Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 ở tiểu học

76 109 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:58

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC **************** Nguyễn Thị Bích Ngà VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Ở TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: PPDH Tự nhiên Xã hội Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Nguyễn Thị Duyên HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa giáo dục Tiểu học thầy cô giáo tổ môn phương pháp dạy học TN & XH giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện cho em tìm hiểu khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo – ThS Nguyễn Thị Duyên, người tận tình hướng dẫn, bảo em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngà LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những kết số liệu khóa luận chưa cơng bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngà BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT PPDH : Phương pháp dạy học KTDH : Kĩ thuật dạy học TN & XH : Tự nhiên xã hội GV : Giáo viên HS : Học sinh TN : Thực nghiệm ĐC : Đối chứng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu 10 Kế hoạch nghiên cứu 10 Dự kiến cấu trúc đề tài 10 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận 11 1.1 Một số vấn đề KTDH 11 1.1.1 Khái niệm KTDH 11 1.1.2 Phân biệt KTDH, PPDH QĐDH 11 1.1.3 Một số đặc điểm riêng KTDH 13 1.1.4 Phân loại KTDH 14 1.1.5 KTDH tích cực 15 1.1.5.1 Khái niệm 15 1.1.5.2 Một số KTDH tích cực 15 1.1.5.2.1 Kĩ thuật KWL 15 1.1.5.2.2 Kĩ thuật Sơ đồ tư 29 1.2 Môn TN & XH lớp Tiểu học 22 1.2.1 Mục tiêu môn TN & XH lớp 22 1.2.2 Nội dung chương trình mơn TN & XH lớp 23 1.2.3 Đặc điểm chương trình mơn TN & XH lớp 24 Cơ sở thực tiễn 26 2.1 Hiểu biết giáo viên KTDH tích cực 26 2.2 Thực trạng sử dụng số KTDH tích cực dạy học mơn Tự nhiên Xã hội 27 2.3 Thực trang sử dụng số KTDH tích cực dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp 39 CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ KTDH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Ở TIỂU HỌC Nguyên tắc sử dụng số KTDH tích cực Tiểu học 34 1.1 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học 34 1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức 34 1.3 Nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực HS 35 Cách thức sử dụng số KTDH tích cực dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp Tiểu học 35 2.1 Kĩ thuật KWL 35 2.2 Kĩ thuật Sơ đồ tư 38 Thiết kế hoạt động vận dụng số KTDH tích cực dạy học môn TN & XH lớp Tiểu học 40 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM Mục đích thực nghiệm 60 Đối tượng phạm vi thực nghiệm 60 Nội dung thực nghiệm 60 3.1 Lựa chọn thực nghiệm 60 3.2 Công tác chuẩn bị 61 Cách tiến hành thực nghiệm 61 Kết thực nghiệm 61 Kết luận 63 KẾT LUẬN Kết luận chung 64 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 67 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Cùng với nước giới, Việt Nam sống năm đầu kỉ XXI, kỉ tri thức khoa học, văn minh siêu công nghiệp Nước ta nỗ lực xây dựng phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm nâng cao mức sống nhanh chóng khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu Do vậy, Đảng, Nhà nước tồn xã hội ln quan tâm, coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nhân tố định thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển vũ bão nay, hàm lượng trí tuệ khoa học kết tinh sản phẩm hàng hóa ngày tăng: tài trí tuệ, lực lĩnh lao động sáng tạo người, xuất cách ngẫu nhiên, tự phát, mà phải trải qua q trình đào luyện, cơng phu có hệ thống Vì vậy, giáo dục nhìn nhận yếu tố phi sản xuất mà yếu tố cấu thành sản xuất xã hội Thực tiễn cho thấy khơng có quốc gia muốn phát triển mà đầu tư cho giáo dục Công chạy đua phát triển kinh tế giới chạy đua khoa học công nghệ, chạy đua phát triển giáo dục đào tạo Nghị Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương khóa VIII nhấn mạnh: “Thực coi giáo dục, đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư cho phát triển” Điều 22, Luật Giáo dục nêu: “ Mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ có kĩ để học sinh tiếp tục học trung học sở” Để đạt mục tiêu việc đổi toàn diện nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt số KTDH tích cực vào giảng làm cho tiết dạy trở nên phong phú, sinh động phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh Môn TN & XH môn học bắt buộc trường Tiểu học Trong mơn học có tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Cũng mơn học khác, TN & XH đóng vai trò quan trọng to lớn việc hình thành phẩm chất, lực đạo đức người thực nhiệm vụ cụ thể hệ thống giáo dục giáo dục Tiểu học Chương trình mơn TN & XH đưa mục tiêu mơn học nhằm khơi dậy tích tích cực hoạt động học sinh Trên sở đòi hỏi hoạt động tổ chức, hướng dẫn giáo viên phải hướng tới hoạt động tự chiếm lĩnh, hình thành rèn luyện kĩ học sinh Học sinh phải hoạt động tự biểu lộ phát triển cách tối đa thông qua hoạt động học tập Mục tiêu đòi hỏi tổ chức cho học sinh học tập không sử dụng phương pháp dạy học hiệu mà phải vận dụng linh hoạt số kĩ thuật dạy học tích cực – yếu tố góp phần tạo nên chất lượng dạy học Trong thực tiễn giảng dạy Tiểu học nói chung mơn TN & XH nói riêng, số KTDH tích cực chưa vận dụng linh hoạt, hợp lí tiết dạy Vì vậy, chất lượng dạy học chưa nâng cao Một vấn đề đặt phải biết vận dụng cách hợp lí, linh hoạt KTDH vào mơn học, học Với lí trên, người giáo viên Tiểu học tương lai, với kiến thức lí luận trang bị nhà trường tiếp xúc thực tiễn qua kì kiến tập, thực tập sư phạm trường Tiểu học, tơi nhận thấy vai trò trách nhiệm người giáo viên việc truyền thụ tri thức Bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm cho thân việc góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học Tôi chọn đề tài nghiên cứu:”Vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học mơn TN & XH lớp Tiểu học” Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất cách thức sử dụng số KTDH tích cực mơn TN & XH lớp qua nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn TN & XH lớp 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Một số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn TN & XH - Phạm vi: Vận dụng số KTDH tích cực dạy học mơn TN & XH lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Một số vấn đề lí luận liên quan đến việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học TN & XH lớp Tiểu học - Khảo sát thực trạng việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn TN & XH lớp - Xây dựng cách thức sử dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học mơn TN & XH lớp - Thực nghiệm vận dụng số KTDH tích cực dạy học môn TN & XH lớp để kiểm tra tính khả thi Giả thuyết khoa học - Nếu vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực cách triệt để hợp lí dạy học môn TN & XH lớp góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn TN & XH Hoạt động 3: Soạn giáo án, quy trình lên lớp cách thức thực hoạt động Cách tiến hành thực nghiệm Lớp đối chứng: dạy học theo cách thông thường, không sử dụng kĩ thuật dạy học hoạt động nói màu sắc, hình dạng, kích thước hoạt động Lớp thực nghiệm: dạy học theo hoạt động thiết kế “Lá cây” (phụ lục 3) Kết thực nghiệm Sau tiến hành tiết dạy thực nghiệm, tiến hành kiểm tra đánh giá kết học tập lớp 3A6 (lớp thực nghiệm) lớp 3A4 (lớp đối chứng) để xác định mức độ hiệu việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp Đề kiểm tra (phụ lục 2) Kết thu sau: Tiêu Lớp chí ĐG Giỏi Khá Trung bình SL % SL % SL % Kiến TN 35 77.78% 17.7% 4.5% thức ĐC 12 25 17 35.42 19 39.58 Kĩ TN 32 71.1% 20% 8.9% ĐC 16.6% 13 27.1% 27 56.3% TN 32 71.1% 11 24.4% 4.5% ĐC 20 41.65% 20 41.65% 16.7 Thái độ Bảng 5: Kết điều tra chất lƣợng học sinh lớp thực nghiệm đối chứng 55 Nhìn vào bảng ta thấy:  Về kiến thức - Lớp thực nghiệm: Với việc sử dụng kĩ thuật dạy học Sơ đồ tư kết hợp với PPDH để giảng dạy phù hợp với khả học sinh nên hầu hết em nắm kiến thức Thông qua kiểm tra có tới 77.78% đạt loại giỏi, 17.75 đạt điểm có 4.5% có điểm trung bình - Lớp đối chứng: Sự hiểu biết học sinh đặc điểm hạn chế Khi làm kiểm tra đa số học sinh cho có màu xanh (câu hỏi 1), cho có cuống gân (câu 4) Điều chứng tỏ em không nắm kiến thức Kết kiểm tra cho thấy có 25% HS đạt điểm giỏi, 35.42% đạt điểm có đến 39.58% HS đạt điểm trung bình * Về kĩ - Lớp thực nghiệm: Có tới 71.1% HS phân loại cây, kĩ phận cây, kĩ phân biệt loại cây, có kĩ làm việc nhóm, kĩ trình bày hệ thống hóa kiến thức tốt; 20% số HS có khả phân loại cây, có kĩ làm việc nhóm, nhiên em em chưa tự tin việc thuyết trình 8.9 % lại em có khả phân loại cây, q trình làm việc nhóm em dựa dẫm vào bạn khác - Lớp đối chứng: Đa số HS lớp chưa có khả phân loại cây, kĩ hợp tác, thuyết trình (có tới 56.3%) có 16.6 % HS phân loại có kĩ hợp tác, kĩ thuyết trình * Về thái độ - Lớp thực nghiệm: Đa số em có thái độ tích cực, hăng say học tập: em chăm nghe giảng, tích cực tìm hiểu để tham gia xây dựng 56 HS có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cối thông qua việc khơng ngắt (71.1%), có 4.5% số HS chưa có thái độ tích cực học tập, q trình làm việc nhóm dựa dẫm vào bạn khác - Lớp đối chứng: Giảng dạy theo PP truyền thống không kết hợp sử dụng kĩ thuật Sơ đồ tư để kích thích tư học sinh dẫn đến học nhàm chán, học sinh khơng tích cực tìm hiểu bài, phụ thuộc vào giáo viên nhiều (41.65%), có số HS có thái độ tích cực học tập (16.7%) Như khẳng định việc sử dụng Sơ đồ tư dạy học môn TN & XH lớp có hiệu quả, phát huy tính tích cực HS Qua cho thấy cách thức vận dụng Sơ đồ tư dạy học mà tơi đưa hợp lí có hiệu Kết luận Qua thực tế quan sát, kiểm tra thấy học lớp thực nghiệm sôi nổi, học sinh hứng thú, say mê hoạt động, thể hiểu biết, sáng tạo mình, hào hứng học tập em có niềm tin vào lực thân Ngược lại, lớp đối chứng tích cực, sáng tạo học sinh chưa phát huy triệt để Điều cho thấy, việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học Tự nhiên Xã hội lớp góp phần nâng cao hiệu dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp nói riêng mơn học Tiểu học nói chung Như vậy, khẳng định tính đắn, thực tế đề tài nghiên cứu 57 KẾT LUẬN Kết luận chung Nghiên cứu đề tài “Vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp Tiểu học” chúng tơi nghiên cứu tìm hiểu rõ sở việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực Qua q trình nghiên cứu lí luận, thực trạng thực nghiệm cách thức sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp đạt kết sau: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sâu số vấn đề lí luận liên quan đến việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp Qua việc nghiên cứu sâu sắc số vấn đề lí luận, giáo viên nắm bắt đặc điểm học sinh Từ đó, giáo viên tổ chức hoạt động dạy học tốt vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào hoạt động dạy học cách hợp lí Thứ hai, qua q trình điều tra chúng tơi tìm hiểu thực trạng sử dụng KTDH tích cực Hiện giáo viên Tiểu học nhận thức việc cần thiết phải sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào môn học, học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên, bên cạnh số giáo viên chưa sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng tâm lí ngại chuẩn bị đồ dùng dạy học Các kĩ thuật dạy học tích cực đòi hỏi người giáo viên phải tốn thời gian chuẩn bị đồ dùng phải có kĩ q trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh giáo viên biết cách tổ chức theo cách thức sử dụng mà tơi đề xuất phát huy tính tích cực học tập sinh qua nâng cao chất lượng dạy học Thứ 3, qua đề tài nghiên cứu, đề xuất cách thức sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Để sử dụng có hiệu kĩ thuật dạy học tích cực giáo viên cần lưu ý 58 số vấn đề sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực Thực nghiệm sư phạm đáp ứng cách thức sử dụng cho thấy kết tốt, phát huy khả nhận thức học sinh tiểu học Điều chứng tỏ cách thức sử dụng giáo án mà đưa hợp lí, nhiệm vụ đề tài giải mục đích đề tài thực Kiến nghị Xuất phát từ kết thu qua trình nghiên cứu đề tài tơi có số kiến nghị sau: Đẩy mạnh công đổi dạy học Tiểu học, đặc biệt tăng cường vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng phát huy tính tích cực chủ động học sinh học tập Thường xuyên đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học, sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực phải phù hợp, lúc, chỗ, với nội dung học Học sinh chủ động thực hoạt động tìm tòi, khám phá phát tri thức, kĩ dựa vào vốn kinh nghiệm thân học sinh Giáo viên nên khuyến khích học sinh đóng góp ý kiến cá nhân, khuyến khích câu trả lời, cách làm thể sáng tạo học sinh Đồng thời tạo nên nhiều tình gợi mở để học sinh tìm cách giải Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm rèn kĩ hoạt động nhóm, tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả ngôn ngữ thân Giáo viên phải trau dồi kiến thúc, cập nhật thông tin giáo dục trẻ, bồi dưỡng nâng cao lực sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Giáo viên phải người gương mẫu, động, sáng tạo, nắm vững nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học Đồng thời giáo viên phải biết cách tổ chức hoạt động dạy học phong phú, sử dụng câu hỏi ngắn gọn gợi mở để khai thác vốn kinh nghiệm học sinh Trên kết luận kiến nghị chúng tơi rút qua q trình điều tra, thực nghiệm 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam - Nghị hội nghị lần thứ II BCHTW khóa VIII Luật giáo dục - Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 1998 Hồng Hòa Bình - Giáo dục kĩ sống môn học tiểu học, Nxb giáo dục Việt Nam Nguyễn Thượng Giao, Phương pháp dạy học môn Tự nhiên Xã hội, NXB giáo dục 1998 Đặng Vũ Hoạt - Phó Đức Hòa Giáo dục tiểu học Nxb Giáo dục Hà Nội 1997 Dự án Việt Bỉ - Dạy học tích cực - Một số PPDH KTDH Nxb Đại học Sư phạm http://www.google.com Tony Buzan (2002), Lập BĐTD, Nxb Lao động - Xã hội 60 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên giáo viên: Trường Tiểu học Đống Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Xin thầy cô cho biết ý kiến vấn đề sau: Đánh dấu X vào phương án thầy cô lựa chọn Câu 1: Theo thầy KTDH tích cực gì?  Kĩ thuật dạy học tích cực kĩ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt việc phát huy tham gia tích cực HS vào q trình dạy học, kích thích tư duy, sáng tạo cộng tác làm việc HS  KTDH tích cực động tác, cách thức hành động giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển q trình dạy học  KTDH tích cực biện pháp, cách thức hành động giáo viên học sinh tình huống/ hoạt động nhằm thực giải nhiệm vụ/ nội dung cụ thể.Câu 2: Các thầy (cô) cho biết mức độ sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực q trình dạy học mơn TN & XH? STT Các KTDH KWL Bể cá Động não Kipling Khăn trải bàn Sơ đồ tư Thường Thỉnh xuyên thoảng Hạn chế Chưa Câu 3: Trong dạy học TN & XH lớp 3, theo thầy (cơ) có cần thiết phải sử KTDH tích cực khơng?  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết Câu 4: Trong dạy học TN & XH lớp 3, thầy (cô) cho biết mức độ sử dụng KTDH tích cực?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hạn chế  Không PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA Họ tên: Lớp: Em khoanh tròn vào trước ý kiến em chọn Câu 1: Lá có màu gì? A Màu đỏ B Màu vàng C Màu xanh lục D Cả phương án Câu 2: Chọn phương án A Lá có nhiều hình dạng độ lớn khác B Lá có hình bầu dục C Lá có nhỏ D Lá to Câu 3: Lá gồm phận? A B C Câu 4: Đâu phận cây? A Cuống lá, gân B Cuống lá, cành C Cuống lá, gân lá, phiến D Phiến lá, cành, Câu 5: Trên phiến có? A Cuống B Gân C Cành PHỤ LỤC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Bài 45: Lá I Mục tiêu Sau học xong này, HS biết: - Mô tả đa dạng màu sắc, hình dạng độ lớn - Nêu đặc điểm chung cấu tạo - Phân loại sưu tầm - Yêu xanh có ý thức bảo vệ xanh II Đồ dùng dạy học - SGK - Lá - Phiếu học tập - Sơ đồ tư III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ - Hãy nêu chức rễ cây? - Rễ có chức hút nước muối khống hòa tan đất để ni Ngồi ra, rễ giúp bám chặt vào đất để khơng bị đổ - Em nêu lợi ích số loại - Một số loại rễ sử dụng làm thức rễ cây? Ví dụ ăn: sắn, khoai, - Một số dùng làm thuốc: tam thất, nhân sâm,… - Ngoài ra, rễ dùng làm dường: củ cải đường,… - GV nhận xét - HS lắng nghe Bài 2.1 Hoạt động 1: Vẽ sơ đồ tư  Mục tiêu: - Biết mô tả đa dạng màu sắc, hình dạng độ lớn - Nêu đặc điểm chung cấu tạo - Bước 1: GV chia lớp theo nhóm - HS làm việc theo nhóm đưa chủ đề: Lá - Bước 2: Hướng dẫn HS vẽ + Các em vẽ chủ đề trung tâm, sau - HS lắng nghe vẽ xung quanh nhánh có liên quan tới chủ đề + Từ nhánh cấp vẽ tiếp nhánh cấp 2, cấp - Bước 3: HS tiến hành thảo luận - HS làm việc theo nhóm nhóm vẽ vào giấy + HS quan sát tranh vật thật để - HS quan sát tranh vật thật biết được:  Lá có màu gì? + Lá thường có màu xanh lục, số có màu đỏ màu vàng  Lá có hình dạng kích thước + Lá có độ lớn hình dạng khác nào?  Nêu tên phận cây? + Lá thường có phận: cuống + HS thảo luận, thống nội dung lá, phiến lá, gân - HS thảo luận cần vẽ + HS vẽ - HS vẽ theo nhóm - Bước 4: Dán sơ đồ tư lên bảng - Cả lớp quan sát sơ đồ nhóm + Sau vẽ xong dán lên bảng để khác nhóm khác quan sát - Bước 5: Thảo luận lớp + GV gọi đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày cách vẽ sơ đồ nhóm + Cho nhóm khác nhận xét, bổ - Các nhóm nhận xét, bổ sung sung - Bước 6: Hoàn thiện Sơ đồ tư + Sau thảo luận GV cho - HS hồn thiện Sơ đồ tư nhóm vẽ thiếu nội dung hoàn thiện lại Sơ đồ tư cho hoàn chỉnh - GV cho HS tổng kết lại màu sắc, - Lá thường có màu xanh lục, hình dáng, kích thước, cấu tạo số có màu đỏ màu vàng Lá có nhiều hình dạng độ lớn khác Mỗi thường có cuống phiến lá; phiến có gân - GV kết luận: Lá thường có màu - HS lắng nghe xanh lục, số có màu đỏ màu vàng Lá có nhiều hình dạng độ lớn khác Mỗi thường có cuống phiến lá; phiến có gân 2.2 Hoạt động 2: Làm việc với vật thật  Mục tiêu: Phân loại phân loại  Cách tiến hành - GV chia lớp theo nhóm - HS chia nhóm - Yêu cầu học sinh quan sát vật thật - HS quan sát chuẩn bị điền thông tin thảo luận vào phiếu học tập - GV phát phiếu học tập cho học - HS nhận phiếu học tập sinh - HS tiến hành thảo luận - HS tiến hành thảo luận - Trình bày kết thảo luận - HS trình bày kết thảo luận - Các nhóm nhận xét, bổ sung - Các nhóm nhận xét, bổ sung - GV kết luận 2.3 Hoạt động 3: Trò chơi  Mục tiêu: Giúp học sinh có thêm kiến thức  Cách tiến hành - Tên trò chơi: Đố vui - Cách chơi: Chia lớp thành đội A - HS lắng nghe B Đội trả lời nhiều câu đố vừa nhanh vừa xác đội giành chiến thắng - Tiến hành chơi: GV đưa câu đố hai đội giơ tay trả lời nhanh + Câu 1: Cây màu tím - Cây tía tơ Nồi cà bung bắc Cho vào hành Vị thịt đậm đà + Câu Cây màu tím, màu xanh - Cây mía Thân đời có đốt, xanh đầu Ngọn trồng lại lên mau Ăn thời nhã bã lành trước sau + Câu Cây thẳng màu xanh - Cây ngơ Chỉ có lá, chả có cành vui Có hai thằng bé mà thơi Gặp gió động đậy vui, kì + Câu - Hành Trên đầu tóc xanh rì Giữa chân trắng, chân đầu râu + Câu - Cây sen Cây to Hoa đẹp, thơm tho khắp vùng Suốt đời thích sống bùn Cuộc đời nhàn nhã, ung dung hồ Củng cố, dặn dò - Hơm học gi? - Lá - Lá có hình dạng, màu sắc, kích - HS trả lời thước nào? - Về nhà làm tập IV Tƣ liệu Phiếu học tập Hình dạng Tên Màu sắc Lá kim Lá nhỏ Lá dài Bầu dục ... 1.1 Một số vấn đề kĩ thuật dạy học 1.2 Môn TN & XH lớp Tiểu học Cơ sở thực tiễn Chƣơng 2: Vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Tự niên Xã hội lớp Tiểu học Nguyên tắc vận dụng số KTDH... CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ KTDH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MƠN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Ở TIỂU HỌC Nguyên tắc sử dụng số KTDH tích cực Tiểu học 34 1.1 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học 34 1.2 Nguyên... nghiên cứu - Một số vấn đề lí luận liên quan đến việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học TN & XH lớp Tiểu học - Khảo sát thực trạng việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học mơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 ở tiểu học, Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay