82011522 de kiem tra lan 2 test de 1

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:13

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định nào?a.Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vayb.Theo pháp luật về xây dựngc.Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay và các quy định của pháp luật về xây dựngd.Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quanViệc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?a.Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc giab.Tiêu chuẩn bắt buộc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuậtc.Tiêu chuẩn tự nguyện do người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép áp dụngd.Tất cả các quy định tại a, b và c ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN: 45 PHÚT DƯƠNG ĐÌNH DŨNG Họ tên: – Lớp: Bảng trả lời: A B C D A B C D A B C D A B C D 11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 45 16 26 46 17 27 37 18 28 38 19 29 39 10 20 30 40 1 Trên đồ thị biểu diễn quan hệ tài nguyên tiến trình, mối quan hệ hình thành P1  R2 cho ta ý nghĩa gì? a P1 muốn nhận tài nguyên R2 b P1 trả tài nguyên R2 c P1 giữ tài nguyên R2 d P1 có quan hệ P2 Khi hệ thống tắt nghẽn (deadlock) thì: a tiến trình trạng thái deadlock chờ b tiến trình ngồi trạng thái deadlock xử lý c tất thiết bị, phần cứng dừng hoạt động d tất tiến trình dừng lại Vấn đề biểu diễn tài nguyên người ta định nghĩa tài nguyên dạng: a thực thể b thực thể nhiều thực thể c nhiều thực thể d không xác định Trong bốn điều kiện gây tắc nghẽn hệ thống, cần điều kiện để gây tắc nghẽn: a b c d Trong điều kiện xảy deadlock có chu trình xác định phương pháp: a vector b vòng lặp c đồ thị có hướng d đồ thị vơ hướng Có đồ thị sau P1  R1, R1  P2, R1  P3, P3  R2, R2  P1, R2  P4 Đồ thị bị deadlock khơng? a Khơng, giải phóng R1, R2 P3 P4 kết thúc sớm b Khơng, khơng có chu trình đồ thị c Có, đồ thị có chu trình d Có thể, đồ thị có chu trình chờ điều kiện lại RAG chứa (hay nhiều) chu trình, tài nguyên có thực thể Ta khẳng định a khơng có deadlock b trì hỗn vơ hạn định c xem xét mối quan hệ tài nguyên d chắn có deadlock Vấn đề tắt nghẽn Windows XP xử lý nào? a cho tắt nghẽn xảy ra, có xử lý tắt nghẽn tốt – ĐỀ b dùng nghi thức chuyên xử lý tắc nghẽn c bỏ qua tắt nghẽn, có quản lý tài nguyên tốt d kết hợp nghi thức Dựa vào đâu để thực việc ngăn chặn tắt nghẽn: a tình hình tài b tình hình tài nguyên c điều kiện hệ thống d điều kiện xảy tắc nghẽn 10 Ngăn chặn tắt nghẽn với điều kiện “chiếm giữ yêu cầu thêm tài nguyên” hai giải pháp cấp phát gặp vấn đề sau đây? a vi phạm tính tồn vẹn liệu b vấn đề phức tạp c không đủ tài nguyên! d điều phối tài nguyên khó khăn 11 Cho hệ thống sau: Proc P1 P2 P3 P4 Allocation A B C 2 0 1 A 4 Max B 4 C 5 Biết ban đầu A=6 , B=7 , C=4 Hỏi có tiến trình cấp phát? a b c 12 Cho hệ thống sau: Proc P1 P2 P3 P4 Allocation A B C 2 0 1 A 4 Max B 4 d C 5 Biết ban đầu A=6 , B=7 , C=4 Cho biết chuỗi tiến trình cấp phát được? a P1  P3 b P2  P4 c P1  P4 d P2  P1 13 Kích thước cuả khối thông tin thiết bị nhập xuất theo khối là: a khoảng bit đến bits b khoảng từ Mbyte đến GByte c khoảng 128 bits đến 1024 bits d khoảng từ 128 bytes đến 1024 bytes 14 Việc gửi nhận thông tin dựa chuỗi bits, khơng có xác định địa thực thao tác seek được, loại thiết bị gì? a nhập xuất ngẫu nhiên b nhập xuất đơn vị bits c nhập xuất d nhập xuất định hướng 15 Khi sử dụng chế DMA CPU gửi cho điều khiển thiết bị nhập xuất thông số nào? a địa đĩa khối b địa nhớ nơi định vị khối c số lượng byte liệu để chuyển d tất thơng số (a, b, c) 16 Mỗi track có số sector định, thường dung lượng số: a 128 byte b 256 KB c 512 byte d 1024 byte 17 Trên đĩa có nhiều bề mặt đĩa (driver), điều khiển thiết kế để việc tìm kiếm nhanh? a có đệm lớn để lưu trữ tạm b tìm kiếm hai hay nhiều driver – ĐỀ c có thuật tốn tìm nhanh liệu d có hai điều khiển tìm kiếm song song 18 Trong tham số đĩa, thời gian để di chuyển đầu đọc để định vị track/cylinder, phụ thuộc vào tốc độ/cách di chuyển đầu đọc a Disk I/O time c Seek time b Rotational delay (latency) d Transfer time 19 Một chương trình chạy, phát sinh tập hợp địa Tập hợp gọi là: a không gian nhớ b không gian địa c không gian ảo d khơng gian chia sẻ 20 Trong mơ hình link-loader, việc tính tốn để chuyển địa tương đối địa tuyệt đối nhớ vật lý thực thời điểm a biên dịch b chạy chương trình c nạp d ánh xạ nhớ 21 Trong mơ hình link-loader, tính chất khơng bảo vệ ảnh hưởng đến tiến trình khác? a xâm phạm vùng nhớ tiến trình b làm hao tốn nhớ hệ thống c khơng giải phóng nhớ cho tiến trình khác d khơng dời chổ tiến trình đến vùng khác 22 Để xác định địa phát sinh tiến trình có hợp lệ hay khơng, trước xác định địa tuyệt đối nhớ, trình quản lý nhớ phải làm gì? a tìm vị trí trống vùng nhớ b kiểm tra với ghi base c kiểm tra với ghi bound d kiểm tra với địa cuối nhớ 23 Nhược điểm lớn kỹ thuật base & bound là: a nhớ phân mảnh ngoại vi b nhớ tải c nhớ phân mảnh nội vi d không đủ nhớ cấp phát 24 Vì nhớ bị phân mảnh ngoại vi kỹ thuật base & bound? a việc dời chỗ tiến trình b nhớ khơng đủ lớn c tiến trình ra/vào để lại khe hở d tất a, b, c sai 25 Trong hệ thống bị phân mảnh ngoại vi, tổng nhớ trống lớn, tiến trình nạp vào bị báo thiếu nhớ, điều đâu? a vùng nhớ thiếu địa b vùng nhớ khơng có ghi base c khơng có ghi bound d vùng nhớ không liên tục 26 Những đặc điểm sau kỹ thuật phân đoạn: a chia không gian địa thành đoạn b địa biểu diễn tính theo chiều dài nhớ phân đoạn c phân đoạn kỹ thuật độc lập với d tất ý a, b, c sai 27 Khi nói đến kỹ thuật phân đoạn, người ta khơng thể không nhắc đến “bảng phân đoạn”, bảng phân đoạn có cấu trúc nào? a địa phân đoạn b ghi cho biết đầu phân đoạn c chiều dài phân đoạn d ghi ghi giới hạn 28 Cho bảng phân đoạn (seg, base, limit) với nội dung sau {; ; } Cho địa logic , tính địa vật lý a 501 b 320 c khơng thể tính thiếu kiện d địa khơng hợp lệ 29 Cài đặt bảng phân đoạn vấn đề yếu kỹ thuật phân đoạn Bảng phân đoạn thường tổ chức lưu trữ nào? – ĐỀ a ghi nhớ c ghi đĩa b ghi nhớ d nhớ đĩa 30 Trong kỹ thuật phân đoạn, người ta bảo vệ cho phân đoạn Để ngăn chặn thao tác truy xuất bất hợp lệ đến phân đoạn, người ta tổ chức phân đoạn nào? a dùng chế phần cứng b dùng chế phần mềm c dùng cách gán thuộc tính phân quyền phân đoạn d dùng bit bảo vệ gán với phần tử bảng phân đoạn 31 Mỗi tiến trình có bảng phân đoạn riêng, hai tiến trình khác truy xuất đến phân đoạn chia sẻ phần tử bảng phân đoạn hai tiến trình hoạt động nào? a chế chủ - khách b đến vị trí vật lý c chia sẻ địa ghi cho d tất sai 32 Khi dùng kỹ thuật phân trang nhớ vật lý không gian địa chia thành đơn vị có kích thước là: a page frame page b segment offset c block frame page d segment page 33 Cách tổ chức bảng trang nhớ có đặc điểm a đòi hỏi hai lần truy xuất nhớ b làm tốn nhiều nhớ cho việc tổ chức c đòi hỏi chế quản lý đặc biệt d bảng tranh ln tình trạng truy xuất 34 Để tránh việc truy xuất nhớ lần, người ta dùng đến kỹ thuật nhớ kết hợp cho phép tìm kiếm song song tốc độ cao, nhớ kết hợp lưu trữ ghi gì? a số hiệu trang số hiệu khung b địa trang địa khung c ghi base limit khung d tất sai 35 Để thực giải pháp nạp phần người ta dùng đến kỹ thuật Overlay, kỹ thuật overlay đòi hỏi: a hệ điều hành cung cấp b MMU có sẵn chế overlay c người lập trình xây dựng d tất ý (a, b, c) sai 36 Cho chuỗi truy xuất trang nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, áp dụng thuật tốn FIFO khung trang sinh lỗi, áp dụng khung trang sinh 10 lỗi Ban đầu nhớ có trang trống Hỏi số lỗi xảy bao nhiêu? a b c 11 d 12 37 Cho chuỗi truy xuất trang nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 5, áp dụng thuật toán tối ưu khung trang ban đầu trống Hỏi số lỗi xảy bao nhiêu? a b c 10 d 13 38 Một máy tính chạy Linux, theo mặc định nhớ ảo tổ chức vùng đĩa nào? a đĩa cứng b đĩa C: c đĩa cài hệ điều hành d phân vùng ẩn 39 Một máy tính 32 bit địa chỉ, sử dụng bảng trang nhị cấp Địa ảo phân bổ sau: bit dành cho bảng trang cấp 1, 11 bit dành cho bảng trang cấp 2, cho offset Hỏi kích thước trang hệ thống bao nhiêu? a 2KB b 4KB c 6KB d 8KB 40 Giả sử nhớ phân thành vùng có kích thước A1: 400K, A2: 500K, A3: 150K, A4: 600K, cho biết tiến trình có kích thước P1: 350K, P2: 570K, P3: 110K, P4: 230K Phương pháp cấp phát đoạn theo worst fit, hỏi tiến trình khơng đủ nhớ? a P1 b P2 c P3 d P4 HẾT -4 – ĐỀ ... xuất trang nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, áp dụng thuật toán FIFO khung trang sinh lỗi, áp dụng khung trang sinh 10 lỗi Ban đầu nhớ có trang trống Hỏi số lỗi xảy bao nhiêu? a b c 11 ... a b c 11 d 12 37 Cho chuỗi truy xuất trang nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 5, áp dụng thuật toán tối ưu khung trang ban đầu trống Hỏi số lỗi xảy bao nhiêu? a b c 10 d 13 38 Một máy... d ghi ghi giới hạn 28 Cho bảng phân đoạn (seg, base, limit) với nội dung sau {; ; } Cho địa logic , tính địa vật lý a 5 01 b 320 c khơng thể tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 82011522 de kiem tra lan 2 test de 1, 82011522 de kiem tra lan 2 test de 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay