Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)

79 35 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:38

Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o LÊ TH MAI Tên tài: NGHIÊN C U, MÔI TR XU T M T S HÌNH CHI TR D CH V NG R NG VÙNG TAM MV N QU C GIA O KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c Môi tr L p : K9 - KHMT Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2013 – 2015 Gi ng viên h ng ng ng d n : TS Nguy n Thanh H i Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N hoàn thành Ch ng trình t o Lu n v n t t nghi p này, tr c h t, xin bày t lòng bi t n n Ban giám hi u Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Tr ng i h c Tài nguyên Môi tr ng Hà N i ã t o i u ki n t t cho tơi q trình h c t p L i c m n sâu s c nh t, xin c g i t i th y giáo h ng d n TS Nguy n Thanh H i, ng i th y ã t n tình h ng d n giúp tơi hồn thành lu n v n ng th i c ng xin trân tr ng c m n c quan: C c B o t n a d ng sinh h c, B Tài nguyên Môi tr ng, V n Qu c gia Tam o, y ban nhân dân huy n Tam o, y ban nhân dân xã o Trù H S n ã t o m i i u ki n giúp tơi q trình th c t p Tôi c ng xin trân tr ng c m n nhà khoa h c, chuyên gia l nh v c ã cho nh ng ý ki n tham v n quý báu trình th c hi n lu n v n Cu i cùng, xin c c m n t áy lòng n gia ình b n bè c a mình, nh ng ng i ã ln bên c nh giúp , ng viên v t qua nh ng khó kh n q trình h c t p hoàn thi n lu n v n Do i u ki n th i gian có h n, b n thân c ng ã n l c h t hồn thành Lu n v n t t nghi p này, song s không tránh kh i nh ng m khuy t Tôi r t mong nh n c ý ki n óng góp c a Th y cô, nhà khoa h c, b n bè nghiên c u c hoàn thi n h n Xin trân tr ng c m n! Thái Nguyên, tháng 09 n m 2014 SINH VIÊN Lê Th Mai DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Các d án thí i m PES Vi t Nam t n m 2002 - 2012 20 B ng 2.2 Ngu n thu DVMTR n m 2011-2012 t i m t s t nh i n hình toàn qu c 23 B ng 4.1 Di n tích vùng mV B ng 4.2: Hi n tr ng s d ng n Qu c gia Tam t xã vùng o theo d c 29 m VQG Tam o 35 B ng 4.3 S n xu t lâm nghi p c a t ch c 37 B ng 4.4 Hi n tr ng giao B ng 4.5 t giao r ng t i vùng xu t h s K theo hi n tr ng s d ng m VQG Tam t VQG Tam B ng 4.6 Tóm t t hi n tr ng giao khốn r ng t i vùng VQG Tam o 39 o 46 m 47 o 47 DANH M C HÌNH Hình 2.1 nh h ng l i ích l n c a hai bên tham gia PFES Hình 2.2 hình xác nh m c chi tr d ch v mơi tr ng Hình 2.3 Hình ph ng ngun t c chi tr PES Hình 4.1 B n hành V n Qu c gia Tam Hình 4.2 Dân s theo thơn vùng Hình 4.3 M t m V dân s xã vùng Hình 4.4 M c chi tr d ch v mơi tr o 28 n Qu c gia 33 m V n Qu c gia 34 ng r ng 42 Hình 4.6 Hình chi tr tr c ti p cho xã vùng m VQG Tam o 55 Hình 4.7 Tóm t t c ch chi tr PFES 54 Hình 4.8 C ch chi tr DVMTR t i vùng m VQG Tam o 59 DANH M C CÁC T , C M T VI T T T BNN&PTNT B Nông nghi p Phát tri n nông thôn BTNMT B Tài nguyên Môi tr ng BQL Ban qu n lý C C ng DVMTR D ch v mơi tr FONAFIFO Qu Tài Qu c gia v r ng ICRAF Trung tâm Nông – Lâm th gi i IFAD Qu Qu c t v Phát tri n nông nghi p IUCN Liên minh Qu c t B o t n Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên PES Chi tr d ch vu môi tr ng PFES Chi tr d ch v môi tr ng r ng PTNT Phát tri n nông thôn RUPES Ch UBND U ban nhân dân USAID C quan Phát tri n Qu c t Hoa K VQG V ng ng r ng ng trình chi tr cho ng n qu c gia i nghèo vùng cao d ch v môi tr ng M CL C PH N 1: M U 1.1 t v n 1.2 M c tiêu tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Khái quát chung v chi tr d ch v môi tr ng 2.1.1 D ch v môi tr ng 2.1.2 Chi tr d ch v môi tr ng 2.1.3 Thi t l p k ho ch chi tr d ch v môi tr ng 2.2 Khái quát chung v chi tr d ch v môi tr ng r ng 2.2.1 Khái ni m d ch v môi tr ng r ng 2.2.2 Khái ni m chi tr d ch v môi tr ng r ng 10 2.2.3 Nguyên t c chi tr d ch v môi tr ng r ng 10 2.2.4 Các hình th c chi tr d ch v môi tr ng r ng 11 2.2.5 N i dung sách chi tr d ch v mơi tr ng r ng 12 2.3 Các hình PFES thành cơng th gi i nghiên c u PFES Vi t Nam 14 2.3.1 Các hình PES thành cơng th gi i 14 2.3.2 M t s nghiên c u k t qu v d ch v môi tr ng r ng Vi t Nam 17 PH N 3: I T NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 24 3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 24 3.1.1 i t ng nghiên c u 24 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 24 3.2 a i m th i gian nghiên c u 24 3.2.1 a i m nghiên c u 24 3.2.2 Th i gian ti n hành 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 3.3.1 ánh giá hi n tr ng, c h i thách th c áp d ng chinh sách chi tr d ch v môi tr ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 24 3.3.2 Xây d ng tiêu chí l a ch n d ch v h sinh thái r ng xu t hình chi tr d ch v mơi tr ng r ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 25 3.3.3 xu t hình xác nh ngh a v quy n l i c a bên liên quan n hình chi tr d ch môi tr ng r ng 25 3.3.4 xu t gi i pháp th c hi n thí i m hình chi tr d ch v môi tr ng r ng ã xu t t i vùng m VQG Tam o 25 3.3.5 xu t c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng t i vùng m VQG Tam o 25 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 25 3.4.1 Ph ng pháp thu th p thông tin th c p 25 3.4.2 Ph ng pháp thu th p thông tin s c p (th c a) 25 3.4.3 Ph ng pháp phân tích SWOT ( i m m nh, i m y u, c h i, thách th c) 25 3.4.4 Ph ng pháp phân tích bên liên quan 26 3.4.5 Ph ng pháp chuyên gia, chuyên kh o 26 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U 27 4.1 Khái quát i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khu v c vùng m V n Qu c gia Tam o 27 4.1.1 i u ki n t nhiên 27 4.1.2 Các y u t kinh t - xã h i 31 4.1.3.Hi n tr ng giao t, giao r ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 38 4.2 Hi n tr ng, c h i thách th c áp d ng chinh sách chi tr d ch v môi tr ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 40 4.2.1 C s pháp lý áp d ng chi tr d ch v môi tr ngr ng t i xã vùng m V n qu c gia Tam o 40 4.2.2 C s khoa h c th c ti n 43 4.2.3 C h i thách th c áp d ng c ch chi tr d ch v môi tr ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 48 4.3 Tiêu chí l a ch n d ch v h sinh thái r ng xu t hình chi tr d ch v môi tr ng r ng t i vùng m VQG Tam o 49 4.4 xu t hình xác nh bên liên quan ( i t ng cung ng d ch v môi tr ng r ng i t ng s d ng d ch v môi tr ng r ng) 53 4.4.1 xu t hình chi tr d ch v môi tr ng r ng 53 4.4.2 Cách ti p c n chi tr d ch v môi tr ng r ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 54 4.4.3 Ph ng th c chi tr d ch v môi tr ng r ng t i khu v c vùng m V n qu c gia Tam o 54 4.4.4 Các bên liên quan trách nhi m c a bên liên quan 56 4.5 Gi i pháp th c hi n thí i m hình chi tr d ch v môi tr ng r ng ã xu t t i vùng m V n qu c gia Tam o 57 4.5.1 Gi i pháp thí i m th c hi n hình nông lâm k t h p 57 4.5.2 Gi i pháp thí i m th c hi n hình d ch v du l ch sinh thái có s tham gia c a c ng ng 58 4.6 xu t c ch chi tr d ch v MTR t i vùng m VQG Tam o 59 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 61 5.1 K t lu n 61 5.2 T n t i 63 5.3 Ki n ngh 63 TÀI LI U THAM KH O 64 PH L C 66 Ph l c 1: H th ng v n b n quy ph m pháp lu t liên quan n PFES 66 Ph l c Di n tích, dân s vùng m VQG Tam o 67 Ph l c C c u dân s vùng m V n qu c gia Tam o 68 Ph l c Hi n tr ng s d ng t t i vùng m V n qu c gia Tam o 69 PH N M U 1.1 tv n H sinh thái nh h sinh thái r ng, h sinh thái bi n, l u v c sông, ngu n n c… ã ang cung c p cho ng i nh ng giá tr d ch v (th c ph m, n c ng t, g , kh n ng h p th bon gi m bi n i khí h u…) Các lo i d ch v c s d ng cho s phát tri n xã h i, nh ng chúng ôi c coi tài s n chung c s d ng mi n phí cu c s ng hàng ngày Ngồi ra, ng i s d ng ngày nhi u tài nguyên thiên nhiên m t cách lãng phí khơng b n v ng ó mà ch t l ng c a h sinh thái ngày b c n ki t, kh n ng cung c p nh ng d ch v môi tr ng t ó ngày gi m i Trên th c t , nh ng ng i b o t n, gìn gi phát tri n d ch v môi tr ng ch a c h ng l i ích mà xã h i ph i tr cho n l c c a h Còn nh ng ng i s d ng d ch v ch a chi tr cho nh ng d ch v mà h c h ng H u qu vi c cung c p s d ng d ch v mơi tr ng ó khơng b n v ng Chính v y, chi tr d ch v môi tr ng (Payments for Environmental Services – PES) ã i ang tr thành m t bi n pháp qu n lý hi u qu nhi u n c th gi i PES công c kinh t yêu c u nh ng ng i c h ng l i t d ch v môi tr ng chi tr cho nh ng ng i tham gia trì, b o v phát tri n ch c n ng c a mơi tr ng ó T n m 2004, Chính ph Vi t Nam ã thi t l p c s pháp lý nh m th c hi n ch ng trình qu c gia v chi tr d ch v môi tr ng r ng (PFES) thông qua Lu t B o v Phát tri n r ng s a i (2004) N m 2008, Quy t nh s 380/Q -TTG c a Th t ng Chính ph ã cho phép thí i m Chính sách chi tr d ch v mơi tr ng r ng t i t nh S n La Lâm ng N m 2010, Ngh nh s 99/2010/N -CP ã c ban hành nh m tri n khai Chính sách chi sách chi tr d ch v mơi tr ng r ng ph m vi toàn qu c t ngày 01/01/2011 Có th nói, Vi t Nam ã tr thành qu c gia u tiên t i châu Á ban hành tri n khai Chính sách PFES c p qu c gia c thành l p theo Quy t nh s 601/NNV n qu c gia Tam o TCCB/Q ngày 15/05/1996 c a B tr ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn V n thu c a gi i hành c a t nh V nh Phúc, B c Thái Tuyên Quang, v i t ng di n tích 19.000 (t cao 400m tr lên), ó, bao g m 23 xã vùng m bao quanh chân núi Tam o v i di n tích 15.515 Theo k t qu th ng kê ngày 31/12/1999, t ng dân s vùng m V n Qu c gia Tam o 148.706 ng i thu c 29.598 h , m t dân c toàn vùng 204 ng i/km2, ó dân t c thi u s chi m 37% M t dân s không u gi a xã vùng m, t p trung cao xã vùng th p th a th t t i vùng th tr n Tam o, thơn, xóm vùng ven núi c a xã vùng ng b ng Cu c s ng c a a s ng i dân khu v c vùng m s ng ph thu c vào r ng, tình hình nghèo ói ang chi m t l r t cao Vì v y, vi c nghiên c u xu t hình sinh k b n v ng cho ng i dân t i xã vùng m V n qu c gia Tam o m t vi c làm h t s c quan tr ng c n thi t, khơng ch có ý ngh a v i vi c xóa ói gi m nghèo cho c ng ng dân c ây mà góp ph n b o v b n v ng a d ng sinh h c v n qu c gia Tam o T ó, a nh ng bi n pháp qu n lý v n qu c gia Tam o vùng m hi u qu h n t ng lai Chính v y, tài “Nghiên c u, xu t m t s hình chi tr d ch v môi tr ng r ng vùng m V n qu c gia Tam o” ã c l a ch n tri n khai, th c hi n 1.2 M c tiêu tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát Áp d ng c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng vào vi c xây d ng hình sinh k cho c ng ng a ph ng, góp ph n xóa ói gi m nghèo cho xã vùng m b o t n a d ng sinh h c t i V n qu c gia Tam o 1.2.2 M c tiêu c th - ánh giá c nh ng c h i thách th c c a vi c áp d ng sách PFES t i vùng m V n qu c gia Tam o; - Nghiên c u, xu t c hình sinh k cho c ng ng vùng m c a V n qu c gia Tam o theo c ch PFES h tr xóa ói, gi m nghèo; xu t gi i pháp th c hi n hình chi tr d ch v mơi tr ng r ng t i vùng m VQG Tam o; 4.4.4.4 Trách nhi m c a quy n a ph ng - Xác nh danh sách h gia ình, nhân tham gia th c hi n c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng; - Ph i h p v i VQG tuyên truy n, giáo d c cho c ng ng b o v r ng, b o t n a d ng sinh h c, không gây ô nhi m môi tr ng; - Tham gia v i VQG Tam o giám sát, ánh giá trình th c hi n c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng k t qu v sinh k , môi tr ng, xã h i; - Cùng v i VQG Tam o t ch c th c hi n c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng a bàn, c bi t h tr h gai ình, cá nhân phát tri n lo i hình du l ch sinh thái nh m t ho t ng c i thi n sinh k thu nh p 4.5 Gi i pháp th c hi n thí i m hình chi tr d ch v môi tr ng r ng ã xu t t i vùng m V n qu c gia Tam o 4.5.1 Gi i pháp thí i m th c hi n hình nơng lâm k t h p 4.5.1.1 M c ích: - T p hu n cho công ng a ph ng t i khu v c nghiên c u ph ng th c s d ng t có hi u qu v mơi tr ng kinh t thơng qua hình s n xu t nông lâm k t h p b n v ng c i thi n sinh k thu nh p; - T o c s úc k t, rút h c kinh nghi m v y u t k thu t, kinh t môi tr ng c a hình thí i m tri n khai nhân r ng 4.5.1.2 Các i u ki n c a ph ng án: - Th c hi n nuôi tr ng loài gia súc, gia c m, lo i tr ng có giá tr kinh t cao phù h p v i i u ki n sinh thái h c không gây nh h ng x y n h sinh thái r ng môi tr ng; - Áp d ng bi n pháp k thu t t ng hi u qu kinh t c a hình di n tích t ã c giao khốn; - Có tính b n v ng cao, h n ch cao nh t r i ro q trình th c hi n; - Có bi n pháp theo dõi, giám sát v môi tr ng, k thu t, ti n , thu ho ch làm c s ánh giá hi u qu c a hình; - B c u nên áp d ng thí i m cho m t s h thi t k chi ti t n i dung, ph ng án cho t ng h , phù h p v i hi n tr ng c i m s d ng t c a t ng h 4.5.1.3 Các n i dung c a ph ng án - Ki m kê, ánh giá hi n tr ng r ng s d ng t lâm nghi p ã khoán cho h - ánh giá c i m v ch t l ng môi tr ng sinh thái, l p a… làm c s thi t k bi n pháp k thu t - Thi t k hình s n xu t nơng lâm k t h p cho t ng h - Tính tốn v n u t cho h ng m c xu t gi i pháp sách, k thu t, lao ng, v n u t , t ch c th c hi n - ánh giá hi u qu v môi tr ng, kinh t , xã h i c a t ng hình 4.5.2 Gi i pháp thí i m th c hi n hình d ch v du l ch sinh thái có s tham gia c a c ng ng Ph ng án: Thi t l p liên k t gi a V n qu c gia Tam o, c ng ng doanh nghi p du l ch, d ch v N i dung thí i m: Ban qu n lý V n qu c gia Tam o ch u trách nhi m t o m i quan h liên k t ba bên nh m m c ích: - H tr xây d ng th ng hi u “du l ch sinh thái” t ng giá tr s n ph m, t ó t ng thu nh p cho h dân; - Ban qu n lý V n qu c gia Tam o ph i h p v i c quan chuyên ngành t ch c t p hu n nâng cao k n ng làm du l ch cho cán b c a V n h gia ình, nhân khu v c nghiên c u; - Ban qu n lý VQG Tam o ph i h p v i doanh nghi p du l ch ti n hành ho t ng qu ng bá, ti p th s n ph m du l ch sinh thái ho t ng doanh thu du l ch c n nh có l i nh t cho bên; - Vi c liên k t c th hi n m b o b ng m t b n h p ng kinh t gi a ba bên t o c s pháp lý cho m i quan h liên k t lâu dài; - Gi a h gia ình, cá nhân liên k t, t ng tr l n nh hình th c “T ồn k t” giúp l n vi c t ch c ti p khách, th c hi n d ch v c ng gi gìn tình ồn k t, t o s n nh v giá tr ch t l ng d ch v ; -V n qu c gia Tam o xây d ng Quy ch ho t ng du l ch sinh thái, ph i h p v i UBND xã t ch c h p h dân dung nh m ti p thu góp ý c a dân t o s 4.6 ng thu n v i ng xu t c ch chi tr d ch v MTR t i vùng Theo k t qu phúc tra tài nguyên 2010, t ng di n tích c a VQG Tam có r ng 28.742,4 tham v n v n i m VQG Tam o t hi n trang th m r ng n m o 32.877,3 ha, ó di n tích t khơng có r ng lo i Trong ó, di n tích r ng i dân c giao cho c ng t t khác 8.145,6 ng qu n lý 7.500 ha, g m 3.811,2 di n tích r ng t nhiên; 3.688,8 r ng tr ng C n c c ch phân b kinh phí cho chi tr d ch v môi tr theo Quy t nh 380 c a/Q -TTg ngày 10 tháng n m 2008 c a Th t Chính ph v chi tr d ch v môi tr i n ng r ng ng r ng xu t c ch chi tr d ch v mơi tr ng c tóm t t t i Hình 4.8 ng r ng t i Vùng tài m VQG Tam o nh sau: V BÊN S D NG D CH V MÔI TR NG R NG Bên cung DVMTR (T cá nhân, h ình, c ng KHỐN CHO HG , CÁ NHÂN, C ng ch c, gia ng) N U C GIA TAM O CH R NG LÀ CÁ NHÂN, HG , C NG NG T QU N LÝ B O V Hình 4.8 C ch chi tr DVMTR t i vùng m VQG Tam o Bên s d ng d ch v môi tr d ch v môi tr ng r ng: Trong tài này, bên s d ng ng r ng t ch c, doanh nghi p kinh doanh du l ch m c chi tr ti n s d ng d ch v môi tr ng r ng c xác nh b ng 0,5 2% tính doanh thu du l ch th c hi n k (theo quy t c a/QD-TTg ngày 10 tháng n m 2008 c a Th t d ng d ch v c ng có th V - Chi phí qu n lý 10%: chi cho ho t i n qu c gia Tam o trích l i ng c a Qu b o v phát tri n r ng c chi tr d ch v môi tr ch c nhà n c ng r ng c s d ng kho n kinh phí 90% phân ph i l i, c th : trích 10% s ti n chi tr 90% tr cơng khoán b o v r ng n nhân, c ng ch c t c ng ng ho c ch ng c a i v i nh ng ch r ng t (coi nh 100%) c dành cho chi phí qu n lý, nh lâu dài cho h gia ình, chi cho cơng tác b o v r ng tr ng qu n lý, b o v ng nh 380 o - Phí d ch v : 90% s kinh phí l i s chi cho ho t ng n ng Chính ph ) T ch c s n qu c gia Tam c BQL V nh ng h p t i v i ch r ng cá nhân, h gia ình, ng 100% kinh phí nh n c PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n - C s pháp lý áp d ng chi tr d ch v môi tr ng r ng t i xã vùng m V n qu c gia Tam o ã c quy nh t i h n 20 v n b n pháp quy ban hành b i c p khác Quy t nh 380/Q -TTg c a Th t ng Chính ph ngày 10 tháng n m 2008 v Chính sách thí i m chi tr d ch v môi tr ng r ng Ngh nh 99/2010/N -CP ngày 24 tháng n m 2010 v sách chi tr d ch v môi tr ng r ng Do v y, hi n t i Vi t Nam m i áp d ng chi tr d ch v môi tr ng r ng (PFES) i v i tài nguyên r ng Tuy nhiên ch a có m t nghiên c u thí i m v áp d ng c ch PFES t i VQG Tam o nói chung vùng m VQG Tam o nói riêng - C h i thách th c áp d ng c ch chi tr d ch v môi tr ng t i vùng m V n qu c gia Tam o tài ã phân tích c nh ng c h i, khó kh n thách thách th c th c hi n c ch PFES t i vùng m VQG Tam o, c th nh sau: C h i: 1) Chi tr d ch v môi tr ng nói chung mơi tr ng r ng nói riêng ang c s quan tâm c a ng Nhà n c; 2) Vi c xây d ng hình chi tr d ch v h sinh thái c ng cs quan tâm c a quy n a ph ng, phù h p v i ch tr ng sách, nh h ng phát tri n kinh t xã h i c a a ph ng c a VQG Tam o; 3) Khu v c nghiên c u thu c xã thu c Vùng m VQG Tam o có i u ki n thu n l i v tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên r ng, c nh quan thu n l i cho vi c xu t hình áp d ng c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng t i a bàn 4) Chi tr d nh v môi tr ng r ng c ng ang c s qu n tâm c a t ch c qu c t , t ch c phi ph n c, ây c h i thu hút ngu n tài tr th c hi n hình hồn thi n c ch sách th c hi n chi tr d ch v môi tr ng r ng t i VQG Tam o nói riêng t nh V nh Phúc nói chung Khó kh n thách th c 1) Chi tr d ch v môi tr ng r ng ch a có nghiên c u c th c hi n t i VQG Tam o nói chung khu v c nghiên c u nói riêng; 2) Nh n th c c a t ch c, cá nhân, h gia ình, quy n c ng nh Ban qu n lý VQG Tam o v PFES h n ch , ch a xác; 3) Th ch , sách quy nh c th v PFES v n giai o n s khai, th nhi m hồn thi n 4) Khó kh n vi c l ng hóa giá tr d ch v môi tr ng r ng (h s K) - Tiêu chí l a ch n d ch v h sinh thái r ng xu t hình chi tr d ch v môi tr ng r ng t i vùng m VQG Tam o tài ã xu t c tiêu chí l a ch n h sinh thái xây d ng hình chi tr d ch v môi tr ng r ng t i khu v c nghiên c u nh sau: - Phù h p v i ch tr ng, sách pháp lu t c a nhà n c - Phù h p v i ch tr ng, sách, nh h ng phát tri n kinh t xã h i c a a ph ng - Phù h p v i án “Phát tri n du l ch sinh thái - VQG Tam o xu t hình xác nh ngh a v quy n l i c a bên liên quan n hình chi tr d ch v h sinh thá r ng - B c u tài ã xu t c 02 hình chi tr d ch v mơi tr ng góp ph n xóa ói gi m nghèo t i khu v c nghiên c u: 1) D ch v du l ch sinh thái có s tham gia c a c ng ng: 2) D ch v b o v r ng, ph c h i r ng, b o t n a d ng sinh h c s d ng t cho s n xu t nông lâm nghi p (theo h ng nông lâm k t h p) tài c ng ã a c ph ng pháp ti p c n, ph ng th c chi tr d ch v môi tr ng t i khu v c nghiên c u g m ph ng th c chi tr tr c ti p chi tr gián ti p tài ã xác nh c bên liên quan th c hi n hình chi tr d ch v mơi tr ng r ng t i khu v c nghiên c u: + V n qu c gia Tam o; + C ng ng (ch r ng); + Khách du l ch nh ng ng i s d ng d ch v mơi tr ng r ng + Chính quy n a ph ng - Gi i pháp th c hi n thí i m hình chi tr d ch v h sinh thái ã xu t t i khu v c nghiên c u tài ã xu t gi i pháp th c hi n thí i m hình chi tr d ch v mơi tr ng r ng ã xu t t i khu v c nhiên c u + Gi i pháp thí i m th c hi n hình nơng lâm k t h p; + Gi i pháp thí i m th c hi n hình d ch v du l ch sinh thái có s tham gia c a c ng ng 5.2 T n t i Trong nghiên c u này, tài m i ch d ng l i vi c xu t hình chi tr d ch v môi tr ng r ng, c ch chi tr d nh v môi tr ng r ng xu t m t s gi i pháp th c hi n mà ch a xây d ng c m t c ch chi tr d ch v môi tr ng r ng c th chi ti t h n cho khu v c nghiên c u 5.3 Ki n ngh C n ti p t c th c hi n hoàn thi n h ng nghiên c u c a tài, ây m t h ng nghiên c u m i, l n u tiên c th c hi n VQG Tam o c ng nh vùng m VQG Tam o có kh n ng ng d ng cao th c t Tuy nhiên c n th c hi n nghiên c u b sung hồn thi n hình, xu t c c ch áp d ng thí i m Nh v y s góp ph n hồn thi n, nâng cao c giá tr khoa h c th c ti n c a k t qu nghiên c u lu n v n TÀI LI U THAM KH O Tài li u ti ng Vi t: B Nông nghi p phát tri n nông thôn, 2009 Ch chi tr d ch v môi tr ng r ng Vi t Nam B n tin FSSP, s 26-27 Chính ph n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2008 Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14/01/2008 v Qu b o v phát tri n r ng Chính ph n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2010 Ngh nh s s 99/2010/N -CP ngày 10 tháng n m 2008 v sách chi tr d ch v mơi tr ng r ng Hoàng Minh Hà c ng s , 2008 Chi tr d ch v môi tr ng, kinh nghi m h c c a Vi t Nam Ph m V n L i, 2011 Kinh t hóa l nh v c mơi tr ng M t s v n lý lu n th c ti n Vi n Khoa h c qu n lý môi tr ng - T ng c c môi tr ng Hu nh Th Mai, 2008 Chi tr d ch v h sinh thái - gi i pháp b o t n a d ng sinh h c T p chí Nghiên c u l p pháp s 137 Hu nh Th Mai, 2011 M t s v n c b n liên quan n PES hi n tr ng PES Vi t Nam C c B o t n a d ng Sinh h c, T ng c c Môi Tru ng Lê Th Kim Oanh, 2010 Bàn v áp d ng nguyên t c “ng i gây ô nhi m ph i tr ” sách mơi tr ng T p chí khoa h c cơng ngh , i h c N ng, s 4(39) Hoàng Th Thu H ng, 2012 Chi tr d ch v môi tr ng t i Vi t Nam: Nghiên c u i n hình t i xã Chi ng C , thành ph S n La, t nh S n La Lu n v n Th c s 10 Qu c h i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2004 Lu t B o v phát tri n r ng s 29/2004/QH11 11 Qu c h i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2008 Lu t a d ng sinh h c s 20/2008/QH12 12 V n qu c gia Tam o, 2010 Quy ho ch b o t n phát tri n b n v ng VQG Tam o n n m 2020 13 Th t ng Chính ph n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2007 Quy t nh s 18/2007/Q -TTg ngày 5/2/2007 v phê t chi n l c phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2006-2020 14 Th t ng Chính ph n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2008 Quy t nh s s 380/Q -TTg ngày 10 tháng n m 2008 v sách thí i m chi tr d ch v môi tr ng r ng Tài li u Ti ng Anh 15 Department for International Development - DFID, 2001 Sustainable livelihoods guidance sheets, UK 16 Millennium Ecosystem Assessment, 2005 Ecosystems and Human Well-being: Synthesis Island Press, Washington, DC 17 Natasha L and T, Porras, 2002 Silver bullets or fools’ gold: A global review of markets for forest environmental services and their impacts on the poor International Institute for Environment and Development , Russell Press, Nottingham, UK 18 Forest Trends, Nhóm Katoomba UNEP, 2008 C m nang chi tr d ch v h sinh thái: Kh i ng th c hi n 19 OECD, 1975 The Polluter Pays Principles: Definition, Analysis, Implementation, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 20 Rohit Jindal and John Kerr, 2007 Basic Principles of PES, USAID PH L C Ph l c 1: H th ng v n b n quy ph m pháp lu t liên quan n PFES nh s 05/2008/N -CP c a Chính ph , ngày 14 tháng 01 n m 1) Ngh 2008 v Qu b o v phát tri n r ng; 2) Quy t nh s 380/Q -TTg ngày 10 tháng n m 2008 c a Th t ng Chính ph v Chính sách thí i m chi tr d ch v môi tr ng r ng; 3) Quy t nh s 111/2008/Q -BNN, ngày 19 tháng 11 n m 2008 c a B tr ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, v vi c ban hành i u l m u v t ch c ho t ng c a Qu B o v Phát tri n r ng; nh 114/2008/Q -BNN, ngày 28 tháng 11 n m 2008 c a B 4) Quy t tr ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v thành l p Qu B o v phát tri n r ng; 5) Quy t nh s 128/2008/Q -BNN ngày 31 tháng 12 n m 2008 c a B tr ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v c c u t ch c ho t ng c a Qu B o v Phát tri n r ng Vi t Nam; nh s 378/2009/Q -BNN-PC, ngày 17 tháng 02 n m 2009 6) Quy t c a B tr ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v vi c ban hành m t s bi u m u th c hi n thí i m chi tr d ch v môi tr ng r ng; 7) Ngh nh s 99/2010/N -CP, ngày 24 tháng n m 2010 c a Chính ph v Chính sách chi tr d ch v môi tr ng r ng; 8) Quy t nh 2284/2010/Q -TTg, ngày 13 tháng 12/ n m 010 Phê t án "Tri n khai ngh nh s 99/2010/N -CP ngày 24 tháng n m 2010 c a Chính ph v sách chi tr d ch v r ng; 9) Quy t nh 135/2011/Q -BNN-TCLN, ngày 25 tháng 01 n m 2011 phê t K ho ch tri n khai án “Tri n khai Ngh nh s 99/2010/N -CP ngày 24 tháng n m 2010 c a Chính ph v Chính sách chi tr d ch v môi tr ng r ng c a B Ngông nghi p Phát tri n nông thôn; 10) Thông t s 80/2011/TT-BNNPTNT, ngày 23 tháng 11 n m 2011 c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn h ng d n ph ng pháp xác nh ti n chi tr d ch v môi tr ng r ng; 11) Thông t s 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng n m 2012 c a B Tài h ng d n ch qu n lý tài i v i Qu B o v phát tri n r ng; 12) Quy t nh s 119/TCLN-KHTC, ngày 21 tháng 03 n m 2012 c a T ng c c lâm nghi p h ng d n t m th i vê trình t ng ký, kê khai ký k t h p ng, y thác chi tr d ch v môi tr ng r ng c a T ng c c Lâm nghi p, B Nông nghi p Phát tri n nông thôn Ph l c Di n tích, dân s vùng TT n v hành A I II III B C I 10 11 II T nh V nh phúc Huy n Tam o Xã Minh Quang Xã H S n Xã H p Châu Xã Tam Quan Xã i ình Xã o Trù TT Tam o Huy n Bình Xuyên Xã Trung M Th xã Phúc Yên Xã Ng c Thanh Huy n S n D ng Xã Ninh Lai Xã Thi n K Xã H p Hoà Xã Kháng Nh t Xã H p Thành T nh Thái Nguyên Huy n i T Xã Quân Chu Xã Cát Nê Xã Ký Phú Xã V n n Xã M n Xã Hồng Nơng Xã Khôi K Xã La B ng Xã Phú Xuyên Xã Yên Lãng TT.Quân Chu Huy n Ph Yên Xã Phúc Thu n Xã Thành Công T ng C ng m VQG Tam o Di n tích (ha) Dân s (ng i) Vùng DT t Vùng M t Vùng lõi m nhiên m (ng i/ha) 16,045 17,389 33,434 76,901 2.30 2.70 13,168 8,495 21,663 58,494 3,335 1,616 4,951 10,448 2.11 945 845 1,790 6,087 3.40 72 937 1,009 7,431 7.36 1,126 1,681 2,807 12,066 4.30 2,067 1,384 3,451 8,859 2.57 5,408 2,032 7,440 12,983 1.75 215 215 620 2.88 2,877 1,589 4,466 6,284 1.41 2,877 1,589 4,466 6,284 1.41 1.66 7,305 7,305 12,123 7,305 7,305 12,123 1.66 6,278 9,308 15,586.00 29,966 1.92 1,167 1,360 2,527 7,475 2.96 2,331 781 3,112 6,187 1.99 1,309 2,602 3,911 6,902 1.76 887 1,921 2,808 4,033 1.44 584 2,644 3,228 5,369 1.66 12,672 24,875 37,547 95,104 2.53 12,672 16,455 29,127 67,139 2.31 2,638 1,932 4,570 3,767 0.82 544 2,316 2,860 3,832 1.34 747 1,202 1,949 7,323 3.76 1,351.00 1,019 2,370 7,454 3.15 2,088.00 1,312 3,400 6,092 1.79 1,851.00 923 2,774 5,022 1.81 153 1,389 1,542 6,259 4.06 1,434.00 708 2,142 3,781 1.77 981 1,419 2,400 6,500 2.71 885 3,315 4,200 12,808 3.05 920 920 4,301 4.68 8,420 8,420 27,965 3.32 5,320 5,320 13,377 2.51 3,100 3,100 14,588 4.71 34,995 51,572 86,567 201,971 2.33 (Ngu n: VQG Tam o, 2012) Ph l c C c u dân s vùng TT n v hành A I II III B C I 10 11 II T nh V nh phúc Huy n Tam o Xã Minh Quang Xã H S n Xã H p Châu Xã Tam Quan Xã i ình Xã o Trù TT Tam o Huy n Bình Xuyên Xã Trung M Th xã Phúc Yên Xã Ng c Thanh Huy n S n D ng Xã Ninh Lai Xã Thi n K Xã H p Hoà Xã Kháng Nh t Xã H p Thành T nh Thái Nguyên Huy n i T Xã Quân Chu Xã Cát Nê Xã Ký Phú Xã V n n Xã M n Xã Hồng Nơng Xã Khôi K Xã La B ng Xã Phú Xuyên Xã Yên Lãng TT.Quân Chu Huy n Ph Yên Xã Phúc Thu n Xã Thành Công T ng C ng T ng s h 16,273 12,547 2,410 1,471 1,745 2,563 1,859 2,279 220 1,272 1,272 2,454 2,454 6,620 1,546 1,316 1,479 1,086 1,193 22,633 16,565 900 931 1,860 1,759 1,392 1,380 1,572 883 1,621 3,140 1,127 6,068 2,976 3,092 45,526 mV n qu c gia Tam o S nhân kh u Chia theo gi i tính T ng s Nam N 76,901 36,330 40,481 58,494 27,311 31,093 10,448 5,027 5,421 6,087 2,603 3,484 7,431 3,024 4,407 12,066 5,704 6,362 8,859 4,343 4,516 12,983 6,326 6,567 620 284 336 6,284 3,079 3,205 6,284 3079 3,205 12,123 5,940 6,183 12,123 5940 6,183 29,966 14,576 15,390 7,475 3,728 3,747 6,187 2,941 3,246 6,902 3,406 3,496 4,033 1,859 2,174 5,369 2642.00 2,727 95,104 46,600 47,784 67,139 32,898 33,521 3,767 1,846 1,921 3,832 1,878 1,954 7,323 3,588 3,735 7,454 3,652 3,082 6,092 2,985 3,107 5,022 2,461 2,561 6,259 3,067 3,192 3,781 1,853 1,928 6,500 3,185 3,315 12,808 6,276 6,532 4,301 2,107 2,194 27,965 13,702 14,263 13,377 6554 6,823 14,588 7148 7,440 201,971 97,506 103,655 (Ngu n: VQG Tam o, 2012) ... n Qu c gia Tam Hình 4.2 Dân s theo thơn vùng Hình 4.3 M t m V dân s xã vùng Hình 4.4 M c chi tr d ch v môi tr o 28 n Qu c gia 33 m V n Qu c gia 34 ng r ng 42 Hình 4.6 Hình chi tr... 47 DANH M C HÌNH Hình 2.1 nh h ng l i ích l n c a hai bên tham gia PFES Hình 2.2 Mơ hình xác nh m c chi tr d ch v môi tr ng Hình 2.3 Hình mô ph ng nguyên t c chi tr PES Hình 4.1 B n... 31 4.1.3.Hi n tr ng giao t, giao r ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 38 4.2 Hi n tr ng, c h i thách th c áp d ng chinh sách chi tr d ch v môi tr ng t i vùng m V n qu c gia Tam o 40 4.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu, đề xuất một số mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay