Phép biện chứng duy vật (p1)

128 42 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:14

CHƯƠNG Phép biện chứng vật: • Là phận lý luận hợp thành TGQ phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin • “Là KH mối liên hệ phổ biến” “KH quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội lồi người tư duy” • Là lý luận phương pháp luận KH để nhận thức cải tạo TG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHÉP BIỆN CHỨNGPHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG Vai trò triết học Mác - Lênin Thế giới quan vật (CNDVBC) Phương pháp luận chung (PBCDV) Nhận thức khoa học Thực tiễn xã hội Phép biện chứng hình thức a Khái niệm biện chứng phép biện chứng Liên hệ Tương tác Chuyển hóa Vận động (thống nhât) (tác động) (thay thế) (biến đổi) Phát triển (cái mới) Phép biện chứng hình thức a Khái niệm biện chứng phép biện chứng Biện chứng KQ Biện chứng CQ BC giới tự nhiên BC tư người Phép biện chứng hình thức a Khái niệm biện chứng phép biện chứng Phép biện chứng kết của… BiỆN CHỨNG: dùng để mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa vận động, phát triển theo quy luật vật, tượng, trình giới tự nhiên, xã hội tư Thế giới vật chất với trình vận động phát triển trình hình thành thiên thể vũ trụ, tiến hóa lồi, vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội… Biện chứng khách quan BC bao gồm “ biện chứng gọi chủ quan, tức tư biện chứng, phản ánh chi phối, toàn giới tự nhiên ” (Ăngghen) Biện chứng Chủ quan Phép biện chứng học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng giới thành hệ thống nguyên lý, quy luật Khoa học nhằm xây dựng hệ thống nguyên tắc phương pháp luận nhận thức thực tiễn Phép biện chứng hình thức CB Phép biện chứng khoa học nghiên cứu mối liên hệ phổ biến phát triển Phép biện chứng hình thức CB b Các hình thức phép biện chứng • PBC chất phác thời cổ đại • PBC tâm cổ điển Đức • PBC vật chủ nghĩa Mác-Lênin * PBC chất phác thời cổ đại Âm Dương đồ Một trang Chu dịch THUYẾT ÂM DƯƠNG • Âm thịnh => Dương suy ngược lại • Âm => Dương khởi; Dương cực => Âm sinh • Thuần Âm vơ dưỡng; dương vơ sinh • Trong Âm có Dương ngược lại • Âm-Dương tương thơi nhi vạn vật hóa sinh • Thiên địa tuần hồn, chu nhi phục thủy CHẤT LỎNG Ở nhiệt độ thường NƯỚC! Khi đơng đặc Có thể tích tăng Bay ~ 100oC KHÔNG MÙI H2O (H-O-H) KHÔNG MÀU Cày cấy thủ công tượng; Bản chất sản xuất nhỏ BẢN CHẤT BÓC LỘT CỦA TƯ BẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀM THUÊ Mối quan hệ biện chứng Bản chất Và Hiện tượng Bản chất tượng Thống với Bản chất tượng Mâu thuẫn với b Mối quan hệ BC chất tượng Thứ nhất: Tính thống chất tượng - Bản chất bộc lộ qua tượng - Hiện tượng biểu chất Nói cách khác: + Bản chất tượng (quan hệ nhân quả) + Khi chất thay đổi tượng thay đổi theo … Hiện tượng A2 Hiện tượng A1 BẢN CHẤT A Hiện tượng B1 BẢN CHẤT B Hiện tượng B2 … b Mối quan hệ BC chất tượng Thứ nhất: Tính thống chất tượng b.Mối quan hệ BC chất tượng Thứ hai: Bản chất tượng mâu thuẫn với Ẩn giấu bên Bản chất Tương đối ổn định Cái chung sâu sắc >< Biểu bên Hiện tượng Thường xuyên biến đổi Cái riêng phong phú Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Muốn nhận thức vật, tượng phải tượng không dừng tượng mà phải vào chất Trong hoạt động thực tiễn muốn cải tạo vật tượng phải nắm chất • Hiện thực tồn thực tế • Khả chưa có, chưa tới tới, xuất có điều kiện thích hợp ĐẤT, NƯỚC, ÁNH SÁNG, KHƠNG KHÍ Khả Sự vật Chỉ mầm mống vật Cái đời có điều kiện thích hợp Chỉ đời, thực Hiện thực Là tồn Thứ : Khả thực tồn mối quan hệ chặt chẽ với nhau, khơng tách rời nhau, thường xun chuyển hố lẫn trình phát triển vật Thứ hai : Cùng điều kiện định, vật tồn nhiều khả khả Chuyển hóa lẫn khả thực Thứ ba : Ngồi khả vốn có, điều kiện định vật xuất thêm khả Thứ tư : Để khả biến thành thực cần phải có điều kiện cần điều kiện đủ - Trong hoạt động thực tiễn cần dựa vào thực, không dựa vào khả để định chủ trương, phương hướng hành động - Cần phải tính đến khả để việc đề chủ trương kế hoạch hành động sát hợp ... Khái niệm biện chứng phép biện chứng Biện chứng KQ Biện chứng CQ BC giới tự nhiên BC tư người Phép biện chứng hình thức a Khái niệm biện chứng phép biện chứng Phép biện chứng kết của… BiỆN CHỨNG:... người tư duy • Là lý luận phương pháp luận KH để nhận thức cải tạo TG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CÁC... tư duy b Đặc trưng vai trò phép biện chứng vật • ĐẶC TRƯNG Một là, phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin phép biện chứng xác lập tảng giới quan vật khoa học • VAI TRỊ: Hai là, phép biện chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép biện chứng duy vật (p1), Phép biện chứng duy vật (p1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay