Chủ nghĩa duy vật lịch sử (p1)

161 57 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:19

Khái quát chủ nghĩa vật lịch sử CN Mác: • CNDV lịch sử hệ thống quan điểm DVBC lịch sử • CNDV lịch sử kết vận dụng phương pháp luận CNDVBC PBCDV vào việc nghiên cứu đời sống xã hội lịch sử nhân loại • CNDV lịch sử loại bỏ hạn chế lý luận cũ lịch sử - XH, đồng thời mở đường nghiên cứu rộng rãi toàn diện trình phát sinh, phát triển suy tàn hình thái KT-XH quan điểm DV Quy ước viết tắt (nếu có): STT Tên đầy đủ Viết tắt 01 Sản xuất vật chất SXVC 02 Quan hệ sản xuất QHSX 03 Lực lượng sản xuất LLSX 04 Cơ sở hạ tầng CSHT 05 Kiến trúc thượng tầng KTTT 06 Tồn xã hội TTXH 07 Ý thức xã hội YTHX 08 Hình thái kinh tế - xã hội Hình thái KT-XH 09 Chủ nghĩa vật lịch sử CNDVLS 10 Cách mạng xã hội CMXH I.Vai trò sản xuất vật chất quy luật QHSX phù hợp với LLSx II Biện chứng cảu CSHT KTTT III TTXH YTXH IV Hình thái Kinh tế - xã hội V Đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội VI Con người vai trò quần chúng nhân dân I Vai trò SXVC quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX Sản xuất vật chất vai trò sản xuất vật chất Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất 1.Sản xuất vật chất vai trò a Khái niệm SXVC ptsx • Sản xuất loại hình hoạt động đặc trưng người XH loài người Sản xuất Sản xuất vật chất Sản xuất tinh thần Sản xuất thân người 1.Sản xuất vật chất vai trò a Khái niệm SXVC ptsx • Sản xuất : “Điểm khác biệt xã hội loài người với xã hội loài vật chỗ: loài vật may mắn hái lượm người lại sản xuất” 1.Sản xuất vật chất vai trò a Khái niệm SXVC ptsx Khái niệm sản xuất vật chất Sản xuất vật chất hoạt động đặc trưng người, với mục đích cải biến đối tượng giới tự nhiên theo nhu cầu tồn tại, phát triển người xã hội 1.Sản xuất vật chất vai trò a Khái niệm sản xuất vật chất ptsx • Sản xuất vật chất: Là sở cho tồn phát triển XH Là hoạt động đặc trưng người Là hình thức hoạt động thực tiễn a Khái niệm sản xuất vật chất phương thức sản xuất • SXVC có tính chất sau: Tính khách quan Tính xã hội Tính lịch sử Tính sáng tạo Tồn xã hội định ý thức xã hội b Vai trò định tồn xã hội với ý thức xã hội • Văn hóa Việt Nam truyền thống: • Trong ăn, CƠ CẤU BỮA ĂN người Việt Nam bộc lộ rõ dấu ấn truyền thống văn hóa nơng nghiệp lúa nước: thiên thực vật 1.Cơm 2.Rau 3.Cá 4.Thịt Tồn xã hội định ý thức xã hội b Vai trò định tồn xã hội với ý thức xã hội • Văn hóa Việt Nam: • Trong mặc, ban đầu mặc giúp đối phó với mơi trường, sau để trang điểm, làm đẹp Chất liệu may mặc người Việt Nam, có nguồn gốc thực vật, mỏng, nhẹ, thống Tơ tằm Tơ đay, tơ gai Vải Tồn xã hội định ý thức xã hội b Vai trò định tồn xã hội với ý thức xã hội • Văn hóa Việt Nam truyền thống: • Trong lại, • Đi lại khoảng cách gần • Giao thơng đường phát triển • Giao thông đường thủy chủ yếu Tồn xã hội định ý thức xã hội b Vai trò định tồn xã hội với ý thức xã hội • Văn hóa Việt Nam truyền thống: • Trong kiến trúc, • Ngôi nhà thường gắn liền với sơng nước • Làm nhà thường chọn hướng Nam • Vật liệu xây nhà: tre, gỗ, rơm rạ, cỏ tranh, dừa nước,… Tồn xã hội định ý thức xã hội b Vai trò định tồn xã hội với ý thức xã hội TTXH biến đổi (nhất PTSX ) YTXH biến đổi theo Thay đổi TTXH YTXH phải thay đổi theo Chính trị Pháp luật Nghệ thuật Đạo đức… III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ nhất, ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn hội • Thứ hai, ý thức xã hội vượt trước tồn xã hội • Thứ ba, ý thức xã hội có tính kế thừa phát triển III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ tư, tác động qua lại hình thái ý thức xã hội phát triển chúng • Thứ năm, ý thức xã hội có khả tác động trở lại tồn xã hội III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ • Khơng phải trường hợp, biến đổi TTXH dẫn đến thay đổi YTXH • Nhiều yếu tố YTXH tồn lâu dài sở TTXH thay đổi YTXH thường lạc hậu so với TTXH III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Nguyên nhân lạc hậu YTXH: • YTXH phản ánh TTXH mà phản ánh thường sau đối tượng phản ánh • Thói quen, truyền thống, tập qn có tính bảo thủ • YTXH gắn với quyền lợi tập đoàn người, giai cấp định YTXH thường lạc hậu so với TTXH III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ hai • Trong điều kiện định, tư tưởng – đặc biệt tư tưởng KH tiên tiến – có vượt trước TTXH • YTXH dự đốn giúp tổ chức hoạt động nhằm giải nhiệm vụ SXVC YTXH vượt trước TTXH III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ ba • Quan điểm lý luận thời đại tạo nên sở kế thừa thành tựu lý luận thời đại trước • Sự hưng thịnh hay suy tàn hệ thống tư tưởng vào phát triển kinh tế YTXH có tình kế thừa phát triển III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ tư • Giữa hình thái YTXH có tác động lẫn mà tác động khơng thể giải thích trực tiếp từ TTXH • Mỗi thời đại, tùy theo điều kiện mà có hình thái YTXH bật, tác động hình thái khác Nhưng, ý thức trị ln có vai trò quan trọng Sự tác động hình thái YTXH III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội • Thứ năm • Các hình thái YTXH có ảnh hưởng lẫn ảnh hưởng đến sở kinh tế • Tác động YTXH đến TTXH phụ thuộc vào: • Điều kiện lịch sử cụ thể • Tính chất mối quan hệ kinh tế mà tư tưởng nảy sinh • Vai trò giai cấp mang cờ tư tưởng • Sự mở rộng tư tưởng quần chúng… YTXH tác động lại TTXH III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Tính độc lập tương đối ý thức xã hội Tóm lại: - Quan điềm TTXH định YTXH tính độc lập tương đối YTXH quan điểm CNDVLS - Việc nhận thức tương tinh thần XH phải bắt nguồn từ yếu tố VC đồng thời ý đến tính độc lập tương đối chúng - Việc cải tạo XH phải thực đồng thời hai mặt TTXH YTXH III Tồn XH định ý thức XH tính độc lập tương đối YTXH Ý nghĩa phương pháp luận • Trong hoạt động nhận thức thực tiễn cần phải: • Cần vào tồn xã hội để phân tích tượng đời sống tinh thần XH • Các tượng đời sống tinh thần XH có tính độc lập tương đối • Xây dựng XH cần phải tiến hành phương diện TTXH YTXH ...Khái quát chủ nghĩa vật lịch sử CN Mác: • CNDV lịch sử hệ thống quan điểm DVBC lịch sử • CNDV lịch sử kết vận dụng phương pháp luận CNDVBC PBCDV vào việc nghiên cứu đời sống xã hội lịch sử nhân... xã hội YTHX 08 Hình thái kinh tế - xã hội Hình thái KT-XH 09 Chủ nghĩa vật lịch sử CNDVLS 10 Cách mạng xã hội CMXH I.Vai trò sản xuất vật chất quy luật QHSX phù hợp với LLSx II Biện chứng cảu CSHT... động 1.Sản xuất vật chất vai trò a Khái niệm SXVC ptsx PTSX: Dùng để cách thức mà người sử dụng để tiến hành trình sản xuất xã hội giai đoạn lịch sử định Mỗi XH giai đoạn lịch sử định có PTSX
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (p1), Chủ nghĩa duy vật lịch sử (p1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay