Tìm hiểu chủ ngữ của các câu văn xuôi nghệ thuật trong chương trình SGK Tiếng việt ở Tiểu học

45 20 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:13

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐINH THU HIỀN TÌM HIỂU CHỦ NGỮ CỦA CÁC CÂU VĂN XI NGHỆ THUẬT TRONG CHƢƠNG TRÌNH SGK TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, trƣớc hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Phan Thị Thạch – ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian tiến hành Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học nhiệt tình giảng dạy, cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Ban giám hiệu nhà trƣờng tạo điều kiện tốt cho đƣợc học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Đinh Thu Hiền LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận kết nghiên cứu cá nhân tôi, dƣới hƣớng dẫn cô giáo Phan Thị Thạch chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo quy định việc nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Đinh Thu Hiền ` DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT BN : Bổ ngữ CN (C) : Chủ ngữ DT : Danh từ ĐN : Định ngữ ĐT : Động từ GDTH : Giáo dục tiểu học HSTH : Học sinh tiểu học THCS : Trung học sở Nxb : Nhà xuất SGK : Sách giáo khoa TRN : Trạng ngữ TT : Tính từ VD : Ví dụ VN(V) : Vị ngữ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tƣợng nghiên cứu 4 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Cơ sở ngôn ngữ học 1.1.1 Chủ ngữ 1.1.2 Câu tiếng Việt 11 1.2 Cơ sở tâm lí học, giáo dục học 17 1.2.1 Cơ sở tâm lí học 17 1.2.2 Cơ sở giáo dục học 19 1.3 Tiểu kết chƣơng 20 CHƢƠNG 21 TÌM HIỂU CHỦ NGỮ CỦA CÁC CÂU VĂN XI NGHỆ THUẬT TRONG CHƢƠNG TRÌNH SGK TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 21 2.1 Khái quát kết khảo sát, thống kê văn câu văn 21 2.1.1 Tỉ lệ kiểu câu đơn văn văn xuôi nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt lớp 4,5 21 2.2 Kết thống kê phân loại CN câu văn xuôi nghệ thuật SGK 24 2.2.1 Tiêu chí phân loại CN 24 2.2.2 Kết thống kê phân loại CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt lớp 4,5 24 2.3 Nhận xét việc dùng CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt lớp 4, 28 2.3.1 Khái quát việc sử dụng câu có CN văn văn xi nghệ thuật 28 2.3.2 Về việc dùng CN kiểu câu đƣợc phân loại theo đặc điểm cấu tạo ngữ pháp 29 2.3.3 Cơ cấu từ loại CN 32 2.3.4 Về đặc điểm cấu tạo CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc ngữ liệu thống kê 33 2.3.5 Về vị trí vai trò CN câu văn xi nghệ thuật thuộc ngữ liệu thống kê 35 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiếng Việt có đặc tính thứ tiếng đẹp Nó phong phú mặt từ vựng cách diễn đạt Ngƣời ta thƣờng nói: Phong ba bão táp không ngữ pháp Việt Nam Quả nhƣ Dù ngƣời nƣớc hay ngƣời Việt Nam, sử dụng nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt gặp khơng khó khăn Trong Thành phần câu Tiếng Việt, Tiến sĩ Đinh Văn Đức có nói: “Đây vấn đề thú vị phức tạp, phức tạp đến mức gai góc Điều không làm anh chị em sinh viên hoang mang mà trái lại làm tăng thêm hiểu biết cách suy nghĩ đa dạng cho ngƣời.” Ngày nay, việc nghiên cứu câu đƣợc mở rộng ba bình diện kết học, nghĩa học dụng học nên nội dung nghiên cứu ngữ pháp ngày đa dạng, phong phú Tìm hiểu chủ ngữ theo tinh thần Ngữ pháp học đại cần thiết việc làm đáp ứng yêu cầu cấp thiết ngành Ngồi ý nghĩa khoa học, đề tài khóa luận mang ý nghĩa thực tiễn cao Khi thực nghiên cứu đề tài này, chúng tơi có hội củng cố kiến thức cho chủ ngữ câu, đồng thời làm giàu cho kiến thức đặc thù chủ ngữ loại văn nghệ thuật ngôn từ Không thế, thực khảo sát đối tƣợng văn nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt tiểu học, tác giả khóa luận nắm vững nội dung chƣơng trình dạy học mơn Tiếng Việt bậc học này, từ phân biệt đƣợc kiến thức ngữ pháp thực quan trọng học sinh tiểu học (HSTH) Điều khơng giúp tơi hồn thành nhiệm vụ đợt thực tập sƣ phạm sinh viên (SV) cuối khóa đào tạo trƣờng đại học sƣ phạm mà giúp tơi có kiến thức ngữ pháp, có phƣơng pháp để dạy tốt Tiếng Việt trƣờng tiểu học tƣơng lai Từ việc nhận thức ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn vấn đề, mạnh dạn chọn đề tài: Tìm hiểu chủ ngữ câu văn xi nghệ thuật chương trình SGK Tiếng Việt tiểu học Lịch sử vấn đề Nghiên cứu ngữ pháp câu không quan tâm đến chủ ngữ (CN) Vấn đề có sức thu hút nhà ngữ pháp học, tác giả SGK số SV khoa Giáo dục Tiểu học Có thể tổng thuật tình hình nghiên cứu CN từ nguồn tài liệu sau: 2.1 Các giáo trình ngữ pháp tiếng Việt Hầu hết nhà ngữ pháp tiếng Việt, công trình nghiên cứu dành cơng sức tìm hiểu CN Chúng tơi tóm tắt kết nghiên cứu họ vấn đề thông qua số tài liệu sau: - Ngữ pháp tiếng Việt, Diệp Quang Ban, Nxb Giáo dục, 2000 - Ngữ pháp tiếng Việt, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nxb Từ điển Bách Khoa, 2001 - Ngữ pháp tiếng Việt, Hoàng Văn Thung - Lê A, Nxb Giáo dục, 2004 - Thành phần câu Tiếng Việt, Nguyễn Minh Thuyết, Nxb Giáo dục, 2004 Tác giả cơng trình nghiên cứu tìm hiểu chủ ngữ nội dung sau: khái niệm, đặc điểm cấu tạo, vị trí câu cách nhận diện Hầu hết nhà khoa học thống xác định CN hai thành phần nòng cốt câu Đây thành phần có vai trò nêu đối tƣợng thơng báo câu Thành phần thƣờng đứng trƣớc VN câu thƣờng danh từ (DT) cụm DT đảm nhiệm Một số nhà khoa học góp phần làm phong phú cách nhìn nhận CN Chẳng hạn nhƣ Thành phần câu Tiếng Việt, Nguyễn Minh Thuyết, 2004, tác giả có đƣa vài trƣờng hợp động từ (ĐT), cụm ĐT, tính từ (TT), cụm TT hay số từ đảm nhiệm chức làm CN VD: Đi cồng kềnh anh họa sĩ Đi có chào mời chị văn công (Phạm Tiến Duật) Về vị trí CN, Nguyễn Kim Thản, Diệp Quang Ban cho CN thƣờng đứng trƣớc vị ngữ (VN) Tuy có trƣờng hợp CN đứng sau VN mà câu có nghĩa Các nhà phong cách học cho việc đƣa VN lên trƣớc CN thƣờng gắn với mục đích tu từ ngƣời sử dụng câu 2.2 Trong SGK Tiếng Việt tiểu học, SGK Ngữ Văn THCS 2.2.1 Các SGK Tiếng Việt tiểu học Nội dung dạy học CN đƣợc đƣa vào phân môn Luyện từ câu SGK Tiếng Việt tiểu học Ở lớp 2, học sinh đƣợc làm quen với kiểu câu: Ai gì? Ai nào? thơng qua số tập thực hành Sang đến lớp 4, học sinh thức đƣợc tìm hiểu thành phần câu Để hình thành kiến thức cho học sinh, tác giả SGK đƣa VD để học sinh phát nhận dạng kiểu câu đó, sau xác định CN, từ loại đảm nhiệm CN Ở phần luyện tập, tập đƣợc đƣa từ dễ đến khó, VD: tập nhận dạng kiểu câu, tập yêu cầu học sinh xác định thành phần CN câu, cuối tập nâng cao, vận dụng sáng tạo đặt câu, viết đoạn văn có chứa kiểu câu vừa học 2.2.2 Các SGK Ngữ Văn THCS Trong chƣơng trình Ngữ Văn THCS, việc dạy CN đƣợc thực lớp (tập 2) Các thành phần câu Đến lớp 7, học sinh vận dụng kiến thức học để học Rút gọn câu Dùng cụm C-V để mở rộng câu Ở bậc học này, học sinh khơng tìm hiểu khái niệm đơn giản CN mà tìm hiểu đặc điểm cấu tạo thành phần câu Các học lí thuyết đƣợc xen kẽ với tập thực hành 2.3 Các khóa luận sinh viên khoa GDTH Trong vài năm gần đây, số sinh viên khoa GDTH nghiên cứu đề tài có liên quan đến CN câu Chẳng hạn: - Khảo sát lỗi câu HSTH, Phạm Thị Bình, K27A GDTH - Dạy học Luyện từ câu lớp 4,5 (kiểu hình thành khái niệm kiểu câu thành phần câu), Lê Thị Nguyên, K30B - GDTH - Tìm hiểu khả xác định từ loại học sinh lớp 4, Nguyễn Thị Phƣơng, K30 - GDTH Nhƣ tên khóa luận, đối tƣợng nghiên cứu tác giả nêu CN Thông qua việc tổng thuật tài liệu nêu, thấy nghiên cứu CN khơng phải vấn đề đƣợc nhiều nhà ngữ pháp học, tác giả SGK số sinh viên khoa GDTH đề cập đến Tuy việc “Tìm hiểu CN câu văn xuôi nghệ thuật chƣơng trình SGK Tiếng Việt tiểu học” chƣa trùng lặp với cơng trình nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Trong khóa luận này, đối tƣợng nghiên cứu chúng tơi Tìm hiểu CN câu văn xuôi nghệ thuật chƣơng trình SGK Tiếng Việt tiểu học Mục đích nghiên cứu Thực đề tài nghiên cứu, hƣớng đến mục đích sau: 4.1 Củng cố kiến thức CN, đồng thời làm giàu cho thân kiến thức đặc thù CN loại văn nghệ thuật ngôn từ 4.2 Những kết nghiên cứu CN tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho bạn sinh viên khoa GDTH giáo viên tiểu học - ngƣời quan tâm tìm hiểu thành phần câu tiếng Việt VD17 Thi hài Giang Văn Minh đƣợc đƣa nƣớc (Trí dũng song toàn, Tiếng Việt 5, tập 2) b Tỉ lệ CN đại từ đảm nhiệm 391/1638 chiếm khoảng 23,87% VD19 Chú vào bếp, cởi đống rấm sƣởi (Chú đất nung, Tiếng Việt 4, tập 1) VD20 Tôi gặp nhiều ngƣời ngoại quốc đến thăm quan công trƣờng (Một chuyên gia máy xúc, Tiếng Việt 5, tập 1) VD21 Đó ngƣời hậu, hiền hòa, mang tính nhân sâu sắc (Trống đồng Đông Sơn, Tiếng Việt 4, tập 2) c Tỉ lệ CN ĐT, cụm ĐT đảm nhiệm 33/1638 chiếm khoảng 2,02% VD22 Nhƣng mong muốn hạnh phúc giúp nàng tìm cách làm quen với chúa sơn lâm (Thuần phục sư tử, Tiếng Việt 5, tập 2) VD23 Thấy em khôi ngô nhà họ Bạch nhận làm nuôi cho ăn học (Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi, Tiếng Việt 4, tập 1) VD24 Tính đến năm thứ mƣời (Một chuyên gia máy xúc, Tiếng Việt 5, tập 1) d Tỉ lệ CN TT, cụm TT đảm nhiệm 19/1638 chiếm khoảng 1,16% VD25 Trung thực đức tính quý ngƣời (Những hạt thóc giống, Tiếng Việt 4, tập 1) VD26 Nổi bật hình ảnh hoa văn cánh đồng hình ảnh ngƣời hòa với thiên nhiên (Trống đồng Đông Sơn, Tiếng Việt 4, tập 2) 2.2.2.2 Kết thống kê phân loại CN dựa vào đặc điểm cấu tạo thành phần câu Phân loại CN dựa vào đặc điểm cấu tạo thành phần câu chủ yếu vào việc xác định thành phần đƣợc cấu tạo từ, cụm từ 25 đẳng lập, cụm từ phụ cụm C - V Dựa vào tiêu chí phân loại đó, chúng tơi thu đƣợc kết sau: a Tỉ lệ CN đƣợc cấu tạo từ 1019/1638 chiếm 62,2% VD27 Y Hoa đƣợc coi ngƣời buôn sau chém nhát dao (Bn Chư Lênh đón giáo, Tiếng Việt 5, tập 2) VD28 Đó buổi sáng đầu xuân (Một chuyên gia máy xúc, Tiếng Việt 5, tập 1) VD29 Yêu tinh thò đầu vào, lè lƣỡi nhƣ núc nác, trợn mắt xanh lè (Bốn anh tài, Tiếng Việt 4, tập 2) b Tỉ lệ CN đƣợc cấu tạo cụm từ phụ 582/1638 chiếm khoảng 35,53 % VD30 Những xe thóc đầy ắp đâu phải thu đƣợc từ thóc giống ta! (Những hạt thóc giống, Tiếng Việt 4, tập 1) VD31 Tinh thần thƣợng võ cha ông đƣợc nung đúc lƣu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc (Đất Cà Mau, Tiếng Việt 5, tập 1) c Tỉ lệ CN đƣợc cấu tạo cụm từ đẳng lập 29/1638 chiếm 1,77% VD32 Tàu đu đủ, sắn héo lại mở năm cánh vàng tƣơi (Quang cảnh làng mạc ngày mùa, Tiếng Việt 5, tập 1) VD33 Một hôm đƣờng học về, Hùng, Quý, Nam trao đổi với xem đời quý (Cái quý nhất, Tiếng Việt 5, tập 1) VD34 Đền đài, miếu mạo, cung điện họ lúp xúp dƣới chân (Kì diệu rừng xanh, Tiếng Việt 5, tập 1) d Tỉ lệ CN đƣợc cấu tạo cụm C - V 8/1638 chiếm khoảng 0,49% VD35 Chỉ có em bé /nằm nôi cƣời tƣơi (Con gái, Tiếng Việt 5, tập 2) 26 VD36 Trăng sáng mùa thu/ vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hƣơng thắm thiết em (Trung thu độc lập, Tiếng Việt 4, tập 1) VD37 Con gà sống/ ƣớt lƣớt thƣớt tìm chỗ trú (Mưa rào, Tiếng Việt 5, tập 1) Kết thống kê phân loại CN dựa vào từ loại cấu tạo thành phần câu đƣợc tổng hợp bảng Bảng STT Từ loại cấu tạo CN Số Tổng số từ đảm nhiệm Tỉ lệ lƣợng chức làm CN % DT, cụm DT làm CN 1195 1638 72,95 Đại từ làm CN 391 1638 23,87 ĐT, cụm ĐT làm CN 33 1638 2,02 TT, cụm TT làm CN 19 1638 1,16 Dựa theo đặc điểm cấu tạo CN tổng hợp thành bảng 3: Bảng STT Đặc điểm cấu tạo CN đƣợc cấu tạo từ CN đƣợc cấu tạo cụm từ phụ CN đƣợc cấu tạo cụm từ đẳng lập CN đƣợc cấu tạo cụm C-V 27 Số Tổng số từ đảm Tỉ lệ lƣợng nhiệm làm CN % 1019 1638 62,21 582 1638 35,53 29 1638 1,77 1638 0,49 2.3 Nhận xét việc dùng CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt lớp 4, Thông qua việc khảo sát việc dùng CN 70 văn văn xuôi nghệ thuật, bƣớc đầu rút số nhận xét 2.3.1 Khái quát việc sử dụng câu có CN văn văn xi nghệ thuật Trong tổng số 1196 câu thống kê từ 70 văn đoạn trích văn văn xuôi nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt tiểu học, chúng tơi thấy có 21 câu rút gọn 28 câu đặc biệt Hai biến thể cú pháp câu đơn chiếm khoảng 4,1% Nhƣ tỉ lệ câu văn đạt chuẩn mực ngữ pháp với đầy đủ hai thành phần CN, VN 95,9% Việc lựa chọn câu văn xuôi nghệ thuật đạt chuẩn mực ngữ pháp SGK Tiếng Việt tiểu học nhƣ vừa đảm bảo tính khoa học, vừa có ý nghĩa giáo dục nhận thức, giáo dục tình cảm, giáo dục thẩm mĩ; lại vừa có tác dụng giáo dục cho HSTH rèn luyện để phát triển ngôn ngữ đạt hiệu chắn HSTH độ tuổi đến 11 tuổi Ở độ tuổi này, tƣ chủ yếu em mang tính cụ thể Vì để giúp học sinh nói ngữ pháp tiếng Việt, tác giả SGK Tiếng Việt xây dựng chƣơng trình thơng qua hoạt động hƣớng dẫn HS tập đọc, tả, làm văn Các hoạt động đƣa HS tham gia vào hai trình hoạt động giao tiếp ngơn ngữ Đó q trình lĩnh hội văn tạo lập văn Thông qua hoạt động thuộc hai q trình đó, HS nhận thức để làm giàu tri thức tự nhiên xã hội, làm giàu vốn từ làm giàu khn hình cấu tạo câu Các câu văn có đủ CN VN phù hợp với lực tƣ duy, lực ngôn ngữ HSTH Việc lựa chọn tỉ lệ 4,1% biến thể câu đơn góp phần giúp HSTH đa dạng kiểu câu đơn nhận thức, qua giúp em phát triển ngôn ngữ để làm giàu vốn ngữ pháp câu 28 Phần lớn văn văn xuôi nghệ thuật đƣợc lựa chọn SGK Tiếng Việt tiểu học thuộc thể loại miêu tả, kể chuyện Các câu đơn rút gọn đƣợc dùng văn văn xuôi nghệ thuật đƣợc lựa chọn SGK Tiếng Việt tiểu học chiếm tỉ lệ 1,76% Những câu đƣợc dùng nhân vật đối thoại trực tiếp Việc lựa chọn tỉ lệ câu rút gọn nhƣ có lẽ nằm dụng ý nhà biên soạn sách Việc làm nhằm nhiều mục đích Trƣớc hết, thơng qua việc làm đó, tác giả SGK giúp em nhận rằng: hai ngƣời đối thoại trực tiếp dùng câu rút gọn CN VN, chí rút gọn hai thành phần CN VN Thứ hai, thông qua việc làm đó, nhà khoa học hình thành tƣ HSTH biến thể câu đơn để đa dạng hóa khn hình kiểu câu tâm trí em Việc lựa chọn câu đơn đặc biệt với tỉ lệ 2,34% nằm ý đồ nhà khoa học Trong văn văn xuôi nghệ thuật, câu đơn đặc biệt chủ yếu câu cảm thán Kiểu câu đƣợc dùng ngƣời kể chuyện nhân vật cần biểu lộ ngạc nhiên, thích thú trƣớc thực Thông qua văn văn xuôi nghệ thuật đƣợc dùng Tập đọc, Chính tả, Tập làm văn, HSTH hiểu hoàn cảnh giao tiếp dùng câu đặc biệt nhƣ Nhƣ việc sử dụng CN 95,9% câu văn có kết cấu cú pháp chuẩn mực 4,1% biến thể cú pháp câu đơn văn văn xuôi nghệ thuật nhằm mục đích nâng cao lực tƣ phát triển ngôn ngữ cho HSTH 2.3.2 Về việc dùng CN kiểu câu đƣợc phân loại theo đặc điểm cấu tạo ngữ pháp Trong tổng số 1147 câu có dùng CN tỉ lệ câu đơn 1007/1147 chiếm 87,79% Trong đó, tỉ lệ câu ghép 12,21% 29 2.3.2.1 Ý nghĩa sử dụng nhiều câu đơn văn văn xuôi nghệ thuật Việc sử dụng nhiều câu đơn nhƣ giúp HSTH dễ dàng tiếp nhận nội dung đƣợc thông báo câu Một số câu đơn có mở rộng thành phần phụ có nội dung phong phú mang đậm tính biểu cảm nghệ thuật dùng câu, dùng từ tác giả SGK Tiếng Việt tiểu học VD38 Thảo rừng Đản Khao vào mùa Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo lựng, thơm nồng vào thơn xóm Chin San Gió thơm Cây cỏ thơm Đất trời thơm Người từ rừng thảo về, hương thơm đậm ủ ấp nếp áo, nếp khăn (Mùa thảo quả, Tiếng Việt 5, tập 1) Đoạn văn trích Mùa thảo nhà văn Ma Văn Kháng Đoạn văn gồm câu có câu đơn, câu kết đoạn câu ghép Các câu văn đoạn đạt chuẩn mực cú pháp chúng có CN, VN nòng cốt Câu (1) câu đơn mở rộng TRN “trên rừng Đản Khao” CN “Thảo quả” không nêu đối tƣợng thơng báo câu, mà liên quan đến chủ đề toàn đoạn văn Câu (2) câu đơn hai thành phần CN cụm C-V “Gió tây lƣớt thƣớt bay qua rừng” VN câu (2) gồm ba cụm ĐT cụ thể hóa nội dung thơng báo câu triển khai chủ đề đoạn Ba câu đơn câu đơn hai thành phần ngắn gọn, thành phần CN, VN nòng cốt từ tạo thành Câu (6) - câu cuối đoạn câu ghép đẳng lập Nếu câu (1) nêu chủ đề câu khai triển chủ đề Cách sử dụng câu đơn câu ghép đoạn văn giúp học sinh dễ dàng nhận nội dung đoạn thơng báo “ Thảo vào mùa” đặc điểm nhận điều đặc điểm tự nhiên mùi thơm nồng lan tỏa khắp khơng gian 30 Việc lựa chọn câu với tỉ lệ câu đơn chiếm đa số, câu đoạn có đủ CN, VN nhƣ giúp HS dễ dàng nắm bắt đƣợc nội dung sau đọc tác phẩm mà chƣa cần giáo viên hƣớng dẫn tìm hiểu 2.3.2.2 Ý nghĩa việc sử dụng câu ghép câu văn xuôi nghệ thuật Trong ngữ liệu mà thống kê, câu ghép đƣợc sử dụng với tỉ lệ thấp khoảng 12,21% Nhìn chung câu ghép văn văn xuôi nghệ thuật đƣợc cấu tạo chuẩn mực đơn giản Các câu ghép phụ đƣợc cấu tạo hai vế; vế có đủ CN, VN nòng cốt; vế phụ ln đứng trƣớc vế Các câu ghép đẳng lập thƣờng đƣợc cấu tạo từ hai vế trở lên, vế kết câu C-V nòng cốt tạo thành, vế liên kết với quan hệ từ đẳng lập dấu phẩy Việc lựa chọn tỉ lệ câu ghép thấp nhiều so với câu đơn văn văn xuôi nghệ thuật chắn nhằm giúp HSTH, học sinh có độ tuổi từ đến 11 tuổi dễ đọc, dễ học, dễ nhớ Trong ngữ liệu thống kê, câu ghép đẳng lập thƣờng câu ghép chuỗi, kiểu câu ghép thích hợp dùng văn miêu tả, kể chuyện VD39 Buổi sáng, mặt trời khơng muốn dậy, chim khơng muốn hót, CN1 VN1 CN2 VN2 hoa vƣờn chƣa nở tàn CN3 VN3 (Vương quốc vắng nụ cười, Tiếng Việt 4, tập 2) Câu văn trích Vƣơng quốc vắng nụ cƣời Trần Đức Tiến Đó câu ghép có ba vế, vế kết cấu C-V tạo thành Thông qua hoạt động, trạng thái mặt trời, chim, hoa vào buổi sáng, ngƣời đọc nhận nỗi buồn chán kinh khủng đất nƣớc thiếu vắng nụ cƣời Mặc dù ba vế có quan hệ đẳng lập nhƣng trật tự vế đổi chỗ cho 31 mối quan hệ logic chúng nội dung ý nghĩa cần đƣợc biểu đạt câu Trong văn văn xuôi nghệ thuật, câu ghép đẳng lập có đƣợc dùng để biểu thị quan hệ nối tiếp vật tƣợng đƣợc miêu tả VD40 Những vòi quấn nhiều vòng, chùm ti gơn nở CN1 VN1 CN2 VN2 (Chuyện khu vườn nhỏ, Tiếng Việt 5, tập 1) Ví dụ câu ghép có hai vế, vế kết cấu C-V tạo thành Ở vế thứ CN1 là “những vòi”, VN1 “quấn nhiều vòng” cụm ĐT rõ hoạt động cụ thể đối tƣợng thông báo vế câu Ở vế thứ hai, động từ “hé mở” đóng vai trò làm VN2, biểu thị đặc trƣng hoạt động CN2 “một chùm hoa ti gơn” Hai vế câu có quan hệ nối tiếp 2.3.3 Cơ cấu từ loại CN CN đƣợc cấu tạo số từ loại bản: DT (cụm DT), đại từ, ĐT (cụm ĐT), TT (cụm TT) Trong DT, cụm DT có số lƣợng lớn với 1019 từ chiếm 62,21% Các văn văn xuôi nghệ thuật SGK Tiếng Việt tiểu học có nội dung gần gũi với em, thƣờng xoay quanh chủ đề ngƣời, tự nhiên xã hội, nên DT, cụm DT chiếm phần lớn điều tất nhiên ĐT, cụm ĐT, TT, Cụm TT đảm nhiệm chức CN Nếu ĐT TT làm CN, phải đƣợc tổ chức cấu trúc CN VN Những câu có CN ĐT (cụm ĐT), TT (cụm TT) đảm nhiệm chiếm số lƣợng nhỏ: với ĐT (cụm ĐT) 2,02% , cụm TT (cụm TT) 1,16% Hầu hết ĐT đƣợc sử dụng CN đơn giản ngữ nghĩa cấu trúc ngữ pháp câu Nó phù hợp với khả tiếp thu phát triển trí tuệ HSTH Đối với TT, cụm TT đóng vai trò làm CN thƣờng có tính gợi tả cao TT đƣợc sử dụng cách hài 32 hòa, khéo léo văn văn xuôi nghệ thuật tạo điều kiện cho học sinh đƣợc tiếp xúc với nhiều cách dùng từ gợi tả VD41 Cây đa Ấn Độ liên tục bật búp đỏ hồng nhọn hoắt (Chuyện khu vườn nhỏ, Tiếng Việt 5, tập 1) VD42 Cháu chàng gác rừng dũng cảm (Người gác rừng tí hon, Tiếng Việt 5, tập 1) VD43 Quý vàng (Cái quý nhất, Tiếng Việt 5, tập 1) VD44 Vui ganh đua, vui tiếng hò reo khuyến khích ngƣời xem hội (Kéo co, Tiếng Việt 4, tập 1) 2.3.4 Về đặc điểm cấu tạo CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc ngữ liệu thống kê Trong nguồn ngữ liệu thống kê, CN đƣợc cấu tạo từ chiếm số lƣợng lớn với tỉ lệ 1019/1638 chiếm 62,2% CN đƣợc cấu tạo từ tạo câu văn xuôi ngắn gọn, nêu rõ ràng đối tƣợng thông báo câu, phù hợp với nhận thức HSTH Văn văn xi ngắn gọn học sinh dễ đọc hiểu, thuận tiện cho việc tự học để phát huy trí lực VD45 Y Hoa lấy gùi trang giấy, trải lên sàn nhà (Bn Chư Lênh đón giáo, Tiếng Việt 5, tập 1) VD46 Mƣa ngớt Trời rạng dần (Mưa rào, Tiếng Việt 5, tập 1) CN đƣợc cấu tạo cụm từ phụ chiếm số lƣợng đáng kể với tỉ lệ 582/1638 chiếm khoảng 35,53 % Cụm từ phụ thƣờng có dạng phụ trƣớc đơn giản, cấu trúc phần trung tâm phần phụ sau đa dạng Phần phụ sau cụm từ phụ thƣờng đa dạng, phong phú 33 kết cấu ý nghĩa, làm cụ thể cho từ trung tâm, tạo cách diễn đạt vừa chi tiết, vừa gợi cảm Việc sử dụng CN cụm từ phụ tạo thành có tác dụng cụ thể hóa đối tƣợng thơng báo câu, giúp học sinh - ngƣời đọc dễ hiểu, dễ nhớ Việc lựa chọn ngôn ngữ cấu tạo CN cho câu văn xuôi nghệ thuật nhƣ khơng có tác dụng giáo dục nhận thức mà góp phần làm giàu vốn ngữ pháp cho HSTH cách tự nhiên VD47 Nhà Út Vịnh bên đƣờng sắt (Út Vịnh, Tiếng Việt 5, tập 2) VD48 Một đá hình mũi tên (lại chữ V quen thuộc) trỏ vào đá dẹt cách anh ba bƣớc chân (Hộp thư mật, Tiếng Việt 5, tập 2) VD49 Niềm tự hào đáng văn hóa Đơng Sơn sƣu tập trống đồng phong phú (Trống đồng Đông Sơn, Tiếng Việt 4, tập 2) VD50 Vì ven biển tỉnh nhƣ Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn (Trồng rừng ngập mặn, Tiếng Việt 5, tập 2) CN đƣợc cấu tạo cụm từ đẳng lập chiếm số lƣợng với 1,77% Cụm từ đẳng lập cụm từ đƣợc cấu tạo từ từ loại có chức vụ ngữ pháp nhƣ câu VD51 Cây bình bát, bần phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất (Đất Cà Mau, Tiếng Việt 5, tập 1) Trong VD trên, CN đƣợc cấu tạo cụm từ đẳng lập Cụm từ đẳng lập gồm DT bình bát, bần Hai từ đổi vị trí cho mà câu có nghĩa Thơng qua việc sử dụng cụm từ đẳng lập, ý nghĩa thông báo 34 câu trở nên rõ ràng hơn, thời tiết khắc nghiệt đất rừng Cà Mau mùa mƣa dông trở nên cụ thể CN đƣợc cấu tạo cụm C – V đƣợc sử dụng với 8/1638 chiếm 0,49% CN đƣợc cấu tạo cụm C – V nhằm làm rõ đặc điểm, tính chất đối tƣợng đƣợc nhắc đến Nếu cụm C – V đƣợc thay cụm từ khác đối tƣợng nội dung thông báo câu đƣợc giữ nguyên VD52 Em /ốm yếu kiếm bữa chẳng đủ ăn (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Tiếng Việt 4, tập 1) Ta dễ dàng xác định CN câu “ Em ốm yếu” Có thể thay đổi CN từ “em” mà nội dung thông báo câu đƣợc giữ nguyên Tuy nhiên việc sử dụng CN cụm C – V “ Em ốm yếu” mang lại hiệu cao nhiều so với việc sử dụng CN đại từ “em” Nó có tác dụng làm bật hình ảnh chị nhà trò bé nhỏ lại gầy yếu gợi cảm thơng từ Dế mèn nhƣ bạn đọc Dế mèn xúc động trƣớc cảnh ngộ chị nhà trò để sẵn sàng che chở, giúp đỡ Nếu nhƣ Tơ Hồi viết “ Em kiếm bữa chẳng đủ ăn” liệu có khơi dậy đƣợc lòng thƣơng ngƣời, ý muốn giúp đỡ chị nhà trò khơng? Việc sử dụng cụm C – V làm CN có tác dụng làm rõ đối tƣợng thông báo câu nhƣng văn đƣa nhiều câu có cấu trúc ngữ pháp phức tạp làm HSTH khó nhớ, khó tiếp nhận 2.3.5 Về vị trí vai trò CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc ngữ liệu thống kê Về vị trí, ngữ liệu chúng tơi thống kê hầu hết CN đứng vị trí đầu câu, trƣớc VN nòng cốt câu Cũng có số trƣờng hợp CN đƣợc đặt trƣớc TRN (trong trƣờng hợp TRN đứng hai thành phần nòng cốt) Trong văn văn xuôi thuộc SGK Tiếng Việt tiểu học, câu dùng thành phần phụ KN Vì việc CN đứng đầu câu, trƣớc VN phù hợp với 35 kiểu tƣ thuận ngữ pháp ngƣời Việt; đồng thời giúp ngƣời đọc, HSTH, ngƣời bạn đọc nhỏ tuổi dễ dàng nhận chủ đề câu Trong câu văn tiếng Việt nói chung, câu văn xi nghệ thuật nói riêng, CN có vai trò quan trọng câu Nó hai thành phần câu Nó có nhiệm vụ nêu đối tƣợng thơng báo VN Ai? Cái gì? Con gì? Việc gì? 36 KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu, đề tài đƣợc hồn thành, chúng tơi rút số kết luận sau: Chủ ngữ thành phần câu đối tƣợng mà câu nói đề cập hàm chứa chấp nhận đặc trƣng (hành động, trạng thái, tính chất) đƣợc nói đến vị ngữ Ở câu, chủ ngữ thƣờng đứng trƣớc vị ngữ Việc tìm hiểu CN câu văn xuôi nghệ thuật thuộc SGK Tiếng Việt tiểu học giúp trau dồi kiến thức ngữ pháp nhƣ dạy học tốt môn Tiếng Việt tiểu học Trong chƣơng trình SGK Tiếng Việt tiểu học, câu văn xi có cấu tạo chuẩn mực (có đủ CN) chiếm tỉ lệ lớn Qua ta thấy đƣợc tác giả SGK ý tới đặc điểm tâm, sinh lí HSTH Những câu văn xi đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu đƣợc đƣa vào SGK giúp học sinh tiếp nhận nội dung cách dễ dàng Bên cạnh câu văn xuôi chuẩn mực, tác giả SGK đƣa vào số câu văn xi có sử dụng biện pháp nghệ thuật ngôn từ giúp em rèn luyện kĩ làm văn, sử dụng vốn từ tiếng Việt cách hợp lí CN đƣợc cấu tạo số từ loại bản, DT, cụm DT đƣợc sử dụng với số lƣợng lớn Các văn văn xuôi nghệ thuật có nội dung gần gũi với em, thƣờng xoay quanh chủ đề ngƣời, tự nhiên, xã hội nên DT chiếm số lƣợng lớn điều tất nhiên Về đặc điểm cấu tạo, CN thƣờng đƣợc cấu tạo từ CN cấu tạo từ tạo câu văn xuôi ngắn gọn, nêu rõ đối tƣợng thông báo câu, phù hợp với nhận thức HSTH Mỗi văn văn xuôi nghệ thuật nằm chủ đề định Các chủ điểm gần gũi, gắn bó với em CN câu văn SGK nhằm mục đích làm sáng tỏ chủ điểm, giúp học sinh nhận thức đƣợc chủ đề văn Thông qua chủ đề này, tác giả SGK 37 muốn bồi dƣỡng tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, từ khơi dậy em rung động lòng yêu mến sống Mặc dù thân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mục đích nghiên cứu nhƣng thời gian có hạn, lại thêm lần làm quen với khóa luận nên khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi mong muốn nhận đƣợc góp ý chân thành thầy cô giáo bạn để khóa luận chúng tơi đƣợc hồn thiện 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng Việt (tập 1, 2), Nxb Giáo dục, 2000 Nguyễn Hiến Lê, Để hiểu văn Việt Nam, Nxb Phạm Văn Tƣơi, 1952 Đái Xuân Ninh, Hoạt động từ tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, 1978 Hồng Trọng Phiến, Giáo trình lí thuyết tiếng Việt, trƣờng Đại học Tổng hợp, 1976 Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngữ pháp tiếng Việt đại, Nxb Giáo dục, 1980 Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngữ pháp tiếng Việt đại, Nxb Từ điển Bách Khoa, 2001 SGK Ngữ Văn lớp 6,7 THCS SGK Tiếng Việt tiểu học Nguyễn Kim Thản, Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Khoa học, 1964 Hoàng Văn Thung - Lê A, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2004 10 Nguyễn Minh Thuyết, Thành phần câu tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2004 39 ... sử dụng câu 2.2 Trong SGK Tiếng Việt tiểu học, SGK Ngữ Văn THCS 2.2.1 Các SGK Tiếng Việt tiểu học Nội dung dạy học CN đƣợc đƣa vào phân môn Luyện từ câu SGK Tiếng Việt tiểu học Ở lớp 2, học sinh... tài: Tìm hiểu chủ ngữ câu văn xi nghệ thuật chương trình SGK Tiếng Việt tiểu học Lịch sử vấn đề Nghiên cứu ngữ pháp câu không quan tâm đến chủ ngữ (CN) Vấn đề có sức thu hút nhà ngữ pháp học, ... 1.2.2 Cơ sở giáo dục học 19 1.3 Tiểu kết chƣơng 20 CHƢƠNG 21 TÌM HIỂU CHỦ NGỮ CỦA CÁC CÂU VĂN XI NGHỆ THUẬT TRONG CHƢƠNG TRÌNH SGK TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 21 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu chủ ngữ của các câu văn xuôi nghệ thuật trong chương trình SGK Tiếng việt ở Tiểu học, Tìm hiểu chủ ngữ của các câu văn xuôi nghệ thuật trong chương trình SGK Tiếng việt ở Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay