Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

75 41 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:29

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM HỒNG TI N HÀO Tên tài: “ ÁNH GIÁ TH C TR NG QU N CH T TH I R N SINH HO T XU T PH HO T T I NG H NG QU N CH T TH I R N SINH A BÀN HUY N NGUYÊN BÌNH T NH CAO B NG” KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c mơi tr Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2010 2014 Ng ih IH C ng d n : TH.S Hà ng ng ình Nghiêm Thái Nguyên, n m 2014 th i r n sinh ho t ho t t i xu t ph : “ ánh giá th c tr ng qu n ch t ng h ng qu n ch t th i r n sinh em Em xin ch Nghiêm t : Em xin ch Em xin ch ! n m 2014 Sinh viên N -CP NGH NH CHÍNH PH LBVMT LU T B O V MÔI TR CTR CH T TH I R N BVMT B O V MÔI TR MC ÁNH GIÁ MÔI TR TM ÁNH GIÁ TÁC NG NG NG CHI N L NG MÔI TR CKBVMT CAM K T B O V MÔI TR TT THÔNG T BTNMT B TÀI NGUYÊN MÔI TR BXD B XÂY D NG BTC B TÀI CHÍNH CT/TW CH TH TRUNG Q -TTg QUY T NQ/TW NGH QUY T TRUNG UBND Y BAN NHÂN DÂN C NG NG NG NG NH/ TH T NG CHÍNH PH NG ÔNMT Ô NHI M MÔI TR NG TNTN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VSMT V SINH MÔI TR NG DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Thông tin chung v qu n ch t th i r n Vi t Nam .13 4.1: Tình hình chuy n d ch c c u kinh t huy n nguyên bình .26 B ng 4.2: T l ph n tr m ngu n phát sinh rác th i sinh ho t 31 B ng 3: Rác th i trung bình t i phân theo xã 33 c a huy n Nguyên Bình 33 B ng 4.4: Thành ph n rác th i sinh ho t t l t i ch huy n Nguyên Bình .34 B ng 4.5 35 B ng 4.6: T ng h p rác th i sinh ho t theo t l t i i m l y m u 35 36 môi tr ng ô th Nguyên Bình .36 .39 B ng 4.9: L ng rác th i thu gom t l thu gom t n m 2011 - 2013 .43 B ng 4.10: M c B ng 4.11: M c quan tâm c a ng quan tâm c a ng i dân v v n i dân môi tr ng 45 n công tác qu n rác th i sinh ho t .47 B ng 4.12: Quy mô bãi chôn l p ch t th i r n ô th 56 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: Các ngu n phát sinh rác th i sinh ho t t i huy n Nguyên Bình .31 Hình 4.2: S công tác thu gom v n chuy n rác sinh ho t 40 Hình 4.3: S thu gom rác t i xã ch a có t v sinh mơi tr ng 41 .43 Hình 4.5: Nguyên t c chung x ch t th i r n .54 Hình 4.6: S quy trình x rác th i b ng ph ng pháp vi sinh v t 55 Hình 4.7: Quy trình qu n lý, v n hành khu chôn l p h p v sinh 47 M CL C Ph n M 1.1 U tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u c a tài 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 Các khái ni m liên quan 2.1.1.1 Khái ni m v ch t th i 2.1.1.2 Khái ni m v ch t th i r n (CTR) 2.1.1.4 Ngu n phát sinh phân lo i ch t th i r n 2.1.2 C s pháp 2.2 C s th c ti n c a tài 2.2.1 Tình hình qu n rác th i th gi i 2.2.2 Tình hình qu n x rác th i t i Vi t Nam 12 2.3.2.1 Tình hình phát sinh, thu gom phân lo i rác th i Vi t Nam: 12 2.3.2.2 Tình hình x rác Ph n 3.1 IT it 3.1.1 3.2 Vi t Nam 16 NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 19 ng ph m vi nghiên c u 19 it ng nghiên c u 19 a i m th i gian nghiên c u 19 3.3 N i dung nghiên c u 19 3.3.1 c i mv i u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a 19 3.3.2 bàn rác th i sinh ho t a 19 3.3.3 Công tác thu gom, v n chuy n rác th i sinh ho t t i 19 ánh giá hi n tr ng công tác qu n x rác th i sinh ho t 3.3.4 a bàn huy n Nguyên Bình t nh Cao B ng 19 3.3.5 ánh giá nh n th c c a c ng huy n ng v công 19 19 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 20 3.4.1 Ph ng pháp thu th p s li u th c p 20 20 3.4.3 Ph ng pháp x phân tích x s li u 20 Ph n K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 21 4.1 c i mv i u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a huy n Nguyên Bình, 21 4.1.1 i u ki n t nhiên 21 4.1.1.1 V trí a 21 4.1.1.2 a hình- 4.1.1.3 c i m khí h u khí t 4.1.1.4 Ch a ch t 21 ng 22 thu v n 23 4.1.1.5 Các ngu n tài nguyên 24 4.1.2 c i m kinh t - xã h i c a huy n Nguyên Bình, 25 4.1.2.1 Th c tr ng phát tri n ngành kinh t 25 4.1.2.2 i u ki n xã h i 26 4.1.2.3 Th c tr ng phát tri n c s h t ng 28 4.2 bàn rác th i sinh ho t a 30 4.2.1 Ngu n phát sinh 30 4.2.2 L ng phát sinh phân theo khu v c 32 4.2.3 Thành ph n rác th i sinh ho t 33 36 36 37 4.2.2.1 Công tác thu gom 37 4.2.2.2 Thu gom rác th i t i ngu n 37 4.2.3 Công tác v n chuy n 39 4.3.3 Hi n tr ng qu n x RTSH t i th tr n Nguyên Bình Huy n Nguyên Bình t nh Cao B ng 42 2013 43 4.4 ánh giá nh n th c c a c ng ng v cơng huy n Ngun Bình 44 4.4.1 Nh n th c c a c ng ng v công tác qu n rác th i 44 47 Nguyên Bình 47 4.4.4 ánh giá ti m n ng tái ch tái s d ng rác th i sinh ho t 49 qu n rác th i sinh ho t t i huy n Nguyên Bình 50 4.5.1 Gi i pháp v c ch sách 50 4.5.1.1 Gi i pháp v quy ho ch 50 4.5.1.2 T o c ch khuy n khích i v i ho t ng gi m thi u tái ch ch t th i r n 51 4.5.2 T ng c ng hi u l c t ch c giám sát c ng ch 51 4.5.3 Nâng cao nh n th c v qu n ch t th i r n khuy n khích c ng ng tham gia qu n ch t th i: 51 4.5.4 Bi n pháp qu n CTR sinh ho t 52 4.5.5 Gi i pháp v k thu t, công ngh 53 4.5.5.1 Tái ch tái s d ng 54 4.5.5.2 X ch t th i r n b ng ph 4.5.5.3 Ph ng pháp vi sinh v t 54 ng pháp chôn l p h p v sinh 56 Ph n K T LU N KI N NGH 58 5.1 K t lu n 58 5.2 Ki n ngh 58 TÀI LI U THAM KH O 60 60 O 61 Ph n M U 1.1 tv n Ngày nay, vi c phát tri n kinh t s gia t ng dân s ang làm ch t l ng môi tr ng b e d a nghiêm tr ng, òi h i ph i có nh ng bi n pháp b o v môi tr ng c th k p th i B o v môi tr ng không ch vi c c a c quan ch c n ng mà trách nhi m c a toàn th c ng ng B o v mơi tr ng b o v cu c s ng c a gìn gi cho s phát tri n b n v ng c a th h t ng lai M t nh ng v n nan gi i nh t c a Vi t Nam hi n công tác qu n rác th i Dân s t ng nhanh, t p trung ph n l n t i ô th d n n vi c th hóa t ng m nh, nhu c u c a ng i dân c c i thi n c ng ng ngh a v i l ng rác th i ngày t ng thay i liên t c Trong trình sinh ho t, m t kh i l ng ch t th i kh ng l ch a qua x ho c x thô s c ng i ném vào mơi tr ng gây nhi m Vì v y, phát tri n kinh t , v n hóa - xã h i i ôi v i vi c quan tâm t i v n rác th i, góp ph n c i thi n môi tr ng s ng s ch, lành m nh Cùng v i q trình cơng nghi p hóa - hi n i hóa c a t n c, huy n Ngun Bình - Cao B ng c ng ang phát tri n, s chuy n ó t o nhi u cơng n vi c làm, i s ng ng i dân c nâng cao Nh ng bên c nh m t tích c c ó xu t hi n nhi u v n quan tâm nh : N c th i ch a qua x lý, khói b i, rác th i nói chung Trong ó, ph i k n l ng rác th i phát sinh ngày nhi u n u khơng có bi n pháp thu gom, x s gây ô nhi m môi tr ng nh h ng tr c ti p t i i s ng, s c kh e c ng ng, làm m t c nh quan v n hóa ô th nông thôn Tuy nhiên v i s ti n b khoa h c k thu t, q trình cơng nghi p hóa hi n i hóa s phát tri n v i s ng c a cơng ng ng i dân ngày có nhi u v n môi tr ng x y Nh t n i ây hàng ngày ph i ti p nh n m t l ng rác th i l n c th i vào môi tr ng ó cơng tác thu gom, phân lo i, x rác th i a bàn ch a c quan tâm, tr ng tri t Nó ã gây nhi m mơi tr ng nh h ng nh h ng n s c kh e ng i dân xung quanh khu v c nh h ng n v m quan c a huy n ng tr c th c tr ng ó, n n kinh t ngày phát tri n nh hi n tr c tiên c n ph i có s quan tâm tr ng qu n ngu n th i, i u tra, giám sát d báo nh ng tai bi n, bi n ng môi tr ng rác th i t ó a nh ng gi i pháp nh m qu n m t cách hi u qu công tác qu n rác th i c ng nh cơng tác b o v mơi tr ng có hi u qu phát tri n b n v ng B i : - B o v mơi tr ng m t nh ng v n s ng c a nhân lo i, y u t m b o s c kh e ch t l ng cu c s ng c a nhân dân, góp ph n quan tr ng vào vi c phát tri n kinh t xã h i n nh tr , an ninh qu c phòng thúc y h i nh p Qu c t c a t n c - B o v môi tr ng v a m c tiêu, v a m t nh ng n i dung c b n c a phát tri n b n v ng kh c ph c nh ng t t ng ch tr ng phát tri n kinh t xã h i mà coi nh b o v môi tr ng u t cho b o v môi tr ng u t cho phát tri n b n v ng - B o v môi tr ng quy n l i ngh a v c a m i t ch c m i gia ình c a m i ng i, tiêu chí quan tr ng c a xã h i v n minh - B o v môi tr ng nhi m v ph c t p, v a c p bách,có tín a ngành liên vùng cao Nh hi u c t m quan tr ng c a vi c b o v mơi tr ng, huy n Ngun Bình Cao B ng nh ng n m g n ây ó có sách, bi n pháp b o v gi i quy t v n môi tr ng nh : tuyên truy n giáo d c, thu gom, x áp d ng công ngh tiên ti n vào s n xu t s ch h n Nh n th c c t m quan tr ng c a qu n ch t th i r n, tr c th c t khó kh n c a công tác qu n này, v i s phân công c a Khoa Tài nguyên Môi tr ng d i s h ng d n c a gi ng viên Th.s Nghiêm em ti n hành nghiên c u tài: “ ánh giá th c tr ng qu n ch t th i r n sinh ho t xu t ph ng h ng qu n ch t th i r n sinh ho t t i 53 thu phí rác th i c n ban hành nh ng v n b n lu t pháp quy c th vi c th c hi n thu n p phí rác th i, nh ng v n b n ó ph i m b o v a khuy n khích ng i dân hi u t giác th c hi n quy nh v n p phí v a ph i có nh ng hình th c x ph t c ng ch i v i nh ng hành vi không ch p hành úng quy nh H n th n a, v n b n quy nh ph i c th ng nh t t Trung ng n a ph ng m b o tính hi u l c c a t o s bình ng m i l nh v c - Các c p qu n c n b xung thêm biên ch cán b có chun mơn v môI tr ng - Các c p qu n c n khuy n khích nhà máy, c s s n xu t s d ng nguyên li u tái ch , s n ph m bao gói… Nh v y s góp ph n gi m thi u rác th i nói chung rác th i sinh ho t nói riêng - Cơng tác thu gom v n chuy n c n c qu n ch t ch h n cho m b o úng th i gian quy nh Các xe y tay có th c l p thêm k ng, chng thu n l i h n cho vi c rác mu n nên b a bãi v a hè ng ph Trên ng ph khu công c ng c n t thêm nh ng thùng rác tránh tình tr ng ng i dân có ý th c v t rác úng quy nh nh ng l i khơng có thùng rác - T ch c qu n m t cách có quy mơ cho c s tái ch , buôn bán ph li u, nh ng ng i nh t rác mua bán ve chai - Các c p qu n k t h p v i t ch c phi ph , t ch c mơI tr ng th c hi n D án 3R D án ã c th c hi n thí i m m t s ph ng c a thành ph nh Hà N i, TP H Chí Minh, B n tre, Long An… ã em l i nh ng k t qu nh t nh 4.5.5 Gi i pháp v k thu t, công ngh Nguyên t c chung x ch t th i r n Thu gom, v n chuy n ch t th i r n khâu r t quan tr ng d gây nh h ng n ng i lao ng, nh h ng t i môi tr ng sinh thái mơi tr ng du l ch q trình x ch t th i r n di n hoàn ch nh, t yêu c u c n m b o m t s b c nh sau: 54 Ch t th i r n Phân lo i Thu gom V n chuy n X sinh h c Chơn l p t Bi n pháp khác Hình 4.5: Nguyên t c chung x ch t th i r n 4.5.5.1 Tái ch tái s d ng - Các thành ph n ch t th i r n có th tái ch c phân lo i thu gom bán cho c s thu mua x tái ch nh kim lo i, nh a c ng, nilon, gi y, cáctông, - Các ch t th i nh g v n, dùng t g c thu h i s d ng làm ch t t, lo i ph th i xây d ng không c thu gom v i rác th i sinh ho t Các lo i ch t th i xây d ng nên t n d ng san n n, san l p m t b ng, … h n ch th i môi tr ng - Các lo i ch t th i nguy h i c thu gom x tri t theo m t quy trình riêng cho x ch t th i nguy h i - Các lo i ch t th i sinh ho t thông th ng c thu gom x t p trung t i bãi x t p trung 4.5.5.2 X ch t th i r n b ng ph ng pháp vi sinh v t - u i m: R ti n, ph n mùn rác sau lên men có th t n d ng làm phân bón 55 - Nh c i m: th i gian x lâu h n, ch t th i vô c (th ng ch a m t l ng t ng i l n) không x c nên x không tri t Quy trình cơng ngh x ch t th i r n b ng ph ng pháp vi sinh v t: H th ng x rác th i sinh ho t c b trí theo s sau: Sân t p k t rác Nhà phân lo i rác l n Sân ph i tr n rác Sân ph i tr n rác H th ng cung c p khơng khí H th ng b rác Nhà ch bi n t n d ng mùn rác Nhà phân lo i rác l n Nhà chín Bãi tr n thành ph n khống khơng b phân hu Hình 4.6: S quy trình x rác th i b ng ph ng pháp vi sinh v t Rác t sân t p k t c chuy n lên b ng chuy n qua nhà phân lo i Rác sau phân lo i l n l c b ng chuy n chuy n sang sân ph i tr n T i ây rác c b sung ch t c n thi t khác nh r ng N, P, K ho c phân b ph t; c y vi sinh v t, i u ch nh m sau ó c b ng chuy n ho c xe chuy n vào b Rác sau lên men nhi t cao c chuy n vào nhà chín Quá trình di n th i gian m t tu n l n m t tháng Rác t nhà chín c b ng chuy n chuy n sang nhà phân lo i s Sau ó c phân lo i ti p qua h th ng th i khí ho c h th ng nam châm i n tách kim lo i, th y tinh, g ch ngói, nilon, v.v Mùn rác nh n c chuy n sang nhà thu h i t n d ng T i ây mùn rác c b sung thêm ch t dinh d ng c n thi t c s d ng nh ngu n phân bón h u c có ch t l ng cao 56 4.5.5.3 Ph ng pháp chôn l p h p v sinh Ph ng pháp chôn l p h p v sinh: ây ph ng pháp ph bi n chi phí x lí th p nh t, ph ng pháp phù h p v i di u ki n kinh t c a n c ta hi n - Khái ni m v chôn l p h p v sinh (Theo quy nh c a TCVN 6696 2000): Bãi chôn l p h p v sinh khu v c c quy ho ch thi t k , xây d ng chôn l p ch t th i phát sinh t khu dân c , o th khu công nghi p Bãi chôn ch t th i r n bao g m ô chôn l p ch t th i, vùng m, cơng trình ph tr khác nh : Tr m x n c, tr m x khí th i, tr m cung c p i n, n c, v n phòng làm vi c Khi l a ch n bãi chôn l p c n xem xét n y u t : - Quy mô bãi: Quy mô c a bãi chôn l p ch t th i r n ô th ph thu c vào quy mô c a ô th nh dân s , l ng rác th i phát sinh, c i m rác th i D i ây b ng phân lo i quy mô bãi chôn l p ch t th i r n ô th : B ng 4.12: Quy mô bãi chôn l p ch t th i r n ô th Quy mô bãi ng CTR Di n tích Th i gian s TT chơn l p (t n/n m) bãi (ha) d ng (n m) Lo i nh 20.000 200.000 >50 >50 - V trí bãi chơn l p: Các v n c n l u ý t bãi chôn l p: + Bãi chôn l p ph i g n n i phát sinh ch t th i, nh ng l i có kho ng cách thích h p v i khu dân c g n nh t + a i m bãi rác c n ph i xa sân bay, n i có khu t tr ng v ng, tính kinh t không cao + Bãi chôn l p ph i c quy ho ch cách ngu n cung c p n c sinh ho t, ngu n n c s d ng cho công nghi p ch bi n l ng th c th c ph m nh t 1000m + Các bãi chôn l p h p v sinh không c c t t i khu v c ng p l t + Không t bãi chôn l p t i nh ng n i có ti m n ng n c ng m l n + Bãi chơn l p ph i có m t vùng m r ng nh t 100m cách bi t v i bên Bao b c bên hàng rào bãi 57 + Khu v c t bãi chơn l p nên có l p n n ch c, ng nh t, tránh khu v c vôi nh ng v t n t ki n t o, vùng t d r n n t Ngoài c ng ph i xem xét n khía c nh v mơi tr ng: Kh n ng gây ô nhi m ngu n n c, t o m t s v t ch trung gian gây b nh c ng nh ph i ý n kinh t , c g ng gi m m i chi phí có th t c t c yêu c u v v n u t h p nh ng không c gi m nh l i ích c ng ng hi u qu xã h i Trình t quy trình qu n v n hành khu chôn l p h p v sinh nh sau: Ơ tơ ch rác n bãi rác Cân i n t Thu h i tái ch Phân lo i Ch t h u c S n xu t phân h uc rác vào ô chôn l p San i R c Bokashi m ch t San ph t ho c ch t tr H th ng qu n khí óng chơn l p: - San ph t - Tr ng xanh N c rác t ch y Khu x n c rác Hình 4.7: Quy trình qu n lý, v n hành khu chơn l p h p v sinh 58 Ph n K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n - Huy n có i u ki n t nhiên phong phú, tài nguyên th y v n ng i, t, r ng, khí h u -M 18,4 : - Công tác thu gom rác th i c a môi tr ng ô th m nhi m Ngu n l c ph c v cho công tác thu gom v n chuy n g m 27 công nhân VSMT 30 xe y tay thu rác oto chuyên ch rác - Hi n h th ng trang thi t b , b o h lao ng c ng nh ch u ãi dành cho công nhân ch a c m b o - Rác th i thu gom ch a c phân lo i t i ngu n, l ng rác th i thu gom h u nh c thu gom iêng, 5.2 Ki n ngh huy n Nguyên : 59 + Xây d ng tri n khai quy nh v x lý, ph , tuyên truy n sâu r ng nhân dân v v n b o v môi tr ng b ng nhi u hình th c qua ph ng ti n truy n thông, t ch c tr xã h i nh h i ch th p , h i ph n , t dân ph ,… ) 60 TÀI LI U THAM KH O (2010), gia n m 2010 B Tài Nguyên Môi tr ng (2011), Báo cáo di n bi n môi tr Nam v ch t th i r n,2011 (2007), , ng Vi t (2012 huy n n m 2011, 2012, 2013 (2006), , , (2003), , , 2005 (2008), , , 11(155) n m 2008 http://www tapchicongsan org vn/details asp?Object=4&news_ID=6639702 Ngh nh 59/2007/N -CP ngày 09/4/2007 c a ph 10 , , (2001), , 1), 11 Lê v n Nh ng (2001), , , , 12 (2004), , , 13 Phòng Tài Ngun Mơi Tr ng huy n Ngun Bình, Quy ho ch b o v môi tr ng n n m 2020 huy n Nguyên Bình 61 (2010), Qu n ch t th i tái ch khu v c châu ÁIGES, 2009 http://www tapchimoitruong com vn/#hl=vi&sclient=psyab&org 15 T ng h i Xây d ng Vi t Nam, (2009), , Báo An ninh Th ô 16 , (2007), , trang web http://www tailieu 17 , (2005), , , 18 nh, , 2014 , 14 21 Department of Water Resources Engineering, Lund University,1994“Landfilling, First Preliminary version” William Hogland, LTH, Sweden 22 Hasan belevi, ETH/EAWAG,1998 “Enviromental Engineering of Municipal solid Waste Incineration” Hochsulverlag AG an der ETH, Zurich 23.Global Enviroment Centre Foundation, 1999 “Waste Treatment Technology in Japan” Osaka, Japan Ph c l c ) PHI U I U TRA N m 2014 : ………… Xin ) THÔNG TIN CHUNG H tên……………………………………………… Gi i tính: Nam N : …………………………………………………………….…… : …………………………………………………….…… : c, ……………………… :………………………………………………………… Dân t c: : : Câu 1: Theo Ông/Bà hi u th ch t th i r n: ………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… ? ? : , ……….% , … .% % Câu ? ? Có Khơng Câu N u khu ph c a Ông/Bà phát ng vi c phân lo i rác t i nhà Ơng/Bà có s n sàng tham gia: S n sàng Khơng tham gia m t th i gian Không quan tâm Câu ? Câu ? Câu ? Câu ? Câu 11 i v i túi ny-lông nh n mua hàng, Ơng/Bà s làm v i sau s d ng? V t i Dùng em ng rác t Hay r a i, dùng i dùng l i ? ? Có Khơng Câu 14 Khi th y có ng i v t rác b a bãi Ông/Bà x th nào? Nh c nh Báo cáo v i ng i qu n Không quan tâm Câu 15 Theo Ông/bà trách nhi m thu gom, qu n ch t th i r n c a ai? T thu gom rác c ng h gia ình T tc ng ? Câu ? ? ? ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… !!! ) ) : …………………………………………………………… a i m i u tra: S ng i gia ình: Ngh nghi p c a gia ình: : vô c (kg) (kg) (kg) …% vô c ……….% Sinh viên ) : ………………………………………………………………… : Stt (kg) Ch t h u c Gi y lo i Nilon, nh a Kim lo i Thu tinh X than G tre Ch t khác (cao su, sành s …) ) …(xe) (kg) ... a huy n – + Hi n tr ng thu gom qu n lý, x lý rác th i sinh ho t a bàn – + ánh giá nh n th c c a ng i dân a bàn huy n Nguyên Bình + xu t m t s gi i pháp qu n lý rác th i sinh ho t a bàn huy... n tr ng qu n lý x lý RTSH t i th tr n Nguyên Bình – Huy n Nguyên Bình – t nh Cao B ng 42 2013 43 4.4 ánh giá nh n th c c a c ng ng v cơng huy n Ngun Bình ... công tác qu n lý rác th i 44 47 Nguyên Bình 47 4.4.4 ánh giá ti m n ng tái ch tái s d ng rác th i sinh ho t 49 qu n lý rác th i sinh ho t t i huy n Nguyên Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay