bám dính bê tông thàn lỗ khoan 53 3.3.4 Xác định mật độ neo 54 3.3.5 Xác định khoảng cách neo 54 3.3.6 X ác định chiều dầy lớp bê tông phun .56 3.3.6.1 Đánh giá khả sập đổ thành neo 57 3.3.6.2 Chiều dày lớp bê tông phun 57 3.3 Xác định số neo vòng neo 59 3.4 Dây chuyền thiết bị thi công 59 3.4.1 Máy khoan neo 60 3.4.2 ThiÕt bị xúc bốc vận tải .60 3.4.3 Bình phun vữa neo .61 3.4.4 Máy phun bê tông 62 3.4.5 Cung cÊp khÝ nÐn 62 Chơng Tính toán kinh tế kết cấu chốngneo kết hợp bê tông phun 63 4.1 Khối lợng bê tông phun cần thiết cho m đờng lß 63 4.2 Chi phÝ cèt thÐp cho neo cóp gờ 63 4.3 Khối lợng bê tông bơm vào lỗ khoan neo .63 Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 4.4 Khối lọng đệm neo 64 4.5.Khối lợng đai ốc M18 .64 KÕt LuËn 65 Tài liệu tham khảo 66 Sinh viªn : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Mở đầu Sự nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ lợng ngày lớn Cùng với phát triển kinh tế đất nớc, ngành khai thác khoáng sản nói chung ngành khai thác than nói riêng có mức tăng trởng vợt bậc trữ lợng than ngày giảm, cần phải mở rộng khai thác xuống độ sâu lớn Sau thời gian học tập trờng Đại học Mỏ - Địa chất, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm mỏ, đợc giúp đỡ sở thực tập công ty than Lầm tập thể thầy giáo môn Xây Dựng Công Trình Ngầm & Mỏ, đặc biệt hớng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Phúc Nhân, hoàn thành đồ án: Đánh giá khả chống neo cho đờng lò xuyên vỉa mỏ than Lầm Do kiến thức hạn chế nên đồ án tránh khỏi thiếu sót mong dợc bảo thầy cô đóng góp ý kiến bạn Nội 6- 2008 Sinh viên : Lê Văn Sáng Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Chơng1 Khái quát chung 1.1.Đặt vấn đề Trớc đòi hỏi phát triển khai thác than hầm lò đến năm 2010 sản lợng khai thác than đạt khoảng50 triệu than năm cần phải đào từ 120-150 km đờng lò.Vì khối lợng chống vỏ chống đa vào xây dựng lớn Để tăng cờng hiệu sử dụng vật liệu chống lò giảm chi phí sắt thép nhập ngoại,sử dụng tối đa vật liệu chống sẵn có trớc,đòi hỏi phải áp dụng triệt để loại kết cấu chống vật liệu chốngNeo kết hợp bê tông phun loại kết cấu chống vật liệu chống kết hợp hài hoà khả gia cố tích hợp với khối đá bao quanh đờng lò,tăng khả tự mang tảicủa khối đá khả chống đỡ thụ động kết cấu chống Chính tính u việt loại hình chống giữ mà giới nh công trình ngầm ( thuỷ điện , giao thông)trong nớc áp dụng phổ biến loại kết cấu vật liệu chống Đối với mỏ hầm lò nớc ta việc sử dụng neo hạn chế.Trong đợt thực tập vừa mỏ than Lầm em thấy việc sử dụng neo hạn chế Vì em xem xét nghiên cứu khả chống neo cho đờng lò xuyên vỉa mỏ than Lầm Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 1.2.Giới thiệu mỏ hệ thống đờng lò xuyên vỉa mỏ Lầm Biên giới khai trờng mỏ than lầm theo QĐ năm 1996 Tổng Giám đốc Than Việt Nam - Phía đông : giáp mỏ Tu - Phía tây : giáp phờng Cao Thắng thành phố Hạ long - Phía nam : giáp đờng 18A - Phía bắc : giáp mỏ Bình Minh Thành Công Địa hình : Khu vùc má chđ u lµ vïng nói cao Độ cao bề mặt địa hình từ 60 -:- 250 mét Độ dốc địa hình từ ữ 45, cao dần phía Đông Vỉa có dạng nếp lồi, đỉnh nếp lồi khu bãi thải vỉa 14 Khí hậu: Khu vùc cã khÝ hËu nhiƯt ®íi giã mïa Mïa ma từ tháng đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Lợng ma trung bình hàng năm từ 180 ữ 200 mm Nhiệt độ trung bình hàng năm 25 ữ 27C thấp 10 ữ 11C Độ ẩm không khí từ 78 ữ 90% Giao thông: Khu mỏ thuộc phờng lầm - thành phố Hạ long - tỉnh Quảng Ninh, có hệ thống giao thông thuận lợi Than khai thác khu vực mỏ đợc vận tải đờng ô tô chuyên chở nhà sàng Nam Cầu trắng vận chuyển tỉnh nớc Mỏ than Lầm đợc mở vỉa cặp giếng nghiêng đặt mặt +28 Giếng nghiêng có Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ độ dốc 160 , đặt băng tải để vận tải than Giếng nghiêng phụ độ dốc 160 đặt trục tải để vận tải vật liệu, đất đá đào lò ngời Cả hai giếng đợc đào xuống mức -50 Mỏ Lầm có khu khai thác gồm 14 vỉa Hiện Công ty than Lầm khai thác tầng -50 ữ LV với sản lợngbình quân hàngnăm gần triệu tấn, sản lợng mỏ bao gồm lộ thiên hầm lò ( sản lợng lộ thiên 200 ữ 300 ngàn tấn/năm ), trữ lợng công nghiệp lại tầng -50 ữ LV 700 ngàn Hiện công ty than Lầm chuẩn bị thiết kế thi công dới mức 50 để đảm bảo đời sống cho công nhân viên chức nhu cầu than tiêu thụ nớc Sơ đồ hệ thống đờng lò đợc thể hình1.1 1.3 Điều kiện địa chất mỏ 1.3.1.Điều kiện địa chất công trình Địa tầng khu mỏ gồm trầm tích chứa than hệ Triat thống trên, bậc Nori phụ diệp thạch Hòn gai lớp đất phủ đệ tứ Trong giới hạn thăm chiều dày trung bình 335 ữ 400m bao gồm lớp cuội kết, sạn kết, sét kết vỉa than xen kẽ Cuội kết: Là cuội thạch anh có màu trắng đục, hạt Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ cuội có đờng kính ữ 20 cm , cuội kết có đặc tính giòn Sạn kết: Là đá chuyển tiếp từ cuội sang cát kết có màu trắng xám, thành phần giống cuội kết Cát kết: Thờng có màu xám sáng đến xám đen Cát kết phân bố khu vực, độ kiên số ữ 8, khối lợng riêng = 2,6 T/m3 Bột kết: Thờng có màu xám đen rắn chắc, nứt nẻ, chiều dày lớn Bột kết phân bố rộng rãi khu vực, độ kiên cố ữ 6, khối lợng riêng = 2,6 T/m3 Sét kết: Có màu xám đen, phân định không râ rµng SÐt kÕt Ýt phỉ biÕn, chóng thêng lµ lớp kẹp vỉa than xen kẽ với lớp bột kết sát vách trụ vỉa Sét kết tơng đối rắn nhng ngậm nớc mềm dẻo Độ kiên cố ữ 4, khối lợng riêng = 2,6 T/m3 Các đặc tính cụ thể đất đá đợc thể cụ thể bảng 1.1 1.3.2 Điều kiện địa chất thuỷ văn + Tầng nớc mặt Trong khu mỏ nớc mặt có mùa ma với lu lợng lớn, Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 10 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ ta thiết kế đào qua khu vực có mật độ khe nứt 2ữ khe nứt/ mét Nh vậy, ta chọn khoảng cách vòng neo b=1m, Từ xác định đợc khoảng cách neo vòng neo là: a= 1 = =1,2 s.b 1.0,825 (m) Để đảm bảo an toàn nh để trình lắp đặt neo đợc dễ dàng ta chọn a= m Tãm l¹i ta cã chiÕu chèng neo nh sau: (hình 3.3.) Chiều dài neo ln=1,8 m Mạng neo a x b =1 x m Sinh viªn : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 57 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 3.3.6 Tính toán chiều dày lớp bê tông phun 3.3.6.1.Đánh giá khả sập đổ hành neo Neo đợc sử dụng để chống giữ đờng lò thi công lớp trầm tích chứa than Do đặc điểm hình thành lớp nên đất đá bị phân phiến, phân lớp bị chia cắt hệ khe nứt nẻ Vì liên kết lớp đất đá lại với ( theo nguyên lý dầm hay nguyên lý treo) sụt lở, tách bóc tránh khỏi Theo Mostkov khoảng cách neo không nên vợt lần khoảng cách hệ khe nứt nguy hiểm để khối đá hai bên làm nhiệm vụ nâng đỡ, giữ khối đá Trong thực tế khoảng cách neo thờng thiết kế cố định, có thay đổi không nhiều, đá hàng neo dễ bị tách khỏi khối làm cho neo bị lộ không đảm bảo đợc chức treo gắn kết lớp lại với Theo Mostkov khối lợng đá hai neo bị sụp đợc tính theo công thức sau: q=0,17. a (T/m3) (3.7) Trong đó: - Trọng lợng thể tích đá =2,6 ,T/m3; a-Khoảng cách neo vòng neo, a=1 m; Thay số vào công thøc (3.7) ta cã: q=0,17.2,6.0,8=0,354 (t/m2) ViƯc dïng líi thÐp để bảo vệ chống lại tách bóc đá khỏi khối nguyên quanh đờng lò việc làm thụ động,vì khoảng cách neo tơng đối lớn, lới thép thờng không Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 58 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ áp sát vào bị lõm xuống Do đá mặt lộ hai neo không đợc che chắn, kích sát với lới Hiện tợng tách lớp, đá đè lên lới làm cho đờng lò bị yếu thờng xẩy đờng lò đào qua bột kết phân phiến phân lớp Vì sử dụng bê tông phun trờng hợp đem lại kết mong muốn 3.3.6.2.Chiều dày lớp bê tông phun Chiều dày lớp bê tông phun đợc xác định theo công thøc: δ=k.a q σ k m (m) (3.8) Trong ®ã: k- Cờng độ tính toán kéo đơn trục bê tông Với mác bê tông 200 k=72 T/m2 k- Hệ số phụ thuộc vào dạng gia cố đờng hầm đào Khi gia cố tổ hợp neo bê tông phun lấy k=0,35 m- Hệ số ®iỊu kiƯn lµm viƯc, m=0,75 [13] a- ChiỊu dµy tÝnh toán lớp phủ kín bê tông phun A=1 Thay số vào công thức(3.8) ta có: =0,35.1 0,354 = 0,028 m 72.0,75 Đối với đờng hầm có tuổi thọ vĩnh cửu chiều dầy lớp bê tông phun theo kiến nghị lấy tăng thêm 1,3ữ 1,4 lần Khi chiều rộng đờng lò 2ữ m chiều dày lớp bê tông phun kiến nghị giảm 1,1 lần Nh chiều dày lớp bê tông sau điều chỉnh : Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 59 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ =0,028.1,4=0,0396 m Để đảm bảo bền ta chọn chiều dày lớp bê tông phun : =5cm 3.3.7 Xác định số neo vòng neo Chu vi biên hầm đợc xác định theo công thức sau; p = r. (m) Trong đó: r Bán kính vòm lò, m r=2,165 m 160 0.π φ- Gãc ë t©m, φ=160 = 180 0 Thay số vào công thức ta có: 160 0.π p = 2,165 =6,04 m 180 VËy sè neo cần dùng là: p N= +1 a (neo/vòng) (3.9) đây: a- Khoảng cách neo vòng neo, a=1 (m) Thay số vào công thức (3.9) ta cã : N= 6,04 + =7,04 neo/vßng Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 60 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Trạm đ o biến dạng Neo BTCT 20, L =1800 4000 Bê tông phun dầy = 5cm ố ng gió 600 Hình 3.4 Sơ đồ bố trí neo đờng lò xuyên vỉa IV-2 møc -50 TØ lƯ :50 3.4.D©y chun thiÕt bị thi công 3.4.1 Máy khoan neo Máy khoan đợc chọn phải có đặc tính kỹ thuật phù hợp với điều kiện lý đất đá yêu cầu kỹ thuật thi công đờng lò nh: chiều sâu lỗ khoan, góc khoan, tốc độ khoan Số lợng máy khoan phụ tùng cần thiết cần phải đảm bảo đủ cho làm việc dự phòng theo qui định Bộ choòng khoan cần có đủ loại 1,2m; 1,5m 1,8m Có thể sử dụng máy khoan tay loại PR-30, PR-22,SIG để khoan neo Đặc tính kỹ thuật máy khoan PR-30D: Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 61 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ - Trọng lợng: 30 kg - Đờng kính khoan: 36-50mm - Chiều sâu khoan max: 4m - Tần số đập phót: 1700-1850 lÇn/phót - Chi phÝ khÝ nÐn: 2,8 m3/phút Tại gơng lò, thiết kế bố trí hai búa khoan làm việc đồng thời để khoan lỗ neo 3.4.2 Thiết bị xúc bốc - vận tải Các thiết bị xúc bốc - vận tải đợc chọn cho vận tải xúc dọn lò đất sau cậy om sử dụng máy xúc lật sau loại 1-5 Nga; goòng loại 1tấn sử dụng vận tải đờng lò +290-II, đờng lò lại dùng goòng tấn; tàu điện ắc qui CDXT-5, AM-8 bảng 3.3 Bảng 3.3.Đặc tính kỹ thuật máy xúc 1-5 TT Tên tiêu Đơn vị Trị số Phạm vi bốc xúc lò đào có tiết m2 ữ 16 diện Dung tích gầu xúc m3 0,32 Năng suất kü tht M3/phót 1,25 ChiỊu cao chÊt t¶i mm 1450 ữ 2250 Góc quay ngang độ 10 Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 phận 62 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ chuyển tải Kích thớc lớn cục đá mm 400 Công suất tiêu thụ điện KW 21,5 Cấp điện áp sử dụng V 660 Trọng lợng máy 9,8 3.4.3 Bình phun vữa neo Chọn bình phun vữa 30 lít làm thép dày chịu áp lực (4ữ 5at) có van điều khiển 50m ống cao su chịu áp lực 34 mm để dẫn vữa khí nÐn, 50 mÐt èng dÉn níc 34mm Ngoµi còng cần dụng cụ vật liệu nh: kìm, cờ lê số nêm gỗ để chốt đầu neo giữ cho neo không trợt khỏi lỗ neo vữa bê tông cha đông kết (tính cho neo nóc) 3.4.4 Máy phun bê tông Có thể sử dụng máy phun bê tông có mã hiệu ZP-5, ZP-VIII, HPJ, C320, BM-68 máy phun Aliva Thiết kế chọn máy phun ZP-VIII, máy bơm nớc(đặc tính kỹ thuật xem bảng 16, 17) Đây loại đợc sử dụng nhiều Trung Quốc nh nớc khác Máy gọn nhẹ, hoạt động theo kiểu liên tục, sử dụng dùng cỡ hạt cát vàng có kích thớc 3mm Trờng hợp khu vực thi công, nguồn nớc có áp lực 5at với máy phun, cần bố trí máy bơm nớc kèm để phục vụ công tác phun bê tông Máy bơm phải đảm bảo lu lợng 4m3/h áp suất 5,0 at Thiết kế chọn máy bơm loại BRK32 -50 Trung Quốc Bảng3.4.Đặc tính kỹ thuật máy phun bê tông ZP-VIII Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 63 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ TT Tính Đơn vị Số lợng m3/giờ Năng lợng phun Cỡ hạt to nhÊt Mm 19 §êng kÝnh èng dÉn vËt Mm 51 liệu áp suất công tác Mpa 0,14ữ 0,4 Tiêu hao khí nén m3/phút 5ữ Công st KW Träng lỵng Kg 420 KÝch thớc bên Mm 1200x640x1 080 Bảng3.5 Đặc tính kỹ thuật máy bơm BRK32 -50 TT Tính Đơn Vỵ m3/h Số lợng 7,2 Lu lợng áp suất bơm At Công suất KW 4,0 Khối lợng Kg 12 Cấp điện áp V 380/660 3.4.5 Cung cấp khí nén Các thiết bị sử dụng lợng khí nén dây chuyền công nghệ gồm: búa khoan khí nén, búa sửa biên lò, máy phun bê tông, bình phun vữa neo Thông thờng thiết bị không hoạt động đồng thời Tiêu thụ khí nén cho gơng lò thể bảng 3.6 Bảng 3.6.Các thiết bị tiêu thụ khí nén Số Thiết bị tiêu Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Đơn Số l- 64 Mã áp lực Lu lợng Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ TT thụ khí nén (m3/ph) ợng Máy khoan 02 t¸c (at) PR-30D 05 Bóa chÌn c¸i 01 MO-10 05 1,1 c¸i 01 ZP-VIII c¸i 02 - 02 Máy phun bê tông Bình phun vữaneo hiệu công vị 2,8x2 3.4.5.1 Chọn máy nén khí Căn vào áp lực công tác, lu lợng khí ép yêu cầu, ta chọn máy ép khí loại CRAM (hoặc loại có đặc tính tơng đơng) Đây thiết bị đợc sử dụng phổ biến Việt Nam có đặc tÝnh kü tht nh sau; - Lu lỵng: m3/phót - áp lực công tác: 7at - Công suất động cơ: 40kW - Khối lợng: 1200kg Để dẫn khí ép từ máy nén khí đến hộ tiêu thụ sử dụng ống thép tráng kẽm 45mm, dày 2mm ống cao su chịu áp đến 16at có đờng kính 32mm Chơng4.tính toán kinh tếkết cấu chốngneo bê tông cốt thép kết hợp với bê tông phun Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 65 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ 4.1 Khối lợng bê tông phun cần thiết cho mét lò V1 =1.C1.dbt Trong đó: C1 chu vi đờng hầm C1 = 2ht + π.R=2.1,095+3,14.2,165= 8,98 (m) ht – chiỊu cao têng R- b¸n kính vòm đào dbt -chiều dầy lớp bê tông dbt = 0,05 m ; Nhng thùc tÕ phun bª tông có lợng rơi định (khoảng 30%) Do lợng bê tông phun thực tế cho mét lò V2= V1( 1+ 0.3) = C1.dbt ( 1+ 0.3)=1.8,98.0,05.1,3 =0,58 (m3 ) 4.2.Chi phÝ cèt thÐp cho neo cã gê Mct= Ln.Nn mct ( kg) Trong ®ã Ln- chiỊu dµi neo Nn- sè neo mét lò mct- khối lợng mét dài cèt thÐp m ct = 2.46 kg/m Thay sè vµo ta cã Mct= 1,8.7 2,46 = 31 (kg) 4.3 Khèi lợng bê tông bơm vào lỗ khoan cắm neo cho mét lò Vbt = Ln.Nn .d2/ Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 66 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Trong đó: d- đờng kính lỗ khoan d= 0,040(m) Thay sè vµo ta cã: Vbt = 1,8.7.0,0402/4 3,14 = 0,015 (m3 ) 4.4 Khối lợng đệm neo 100x100 x5 Mb® = Nb®.mb® Trong ®ã Nb® - sè đệm mét lò N bđ = chiếc/m mbđ - khối lợng đệm mbđ = 0.65 kg/chiÕc Thay sè ta cã: Mb® = 0,65 = 4,55 (kg ) 4.5 Khối lợng đai ốc M18 M® = N ® m ® Trong ®ã: N® - số đai ốc mét lò Nđ = mđ - khối lợng đai ốc mđ = 0.07 kg/chiÕc M® = 7.0,07 = 0,49(kg) Chi phÝ vËt liƯu cho mät mÐt lß chèng b»ng neo bê tông cốt thép kết hợp với bê tông phun đợc tổng hợp bảng 4.1 Bảng 4.1: Bảng chi phÝ vËt liƯu cho mét mÐt lß chèng b»ng neo kết hợp bê tông phun Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 67 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Tên vật liệu TT Số l ợ ng Đ ơn vị 0,58 m3 Đ ơn giá VNĐ 900000 31 kg 6900 213900 Thành tiền 522000 Bê tông phun Cốt thép Bê tông bơm vào lỗ khoan neo 0,015 m 851900 12778,5 Bản đệm neo 4,55 kg 8250 37537,5 § èc 0,49 kg 5150 2523,5 Chi phÝkh¸c 0,50 % KÕt luËn Sau mét thời gian làm đồ án,với lỗ lực thânvà hớng dẫn tận tình thầy cô môn Xây dựng CTN Mỏ,đặc biệt thầy Nguyễn Phúc Nhân đến em hoàn thành đồ án với đề tài :Đánh giá khả chống neo cho đờng lò xuyên vỉa mỏ than Lầm Bản đồ án em gồm chơng Chơng1: Khái quát chung Chơng2: Kết cấu chống công trình ngầm băng neo Chơng3.Thiết kế neo phun vữa bê tông cho đờng lò xuyên vỉaIV-2 mức-50 Chơng4:.Tính toán kinh tế kết cấu chốngneo kết hợp bê tông phun Trong đồ án em cố gắng xem xét tìm hiểu để từ đa phơng án vị trí chống giữ neo cách hợp lý kinh tế có Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 68 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ thể điều kiện xây dựng nớc ta Do ®iỊu kiƯn vỊ thêi gian còng nh kiÕn thức hạn chế nên đồ án tránh khỏi thiếu sót nên em mong đợc đóng góp ý kiến từ thầy cô nh bạn đồng nghiệp Em xin trân thành cảm ơn Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 69 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Văn Đớc, nnk ,1991, Cơ sở xây dựng công trình ngầm mỏ ,tập 1, Đại học Mỏ- Địa chất [2] Nguyễn Văn Đớc,Võ Trọng Hùng,1997, Công nghệ xây dựng công trình ngầm mỏ , tập ,Nhà xuất Giao Thông Vận Tải [3] Phí Văn Lịch ,1976, áp lực đất đá chống giữ công trình ngầm , Đại học Mỏ- Địa chất [4] Nguyễn Quang Phích ,1990, Bài giảng học đá , Đại học Mỏ- Địa chất [5] Quy trình đào chống lò đá neo kết hợp bê tông phun khô mỏ than hầm lò ,2003,Tổng công ty than Việt Nam [6] Sổ tay tốm tắt cán kü thuËt má ,1974, Khoa häc kü thuËt [7] Stillborg- rockbolting Công ty Sông đà 10 Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 70 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng CTN & Mỏ Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 71 Líp : X©y ... vừa mỏ than Hà Lầm em thấy việc sử dụng neo hạn chế Vì em xem xét nghiên cứu khả chống neo cho đờng lò xuyên vỉa mỏ than Hà Lầm Sinh viên : Lê Văn Sáng dựng CTN& Mỏ K48 Lớp : Xây Đồ án tốt nghiệp... Xây dựng CTN & Mỏ 1.2.Giới thiệu mỏ hệ thống đờng lò xuyên vỉa mỏ Hà Lầm Biên giới khai trờng mỏ than Hà lầm theo QĐ năm 1996 Tổng Giám đốc Than Việt Nam - Phía đông : giáp mỏ Hà Tu - Phía tây... ngầm mỏ, đợc giúp đỡ sở thực tập công ty than Hà Lầm tập thể thầy giáo môn Xây Dựng Công Trình Ngầm & Mỏ, đặc biệt hớng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Phúc Nhân, hoàn thành đồ án: Đánh giá khả chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án chống neo mỏ HÀ LẦM, Đồ án chống neo mỏ HÀ LẦM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay