quy che Ban Nữ công công đoàn của liên đoàn lao động thị xã

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 15:07

LIÊN ĐỒN LAO Đ ỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG THỊ BÌNH LONG CỘNG HỊA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ Nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-LĐLĐ ngày … tháng … năm 2017 Ban Thường Vụ LĐLĐ thị Bình Long khóa IX) Chương I TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN NỮ CÔNG A Trách nhiệm Ban Nữ cơng: - Ban Nữ cơng có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch cơng tác vận động nữ CNVC-LĐ trình BCH LĐLĐ thị xã; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác BCH LĐLĐ thị thông qua - Ban Nữ cơng có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực chế độ sách nữ CNVC-LĐ địa bàn thị - Nắm tâm tư, nguyện vọng nữ CNVC-LĐ để đề xuất kiến nghị kịp thời lên BCH LĐLĐ thị xã; lãnh đạo thị có biện pháp giải quyết, nhằm chăm lo, bảo vệ kịp thời quyền lợi ích hợp pháp nữ CNVC-LĐ - Trực tiếp hướng dẫn nữ CNVC-LĐ hoạt động theo chức nhiệm vụ Ban nữ cơng Có trách nhiệm BCH LĐLĐ thị xã; tổ chức hướng dẫn đạo đoàn viên nữ thị thực có hiệu nghị quyết, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, Cơng đồn đơn vị - Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động công tác nữ công theo quy định B Quyền hạn Ban Nữ công: - Đại diện cho nữ CNVCLĐ thực quyền nghĩa vụ lao động nữ giới theo quy định pháp luật - Đề xuất, giới thiệu tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ có thành tích xuất sắc để kịp thời đề nghị khen thưởng theo quy định hành - Đại diện Ban mời tham dự họp BCH LĐLĐ thị vấn đề liên quan đến công tác nữ trẻ em; tham dự Hội nghị, Đại hội phụ nữ; tham mưu, giới thiệu đại biểu nữ tham gia ứng cử vào BCH tổ chức đoàn thể cấp, tham gia quy hoạch giới thiệu cán nữ cho đơn vị - Chủ trì kiểm tra hoạt động công tác nữ công công đoàn sở; quyền yêu cầu tổ chức cơng đồn cung cấp thơng tin, báo cáo phục vụ cơng tác sơ, tổng kết cơng tác nữ nói riêng cơng tác Cơng đồn nói chung theo định kỳ đột xuất - Được tham dự chương trình hội nghị, tập huấn Ban nữ cơng cấp tổ chức - Được thay mặt BCH LĐLĐ thị làm việc với lãnh đạo thị để giải vấn đề có liên quan đến nữ CNVC-LĐ trẻ em Chương II QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN A Trưởng ban: Là người thay mặt BCH LĐLĐ thị xã; chuẩn bị nội dung triệu tập họp Nữ cơng, chịu trách nhiệm tồn cơng tác Ban theo quy định - Trực tiếp phụ trách tổ chức, lên kế hoạch, dự thảo thông báo, nghị Ban - Truyền đạt nghị quyết, thị, chủ trương công tác Nữ công cấp cấp - Có chương trình cơng tác Ban đạo BNC CĐCS xây dựng kế hoạch cơng tác đơn vị - Đơn đốc, kiểm tra hoạt động BNC CĐCS, giúp đỡ nâng cao lực hoạt động đề bạt, khen thưởng, kỷ luật - Xây dựng mối đoàn kết nguyên tắc “Tập trung dân chủ” B Các Thành viên: - Chỉ đạo hoạt động BNC CĐCS, hoàn thành nhiệm vụ khác phân công chịu trách nhiệm trước BCH LĐLĐ thị - Tham gia đầy đủ kì họp Ban Nữ cơng, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nội dung chương trình cơng tác nữ đơn vị - Đề xuất ý kiến vấn đề có liên quan đến nữ CNVC-LĐ lên BCH LĐLĐ thị theo qui định Luật Cơng đồn Điều lệ Cơng đồn Việt Nam - Được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nữ công theo điều kiện đơn vị Chương III NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC - Ban Nữ công làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ Mọi hoạt động Ban Nữ công tiến hành công khai, dân chủ; kế hoạch hoạt động Ban Nữ công thảo luận định theo đa số, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức - Ban Nữ công họp ba tháng lần, trọng tổ chức sinh hoạt nhân ngày kỷ niệm riêng nữ giới Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Ban Nữ cơng Liên đồn Lao động thị có trách nhiệm thực theo quy chế - Quy chế thơng qua BCH Liên đồn Lao động thị ngày… Tháng… năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày ký Những nội dung, điều khoản quy chế BCH LĐLĐ thị sửa đổi, bổ sung hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện./ ... nữ giới Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Ban Nữ cơng Liên đồn Lao động thị xã có trách nhiệm thực theo quy chế - Quy chế thông qua BCH Liên đoàn Lao động thị xã ngày… Tháng… năm 2017 có hiệu lực... phục vụ cho công tác nữ công theo điều kiện đơn vị Chương III NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC - Ban Nữ công làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ Mọi hoạt động Ban Nữ công tiến hành công khai,.. .QUY N HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN A Trưởng ban: Là người thay mặt BCH LĐLĐ thị xã; chuẩn bị nội dung triệu tập họp Nữ cơng, chịu trách nhiệm tồn công tác Ban theo quy
- Xem thêm -

Xem thêm: quy che Ban Nữ công công đoàn của liên đoàn lao động thị xã, quy che Ban Nữ công công đoàn của liên đoàn lao động thị xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay