Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

57 32 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:12

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM LÔ V N CHUNG Tên tài: “ NH H NG C A MÙA V N S C S N XU T C A ISA BROWN GIAI O N H U B NUÔI CHU NG KÍN” T I THÁI NGUN KHỐ LU N T T NGHI P H t o: IH C Chính quy Chuyên ngành: Ch n nuôi thú y Khoa: Ch n nuôi thú y L p: K43 – Ch n ni thú y Khố h c: 2011 – 2015 Thái Nguyên, n m 2015 I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM LÔ V N CHUNG Tên tài: “ NH H NG C A MÙA V N S C S N XU T C A ISA BROWN GIAI O N H U B NI CHU NG KÍN” T I THÁI NGUN KHOÁ LU N T T NGHI P H t o: IH C Chính quy Chun ngành: Ch n ni thú y Khoa: Ch n nuôi thú y L p: K43 – Ch n ni thú y Khố h c: 2011 – 2015 Gi ng viên h ng d n : TS Nguy n Th Thúy M Thái Nguyên, n m 2015 i L IC M N Trong su t trình h c t p lý thuy t t i tr ng, th c t p t t nghi p kho ng th i gian r t c n thi t v i m i sinh viên ây kho ng th i gian cho t t c sinh viên có c h i em nh ng ki n th c ã ti p thu c gh nhà tr ng ng d ng vào th c ti n s n xu t Sau th i gian ti n hành nghiên c u tơi ã hồn thành b n khóa lu n t t nghi p hồn thành c b n khóa lu n ngồi s n l c c a b n thân, nh n c s giúp chu áo, t n tình c a c quan, c p lãnh o cá nhân áp l i tình c m ó, qua ây xin bày t l i c m n sâu s c kính tr ng t i t t c t p th , cá nhân ã t o i u ki n giúp su t trình nghiên c u Tr c tiên, xin trân tr ng c m n Ban giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m Khoa Ch n nuôi Thú y t p th th y cô giáo khoa, Ban lãnh o cán b xã S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên Tôi c ng xin g i l i c m n t i gia ình bác Nguy n Ti n Quang, ã t n tình giúp tơi su t th i gian th c t p t t nghi p c bi t xin chân thành c m n s quan tâm, ch b o giúp t n tình c a gia ình th y giáo PGS.TS Tr n Thanh Vân cô giáo TS Nguy n Th Thúy M , BSTY Nguy n H ng Phong su t q trình nghiên c u hồn thành b n khóa lu n t t nghi p Cu i xin trân tr ng g i t i Th y giáo, Cô giáo h i ng ch m báo cáo l i c m n chân thành l i chúc t t p nh t Xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 n m 2015 Sinh viên Lô V n Chung ii L I NĨI U hồn thành ch ng trình t o nhà tr ng, th c hi n ph ng châm “H c i ôi v i hành, lý thuy t g n v i th c ti n s n xu t”, th c t p t t nghi p giai o n cu i tồn b ch ng trình h c t p c a t t c tr ng i h c nói chung tr ng i h c Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Giai o n th c t p chi m m t v trí h t s c quan tr ng i v i m i sinh viên tr c tr ng ây kho ng th i gian sinh viên c ng c h th ng hóa tồn b ki n th c ã h c, ng th i giúp sinh viên làm quen v i th c ti n s n xu t, t ó nâng cao trình chun mơn, n m c ph ng th c t ch c ti n hành công vi c nghiên c u, ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t, góp ph n x ng vào s nghi p phát tri n t n c ngày i lên Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân cs ng ý c a Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, c s phân công c a th y cô giáo h ng d n s ti p nh n c a ông Nguy n Ti n Quang, xã S n C m, huy n Phú L ng, t nh Thái Nguyên em ã ti n hành tài : “Nghiên c u nh h ng c a mùa v n s c s n xu t c a Isa brown th ng ph m giai o n h u b ni chu ng kín t i Thái Ngun” Do b c u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, ki n th c chuyên môn ch a sâu, kinh nghi m th c t ch a nhi u th i gian th c t p ng n nên b n khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót Em kính mong nh n c nh ng ý ki n óng góp q báu c a th y, giáo b n ng nghi p b n khóa lu n c a em c hồn thi n h n Em xin chân thành c m n! iii DANH M C CÁC B NG B ng 3.1 Th i gian chi u sáng cho 23 B ng 4.1 L ch tiêm v c-xin phòng b nh cho 29 B ng 4.2 K t qu công tác ph c v s n xu t 31 B ng 4.3 Theo dõi khí h u lơ thí nghi m chu ng nuôi 32 B ng 4.4 Theo dõi khí h u bên ngồi mơi tr ng 32 B ng 4.5 T l nuôi s ng c a qua tu n tu i (%) 34 B ng 4.6 Kh i l ng c th c a qua tu n tu i (g/con/tu n) 37 B ng 4.7 T l ng B ng 4.8 L u (%) i u ch nh l ng th c n tiêu th k t qu ng th c n 38 i u ch nh c a thí nghi m giai o n h u b (g/con/tu n) 40 B ng 4.9 Tình hình nhi m m t s b nh thí nghi m 42 B ng 4.10 Chi phí tr c ti p cho h u b 43 iv DANH M C BI U Bi u 4.1 Chi phí tr c ti p cho m t h u b Isa brown 44 Bi u 4.2 Hi u qu kinh t m t h u b Isa brown 44 v M CL C L IC M N i L I NÓI U ii DANH M C CÁC B NG iii M C L C v U PH N 1: M 1.1 tv n 1.2 M c tiêu c a tài .2 1.3 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài .2 PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U .3 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 C s khoa h c c a vi c nghiên c u s di truy n tính tr ng s n xu t c a gia c m .3 2.1.2 c i m sinh h c v gia c m 2.1.3 Các y u t nh h ng n kh n ng s n xu t c a gia c m .11 2.1.4 Các y u t nh h ng n sinh tr 2.1.5 ng c a gia c m .14 c i m c a Isa brown .16 2.2 Tình hình nghiên c u n c n c .17 2.2.1 Tình hình nghiên c u n c 17 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c 18 2.3 c i m c a ph ng th c ni chu ng kín .17 2.4 Khí h u t i th i i m ti n hành thí nghi m 20 PH N 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 22 3.1 it ng nghiên c u .22 3.2 a i m, th i gian .22 3.3 N i dung nghiên c u 22 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 22 3.4.1 Th c hi n úng quy trình ch n ni ã 3.4.2 Ph c a tr i 22 ng pháp b trí thí nghi m 23 vi 3.5 Các ch tiêu theo dõi ph 3.6 Ph ng pháp theo dõi 24 ng pháp x lý s li u 25 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 26 4.1 K t qu ph c v s n xu t 26 4.1.1 Công tác gi ng 26 4.1.2 Công tác ch n nuôi 26 4.1.3 Công tác thú y 28 4.2 K t qu chuyên khoa h c 32 4.2.1 K t qu theo dõi ti u khí h u chu ng nuôi .32 4.2.2 T l nuôi s ng 33 4.2.3 Kh i l ng thí nghi m qua tu n tu i 35 4.2.4 T l ng u k thu t i u ch nh 38 4.2.5 Kh n ng s d ng th c n c a thí nghi m 39 4.2.6 Tình hình nhi m m t s b nh thí nghi m .41 4.2.7 Chi phí tr c ti p cho h u b .42 PH N 5: K T LU N VÀ NGH 45 TÀI LI U THAM KH O 46 Ph n M 1.1 U tv n Nơng nghi p chi m m t v trí quan tr ng n n kinh t qu c dân c a n c ta phát tri n n n nơng nghi p tồn di n, ngồi tr ng tr t, ch n ni chi m v trí khơng nh s nghi p phát tri n nông nghi p nâng cao i s ng c a ng i dân Ch n ni khơng nh ng góp ph n làm t ng thu nh p, t n d ng ngu n lao ng th a, m t ngu n l i không nh cho b t c m t qu c gia nông nghi p Vi t Nam ngành ch n ni nói chung ch n ni gia c m nói riêng ã có t lâu nh ng quy mơ nh l Trong nh ng n m g n ây, ngành ch n nuôi gia c m phát tri n m nh c v s l ng ch t l ng Nó không nh ng áp ng c nhu c u n c, mà xu t kh u sang n c ngồi Ch n ni gia c m có ý ngh a kinh t l n có kh n ng áp ng nhanh nhu c u v lo i s n ph m nh tr ng, th t có giá tr dinh d ng cao (có t l protein cao y axit amin thi t y u) Ngồi cung c p phân bón cho ngành tr ng tr t cung c p m t s s n ph m ph nh lông cho ngành công nghi p nh Trong nh ng n m g n ây v i m c tiêu th c hi n cơng nghi p - hóa hi n i hóa nơng nghi p nơng thơn theo ch tr ng c a Ð ng Nhà N c, ngành ch n ni ã có cs u t v khoa h c k thu t, v n, a gi ng m i có n ng su t, ch t l ng hi u qu cao vào s n xu t góp ph n vào thay i b m t kinh t nơng thơn V i nh ng sách thu n l i phù h p c a nhà n c, nên ngành ch n nuôi ã ang phát tri n m nh m v i r t nhi u tr i nuôi v i nhi u quy mô Gi ng Isa brown c nh p v n c ta t Pháp, n m 1998, c ng ang c phát tri n v i nhi u quy mô trang tr i l n ây gi ng cho n ng su t tr ng cao, mang l i hi u qu kinh t cho ng i ch n nuôi Li u quy trình ni d ng khác nơng h , a ph ng có nh h ng n s c s n xu t c a Isa brown hay khơng? Mùa v có nh h ng t i s c s n xu t hay thêm s li u khoa h c v Isa brown v y th c hi n tài: “Nghiên c u nh h ng c a mùa v ns cs n xu t c a Isa brown th ng ph m giai o n h u b ni chu ng kín t i Thái Ngun” 1.2 M c tiêu c a tài - ánh giá m c nh h ng c a mùa v t i kh n ng s n xu t c a Isa brown th ng ph m giai o n h u b - T ng b c hoàn thi n quy trình ni d ng, ch m sóc phát huy ti m n ng c a gi ng, góp ph n hồn thi n quy trình ch n ni theo h ng an tồn sinh h c - B n thân c làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c - Cung c p s li u làm c s phát tri n ch n nuôi sinh s n 1.3 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a - K t qu c a ti p theo tài tài có th làm tài li u tham kh o nghiên c u - C s khoa h c sóc có hi u qu khuy n cáo ng i dân cách nuôi d ng ch m 35 Qua b ng 4.5 cho th y: T l ni s ng c a thí nghi m t 1–17 tu n tu i t ng i cao ch ng t quy trình ch m sóc c a chúng tơi phù h p, lơ I 97,90 % lô II 97,40 % ch t lơ thí nghi m t p trung ch y u tu n 1-5 giai o n có s c kháng y u nên r t nh y c m v i m i tác ng c a mơi tr ng bên ngồi, ch a tiêu lòng Nên sau tu n u t l ni s ng c a thí nghi m t 99,50 % lô I 99,40 % lô II b giai o n 7-10 tu n tu i ch t sau phân lô n h t th c n è b b nh CRD c th : Giai o n 7-8 tu n tu i b ch t nhi u è sau phân lơ b l ch , ch t h n so v i tu n u T l nuôi s ng giai o n tu n tu i lô I 99,90 %, lô II 99,70 %.T l nuôi s ng giai o n tu n tu i lô I 99,30 %, lô II 99,40 % Giai o n 9-10 tu n tu i ch t è sau tiêm phòng b ph n ng vaccine T l nuôi s ng giai o n tu n tu i lô I 99,90 %, lô II 99,90 % T l nuôi s ng giai o n 10 tu n tu i lô I 99,80 %, lô II 99,90 % mùa thu ông ch t nhi u h n so v i hè thu 0,5 % vào mùa thu ông th ng n h t th c n, ói, l nh hay xúm l i v y th ng hay xô, è nên th ng ch t nhi u h n mùa hè thu Do v y nuôi mùa thu ông c n ph i ý cân i th c n cho h p lý, tránh ói, ch n ph i ý phân ph i th c n vào máng vòng 5-7 phút t t c máng u có th c n N u so sánh v i m t s gi ng nh p n i khác nuôi t i Thái Nguyên nh ng n m g n ây l n l t là: Tam Hồng bình qn 96 %, L ng Ph ng 97 %, Kabir 95 % t l ni s ng c a thí nghi m t ng i cao 97,90 % i u ó cho th y kh n ng ch ng b nh t t thích nghi c a Isa brown cao t ng ng v i s gi ng nh p n i khác T th c t nuôi d ng k t qu phân tích chúng tơi ánh giá Isabrown có kh n ng thích nghi t t v i i u ki n ngo i c nh, phù h p v i i u ki n ch n ni Vi t Nam nói chung t nh Thái Nguyên nói riêng 4.2.3 Kh i l Ni b áp d ng ph ng thí nghi m qua tu n tu i tr ng th ng ph m c ng nh nuôi b , m , giai o n h u ng pháp kh ng ch ánh sáng, nh m không phát d c 36 s m nh h ng t i s c kh i l ng c a tr ng, giá bán/gà s s m, th p h n nh ng lơ có phát d c bình th ng Kh ng ch th c n nh m h n ch n ng l ng d th a, tránh tích l y m , nh h ng n kh n ng sinh s n c a Vì v y kh i l ng c th th c o ph n ánh tình tr ng s c kh e, trình qu n lý, ch t l ng th c n, ch m sóc ni d ng Giai o n t - tu n tu i cho n t nh ng t tu n tu i tr i b t u kh ng ch l ng th c n cho ti n hành cân kh o sát kh i l ng c th àn Ti n hành cân 50 c a m i lô vào ngày cu i tu n (ngày nh p gà) K t qu theo dõi c th hi n b ng 4.6 Qua b ng 4.6 cho th y: Kh i l ng c th c a àn t ng d n qua tu n tu i, phù h p v i quy lu t sinh tr ng phát tri n chung c a gia c m T c sinh tr ng t ng kh i l ng c a gia c m t ng m i giai o n l i có s thay i giai o n – tu n tu i, lơ I có kh i l ng t ng ch m so v i kh i l ng tiêu chu n, k t thúc tu n lô I t 62 gam, chênh l ch gam so v i tiêu chu n k t thúc tu n tr c b c vào phân lô kh i l ng lô I t 450 gam, chênh l ch l n v i tiêu chu n 20 gam Kh i l ng lô II t ng nhanh h n lô I, k t thúc tu n lô I t 67 gam, chênh l ch gam so v i kh i l ng tiêu chu n k t thúc tu n kh i l ng lô II t 461 gam, chênh l ch v i tiêu chu n không l n 8,9 gam K t thúc tu n – 17 tu n tu i, lô I t ng t 541 gam tu n n 1371 gam tu n 17, lô II t ng t 548 gam tu n lên t i 1377 gam tu n 17 T c sinh tr ng t ng kh i l ng c a thí nghi m t ng m i giai o n l i có s thay i khác gi a lô v i v i kh i l ng tiêu chu n lô I t ng kh i l ng th p h n so v i lơ II mùa hè thu th i ti t n ng nóng tiêu th th c n th p h n so v i thu ông nhi t th p c n th c n gi nhi t nên tiêu th nhi u th c n, v y kh i l ng cao h n Tuy nhiên, kh i l ng th c t c a v i kh i l ng tiêu chu n lơ thí nghi m u th p h n so Th i ti t thay i n nh ng ch a thích ng, th ng nh ng nh ch a k p n kh i l ng n c n thi t gây s chênh l nh v kh i l ng Do v y v tu n sau nh ng th ng th p h n kh i l ng tiêu chu n l n Ch có tu n t tu n 10 n tu n 11 t ng 37 h n tiêu chu n, lô u l n h n tiêu chu n m c dù tu n tr c v n th p h n l n n tu n 17 hai lô v n không t tiêu chu n giai o n n i M c dù lô II kho ng cách không l n B ng 4.6 Kh i l ng c th c a qua tu n tu i (g/con) Lô I Lô II TT Chu n Th c t Chênh l ch Th c t Chênh l ch 65 62 -3 67 +2 120 112 -8 116 -4 200 191 -9 194 -6 285 273 -12 279 -6 380 365 -15 371 -9 470 450 -20 461 -9 560 541 -19 548 -2 650 644 -16 647 -3 740 730 -10 736 -4 10 830 838 +8 843 +13 11 920 932 +12 938 +18 12 1.010 995 -15 1002 -8 13 1.100 1091 -9 1095 -5 14 1.185 1180 -5 1186 -6 15 1.270 1262 -8 1265 -5 16 1.355 1343 -12 1348 -7 17 1.380 1371 -9 1377 -3 38 4.2.4 T l ng u k thu t i u ch nh Trong ch n nuôi h u b , cho n kh u ph n h n ch , ln b ói nên chúng th ng tranh n, h u qu t l àn không ng u Tuy nhiên, t l àn khơng ng u có th ch t l ng àn gi ng th p, phân ly kh i l ng cao t ct l ng u cao qua tu n cho thí nghi m ã ti n hành phân lô i u ch nh l ng th c n qua tu n tu i t l t ng u cao K t qu theo dõi t l ng nghi m c trình bày b ng 4.7 B ng 4.7 T l ng u i u ch nh l ng th c n cho thí u (%) i u ch nh l ng th c n cho thí nghi m (g/con) Lơ I Lơ II L TT % ng u ng T i u ch nh (g/con) % ng u L ng T i u ch nh (g/con) 75 77 +1 77 +1 81 +1 80 +1 83 +2 10 81 +1 85 +3 11 85 86 +2 ... có thêm s li u khoa h c v gà Isa brown v y th c hi n tài: Nghiên c u nh h ng c a mùa v ns cs n xu t c a gà Isa brown th ng ph m giai o n h u b nuôi chu ng kín t i Thái Nguyên 1.2 M c tiêu c a... em ã ti n hành tài : Nghiên c u nh h ng c a mùa v n s c s n xu t c a gà Isa brown th ng ph m giai o n h u b nuôi chu ng kín t i Thái Nguyên Do b c u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c,... nh Thái Nguyên - T ngày: 02/07/2013 - 31/12/2014 3.3 N i dung nghiên c u - Nghiên c u nh h ng c a mùa v t i kh n ng s n xu t c a gà Isa brown th ng ph m giai o n h u b ni chu ng kín t i Thái Ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay