Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

53 37 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:17

Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp) Ð I H C THÁI NGUYÊN TR NG Ð I H C NÔNG LÂM HÀ TH THÙY Tên tài: “KH O SÁT TÌNH HÌNH S D NG H M QU C A HÌNH TRONG VI C X NI L N QUY H BIOGAS HI U CH T TH I CH N GIA ÌNH T I TH TR N NA HANG HUY N NA HANG - T NH TUYÊN QUANG” KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Liên thơng quy Chun ngành : Khoa h c môi tr Khoa : Môi tr L p : K9 - KHMT Khóa h c : 2013 - 2015 Gi ng viên h IH C ng ng ng d n : PGS.TS Nguy n Th Hùng THÁI NGUYÊN - 2014 L IC M N Trong trình th c hi n tài, d i s ch b o t n tình c a giáo viên h ng d n c phía nhà tr ng t o i u ki n thu n l i, em ã có m t q trình nghiên c u, tìm hi u h c t p hồn thành tài K t qu thu c không ch n l c c a cá nhân mà có s giúp c a q th y cơ, gia ình b n Trong trang u tiên c a khóa lu n, em xin bày t lòng tri ân sâu s c t i: Ban giám hi u toàn th th y cô giáo c a Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên ã t o i u ki n thu n l i trang b cho em nh ng ki n th c b ích su t th i gian h c t p t i tr ng c bi t th y cô giáo Khoa Môi Tr ng c a tr ng ã trang b cho em nh ng ki n th c quý báu v ngành Khoa h c môi tr ng làm hành trang cho em cu c s ng c ng nh công vi c sau Em xin g i l i c m n sâu s c Th y giáo PGS TS Nguy n Th Hùng, Th y ã t n tình h ng d n, ch b o chia s cho em nhi u kinh nghi m th i gian th c t p v a qua ã giúp cho em hoàn thành t t báo cáo Em xin chân thành c m n Ban lãnh o toàn th anh ch chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi tr ng huy n Na Hang, t nh Tuyên Quang ã ti p nh n t o m i i u ki n thu n l i nh t cho em su t trình th c t p t i c quan Ngoài ra, trình th c hi n khóa lu n em nh n c r t nhi u s ng viên giúp t phía gia ình, ng i thân b n l p Do ó k t qu c ng nh tính kh d ng c a khóa lu n th c t l i c m n sâu s c nh t c a em g i t i m i ng i ngu n ng l c em có th t tin v ki n th c ã thu c sau t t nghi p Trong trình h c t p báo cáo, nhi u h n ch v ki n th c h c t p c ng nh kinh nghi m th c t nên không tránh kh i nh ng sai sót mong Th y ch b o thêm giúp em hoàn thành báo cáo t k t qu t t h n Em xin chân thành c m n kính chúc q th y b n s c kh e! Thái nguyên, ngày 25 tháng n m 2014 Sinh viên th c hi n Hà Th Thùy DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 cl ng ch t th i phát sinh t m t s loài v t nuôi B ng 2.2 Thành ph n hóa h c phân c a m t s lo i v t nuôi B ng 2.3 M t s thành ph n vi sinh v t phân l n B ng 2.4 Thành ph n hóa h c n B ng 2.5 Tính ch t c a n c ti u l n c th i ch n nuôi l n B ng 2.6 i n hình thành ph n c a khí sinh h c 10 B ng 2.7 S n l ng khí sinh hàng ngày 10 B ng 2.8 T l C/N phân gia súc, gia c m 13 B ng 2.9 N ng su t khí sinh h c t trình lên men lo i nguyên li u 14 B ng 4.1 Di n tích n ng su t m t s lo i tr ng t i th tr n Na Hang 24 B ng 4.2 K t qu i u tra, th ng kê àn gia súc 25 B ng 4.3 So sánh u, nh c i m c a h m biogas ch t li u nh a Composite h m biogas xây b ng g ch 27 B ng 4.4 Hi n tr ng l p t h m biogas c a t dân ph th tr n 29 B ng 4.5 K t qu i u tra v kênh thông tin ng B ng 4.6 K t qu i u tra v ng B ng 4.7 S phát tri n v s l i dân l p i dân bi t n biogas 30 t h m biogas 31 ng c a h m biogas a bàn th tr n theo th i gian 31 B ng 4.8 Các ki u h m biogas cl p B ng 4.9 K t qu ng l n i u tra v s l t a bàn chi phí l p c trì th t 32 ng xuyên chu ng nuôi c a m i h dân 32 B ng 4.10 K t qu i u tra v s l ng lo i h m biogas qua n m 33 B ng 4.11 N ng ch t ô nhi m n c th i ch n nuôi l n tr c qua b biogas 34 B ng 4.12 N ng ch t ô nhi m n c th i ch n nuôi l n sau qua b biogas 34 B ng 4.13 Chi phí ti t ki m c a h gia ình s d ng biogas 36 DANH M C HÌNH Hình 4.1 Bi u Hình 4.2 Bi u th hi n t l kênh thông tin mà ng i dân bi t t l s l ng h m biogas cl p n biogas 30 t qua n m 31 Hình 4.3 Bi u th hi n s l ng c a m i lo i h m biogas c xây d ng qua n m 33 M CL C PH N M U 1.1 t v n 1.2 M c tiêu c a tài 1.3 Yêu c u c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s lu n c a tài 2.1.1 Các khái ni m 2.1.2 Nh ng nh h ng c a ch t th i ch n nuôi 2.1.3 c i m c a ch t th i ch n nuôi l n 2.1.4 Tình hình qu n ch t th i ch n nuôi l n t i a ph ng 2.1.5 Công ngh biogas 2.2 C s th c ti n 15 PH N I T NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 17 3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 17 3.2 Th i gian a i m nghiên c u 17 3.3 N i dung nghiên c u 17 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 17 3.4.1 Ph ng pháp k th a 17 3.4.2 Ph ng pháp i u tra thu th p thông tin 17 3.4.3 Ph ng pháp nghiên c u tài li u 18 3.4.4 Ph ng pháp phân tích th ng kê 18 3.4.5 Ph ng pháp t ng h p, ánh giá, so sánh 18 3.4.6 Ph ng pháp x th ng kê s li u 18 PH N K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 19 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i th tr n Na Hang 19 4.1.1 i u ki n t nhiên 19 4.1.2 i u ki n kinh t xã h i 21 4.1.3 Hi n tr ng phát tri n nông nghi p 24 4.2 Tình hình l p t h m Biogas Th tr n Na Hang 26 4.2.1 Các lo i h m biogas c s d ng a bàn th tr n Na Hang .26 4.2.2 Hi n tr ng l p t h m biogas 29 4.3 ánh giá hi u qu s d ng h m biogas x ch t th i ch n nuôi .34 4.3.1 V môi tr ng 34 4.3.2 V kinh t 35 4.4 L i ích nh ng khó kh n thu n l i l p t h m biogas 37 4.4.1 L i ích: 37 4.4.2 Thu n l i 39 4.4.3 Khó kh n 39 4.5 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng h m biogas 39 PH N K T LU N KI N NGH 44 5.1 K t lu n 41 5.2 Ki n ngh 41 TÀI LI U THAM KH O 43 PH N M 1.1 U tv n Trong b i c nh tài nguyên n ng l ng hóa th ch th gi i ngày c n ki t, n ng l ng m i tái t o ã ang tr thành m i quan tâm không ph i ch riêng m i qu c gia mà tr thành v n toàn c u M t nh ng n ng l ng g n g i nh t v i ó n ng l ng có t s phân h y c a lo i phân chu ng gia súc nh trâu, bò, l n… ó n ng l ng khí sinh h c hay g i Biogas Biogas ngu n n ng l ng s ch ã c nghiên c u ng d ng r ng rãi th gi i Công ngh Biogas không nh ng gi i quy t c tình tr ng nhi m mơi tr ng mà cung c p ngu n n ng l ng s ch ph c v un n u, th p sáng gia ình góp ph n quan tr ng m b o an ninh n ng l ng b o v môi tr ng n c ta, ngành ch n nuôi ã có nhi u b c phát tri n m nh góp ph n khơng nh vi c phát tri n kinh t t ng thu nh p cho ng i nông dân, giúp ng i nông dân làm giàu, nâng cao m c s ng Tuy nhiên, s phát tri n nhanh chóng c a àn gia súc v i l ng ch t th i kh ng l th i m i ngày c ng ã gây áp l c l n lên môi tr ng Vi c nghiên c u ng d ng r ng rãi cơng ngh khí sinh h c m t gi i pháp hi u qu phù h p v i tình hình Vi t Nam gi i quy t tình tr ng nhi m mơi tr ng, cung c p ngu n ch t t, ti t ki m n ng l ng r t hi u qu vùng nông thôn Nhu c u s d ng cơng ngh biogas cho h gia ình ch n nuôi vùng nông thôn r t l n Na Hang m t huy n mi n núi vùng cao, ch y u ng i dân s ng d a vào ho t ng tr ng tr t, ch n nuôi gia súc, gia c m Ch t th i phát sinh t ho t ng ch n nuôi gây ô nhi m môi tr ng ang m t v n b c xúc òi h i ph i có bi n pháp gi i quy t hi u qu Ho t ng ch n nuôi a bàn ch y u ch n nuôi l n v i l ng phân th i r t l n n ng mùi khó ch u, ngồi có lo i ch t ph ph m nh th c n th a, ch t n chu ng… Các lo i ch t th i không c x tri t gây ô nhi m môi tr ng, nh h ng n s c kh e c a ng i dân Qua trình tìm hi u ti p c n v i cơng ngh biogas cơng ngh ã ang tr thành gi i pháp h u hi u c ng i dân ón nh n tích c c gi i quy t v n tài “Kh o sát tình hình s d ng h m biogas hi u qu c a hình vi c x ch t th i ch n ni l n quy h gia ình t i th tr n Na Hang-Huy n Na Hang-T nh Tuyên Quang” ánh giá nh ng l i ích mà biogas mang l i qua ó nâng cao hi u qu s d ng m r ng ph m vi ng d ng h n n a 1.2 M c tiêu c a tài - ánh giá tình hình ch n nuôi x ch t th i ch n ni c a h gia ình a bàn th tr n Na Hang - ánh giá tình hình ng d ng h m biogas x ch t th i ch n nuôi t i th tr n Na Hang - ánh giá hi u qu mơi tr ng kinh t mà hình mang l i xu t bi n pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng c a h m biogas 1.3 Yêu c u c a tài a c i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a th tr n Na Hang m b o thông tin, s li u y , xác - Ph n ánh úng tình tr ng qu n lý, s d ng h m biogas t i a ph ng - Các gi i pháp ánh giá kh thi phù h p v i i u ki n c a a ph ng 1.4 Ý ngh a c a tài Trong h c t p nghiên c u khoa h c: - Nâng cao ki n th c, k n ng rút kinh nghi m th c t ph c v cho công tác sau - V n d ng phát huy c nh ng ki n th c ã h c vào nghiên c u khoa h c Trong th c ti n: - K t qu nghiên c u góp ph n nâng cao s hi u bi t, quan tâm ng h c a ng i dân v vi c s d ng h m biogas sinh ho t s n xu t - Làm c n c cho c quan ch c n ng t ng c ng công tác tuyên truy n cho ng i dân v b o v môi tr ng nông thôn xu t bi n pháp qu n k thu t nâng cao hi u qu s d ng c a h m Bogas PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s lu n c a tài 2.1.1 Các khái ni m Ch t th i nh ng ch t khơng c s d ng v i nh ng ch t c c xu t t chúng Ch t th i c a ng v t ch n nuôi nông nghi p ngu n nguyên li u l n, ch a nhi u thành ph n h u c có kh n ng chuy n hóa sinh h c t o Biogas Kh i l ng ch t th i phát sinh có s khác nhau, tùy theo t ng lo i gia súc, gia c m, i u ki n ch n nuôi, c i m chu ng tr i c i m ngành c a t ng qu c gia Biogas (khí sinh h c) m t lo i khí c sinh ch t th i ng v t ch t h u c (ph ph m nông nghi p) b lên men i u ki n k khí Vi sinh v t phân h y ch t t ng h p khí c sinh Biogas h n h p bao g m metan, cacbon dioxit, nito, hydro sunfua… 2.1.2 Nh ng nh h ng c a ch t th i ch n nuôi Ch t th i ch n nuôi nguyên nhân gây ô nhi m l n cho mơi tr ng t nhiên, khí th i t v t nuôi chi m t tr ng l n khí th i gây nên hi u ng nhà kính Theo báo cáo c a FAO, ch t th i c a gia súc toàn c u t o 65% l ng Nito oxit (NO2) khí quy n ây lo i khí có kh n ng h p thu n ng l ng m t tr i cao g p 296 l n so v i khí CO2 ng v t ni th i 9% l ng khí CO2 tồn c u, 37% l ng khí Methane (CH4)_ lo i khí có kh n ng gi nhi t cao g p 23 l n khí CO2 Theo th ng kê n m 2010 c a C c ch n nuôi, c n c có 8,5 tri u h ch n ni quy gia ình 18000 trang tr i ni t p trung v i t ng àn 300 tri u gia c m h n 37 tri u gia súc, ngu n ch t th i t ch n nuôi c kho ng 84,45 tri u t n Trong ó có kho ng 20% c s d ng làm phân bón cho nơng nghi p d i d ng phân t i ho c th cơng, s phân l i c th i tr c ti p môi tr ng gây ô nhi m môi tr ng Hi n nay, nhi u trang tr i ch n ni l n, bò hàng ngày th i m t l ng l n ch t th i không c x tr c ti p vào h th ng n c, kênh m ng làm nhi m ngu n n c sinh ho t, s n xu t c a ng i dân, làm t ng t l ng i m c b nh tiêu ch y b nh v da li u Ô nhi m ch t th i ch n nuôi không ch nh h ng n ng t i môi tr ng s ng dân c mà gây nhi m ngu n n c, tài nguyên t nh h ng l n n k t qu s n xu t ch n nuôi Các ho t ng gây ô nhi m ch n nuôi v n ang ti p t c di n nhi u n i c n c Tình tr ng ch n nuôi th rông, ch n th t d c, u ngu n n c… ph bi n ã làm t ng di n tích t xói mòn, suy gi m ch t l ng n c, gi m thi u kh n ng s n xu t nơng nghi p Ơ nhi m mơi tr ng d dàng làm phát sinh dich b nh nh h ng không nh n k t qu ch n nuôi Trong nh ng n m g n ây m t s lo i d ch b nh nguy hi m àn gia súc, gia c m ã bùng phát di n r ng nh d ch l m m long móng, d ch b nh tai xanh l n, d ch cúm gia c m… ã gây thi t h i l n cho ngành ch n nuôi, nh h ng tr c ti p n kinh t c a h gia ình ch n ni M t nh ng nguyên nhân quan tr ng d n n s bùng phát c a d ch b nh ó tình tr ng nhi m mơi tr ng khu v c chu ng tr i khu v c lân c n mà th ng ch t th i ch n ni c a c s ó gây nên Ngồi ra, ngành ch n ni làm gi m l ng n c b sung cho m ch n c ng m m t r ng t b thối hóa, chai c ng gi m kh n ng th m th u T t c tác ng tiêu c c c a ngành ch n nuôi n môi tr ng d n n m t k t qu t t y u làm suy gi m a d ng sinh h c Rõ ràng ngành ch n nuôi phát tri n n u không i kèm v i bi n pháp x ch t th i s làm môi tr ng s ng c a ng i xu ng c p nhanh chóng Mơi tr ng b nhi m l i tác ng tr c ti p vào s c kh e v t nuôi, phát sinh d ch b nh, gây khó kh n cơng tác qu n lý, gi m n ng su t ó khơng ph i s phát tri n b n v ng mà Vi t Nam c ng nh c th gi i ang h ng t i 2.1.3 c i m c a ch t th i ch n nuôi l n Các lo i ch t th i ch n nuôi bao g m: - Phân t gia súc, gia c m - Ch t n chu ng 33 c i u tra u h ch n nuôi quy nh v i s Các h ch n nuôi l ng l n ni ch t n 20 Trong ó, s h ch n ni t n 10 chi m 40,2%, s h có t 11 n 20 chi m t i 51%, l i ch 8,5% s h ch n ni có àn l n lên n 20 S phát tri n v công ngh h m biogas qua n m B ng 4.10 K t qu Lo i h m N m 2004 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2014 Hình 4.3 Bi u i u tra v s l Xây c ng lo i h m biogas qua n m nh b ng g ch H m b ng nh a composite 7 17 th hi n s l ng c a m i lo i h m biogas c xây d ng qua n m Qua k t qu i u tra có th th y: Trong nh ng n m hình biogas m i xu t hi n a bàn lo i h m xây b ng g ch l a ch n hàng u c a ng i dân Tuy nhiên, k t lo i h m biogas b ng v t li u composite i v i nh ng u i m v t tr i ã d n thay th lo i h m xây b ng g ch B t u t nh ng n m 2012, 2013 h m biogas m i c l p t u h m composite 34 4.3 ánh giá hi u qu s d ng h m biogas x ch t th i ch n nuôi 4.3.1 V môi tr ng Biogas hình hi u qu v a x c ch t th i ch n nuôi v a t o c ngu n khí gas ph c v cho cu c s ng Ch t th i sau qua b x ã gi m k v mùi hôi, kh i l ng n ng ch t ô nhi m Theo nghiên c u c a Nguy n Th H ng ( i h c Hu ) thành ph n ch t ô nhi m phân l n sau qua h m biogas ã gi m k Tuy v n v t ng ng cho phép nh ng s suy gi m c a thành ph n ch t gây ô nhi m, lo i vi sinh v t có h i phân l n sau qua b biogas ã góp ph n r t l n vào vi c b o v môi tr ng vùng ch n nuôi nông thôn, gi m áp l c cho hình x n c th i sau biogas B ng 4.11 N ng Ch tiêu NH4-N BOD5 COD TSS Pt ng Fecal coliform B ng 4.12 N ng Ch tiêu NH4-N BOD5 COD TSS Pt ng Fecal coliform ch t ô nhi m n c th i ch n nuôi l n tr qua b biogas nv c N ng Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l MNP/100ml 873 1690 1794 3871 1528 4521 131 512 4,3.106 110.106 ch t ô nhi m n c th i ch n nuôi l n sau qua b biogas nv N ng Mg/l 106 421 Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l MNP/100ml 192 582 264 789 188 821 122 492 1,5.106 75.106 35 ch t ô nhi m n c th i ch n ni ã gi m Có th th y n ng i r t nhi u l n sau c x qua b biogas N ng BOD5, COD, ch t r n l l ng u gi m t n l n so v i tr c qua b biogas Qua i u tra th c t h ch n nuôi Th tr n Na Hang v tình hình v sinh mơi tr ng sau l p t h m biogas thu c k t qu : Hi n tr ng th i b ch t th i ch n nuôi: 100% h gia ình c h i cho bi t khơng tình tr ng phân l n x th ng môi tr ng nh tr c ây v a gây ô nhi m, phát sinh nhi u b nh t t v a gây m t m quan Ch l ng n c th i t h m ch y c th i tr c ti p môi tr ng, nhiên l ng n c th i c ng không gây ô nhi m nhi u cho mơi tr ng Tình tr ng nhi m khơng khí ch t th i ch n nuôi gây ra: Qua phi u i u tra 100% ng i dân cho bi t sau l p t h m biogas khơng x y tình tr ng mùi th i b c lên n ng n c nh tr c ây Tuy v n có mùi nh ng ã gi m c r t nhi u, v i hi n tr ng ch n nuôi nh hi n vi c có mùi c tr ng khu v c ch n nuôi không th tránh kh i Tác d ng b o v môi tr ng vi c s d ng khí biogas un n u: 100% h ch n nuôi c h i u cho r ng vi c s d ng khí biogas un n u khơng nh ng khơng gây khói b i, mùi khó ch u mà ti t ki m c ti n mua c i, than, gas công nghi p i u ã góp ph n b o v r ng, h n ch c vi c tiêu th ngu n tài nguyên không th tái t o nh than bùn, gas công nghi p 4.3.2 V kinh t ánh giá hi u qu kinh t mà h m biogas em l i có th l a ch n h gia ình b t k nghiên c u: Gia ình Ơng Hà Minh Th c: - H có ng i - Ch n ni: 14 l n - H m biogas hình c u b ng v t li u Composite, th tích 9m3, chi phí l p t h m 12 tri u ng H m c l p t 5/2012, v n ho t ng t t L ng khí gas c dùng un n u tho i mái Tr c s d ng h m biogas: - C i: 2m3/tháng, 300.000 /m3 36 - Gas công nghi p: 1/3 bình 12kg/tháng, 400.000 / bình Sau s d ng biogas: - C i: 0,5m3/tháng - Gas công nghi p: Khơng s d ng Gia ình Bà L ng Th Kín: - H có ng i - Ch n nuôi: 16 l n - H m biogas hình c u b ng v t li u Composite, th tích 9m3, kinh phí l p t 12 tri u ng, l p t 9/2010, v n ho t ng t t L ng khí gas c dùng un n u tho i mái Tr c s d ng h m biogas: - C i: 3m3/tháng, 300.000 /m3 - Gas cơng nghi p: 1/3 bình 12kg/tháng, 400.000 / bình Sau s d ng biogas: - C i: 1m3/tháng - Gas cơng nghi p: khơng s d ng B ng 4.13 Chi phí ti t ki m c a h gia ình s d ng biogas STT Tên h gia ình Chi phí n ng C i l ng ch a s d ng biogas Gas công nghi p (vn ) T ng chi phí Chi phí n ng C i l ng s d ng biogas Gas công nghi p (vn ) T ng chi phí Chi phí ti t ki m c dùng biogas Hà Minh Th c 600.000 L ng Th Kín 900.000 133.000 133.000 733.000 150.000 1.033.000 300.000 0 150.000 300.000 583.000 733.000 37 Có th th y v i vi c s d ng biogas m i tháng gia ình Ơng Hà Minh Th c ti t ki m c s ti n 583.000 , gia ình Bà L ng Th Kín ti t ki m c 733.000 Hai gia ình cho bi t trì n nh s l n ni nh h m biogas ln t o l ng khí gas c n thi t ph c v cho cu c s ng hàng ngày c a gia ình có nhiên li u bù vào nh ng lúc thi u h t gas nhu c u s d ng t ng cao ho c s l ng àn l n ni h n h gia ình v n trì vi c s d ng b p c i nh ng v i m t l ng nh h n r t nhi u S hài lòng c a ng i dân l p t h m biogas: Qua th i gian s d ng khí sinh h c biogas cu c s ng hàng ngày h gia ình ã tr c ti p th y c tác d ng c a hình biogas Do ó c h i r ng “có hài lòng v i quy t nh l p t h m biogas c a khơng” 100% h gia ình ã tr l i “r t hài lòng” ây s kh ng nh c a ng i dân v hi u qu c a hình l p t h m biogas quy h gia ình, v a x c ch t th i ch n nuôi b o v môi tr ng v a t o c ngu n n ng l ng s ch thay th than c i gas công nghi p 4.4 L i ích nh ng khó kh n thu n l i l p t h m biogas 4.4.1 L i ích: L i ích v n ng l ng: Biogas ngu n n ng l ng giá tr cao có th ph c v nhi u m c ích: - un n u: b p gas sinh h c - Th p sáng: èn m ng biogas - Ch y ng c t trong: thay th x ng, d u diezen; cung c p ng l c ch y máy xay xát, máy b m n c ho c kéo máy phát i n - Úm gà con, s i nhà kính,… Ngồi m c ích n ng l ng, Biogas có th dùng b o qu n rau, qu , ng c c M i n m ch tính riêng cho vi c s d ng khí t biogas th p sáng, m i h gia ình nơng thơn ch c n nuôi th ng xuyên v i qui 4-10 l n th t có l ng nguyên li u cung c p khí gas s d ng un n u th p sáng có th ti t ki m c t ÷ tri u ng m i n m 38 L i ích v nông nghi p: Nguyên li u c n p vào thi t b biogas s b bi n chuy n hóa thành Biogas Ph n l i bã c n i m t ph n c th i l ng Bã th i s n ph m th hai r t có giá tr c a thi t b biogas Nó có th c dùng vào nhi u m c ích: - Làm phân bón: Phân biogas có tác d ng nh sau: + T ng n ng su t tr ng + H n ch sâu b nh + Nâng cao phì cho t - Các m c ích khác: * X h t gi ng tr c gieo tr ng * Nuôi th y s n * Tr ng n m, ni giun… L i ích v môi tr ng: * C i thi n v sinh: - Khơng khói b i, nóng b c gi m b nh ph i, gi m b nh au m t - X phân gi m b nh giun sán, gi m b nh truy n nhi m - H n ch thu c tr sâu * X lí ch t th i h u c : ch t th i r n n c th i * h, em ho c kh trùng r i dùng bón cho lo i tr ng r t t t * H n ch phá r ng * Gi m phát th i khí nhà kính (vì khí mêtan sinh L i ích khác: * Hi n i hóa nơng thơn * Gi i phóng s c lao ng ph n tr em * T o công n vi c làm m i t cháy c) 39 4.4.2 Thu n l i - Di n tích xây d ng nh không nh h ng nhi u n t canh tác t tr ng lâu n m - c s h tr v v n k thu t t t ch c xã h i - Hi u bi t c a ng i dân v vai trò l i ích c a biogas ngày nâng cao 4.4.3 Khó kh n - Chi phí xây d ng cao, th t c vay v n nhi u khó kh n, ng i dân khó ti p c n c ngu n v n - Vi c l p hoàn toàn bên bán không n m th m c k thu t l p m nhi m mà ng t s d ng h m nên ch t l i dân l i ng h m c a m i h gia ình r t khác - Thi u i ng th có chun mơn k thu t có th s a ch a kh c ph c s c có th x y trình s d ng 4.5 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng h m biogas Gi i pháp qu n UBND Th tr n t ng c ng th c hi n t t ho t hu n nh m nâng cao ý th c c a ng môi tr i dân c ng ng cu c s ng ho t T ng c ng tuyên truy n, t p ng dân c v ô nhi m ng s n xu t, kinh doanh ng bi n pháp qu n Nhà n c i v i vi c qu n n c th i, ch t th i s n xu t nông nghi p nh t l nh v c ch n ni Có sách khuy n khích ng i dân ch n nuôi t p trung, s d ng h m biogas x ch t th i H tr mi n phí v tài li u, t ch c t p hu n, cán b t v n k thu t mi n phí t o i ng xây d ng, l p t lành ngh , úng k thu t Gi i pháp k thu t Trong trình v n hành, ng i dân c n theo dõi ho t nhanh chóng phát hi n s c c a h m nh m trì l ng gas n nh v i áp l c l ho t c a gia ình ng gas ng c a h m m b o ch t ph c v cho m c ích sinh 40 Tích c c nghiên c u công ngh m i giúp nâng cao hi u su t ch t l ng h m, gi m giá thành xây d ng l p ngh biogas c a n t h m biogas Nh p công c phù h p v i i u ki n Vi t Nam Các gi i pháp h tr T ng c ng ng ho t i dân c ng ho t ng tuyên truy n, t p hu n nh m nâng cao l i ích ng dân c v ô nhi m môi tr ng cu c s ng ng s n xu t kinh doanh Vi c nâng cao hi u qu tri n khai xây d ng v n hành h m biogas t i th tr n mơi tr m b o tiêu chí Ch ng nơng thơn c a T nh òi h i c n có s h tr ph i h p th c hi n gi a c quan ban ngành ch c n ng nh : Trung tâm n mơi tr ng trình V sinh c s ch v sinh ng nông thôn, S Nông nghi p phát tri n nông thôn, UBND c p, H i Nông dân, H i Ph n … Ngân hàng t ch c tín d ng thông qua H i Nông dân, H i Ph n t o i u ki n cho nh ng h dân mu n l p t h m biogas c vay v n 41 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n Q trình phát tri n ch n ni gia súc, gia c m nông thôn hi n g n li n v i vi c x ch t th i nông nghi p, mà gi i pháp xây d ng h m biogas m t nh ng gi i pháp h u hi u nh t V hi u qu x môi tr ng: hình biogas ã x c m t l ng l n ch t th i ch n ni góp ph n b o v mơi tr ng, nâng cao ch t l ng s ng c a ng i dân Tuy nhiên, biogas c ng không x c hoàn toàn ch t th i ch n nuôi l n L ng n c th i sau i qua h m r t l n, ngồi m t ph n nh c dùng nơng nghi p s l i v n ch a có bi n pháp ki m sốt phù h p Trong t ng lai òi h i ph i có bi n pháp x th c p sau biogas m i x c tri t ch t th i t ngành ch n nuôi V hi u qu kinh t s d ng h m biogas: Phân tích hi u qu kinh t em l i c a h gia ình i n hình cho th y vi c s d ng h m biogas r t ti n l i, v a x c ch t th i ch n nuôi v a t o ngu n khí gas ph c v un n u, sinh ho t gia ình giúp ti t ki m c m t kho n ti n l n hàng tháng Vi c áp d ng hình h m biogas Th tr n Na Hang g p m t s khó kh n nh : - S h gia ình c nh n ngu n v n h tr t t ch c tín d ng th p - Chi phí xây d ng h m cao - Do khơng có th có chun mơn k thu t nên x y s c r t khó s a ch a 5.2 Ki n ngh ánh giá xác h n v v n nghiên c u tài a ra, tài xin có m t s ki n ngh nh sau: - a bi n pháp công tác qu n s d ng h m biogas hi u qu t i a ph ng 42 - Các c quan qu n nhà n c, ngu n tín d ng, H i ph n , H i Nơng dân… c n s m có k ho ch tham gia t o i u ki n cung c p v n vay xây d ng cơng trình biogas cho nhân dân y nhanh ti n th c hi n - T p hu n nâng cao tay ngh thành l p nhi u i xây d ng biogas chuyên nghi p a bàn - T ng c ng ph bi n ki n th c giúp ng i dân ti p c n công ngh m i m t cách d dàng - i v i ng i dân: Ti p nh n tin t c công ngh m i qua tivi, báo, ài ch n l a công ngh phù h p v i i u ki n c a mình; s d ng, v n hành h m biogas úng k thu t, nhanh chóng báo cho cán b k thu t h m x y s c - T ng b c áp d ng bi n pháp x th c p sau biogas nh m t c hi u qu x tri t nh t 43 TÀI LI U THAM KH O Nguy n Th Hoa Lý: M t s v n liên quan n vi c x n c th i ch n ni, lò m T p chí khoa h c nông nghi p n m 2005 Ph m V n Thành: hình biogas phát tri n b n v ng, báo cáo t i h i th o cơng ngh khí sinh h c gi i pháp tích c c cho phát tri n b n v ng, Hà N i (2003) Tr ng Thanh C nh c ng tác viên (1997-1999): Thành ph n hóa h c tính ch t c a n c th i ch n nuôi Báo cáo phát tri n vùng huy n Na Hang 2013 T p chí khoa h c, i h c Hu : ánh giá hi u qu x n c th i ch n nuôi l n b ng h m biogas quy h gia ình Th a Thiên Hu Tài li u kh o sát tình hình s d ng h m biogas t i xã An Phú, huy n C Chi, H Chí Minh M t s ngu n tài li u t internet: - Moitruonghungphat.vn _ Công ty môi tr ng H ng Phát - Timtailieu.vn - Mard.gov.vn _ C ng thông tin i n t B Nông nghi p phát tri n nông thôn - Ns.mard.gov.vn_Trung tâm qu c gia n c s ch v sinh môi tr ng nông thôn PHI U I U TRA TÌNH HÌNH S D NG H M BIOGAS H GIA ÌNH T I TH TR N NA HANG HUY N NA HANG T NH TUYÊN QUANG Ng i ph ng v n: Hà Th Thùy Th i gian ph ng v n: Ngày tháng n m 2014 Xin ơng/bà vui lòng cho bi t thơng tin v v n d i ây (Hãy tr l i ho c ánh d u X vào câu tr l i phù h p v i ý ki n c a ông/bà) Ph n I: Thông tin chung 1.H tên ng i cung c p thông tin: 2.Ngh nghi p Tu i Dân t c a ch 4.S thành viên gia ình: 5.Thu nh p bình quân: VN /tháng Ngu n thu nh p ch y u: Tr ng tr t Ch n nuôi Ngh khác (Ngh : ………………) Ph n II: N i dung i u tra Câu 1: Hi n gia ình Ơng/bà ni l n? …………… Câu 2: S l ng l n Ông/bà con? c trì th ng xuyên chu ng nuôi c a 10 11 15 16 20 Trên 20 Câu 3: Tr c l p t h m biogas ch t th i ch n ni c a gia ình Ơng/bà c x nh th nào? Làm phân bón Th i vào b phân Th i tr c ti p ngồi mơi tr ng Câu 4: Cu c s ng c a gia ình Ơng/bà có b ch t th i c a l n khơng? Có nh h nh h ng b i mùi hôi th i t ng Không nh h ng Câu 5: Kênh thông tin mà Ơng/bà bi t th i ch n ni? Qua t ch c, h i n hình h m Biogas x ch t Qua b n bè, hàng xóm Qua sách, báo, ài, tivi Câu 6: Lo i h m mà gia ình l p t? Dung tích: Câu 7: Gia ình Ơng/bà l p Câu 8: Chi phí l p Câu 9: Ơng/bà có Khơng c h tr t h m t nào? t h m bao nhiêu? c h tr v v n hay k thu t khơng? H tr k thu t H tr v n Bao nhiêu? ………………… Câu 10: T i gia ình quy t nh l p S d ng ngu n khí gas t h m biogas? C i thi n môi tr c h tr v n ng khác Câu 11: M c ích s d ng khí gas c a gia ình Ơng/bà? un n u Phát i n Th p sáng T n d ng bã th i Câu 12: Sau l p t h m biogas khu v c chu ng ni c a gia ình ơng/bà có x y tình tr ng nhi m môi tr ng phân l n gây khơng? Có Khơng Còn, nh ng h n Câu 13: Sau l p t biogas, tình tr ng ô nhi m môi tr ch t th i ch n ni gây có c c i thi n h n khơng? ã ng khơng khí c c i thi n rõ r t, khơng mùi th i V n mùi hơi, nh ng ã gi m b t r t nhi u so v i tr Khơng có thay i so v i tr c l p c th m Câu 14: Khi s d ng khí biogas un n u Ơng/bà có th y tình tr ng khói, b i hay mùi khó ch u nh s d ng b p c i ho c b p than bùn khơng? Khơng khói, b i mùi Còn, nh ng h n L ng khói, b i nhi u h n xu t hi n mùi khó ch u Câu 15: Ơng/bà có hài lòng v i quy t hay khơng? Hài lòng nh l p th m Khơng hài lòng biogas c a Câu 16: Ơng/bà có s n sàng tham gia tun truy n, v n ng ng t s d ng h m biogas b o v môi tr ng khơng? i dân l p Có, r t s n sàng Không Ph n III: Ý ki n, ki n ngh c a ng i dân Ng i c ph ng v n ... t i th tr n Na Hang – huy n Na Hang – T nh Tuyên Quang 3.2 Th i gian a i m nghiên c u Th i gian nghiên c u: 5/5/2014 n 5/8/2014 a i m nghiên c u: Th tr n Na Hang – Na Hang – Tuyên Quang 3.3 N... ánh giá tình hình ch n ni x lý ch t th i ch n nuôi c a h gia ình a bàn th tr n Na Hang - ánh giá tình hình ng d ng h m biogas x lý ch t th i ch n nuôi t i th tr n Na Hang - ánh giá hi u qu môi tr... th tr n Na Hang - Kh o sát tình hình ch n ni gia súc a bàn Th tr n Na Hang - Kh o sát tình hình s d ng h m biogas t i a ph ng - ánh giá hi u qu x lý ch t th i ch n nuôi b ng cơng trình Biogas
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn Na Hang – Huyện Na Hang –Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay