Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

79 33 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:33

Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM LA V N NG C Tên tài: “ ÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU GOM X CH T TH I R N Y T T I B NH VI N A KHOA HUY N TRÀNG NH, T NH L NG S N, GIAI O N 2011 - 2013” KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c mơi tr Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2010 – 2014 Ng ih IH C ng ng ng d n : TH.S Nguy n Minh C nh Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N c s phân công c a khoa Môi Tr Lâm Thái Nguyên, s ng – Tr ng ý c a th y giáo h Minh C nh, em ã ti n hành th c hi n ng i H c Nông ng d n Th.S Nguy n tài: “ ánh giá công tác thu gom x ch t th i r n y t t i b nh vi n a khoa huy n Tràng nh, t nh L ng S n, giai o n 2011- 2013” Sau m t th i gian nghiên c u th c t p t t nghi p, khóa lu n c a em ã hồn thành hồn thành khóa lu n khóa lu n Em xin chân thành c m n th y cô giáo Khoa Môi Tr ng ã t n tình h su t trình h c t p nghiên c u rèn luy n ng d n, gi ng d y Tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên c bi t em xin chân thành c m n th y giáo h Minh C nh ã t n tình, chu áo h ng d n Th.S Nguy n ng d n tơi th c hi n khóa lu n Em xin c m n bác, chú, anh ch c a Phòng Tài Ngun Mơi Tr ng huy n Tràng th c t p nh ã t o i u ki n giúp em trình hồn thành khóa lu n t t nghi p M c dù ã có nhi u c g ng nh t Song bu i th c hi n tài m t cách hoàn ch nh u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, ti p c n v i th c t s n xu t c ng nh h n ch ki n th c kinh nghi m nên không th tránh kh i nh ng sai sót nh t mong nh mà b n thân ch a th y c s góp ý c a q th y, giáo b n khóa lu n c Em r t c hoàn ch nh h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 17 tháng n m 2014 Sinh viên La V n Ng c DANH M C CÁC T CH VI T T T BTNMT BOD BV K BHYT BYT CNH CTYT CTR CTRYT COD GDP H H HIV KHCN KSNK N Nh a PE Nh a PP Q QCVN TCVN TP HCM T TT THPT THBT TNHH WHO VI T T T Ý NGH A B Tài Nguyên Môi tr ng Biochemical oxygen Demand (nhu c u oxy sinh hoá) B nh vi n a khoa B o hi m y t B yt Cơng nghi p hóa Ch t th i y t Ch t th i r n Ch t th i r n y t Chemical Oxygen Demand (nhu c u oxy hóa h c) T c t ng tr ng kinh t Hi n i hóa Virus gây h i ch ng suy gi m mi n d ch Khoa H c Cơng Ngh Ki m sốt nhi m khu n Ngh nh Nh a polyetylen Nh a polypropylene Quy t nh Quy Chu n Vi t Nam Tiêu Chu n Vi t Nam Thành ph H Chí Minh Trung ng Thông T Trung h c ph thông Trung h c b túc Trách nhi m h u h n T ch c Y t th gi i DANH M C B NG B ng 2.1: L ng ch t th i y t phát sinh t i b nh vi n khoa b nh vi n t i Vi t Nam 11 B ng 2.2: Thành ph n ch t th i r n b nh vi n Vi t Nam 12 B ng 2.3: M t s lo i b nh có nguy c lây nhi m t ch t th i y t 16 B ng 2.4: Các b nh t l nguy c lây b nh 17 B ng 2.5: S gi ng b nh n m 2008 phân theo huy n/ thành ph thu c t nh L ng S n 23 B ng 4.1: C c u dân t c n m 2011 c a huy n Tràng nh 33 B ng 4.2: Phân b di n tích b nh vi n 35 B ng 4.3: S li u khám, ch a b nh c a B nh vi n a khoa 37 huy n Tràng nh n m 2013 37 B ng 4.4: Tình hình cán b , công ch c – viên ch c c a b nh vi n (tính n tháng 1/2013) 38 B ng 4.5: L ng CTR t n m 2011 – 2013 t i b nh vi n 41 B ng 4.6: L ng CTR bình quân t n m 2011- 2013 t i b nh vi n 41 B ng 4.7 : Th c tr ng công tác phân lo i ch t th i r n t i BV K 45 B ng 4.8: Công c thu gom ch t th i r n t i BV K huy n Tràng B ng 4.9: Công tác thu gom ch t th i r n y t BV K huy n Tràng nh 46 nh 46 B ng 4.10 : Nhân l c công tác thu gom CTRYT t i BV K huy n Tràng nh 47 B ng 4.11 : Th c tr ng công tác v n chuy n ch t th i r n y t t i BV K huy n Tràng B ng 4.12: Ph nh 48 ng ti n v n chuy n ch t th i r n y t t i BV K huy n Tràng nh 48 B ng 4.13 : Ph ng ti n l u gi ch t th i 49 B ng 4.14: Thông s k thu t c a thi t b ( lò t rác Mediburner – 20W) 50 B ng 4.15: Thành ph n rác th i nguy h i Mediburner 08 – 20W tiêu h y 52 B ng 4.16 : Kh i l ng lo i CTYT m t l n t c a lò t Mediburner 08-20W 53 B ng 4.17: Hi u bi t c a cán b , nhân viên y t v quy ch qu n ch t th i y t 54 B ng 4.18: Hi u bi t màu s c d ng c ng ch t th i y t 55 B ng 4.19: Hi u bi t nh n th c c a nhân viên v qu n rác th i y t 56 B ng 4.20 : Hi u bi t v công tác qu n ch t th i c a b nh vi n 58 DANH M C HÌNH Hình 4.1: V trí Hình 4.2: L Hình 4.3: S a huy n Tràng nh – L ng S n 28 ng CTRYT c a b nh vi n t n m 2011- 2013 42 qu n rác th i t i b nh vi n a khoa Tràng nh 49 Hình 4.4: Hi u bi t c a nhân viên v quy ch qu n ch t th i y t 60 Hình 4.5: T l hi u bi t mã màu s c d ng c Hình 4.6: S h th ng qu n môi tr ng ch t th i 56 ng 60 M CL C CH NG 1: M 1.1 tv n U 1.2 M c ích, m c tiêu, yêu c u 1.2.1 M c ích 1.2.2 M c tiêu 1.2.3 Yêu c u 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n CH NG 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s lu n 2.1.1 Công tác thu gom, l u gi v n chuy n ch t th i r n y t 2.1.2 Công tác x ch t th i r n y t 2.1.3 B nh vi n a khoa huy n Tràng 2.2 C s khoa h c c a nh - L ng S n tài 2.2.1 T ng quan v ch t th i r n y t 2.2.1.1 Các nh ngh a v ch t th i y t 2.2.1.2 Phân lo i ch t th i r n y t 2.2.1.4 Thành ph n c a ch t th i r n y t 11 2.2.1.5 M t s ph 2.2.2 Tác ng pháp x ch t th i r n y t 13 ng c a ch t th i r n y t t i môi tr 2.2.2.1 i v i môi tr 2.2.2.2 i v i s c kh e c ng ng s c kh e c ng ng14 ng 14 ng 15 2.2.3 C n c pháp 18 2.3 Th c tr ng qu n ch t th i r n y t 19 2.3.1 Th c tr ng công tác qu n ch t th i r n y t t i Vi t Nam 19 2.3.2 Th c tr ng công tác qu n ch t th i r n y t a bàn t nh L ng S n 21 2.3.3 Tình hình cơng tác qu n ch t th i r n y t a bàn huy n Tràng nh 24 CH NG 3: IT NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 25 3.1 it 3.1.1 ng ph m vi nghiên c u 25 it ng nghiên c u 25 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 25 3.2 a i m th i gian ti n hành 25 3.2.1 a i m ti n hành nghiên c u 25 3.2.2 th i gian ti n hành nghiên c u 25 3.3 N i dung nghiên c u 25 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 26 3.4.1 Ph ng pháp thu th p tài li u, s li u s c p 26 3.4.2 Ph ng pháp thu th p tài li u, s li u th c p 27 3.4.3 Ph ng pháp phân tích qu n s li u 27 CH NG 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 28 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a huy n tràng 4.1.1 nh – L ng S n 28 i u ki n t nhiên 28 4.1.1.1 V trí a 28 4.1.1.2 Khí h u th i ti t 29 4.1.1.3 a hình, a m o 29 4.1.1.4 Th y v n 29 4.1.1.5 Các ngu n tài nguyên c a huy n Tràng 4.1.1.6 Th c tr ng môi tr nh 30 ng sinh thái c a huy n Tràng nh 30 4.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 31 4.1.2.1 Th c tr ng phát tri n n n kinh t xã h i 31 4.1.2.2 Th c tr ng phát tri n ngành kinh t 32 4.1.2.3 Dân s lao ng 33 4.1.2.5 V n hóa –Giáo d c 33 4.2 Tình hình ho t ng c a b nh vi n a khoa huy n tràng nh – L ng S n 34 4.2.1 Thông tin chung 34 4.2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a b nh vi n a khoa huy n Tràng nh 34 4.2.1.2 V trí, di n tích khu v c xung quanh 35 4.2.1.3 Quy mô b nh vi n 35 4.2.1.4 ch c n ng nhi m v 36 4.2.1.5 ánh giá môi tr 4.2.2 K t qu ho t ng, ng kí xin phép 36 ng c a b nh vi n 37 4.2.3 C c u t ch c 37 4.2.4 S l ng cán b công nhân viên 38 4.3 i u tra, ánh giá th c tr ng công tác thu gom x ch t th i r n y t t i b nh vi n a khoa huy n tràng 4.3.1 Các ngu n phát sinh kh i l nh - L ng S n 39 ng ch t th i 39 4.3.1.1 Các ngu n phát sinh 40 4.3.1.2 Kh i l ng ch t th i 40 4.3.2 Công tác b o v môi tr ng 42 4.3.3 Công tác qu n lý, thu gom, v n chuy n x ch t th i 43 4.3.3.1 S qu n rác th i t i b nh vi n a khoa huy n Tràng nh 43 4.3.3.3 H th ng x tiêu h y ch t th i 50 4.4 Hi u bi t c a cán b nhân viên, b nh nhân vê tình hình qu n rác th i y t c a b nh vi n 54 4.4.1 i v i cán b nhân viên b nh vi n 54 4.4.2 i v i b nh nhân ng i nhà b nh nhân 57 4.5 Thu n l i khó kh n t n t i cơng tác qu n lý, thu gom, v n chuy n x ch t th i r n y t t i b nh vi n a khoa huy n tràng nh – L ng S n 58 4.5.1 Thu n l i 58 4.5.2 Khó kh n 59 4.6 xu t gi i pháp kh c ph c nâng cao công tác qu n x ch t th i y t t i b nh vi n a khoa huy n tràng nh 59 4.6.1 Xây d ng h th ng qu n môi tr ng t i b nh vi n 59 4.6.2 Nâng cao ho t ng t i b nh vi n 61 ng b o v môi tr 4.6.2.1 H th ng hành 61 4.6.2.2 Ki m sốt nhi m ch t th i 61 4.6.2.3 T ng c ng pháp ch i v i tr ng h p vi ph m 61 4.6.2.4 Nâng cao n ng l c t ch c 62 4.6.3 C i thi n công tác phân lo i, thu gom, l u gi v n chuy n ch t th i r n y t t i b nh vi n 62 4.6.4 Gi i pháp cho ho t ng x ch t th i 64 4.6.5 Các gi i pháp khác 64 CH NG 5: K T LU N KI N NGH 66 5.1 K t lu n 66 5.2 Ki n ngh 66 TÀI LI U THAM KH O 68 55 B ng 4.18: Hi u bi t màu s c d ng c Màu s c ng ch t th i y t S l nh n Màu Màu Màu Màu Không vàng xanh en tr ng nhi m Ch t th i hóa h c nguy h i Ch t th i s c nh n Ch t th i phóng x Bình áp su t nh Ch t th i thơng th ng T l bi t bi t (%) úng Ch t th i Ch t th i lây ng (ng i) 27 - - - - 27/27 100 - 17 - 17/27 62,9 23 - - 23/27 85,1 - - 15 15/27 55,5 - 14 5 14/27 51,8 - 27 - - - 27/27 100 (Ngu n: phi u i u tra hi u bi t cán b , nhân viên b nh vi n, 2014) Qua b ng cho th y, t l nhân viên phân bi t úng màu s c d ng c ng ch t th i lây nhi m ch t th i thông th ng t 100%, ch t th i s c nh n 85,1% l i màu s c lo i ch t th i khác t l hi u bi t th p h n nh mã màu s c ng bình áp su t nh 51,8% Nh v y, t l hi u bi t phân bi t th p c mã màu s c ng ch t th i ây m t i m h n ch công tác thu gom phân lo i rác th i c a b nh vi n c n c khác ph c th i gian t i 56 T l % 100 80 60 40 T l % 20 lây nhi m hóa h c s c nh n nguy h i phóng x Bình áp su t nh thơng th ng Hình 4.5: T l hi u bi t mã màu s c d ng c ng ch t th i Qua bi u ta th y t l nhân viên phân bi t c úng màu s c phân lo i ch t th i y t lây nhi m thông th ng 100%, l i i v i ch t th i bình áp su t 51,8%, ch t th i phóng x 55,5%, ch t th i hóa h c nguy h i 62,9% B ng 4.19: Hi u bi t nh n th c c a nhân viên v qu n rác th i y t S K t T l STT l ng Các Ch s nghiên c u qu (%) (ng i) Có 27 100 Th c hành phân lo i ch t th i y t theo quy nh khơng 0 Có 16 59,3 H ng d n b nh nhân v mã màu sác c a d ng c ng ch t th i Không 11 40,7 nh h ng c a ch t th i y t t i n s c Có 27 100 kh e c a ng i môi tr ng Không 0 B nh vi n có n i t p trung l u tr ch t Có 27 100 th i khơng Không 0 Trên xe tiêm, xe th thu t có trang b túi, Có 27 100 thùng thu gom y không Không 0 B nh vi n có h p ng v i v n chuy n Có 27 100 x ch t th i v i n v không không 0 (Ngu n: phi u i u tra hi u bi t cán b , nhân viên b nh vi n 2014) 57 Qua b ng cho th y 100% nhân viên b nh vi n có ý th c ch p hành úng quy ch phân lo i rác c a b nh vi n, có s hi u bi t v công tác qu n ch t th i b nh vi n Ch có vi c h d ng c ng rác phân lo i rác theo quy viên y t h 4.4.2 ng d n cho b nh nhân v mã màu s c c a nh h n ch Có 59, 3% nhân ng d n cho b nh nhân th c hi n i v i b nh nhân ng B nh nhân ng i nhà b nh nhân i nhà nhóm it ng ơng nh t c ng ch th th i ch t th i y t nhi u nh t Nên vi c h bi t v quy ch qu n rác th i y t r t c n thi t qu n rác th i chung c a b nh vi n Qua i u tra b nh nhân ng góp ph n vào công tác t hi u qu nh t i nhà c a h a s ch a có hi u bi t v nhi u v công tác phân lo i rác th i y t Nh ng ng ch a phân bi t ch i it nhân ng i c h i a s ch a c mã màu s c phân lo i ch t th i Tuy nhiên 100% ng u nh n th c kh e ng ng d n cho h hi u c tác h i c a ch t th i y t n môi tr i ng s c i ng tr c ti p phân lo i ch t th i h y tá b nh i nhà i u tra a s không phân bi t c d ng rác, h u h t h không bi t c màu s c c a d ng n quy ch qu n rác th i y t 58 B ng 4.20: Hi u bi t v công tác qu n ch t th i c a b nh vi n S l STT N i dung nghiên c u ng hi u bi t úng (ng c bi t Phân bi t n quy ch s 43 c a B Y T c màu s c c a d ng c ng ch t th i B nh vi n có thùng b rác quy y úng n i nh i) ng xuyên 30 5/20 25 18/20 90 ng x u t i s c kh e ng ng i môi tr Qua b ng cho ta th y t l b nh nhân ng i nhà, 2014) i nhà c a h bi t quy ch qu n rác th i y t c a B Y T 30% Phân bi t không bi t 100 20/20 ( Ngu n: phi u i u tra hi u bi t c a b nh nhân ng d ng c 100 20/20 Ch t th i b nh vi n nh h (%) 6/20 B nh vi n Thu gom, x rac ch t th i th T l c màu s c c a ng ch t th i 25% Qua ây cho th y t l b nh nhân vào vi n n công tác phân lo i ch t th i y t , ây c ng m t nh ng h n ch công tâc qu n ch t th i y t t i b nh vi n c n ph c th i gian t i ho t ng qu n rác th i c kh c t hi u qu cao h n 4.5 Thu n l i khó kh n t n t i cơng tác qu n lý, thu gom, v n chuy n x ch t th i r n y t t i b nh vi n a khoa huy n tràng nh – L ng S n 4.5.1 Thu n l i - B nh vi n ã t ch c t p hu n cho cán b , công nhân viên hi u rõ h n v công tác qu n c ng nh x ch t th i 59 - L p phòng ban KSNK qu n ch t th i b nh vi n T ch c ki m tra ánh giá nh k - B nh vi n ã tuân th úng quy ch c a B Y T công tác thu gom v n chuy n ch t th i B nh vi n ã s d ng trang thi t b chuyên d ng nh gang tay, qu n áo b o h lao ng, túi ng rác màu s c khác 4.5.2 Khó kh n * H th ng qu n hành chính: - Ch a - M c dù ý th c c s quan tâm ch t ch c a ban lãnh o c t o, t p hu n nh ng m t s nhân viên y t v n ch a c t m quan tr ng c a vi c phân lo i rác - Nh n th c c a qu n chúng vi c qu n ch t th i ch a cao B nh nhân ng gây nh h i nhà b nh nhân ch a có ý th c b rác úng n i quy ng cho vi c thu gom x môi tr nh ng b nh vi n * H th ng qu n k thu t: - Ph ng ti n thu gom, thùng ng ch t th i thi u ch a ng b - Vi c phân lo i ch t th i g p khó kh n, ch a úng cách - Cán b chuyên mơn ch a có tay ngh cao - Cơng tác x v n ch a tri t 4.6 hoàn toàn xu t gi i pháp kh c ph c nâng cao công tác qu n x ch t th i y t t i b nh vi n a khoa huy n tràng 4.6.1 Xây d ng h th ng qu n môi tr nh ng t i b nh vi n 60 * C c u t ch c Hình 4.6: S h th ng qu n môi tr ng (Ngu n :S Y t L ng S n, 2012)) * Nhi m v ban môi tr Giám c: tr ng ng ban môi tr ng ng nhi m cao nh t v h th ng qu n môi tr tr ng i ch o ch u trách sách mơi ng cam k t th c hi n sách ó Thành viên ban môi tr ng: tr - Ch u s phân công c a tr trách c th công tác qu n mơi tr ng khoa, phó khoa b nh vi n ng ban môi tr ng l p k ho ch ph ng ó có qu n ch t th i, n th i, khí th i, nhi m khu n b nh vi n, b nh ngh nghi p, v sinh môi tr c ng t i khoa b nh vi n nh công tác thu gom, v n chuy n l u tr ch t th i… - D trù kinh phí mua s m trang thi t b ph c v cho công tác b o v môi tr ng t i b nh vi n - T ch c t p hu n cho nhân viên nh n th c v công tác b o v môi tr ng 61 - T ch c ki m tra, ánh giá khen th nh k hàng quý, hàng n m xu t ng v i t ch c, t p th hoàn thành t t 4.6.2 Nâng cao ho t ng b o v môi tr ng t i b nh vi n 4.6.2.1 H th ng hành * Hồn thi n cơng tác qu n hành Tr c tiên, b nh vi n c n qu n ch t ch i v i ch t th i i thu gom rác, c th nh sau : - Chuyên nghi p hóa b ph n thu gom rác, nh không c ép rác, ch t rác cao - Giám sát k vi c v n chuy n, ph i mb ol ng rác v a xe y n p kín trình v n chuy n -N ul ng rác th i nhi u có th t ng thêm s l n l y rác ngày suy xét vi c nâng cao m c thu nh p cho nhân viên v n chuy n khuy n khích h th c hi n t t Th hai giám sát l ng ch t th i phát sinh m i khoa V i xu th phát tri n hi n nay, nhi u v t d ng dùng m t l n y t l c s d ng v i s ng, ch ng lo i ngày nhi u Các v t li u dùng m t l n, nh a m t hàng h p d n i v i nh ng ng c bi t ch t i thu gom ch t th i ch t nh a tồn ch t nh a t t, có giá tr cao tái ch Vì v y vi c nên vi c qu n ch t th i b nh vi n ph i th t ch t ch , câng quan tâm h n t tránh hi n ng th t rác khơng mong mu n b nh vi n 4.6.2.2 Ki m sốt nhi m ch t th i Khoa ch ng nhi m khu n th c hi n vi c giám sát ho t - Công tác phân lo i t ngu n - Ph th i b ) khoa ng th c qu n lý( phân lo i, thu gom, v n chuy n, l u tr , x c ti n hành ch t ch b nh vi n 4.6.2.3 T ng c ng pháp ch Ban Môi tr Tr ng nh : i v i tr ng h p vi ph m ng áp d ng hình th c n trách, tr ng khoa hình th c nh : ph t ti n theo m c i m thi ua vi ph m c a t ng 62 v vi c quy i v i Tr ng khoa không h ng d n nhân viên tuân th theo nh v công tác x ch t th i, công tác v sinh môi tr Ban môi tr ng ng b nh vi n Trong khoa nhân viên vi ph m s b n trách có hình th c x ph t theo c p m c t i khoa 4.6.2.4 Nâng cao n ng l c t ch c - T ch c, c ng c n ng l c qu n môi tr ng cho cán b y t b nh vi n - T ng c v n ng h n công tác giám sát không ch riêng t i khoa phòng phân lo i ch t th i, mà k t h p thêm vi c theo dõi trình thu gom, v n chuy n, nhà l u gi ch t th i, công tác v sinh cho khuôn viên xung quanh b nh vi n - Rà soát nh ng tài li u phù h p v i h th ng qu n môi tr nh t th ng xuyên quy ng, c p nh, v n b n pháp lu t m i quy ch qu n ch t th i b nh vi n 4.6.3 C i thi n công tác phân lo i, thu gom, l u gi v n chuy n ch t th i r n y t t i b nh vi n * Nâng cao công tác Phân lo i ch t ch t th i r n y t t i ngu n nâng cao hiêu qu công tác phân lo i CTRYT nh m gi m chi phí x t l r i ro cho nhân viên thu gom c n: - T ng c thêm thùng ng u t cho khâu phân lo i t phát sinh, trang b ng ch t th i t i khoa phòng, bu ng b nh thu n l i cho vi c phân lo i ch t th i t i ngu n - M l p t p hu n, tuyên truy n v cách phân lo i ch t th i cho nhân viên ch u trách nhi m thu gom, v n chuy n - Trang b y thi t b b o h lao ng: kh u trang, gang tay, ng … cho nhân viên tr c ti p tham gia vào trình phân lo i - Th ng xuyên ki m tra vi c s d ng thi t b b o h lao cán b nhân viên y t ng cho 63 * Công tác thu gom - C i thi n c s h t ng ph c v cho công tác thu gom t i khoa b ng cách s p x p phòng ch a ch t th i d ng c v sinh - Trang b thùng ng v t s c nh n c ng, khơng có kh n ng gây th ng - Thay th k p th i thùng b h h ng - B trí thùng túi ch a - T ng c ng h t vào v trí ã chuy n thùng c ng d n, quy i nh, yêu c u cho nhân viên v sinh thu gom ch t th i ph i v a úng v ch 2/3 c a thùng ch a ch t th i, không y, tránh r i vãi - Khi thu gom ch t th i t n i phát sinh phòng nên h n ch thu gom vào gi n n i t p trung c a khoa, n c a b nh nhân gi làm vi c chuyên môn y t * Công tác v n chuy n - T ng c ng lo i xe chuyên d ng s d ng cho vi c thu gom v n chuy n CTRYT - Các xe l y ch t th i không nên l y t n i t p k t c a khoa phòng y, v n chuy n ch t th i n nhà ch a ch t th i nên y kín tránh r i vãi - Quy nh th i gian v n chuy n theo n thu gom h p lý, tránh i qua khu v c ch m sóc ng - Th i b nh ng xuyên làm v sinh ph ng ti n v n chuy n b ng xà phòng ch t t y r a khác có tính ti t trùng cao - t o nâng cao nh n th c v an toàn ho t ng qu n ch t th i y t cho nhân viên v n chuy n * Công tác l u tr ch t th i - Th c hi n ki m tra nh k thi t b ng ch t th i y t b nh vi n, phát hi n thay th k p th i thùng ch a b n t, th ng, … 64 - C n có h ng d n, quy nh, yêu c u cho nhân viên v sinh b ch t th i vào thùng t i nhà ch a ch t th i - Nhà l u gi ch t th i ph i có mái che, có hàng rào b o v , có c a có khóa Khơng súc, lo i g m nh m ng i không nhi m v t xâm nh p - Có ph ng ti n r a tay, ph ng ti n b o h cho nhân viên, có d ng c , hóa ch t làm v sinh - C n trì ho t ti n hành b o d ng th tr ng máy l nh ho t ng n ng xuyên i v i thi t b làm l nh rác, tránh tình ng khơng úng v i cơng su t thi t k 4.6.4 Gi i pháp cho ho t - nh c a nhà ch a ch t th i y t l nh (19oC), ng x ch t th i u t trang thi t b cho vi c x ch t th i - Nâng c p c s v t ch t - T p hu n t o tay ngh cho nh ng ng i tr c ti p x lý, hi n b nh vi n v n ch a có k s chuyên v x - B sung thêm nhân l c 4.6.5 Các gi i pháp khác * Qu n t t n i vi ây nhóm gi i pháp ng n ng a ô nhi m d th c hi n nh t nh m nâng cao hi u qu công tác khám ch a b nh t i b nh vi n D a vào tiêu chí sau: - Ý th c trách nhi m c a h u h t nhân viên làm vi c b nh vi n - C i ti n h p hóa ho t - T ng c ng chun mơn t i b nh vi n ng công tác b o v môi tr * Tuyên truy n, giáo d c c ng - Tri n khai ch ng ng trình truy n thơng liên t c th c v CTYT cho b nh nhân c ng tranh treo t ng b nh viên ng, kh u hi u, ) ng Các ph nâng cao nh n ng ti n truy n thông( 65 - Tri n khai công tác tuyên truy n, v n b nh vi n, h ng d n t t c m i ng ng n t ng ng i vào i th c hi n yêu c u v phân lo i ch t th i t i ngu n, gi gìn v sinh chung tồn b nh vi n - Tuyên truy n thông qua s d ng nh ng h th ng thông tin, bi u ng , b ng rôn, b ng phim, v vi c ng n ng a ô nhi m, phân lo i, thu gom CTYT b o v môi tr ng b nh vi n N i dung tuyên truy n c n n i b t khía c nh: - Tính b c xúc liên quan - Nh ng tác ng n ch t th i r n t i b nh vi n n môi tr ng xã h i c a ch t th i r n y t - Các bi n pháp nh m ng n ng a gi m nh tác - Có th ng x u a m t s kh u hi u nh sau “ Th c hi n công tác t giá b nh vi n nâng cao ch t l ánh ng ph c v ” ho c “ không x rác n i công c ng hành lang b nh vi n”… - T ch c thông tin nhanh sinh ho t ch ng ô nhi m b o v mơi tr nh k v cơng tác phòng ng * Gi i pháp kinh t - B nh vi n a khoa huy n Tràng nh khơng có kinh phí d trù cho công tác b o v môi tr ng, ng n ng a ô nhi m, gi m t l nhi m khu n b nh vi n, an toàn cho nhân viên y t T t c ho t BV K u ph i ch kinh phí t s Y t ng ph c v b nh nhân s a ch a c s v t ch t hay mua s m d ng c , máy móc, trang thi t b Do th ng xuyên thi u kinh phí, yêu c u c p bách t b ch m tr , khó th c hi n thành cơng Vì v y: - Nhà n c c n u tiên ngu n ngân sách b o v môi tr ng b nh vi n - Nâng cao hi u bi t v t m quan tr ng c a vi c qu n x CTYT Kêu g i doanh nghi p, nhà n c u t cho b nh vi n u t , t ch c qu n rác th i y t có hi u qu h n 66 NG CH K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n - Nhìn chung cơng tác thu gom, v n chuy n ch t th i r n y t t i b nh vi n a khoa huy n Tràng - Nhân viên y t nh c b n ã th c hi n t t u c trang b y - Trong q trình thu gom ã gi cơng c b o h lao ng, c v sinh khu v c - V n chuy n theo úng l ch trình, khơng làm t n ng ch t th i lâu ngày - Công tác x ch t th i r n y t v c b n c ng ã th c hi n t t, áp ng cl - Ho t ng ch t th i y t phát sinh hàng ngày ng b o v môi tr ng b nh vi n th ng xuyên c th c hi n - Ý th c trách nhi m c a h u h t nhân viên y t làm vi c b nh vi n v vi c b o v môi tr ng th c hi n t ng it t 5.2 Ki n ngh có c mơi tr ng s ch b nh vi n c n ph i th c hi n bi n pháp : - B nh vi n c n u t , trang b thêm thùng ng ch t th i, d ng c thu gom, v n chuy n ch t th i r n y t - t thêm thùng rác v i mã màu s c khác theo quy nh t i khoa, phòng c ng nh khuôn viên b nh vi n th i gian t i - Thay th k p th i d ng c ã b h ng c n có nhãn c nh báo ch t th i nguy h i d ng c thu gom, l u tr - C n có cán b chuyên trách cho l nh v c môi tr qu n chuyên sâu v n b o v môi tr ng t i b nh vi n ng t i b nh vi n t t h n 67 - Th ng xuyên m l p ng n h n, t p hu n cho cán b công nhân viên b nh vi n nh m nâng cao y th c, trách nhi m, vi c thu gom, v n chuy n l u tr ch t th i r n y t - C n phát huy công tác qu n lý, ch t i b nh vi n c n h lo i rác th i ng d n cho b nh nhân ng i nhà c a h vi c phân h th c hi n - kêu g i doanh nghi p, nhà cho b nh vi n o vi c x ch t th i y t u t n qu n lý, x rác th i y t hi u qu cao h n c ut 68 TÀI LI U THAM KH O nh (2013), Phi u i u tra thu th p thông B nh vi n a khoa huy n Tràng tin v hi n tr ng qu n ch t th i y t B nh vi n a khoa huy n Tràng B Y T (2007), Quy t nh (2013), “k ho ch qu n ch t th i y t ” nh s 43/2007/Q - BYT ngày 30/11/2007 c a B Y T v quy ch qu n ch t th i r n B Y T (2009), “quy ho ch qu n ch t th i y t ” B Tài Nguyên Môi Tr ng (2011), “Thông T BTNMT ngày 14 tháng 04 n m 2011 c a quy s 12/2011/TT – nh v qu n ch t th i r n nguy h i” Công ty TNHH MTV Vietronics MEDDA (2009), “H ng d n s d ng lò t rác ch t th i y t model Mediburner 08 – 20w” Cù Huy u “Th c ti n qu n ch t th i r n Y t Vi t Nam” Nguy n Th Kim Thái (2012), “ Qu n ch t th i t b nh vi n Nam th c tr ng nh h ng t Vi t ng lai” http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchimt/nct.d42009/Pages/Qu n-lých t-th i-t -các-b nh-vi n- -Vi t-Nam-Th c-tr ng-và- nh-h t ng-trong- ng-lai.aspx Nguy n Th Kim Thái, trung tâm k thu t môi tr nghi p (2007), báo cáo ng ô th & khu công tài: “ Xây d ng tiêu chu n thu gom, l u tr , v n chuy n, x lý, tiêu h y ch t th i nguy h i”; Báo cáo k t qu kh o sát ch t th i t 36 b nh vi n Hà N i 10 Nguy n Võ Hinh (2013), “Nguy c môi tr ng ô nhi m nh h ng t i s c kh e ch t th i y t ” 11 Ph ng Anh (2014), “X ch t th i b nh vi n c n c th gi i, l c cơng ngh ”.t p chí mơi tr ng 69 12 S Y T L ng S n, báo cáo“ t ng k t công tác y t n m 2011 ph h ng, nhi m v công tác n m 2012” 13 S Y T L ng S n, báo cáo“ t ng k t công tác y t n m 2013 ph h ng ng, nhi m v công tác n m 2014” 14 S Y T L ng S n, báo cáo“ t ng k t công tác y t n m 2012 ph h ng ng ng, nhi m v công tác n m 2013” 15 S Y T L ng S n (2010) “Quy ho ch qu n ch t th i r n t nh L ng S n” 16 Thu H ng (S c kh e & i s ng), “Công tác b o v môi tr ng ngành y t : Th c tr ng gi i pháp kh c ph c” 17 Thanh H ng ( 2012), “Ch t th i y t : ngu n lây b nh” 18 T nh l ng s n ‘‘d án quy ho ch qu n ch t th i r n t nh L ng S n’’ ... 4.8: Công c thu gom ch t th i r n t i BV K huy n Tràng B ng 4.9: Công tác thu gom ch t th i r n y t BV K huy n Tràng nh 46 nh 46 B ng 4.10 : Nhân l c công tác thu gom CTRYT t i BV K huy n Tràng. .. 2.1 C s lý lu n 2.1.1 Công tác thu gom, l u gi v n chuy n ch t th i r n y t 2.1.2 Công tác x lý ch t th i r n y t 2.1.3 B nh vi n a khoa huy n Tràng 2.2 C s khoa h c c... huy n/thành ph , u c thu gom c thu gom t i ng ô th thu gom ti p kho ng c v n chuy n n bãi rác c a x lý * Quá trình x lý ch t th i y t N m 2010 toàn n y t c p t nh có t i 61% c s y t thu x lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011– 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay