Dạy học môn khoa học lớp 4 theo lý thuyết kiến tạo

64 49 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:55

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ HẰNG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP THEO LÝ THUYẾT KIẾN TẠO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn: T.S Phạm Quang Tiệp HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô tổ môn Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện để em thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo–Th.s Nguyễn Thị Hương thầy giáo T.s Phạm Quang Tiệp, người tận tình hướng dẫn bảo em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo trường Tiểu học Cổ Loa - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc trường Tiểu học Phạm Cơng Bình - huyện n Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hằng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Qua q trình nghiên cứu tìm hiểu nội dung liên quan đến đề tài, tơi có sử dụng tài liệu số nhà nghiên cứu tác giả khác Tuy nhiên việc sử dụng tài liệu mang tính tham khảo Những kết số liệu khóa luận chưa cơng bố hình thức Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hằng DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HSTH : Học sinh Tiểu học HS : Học sinh LTKT : Lý thuyết kiến tạo PPDH : Phương pháp dạy học PTKT : Phương tiện kĩ thuật TN&XH : Tự nhiên Xã hội MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP THEO LÝ THUYẾT KIẾN TẠO 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1.Đổi phương pháp dạy học nước ta 1.1.2 Lý thuyết dạy học kiến tạo 1.1.3 Đặc điểm môn Khoa học lớp 12 1.1.4 Đặc điểm tư học sinh Tiểu học 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Thực trạng dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo 19 Chương ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH DẠY HỌC MƠN KHOA HỌC LỚP THEO LÍ THUYẾT KIẾN TẠO 30 2.1 Nguyên tắc dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo 30 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 30 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo chất lý thuyết kiến tạo 30 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức học sinh 31 2.2 Vai trò học sinh giáo viên dạy học kiến tạo 2.3 Quy trình dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo 34 2.4 Một số ví dụ 40 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trong công đổi xây dựng đất nước phát triển theo xu hội nhập, trước hết giáo dục quốc gia phải có giao lưu sâu rộng với giáo dục nước ngồi Vì vậy, song song với việc kế thừa truyền thống giáo dục tốt đẹp từ ngàn xưa để lại, việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa giáo dục nhân loại để có phương pháp giáo dục mới, xu hướng phát triển tất yếu giáo dục Việt Nam Từ xa xưa, tư tưởng giáo dục nước ta mang giá trị ngang tầm với giáo dục đại giới, thể qua câu thành ngữ, tục ngữ:“Học biết mười / Đi ngày đàng, học sàng khôn/ Học thầy không tày học bạn”… Tuy nhiên, khơng phải mà ta cho việc cần giữ nguyên, tiếp nối tư tưởng giáo dục truyền thống cũ đủ, muốn giáo dục đạt hiệu giáo dục phải khơng ngừng cải cách, đổi giáo dục hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục Trong thời gian qua, nước ta thực nhiều cải cách giáo dục, hiệu không mong đợi.Thiết nghĩ giáo dục nước nhà cần có thay đổi cách triệt để Điều khẳng định Nghị Đại hội X Đảng Cộng sản Việt nam định hướng phát triển Giáo dục đào tạo năm 2006 - 2010: “Đổi tư giáo dục cách quán, từ mục tiêu, chương trình nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống tổ chức, chế quản lý để tạo chuyển biến toàn diện giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục khu vực giới, khắc phục cách đổi chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng Phấn đấu xây dựng giáo dục đại, dân, dân dân, đảm bảo cơng hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước…” Đổi phương pháp giáo dục có trọng tâm đổi phương pháp dạy học Tuy nhiên, hoạt động đổi phương pháp có nhiều hạn chế, giáo viên lúng túng tiếp cận phương pháp Giáo viên cho dù có tiếp cận với PPDH chất lượng việc áp dụng phương pháp thấp chưa đạt hiệu mong đợi Vậy sử dụng PPDH để phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo học sinh? Đối với HSTH, việc học sinh chủ động sáng tạo công việc học tập thực phương pháp học vô cần thiết Các em tự tìm hiểu khám phá giới xung quanh mà không bị áp đặt tri thức hay lý thuyết giúp hoạt động học tập đạt hiệu cao Một phương pháp cần đưa vào chương trình học cho học sinh PPDH theo lý thuyết kiến tạo Lý thuyết kiến tạo đời vào kỉ 18 hình hành phát triển cuối kỉ 20 Dạy học theo lý thuyết kiến tạo, người học tích cực, chủ động kiến tạo tri thức thân qua kinh nghiệm vốn có tương tác với môi trường học tập Dạy học kiến tạo không giúp người học nắm kiến thức kĩ năng, kĩ xảo cần có mà quan trọng thúc đẩy khả tư duy, sáng tạo người học qua trải nghiệm thực tế giúp người học hồn thiện tri thức Mơn Khoa học Tiểu học mơn học tích hợp kiến thức TN&XH thơng qua việc học sinh tìm hiểu mơi trường xung quanh, chương trình mơn Khoa học đòi hỏi cao tích cực tham gia vào hoạt động học tập để tìm kiếm tri thức học sinh Dạy học môn Khoa học, giáo viên không đơn cung cấp cho học sinh kiến thức TN& XH cách thụ động lý thuyết, mà cần phải tạo cho học sinh niềm tin tri thức cách để em tự tìm chân lý, từ em ứng dụng vào thực tế sống Vì dạy học kiến tạo PPDH hoàn toàn phù hợp với chương trình mơn Khoa học cấp Tiểu học Nhất khối lớp 4, khối lớp mà môn Khoa học dần tách biệt khỏi hệ thống môn học TN&XH lớp trở thành môn học độc lập Việc áp dụng thuyết kiến tạo vào Khoa học lớp làm cho học sinh có thói quen học tập mới, tích cực khám phá mơn học nắm bắt tri thức chủ động, sáng tạo, có hiệu Trên lý làm sở để lựa chọn đề tài nghiên cứu với tiêu đề: “Dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo” Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Việc vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học môn Khoa học lớp - Khách thể nghiên cứu: Q trình dạy học mơn Khoa học lớp theo thuyết kiến tạo Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn địa bàn: Tiến hành điều tra, khảo sát trường Tiểu học: Trường Tiểu học Phạm Cơng Bình - xã Đồng Văn - huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc Trường Tiểu học Cổ Loa - xã Cổ Loa - Huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - thị trấn Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh phúc Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng sở lý luận thực tiễn cho đề tài dạy học môn Khoa học lớp theo thuyết kiến tạo Đề xuất quy trình dạy học mơn Khoa học lớp theo thuyết kiến tạo Giả thuyết khoa học Thiết kế quy trình dạy học mơn Khoa học lớp theo thuyết kiến tạo Từ nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học trường Tiểu học, đáp ứng đổi phương pháp dạy học Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích tổng hợp nguồn tài liệu để xây dựng sở lý luận việc ứng dụng LTKT môn Khoa học lớp Phương pháp điều tra: Thiết kế phiếu, xin ý kiến giáo viên thực trạng dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo Phương pháp trò chuyện: Trao đổi trực tiếp với giáo viên giảng dạy quản lý thực trạng dạy hoc môn Khoa học lớp Cấu trúc Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo nội dung khóa luận gồm: Chương 1.Cơ sở lý luận, thực tiễn Chương Đề xuất quy trình dạỵ học mơn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo Bƣớc 3: Vận dụng: Hoạt động 1: GV cho HS chơi trò - HS lắng nghe tình chơi, giải tình huống: giáo GV giới thiệu tình huống: An bị ốm, mẹ An anh trai siêu thị mua đồ cho An tẩm bổ, tới siêu thị, mẹ nói với anh trai An: “Hôm trước vừa học Khoa học ăn uống bị bệnh, giúp mẹ chọn đồ ăn tẩm bổ cho em An không?” Nếu anh trai An, em chọn đồ gì? - GV đặt hình ảnh, mơ hình - HS chia làm đội chơi, bắt đầu loại quả, nước uống, hoa quả, chơi có hiệu lệnh GV, thức ăn chất dinh dưỡng dán lên nhóm có phút,các bạn lớp bảng, đội chơi siêu không tham gia chơi cổ vũ thị mua chọn thức ăn có lợi - Nhóm mua nhiều đồ ăn cho người ốm, mang trở nhóm nhất, nhóm giành chiến thắng mình, người lần lên lấy mua đồ, nhóm mua nhiều đồ đồ đạt yêu cầu giành chiến thắng - GV tổng kết trò chơi, tìm đội chiến thắng, trao thưởng 44 Hoạt động 2: Thực hành pha dung dịch ô- rê- dôn nấu cháo muối - GV giới thiệu: “Các em biết chế - HS lắng nghe độ ăn uống cho người bệnh, trường hợp mà có người bệnh bị tiêu chảy, chăm sóc người bệnh nào?” “Các em thử chăm sóc người bệnh cách nấu cháo muối pha dung dịch ô- rê- dôn nhé”: - GV chia nhóm cho HS thực hành - HS thực hành pha dung dịch ô- rênấu cháo pha dung dịch dôn - GV kiểm tra đồ dùng nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo - HS nhìn vào hình mơ tả lại bước bước hình nấu cháo muối, hòa dung dịch ơ- + GV hỏi: “Em nấu cháo muối rê- dôn nào?” +”Nhìn vào hình, theo em,dungdịch ơ- rê- dơn pha nào?” - GV cho nhóm thực hành theo - HS thực hành nấu cháo muối hòa dõi q trình thực hành dung dịch ô- rê- dôn nhóm - GV yêu cầu nhóm lên đóng lại - Đại diện nhóm lên trước lớp đóng kịch sách thực hành pha lại kịch thực hành pha dung dung dịch, nấu cháo muối dịch ô - rê -dôn, nấu cháo muối - Cho HS nhận xét tình cách - Các nhóm khác theo dõi q trình thực hành nhóm bạn thực hành nêu nhận xét 45 Củng cố, nhận xét: - Gv nhận xét tiết học Dặn dò sau học: BÀI 25: NƢỚC BỊ Ô NHIỄM I Mục tiêu: Sau học ,HS biết : - Phân biệt nước nước đục cách quan sát thí nghiệm - Giải thích nước sơng,hồ thường đục khơng - Nêu đặc điểm nước II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 52 ,53 SGK - Phiếu thảo luận nhóm - Dặn HS chuẩn bị theo nhóm : +Một chai nước hồ ,ao ,một chai nước giếng nước máy +Hai chai không +Hai phễu lọc nước , để lọc nước III Hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: GV hỏi : “ Theo em nước có vai trò động vật thực vật? Cho ví dụ?” “ Trong sống hàng ngày, em dùng nước vào nhũng việc gì?” GV nhận xét câu trả lời HS Bài mới: - Giới thiệu bài: GV hỏi: “ Nước cần thiết đời sống 46 HS trả lời Các bạn khác nhận xét bổ sung câu trả lời - HS trả lời: “ Nước sinh hoạt chúng ta, dùng nước để sinh hoạt có cần đảm bảo điều khơng?” - Gv nói: “Vậy làm để biết đâu nước sạch, nước ô nhiễm, vào ngày hôm nay.” phải đảm bảo nước sạch.” - HS lắng nghe - Tiến hành học theo bước kiến tạo: Bƣớc 1: Bộc lộ hiểu biết có - GV nêu câu hỏi: “ Trong sống hàng ngày em, em thấy có loại nước xuất đâu? Hãy kể tên xếp chúng thành loại nước nước bẩn?Tại em lại cho nước bẩn?” - Gv yêu cầu lớp thảo luận nhóm - HS thảo luận theo nhóm viết người viết kết thảo luận vào kết vào phiếu thảo luận: phiếu thảo luận “ Trong sống hang ngày em bắt gặp nhiều loại nước, nước song, ao hồ, nước mưa, nước uống, nước đun sôi,…” Nước Nước bẩn Nước đun sôi, Nước ao, hồ, nước uống,… nước cống,… - HS : “Nước ao, hồ có mùi tanh, có màu đục nên nước bẩn, nước cống có vật bẩn sinh sống, có mùi thối nên nước bẩn.” - GV u cầu nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận thảo luận - GV tổng hợp ý kiến nhóm lên bảng Bƣớc 2: Chính xác hóa kiến thức - GV cho HS làm việc theo nhóm, tiến hành làm thí nghiệm hình SGK 47 Thí nghiệm: ( Dùng phễu có lót bơng để lọc chai nước Một chai chứa nước ao, chai chứa nước mưa nước máy) - GV kiểm tra đồ dùng dụng cụ nhóm hướng dẫn nhóm làm thí nghiệm - GV hỏi: “ Sau lọc quan sát miếng bông, nhận xét miếng dùng để lọc chai nước bẩn hơn? Tại sao? - Các nhóm kiểm tra đồ dùng thí nghiệm - Các nhóm trả lời: “ Miếng bơng dùng để lọc chai nước ao bẩn hơn” - Sau HS làm thí nghiệm xong, GV yêu cầu HS quan sát nước ao hồ kính hiển vi, - GV hỏi: “ Các em thấy gì?” Điền kết vào bảng sau - Gv yêu cầu HS trở nhóm học tập hồn thành vào bảng sau: Tiêu Nước bị ô Nước chuẩn nhiễm đánh giá màu Có màu chất bẩn mùi Có mùi Khơng thối mùi Nước có chưa vsv Có nhiều Khơng vsv gây chứa vsv hại chất hòa tan khác - Hs tiến hành quan sát kính hiển vi, có - HS trả lời: “ Trong giọt nước ao hồ có vi sinh vật.” - HS làm việc theo nhóm để hồn thành bảng - Các nhóm trình bày bảng thảo luận lên bảng, nhóm khác bổ sung cho để hoàn thiện bảng - HS tổng kết kiến thức theo sơ đồ vào - GV yêu cầu nhóm dán kết thảo luận lên bảng, GV tổng kết kết cho Hs hoàn thành bảng - Từ kết bảng lớp, GV cho HS tự tổng kết kiến thức theo sơ đồ: 48 Nước bị ô nhiễm Nước có màu, có chất bẩn,… Nước có mùi Nước có chứa VSV - GV gọi số HS trình bày kết sơ đồ Bƣớc 3: Vận dụng - HS trình bày sơ đồ, bạn khác nhận xét bổ sung - GV tổ chức cho HS hoạt động trải nghiệm: Đi tham quan xung quanh trường học, tới nơi có nước nước bẩn, HS xem xét nguyên nhân gây ô nhiễm nước nêu số biện pháp bảo vệ nguồn nước - HS tiến hành hoạt động trải nghiêm theo hướng dẫn GV Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV yêu cầu HS nhà viết hùng biện nước: “ Nếu em nước, em nói mình.” 49 KẾT LUẬN Kết luận Qua trình nghiên cứu đề tài: “Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào việc dạy học mơn Khoa học lớp 4”, tơi có số kết luận sau: Theo mục đích nhiệm vụ đặt đề tài, thực việc sau đây: Tìm hiểu đặc điểm cách mạng học tập diễn giới xu hướng nghiên cứu, định hướng đổi PPDH Xây dựng sở lý luận phương pháp dạy học kiến tạo, làm rõ chất dạy học kiến tạo Nghiên cứu nội dung chương trình mơn Khoa học đặc điểm mơn học góp phần đưa việc dạy học kiến tạo vào tiết học môn Khoa học Nghiên cứu thực trạng dạy học môn Khoa học việc áp dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy để tù có biện pháp điều chỉnh thích hợp cho việc dạy học theo LTKT Đề xuất tiến trình dạy học biện pháp sư phạm để tổ chức trình dạy học Khoa học theo phương pháp dạy học kiến tạo Đề xuất cách thức thiết kế giáo án theo lý thuyết kiến tạo Dựa vào đó, chúng tơi thiết kế giáo án minh họa cho tiết dạy cụ thể Do thời gian nghiên cứu lực thân hạn chế nên đề tài nghiên cứu tơi nhiều thiếu sót Tơi mong góp ý thầy cô bạn để đề tài nghiên cứu hồn chỉnh Kiến nghị Đẩy mạnh cơng đổi dạy học Tiểu học, đặc biệt tăng cường vận dụng PPDH truyền thống theo hương phát huy tính tích cực học sinh kết hợp với đổi phương pháp Đồng hành với việc áp dụng lý thuyết kiến tạo vào trình dạy học 50 Đội ngũ giáo viên cần phải nâng cao trình độ chun mơn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường sử dụng phương tiện cơng nghệ q trình dạy học, thiết kế giáo án bám sát chuẩn kiến thức, kĩ học, môn học, thay đổi tư dạy học Cần tạo điều kiện có nhiều môi trường học tập để học sinh trực tiếp phát huy lực, sáng tạo kinh nghiệm vốn có học sinh vào việc kiến tạo tri thức cho thân 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD&ĐT, Sách giáo khoa môn Khoa học lớp 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT, Sách giáo viên môn Khoa học lớp 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình SGK lớp 10 THPT mơn Hóa học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Cao Thị Hà (2005), “Một số yêu cầu việc tổ chức dạy học Toán trường THPT theo quan điểm kiến tạo”, Tạp chí Giáo dục, (114), tr.26-28 27 Cao Thị Hà (2006), “Quy trình tổ chức dạy học tốn trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo”, Tạp chí Giáo dục, (147), tr.18, 23-24 Doolittle P (1999) Constructivism and Online Education, Vigrinia Polytechnic Institute & Stage University, Vigrinia Đỗ Tiến Đạt, Vũ Văn Đức (2005), “Vận dụng lí thuyết kiến tạo dạy học Tốn Tiểu học”, Tạp chí Giáo dục, (111) Đào Thị Việt Anh (2006), “Ứng dụng CNTT giảng dạy Hóa học theo phương pháp kiến tạo”, Tạp chí Giáo dục, (141) Hoàng Phê (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách khoa 10 Lê Trọng Tín (2007), “Những phương pháp dạy học tích cực”, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT chu kì III, trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ chí Minh 11 Lê Thanh Hùng, “Phương pháp dạy học kiến tạo vận dụng dạy học phần Hiđrocacbon Hóa học 11 nâng cao Trung học phổ thông”, Thành phố Hồ Chí Minh (2009) 12 Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2005), Cẩm nang thực hành giảng dạy, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, người dịch: Nguyễn Trọng Tấn 13 Lê Thị Lan Anh, “Xây dựng quy trình dạy học phát theo thuyết kiến tạo Tiểu học”, Hà Nội 52 14 Lương Việt Thái (2004), “Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học lan truyền âm chương trình Vật lí lớp 7”, Tạp chí Giáo dục, (93), tr.2223 15 Nguyễn Hữu Châu (2005), “Dạy học kiến tạo, vai trò người học quan điểm kiến tạo dạy học”, Tạp chí Dạy Học ngày nay, (5), tr.820 16 Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà (2003), “Dạy học toán trường phổ thơng theo quan điểm kiến tạo”, Tạp chí Giáo dục, (60), tr.28-29 17 Nguyễn Hữu Châu (1996), “Dạy học toán theo lối kiến tạo”, Nghiên cứu Giáo dục, (2), tr.20-21 18 Nguyễn Thị Hương (2012), “Quan điểm “dạy dựa nghiên cứu việc học” lí thuyết kiến tạo”, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VII - năm 2012 tr.581- 588, Trường ĐHSP Hà Nội 19 Nguyễn Thị Hương, “Từ lý thuyết kiến tạo đến mơ hình trải nghiệm khả ứng dụng dạy học Giáo dục học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 291 (2012) 20 Nguyễn Quang Lạc (2007), “ Vận dụng lý thuyết kiến tạo đổi phương pháp dạy học Vật lí”, Tạp chí Giáo dục 21 Nguyễn Hữu Châu (2005), “ Dạy học kiến tạo, vai trò người học quan điểm kiến tạo dạy học”, Tạp chí Dạy Học ngày nay, (5), tr.8-20 22 [ ] 23 Nguyễn Huỳnh Minh, “ Bước đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải Toán Đại số tổ hợp THPT”, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Hương, “ Từ lý thuyết kiến tạo đến mơ hình dạy học trải nghiệm khả ứng dụng dạy học môn Giáo dục học”, Tạp chí Giáo dục, (291) 53 25 Nguyễn Thị Nguyên, “Vận dụng Lý thuyết kiến tạo dạy học thể người môn Khoa học lớp 5”, Hà Nội, (2011) 26 Nhiều tác giả, Luật Giáo dục, Nxb Lao Động 27 Phó Đức Hòa - Lê Thị Lan Anh (2013), “Dạy học phát Tiểu học góc nhìn lí thuyết kiến tạo”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 97 28 Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hường (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 29 Phí Thị Thùy Vân, “Vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học số chủ đề dạy học Toán THCS”., Hà Nội 30 Trần Thị Tuyết Oanh, “Đánh giá đo lường kết học tập”, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 31 Trịnh Văn Biều (2004), “Lí luận dạy học Hóa học”, Trường ĐHSP Thành phố Hồ chí Minh, Hồ chí Minh.(Trang 6) 32 Trần Văn Đạt, “Lý thuyết học tập tạo dựng (Constructivist Learning Theory) tiến trình thực phương pháp dạy học diễn đàn (Forum Teaching)” 33 Tóm tắt luận án "Nghiên cứu tổ chức trình dạy học số nội dung vật lí mơn Khoa học Tiểu học mơn Vật lí Trung học sở sở vận dụng tư tưởng lí thuyết kiến tạo" NCS Lương Việt Thái (2006), Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 6850/ QĐ – BGD&ĐT, 34 Võ Văn Duyên Em (2007), “Dạy học kiến tạo – tương tác vận dụng dạy học phần phi kim hóa học lớp 10 THPT ban nâng cao”, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 35 http://newtheorysthn3.blogspot.com/ 36 http://www1.agu.edu.vn/dspace/bitstream/123456789/859/1/trang+61++66+TVDat.Forumteaching12.pdf 54 http://www.hed.edu.vn/TrangChu/LuanAnTienSi/TomTatNhungDiemMoi/30 1251029/ 37 55 PHỤ LỤC Phiếu điều tra thực trạng dạy học môn Khoa học lớp Câu 1:Thầy cô cho nhận xét tầm quan trọng môn Khoa học lớp 4ở Tiểu học: Mức 1: Môn khoa học quan trọng Mức 2: Môn Khoa học quan trọng Mức 3: Môn khoa học khơng quan trọng Câu 2: Thầy có nhận xét việc áp dụng phƣơng pháp mang tính tích cực vào việc dạy học mơn Khoa học Mức 1: Rất cần thiết Mức 2: cần đổi phương pháp, áp dụng cách phù hơp, cần thiết Mức 3: Không cần thiết Câu 3: Thầy có đảm bảo đủ thời gian 35 phút cho tiết dạy môn Khoa học? Mức 1: Thường xuyên Mức 2: Hiếm Mức 3:Chưa Phiếu điều tra thực trạng dạy học môn Khoa học lớp 4theo lý thuyết kiến tạo Câu 1: Theo thầy cô, dạy học theo thuyết kiến tạo là? a, Dạy học dựa kiến thức có người học để xây dựng kiến thức mới, phù hợp mục tiêu nội dung học b, Giáo viên đóng vai trò người nghiên cứu kiến thức mới, truyền đạt lại hco học sinh, học sinh người lĩnh hội c, Học sinh tự xây dựng tìm kiến thức Câu 2: phƣơng pháp thầy cô hay sử dụng dạy học môn Khoa học lớp 4: Thường xuyên Hỏi đáp Quan sát Hợp tác Trò chơi Thuyết trình Nêu vấn đề Đàm thoại Động não Thỉnh thoảng Hiếm Chưa Câu 3: Theo thầy cô, dạy học kiến tạo đƣợc tổ chức theo quy trình nào? a, B1: giáo viên giới thiệu kiến thức B2: học sinh liên hệ hiểu biết có vào việc khẳng định ghi nhớ kiến thức B3: Học sinh vận dụng kiến thức b, B1: Học sinh bộc lộ hiểu biết có B2: Học sinh kết nối xây dựng kiến thức B3: Học sinh vận dụng Câu 4: Thầy cô vận dụng phƣơng pháp kiến tạo mức độ nào? a, Thỉnh thoảng b, Thường xuyên c, Chưa ... tài dạy học môn Khoa học lớp theo thuyết kiến tạo Đề xuất quy trình dạy học mơn Khoa học lớp theo thuyết kiến tạo Giả thuyết khoa học Thiết kế quy trình dạy học mơn Khoa học lớp theo thuyết kiến. .. học mơn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP THEO LÝ THUYẾT KIẾN TẠO 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đổi phương pháp dạy học. .. sáng tạo cho học sinh trình kiến tạo tri thức.Vì vậy, dạy học theo lý thuyết kiến tạo vô cần thiết hợp lý 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1.Thực trạng dạy học môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học môn khoa học lớp 4 theo lý thuyết kiến tạo, Dạy học môn khoa học lớp 4 theo lý thuyết kiến tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay