de thi ky thuat han (han dien)

33 36 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:09

TRƯỜNG CĐ NGHỀ ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 Môn: Thực hành hàn Lớp: Trình độ: Trung cấp nghề Thời gian: 120 ( khơng kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: 01 KHOA CƠ KHÍ ĐỀ SỐ: 01 (gồm 02 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI Yêu cầu câu hỏi phần lý thuyết Trình bày phương pháp lắp máy hàn hồ quang Yêu cầu nội dung thực hành Thực hàn giáp mối Yêu cầu kỹ thuật/ mô tả công việc Sử dụng dụng cụ cách an tồn Thực cơng việc trình tự B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT (nếu có) C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT TÊN CƠNG VIỆC Ghi Lý thuyết Trình bày phương pháp lắp máy hàn hồ quang Thực hành Thực hành lắp máy hàn hồ quang Thực hành cắt thép V40mm máy cắt bàn Thực hành hàn đường thẳng thép V40mm máy hàn hồ quang Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 14mm hàn khí D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thơng số kỹ thuật Ghi I II III IV Thiết bị Máy hàn hồ quang Máy cắt bàn Máy mài cầm tay Bộ thiết bị hàn khí Dụng cụ Kìm, vít, clê, búa Vật tư Đá cắt Đá mài Que hàn Gas Oxy Trang bị BHLĐ Áo thực hành Cái Cái Cái Cái 1 1 Bộ Miếng Miếng Miếng Bình Bình 1 1 E HƯỚNG DẪN DÀNH CHO THÍ SINH: - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cần thiết - Thực công việc hàn giáp mối - Báo cáo với giám khảo hoàn thiện - Đảm bảo an tồn vệ sinh cơng nghiệp - Thu dọn vệ sinh khu vực thi * Yêu cầu thí sinh: - Tuân thủ yêu cầu an toàn lao động - Chỉ hỏi câu hỏi cần thiết - Khơng nói chuyện thảo luận trình thi - Tuân thủ theo yêu cầu hướng dẫn giám khảo - Thao tác theo sử dụng dụng cụ - Hoàn thành toàn công việc theo hướng dẫn HẾT , ngày .tháng .năm 2016 TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 Mơn: Thực hành hàn Lớp: Trình độ: Trung cấp nghề Thời gian: 120 ( không kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: 02 ĐỀ SỐ: 02 (gồm 02 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI Yêu cầu câu hỏi phần lý thuyết Trình bày phương pháp lắp thiết bị hàn khí Yêu cầu nội dung thực hành Thực hàn giáp mối Yêu cầu kỹ thuật/ mô tả công việc Sử dụng dụng cụ cách an toàn Thực cơng việc trình tự B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT (nếu có) C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT TÊN CƠNG VIỆC Lý thuyết Trình bày phương pháp lắp thiết bị hàn khí Thực hành Thực hành lắp thiết bị hàn khí Thực hành cắt thép hộp 20x 40mm máy cắt bàn Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 20x 40mm máy hàn hồ quang Thực hành cắt tole 1mm thiết bị hàn khí D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Ghi TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thơng số kỹ thuật Ghi I II III IV Thiết bị Máy hàn hồ quang Máy cắt bàn Máy mài cầm tay Bộ thiết bị hàn khí Dụng cụ Kìm, vít, clê, búa Vật tư Đá cắt Đá mài Que hàn Gas Oxy Trang bị BHLĐ Áo thực hành Cái Cái Cái Cái 1 1 Bộ Miếng Miếng Miếng Bình Bình 1 1 E HƯỚNG DẪN DÀNH CHO THÍ SINH: - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cần thiết - Thực công việc hàn giáp mối - Báo cáo với giám khảo hoàn thiện - Đảm bảo an tồn vệ sinh cơng nghiệp - Thu dọn vệ sinh khu vực thi * Yêu cầu thí sinh: - Tuân thủ yêu cầu an toàn lao động - Chỉ hỏi câu hỏi cần thiết - Khơng nói chuyện thảo luận trình thi - Tuân thủ theo yêu cầu hướng dẫn giám khảo - Thao tác theo sử dụng dụng cụ - Hồn thành tồn cơng việc theo hướng dẫn HẾT , ngày .tháng .năm 2016 TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN TRƯỜNG CĐ NGHỀ ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 Môn: Thực hành hàn Lớp: Trình độ: Trung cấp nghề Thời gian: 120 ( khơng kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: 03 KHOA CƠ KHÍ ĐỀ SỐ: 03 (gồm 02 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI Yêu cầu câu hỏi phần lý thuyết Trình bày quy tắt đảm bảo an toàn sử dụng máy hàn hồ quang Yêu cầu nội dung thực hành Thực hàn giáp mối Yêu cầu kỹ thuật/ mô tả công việc Sử dụng dụng cụ cách an tồn Thực cơng việc trình tự B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT (nếu có) C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TT TÊN CÔNG VIỆC Ghi Lý thuyết Trình bày quy tắt đảm bảo an toàn sử dụng máy hàn hồ quang Thực hành Thực hành lắp máy hàn hồ quang Thực hành cắt thép hộp 40mm hàn khí Thực hành hàn góc sử dụng V40mm máy hàn hồ quang Thực hành hàn đường tròn thép ống 20mm hàn khí D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật Đơn vị Số lượng Thông số kỹ Ghi tư, trang bị BHLĐ I Thiết bị Máy hàn hồ quang Máy cắt bàn Máy mài cầm tay Bộ thiết bị hàn khí II Dụng cụ Kìm, vít, clê, búa III Vật tư Đá cắt Đá mài Que hàn Gas Oxy IV Trang bị BHLĐ Áo thực hành thuật Cái Cái Cái Cái 1 1 Bộ Miếng Miếng Miếng Bình Bình 1 1 E HƯỚNG DẪN DÀNH CHO THÍ SINH: - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cần thiết - Thực công việc hàn giáp mối - Báo cáo với giám khảo hoàn thiện - Đảm bảo an tồn vệ sinh cơng nghiệp - Thu dọn vệ sinh khu vực thi * Yêu cầu thí sinh: - Tuân thủ yêu cầu an toàn lao động - Chỉ hỏi câu hỏi cần thiết - Không nói chuyện thảo luận q trình thi - Tuân thủ theo yêu cầu hướng dẫn giám khảo - Thao tác theo sử dụng dụng cụ - Hoàn thành toàn công việc theo hướng dẫn HẾT , ngày .tháng .năm 2016 TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN TRƯỜNG CĐ NGHỀ ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 Mơn: Thực hành hàn Lớp: Trình độ: Trung cấp nghề Thời gian: 120 ( không kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: 04 KHOA CƠ KHÍ ĐỀ SỐ: 04 (gồm 02 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI Yêu cầu câu hỏi phần lý thuyết Trình bày quy tắt đảm bảo an tồn sử dụng thiết bị hàn khí Yêu cầu nội dung thực hành Thực hàn giáp mối Yêu cầu kỹ thuật/ mô tả công việc Sử dụng dụng cụ cách an tồn Thực cơng việc trình tự B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT (nếu có) C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT TÊN CƠNG VIỆC Ghi Lý thuyết Trình bày quy tắt đảm bảo an toàn sử dụng thiết bị hàn khí Thực hành Thực hành cắt thép ống 20mm máy cắt bàn Thực hành hàn đường vng góc thép ống 20mm máy hàn hồ quang Thực hành hàn đường vng góc tole 1mm hàn khí Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 40mm máy hàn hồ quang D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật Đơn vị Số lượng Thông số kỹ Ghi tư, trang bị BHLĐ I Thiết bị Máy hàn hồ quang Máy cắt bàn Máy mài cầm tay Bộ thiết bị hàn khí II Dụng cụ Kìm, vít, clê, búa III Vật tư Đá cắt Đá mài Que hàn Gas Oxy IV Trang bị BHLĐ Áo thực hành thuật Cái Cái Cái Cái 1 1 Bộ Miếng Miếng Miếng Bình Bình 1 1 E HƯỚNG DẪN DÀNH CHO THÍ SINH: - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cần thiết - Thực công việc hàn giáp mối - Báo cáo với giám khảo hoàn thiện - Đảm bảo an tồn vệ sinh cơng nghiệp - Thu dọn vệ sinh khu vực thi * Yêu cầu thí sinh: - Tuân thủ yêu cầu an toàn lao động - Chỉ hỏi câu hỏi cần thiết - Khơng nói chuyện thảo luận trình thi - Tuân thủ theo yêu cầu hướng dẫn giám khảo - Thao tác theo sử dụng dụng cụ - Hồn thành tồn cơng việc theo hướng dẫn HẾT , ngày .tháng .năm 2016 TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ Mẫu 1: đề thi LT, TH PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN Mã đề thi: 01 Gồm trang Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Điểm Bằng số Bằng chữ TT Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Tên/MÃ SỐ HSSV Thang Điểm điểm đánh giá A Lý thuyết Câu Trình bày phương pháp lắp máy hàn hồ quang 20 1.1 Lắp dây (+) dây (-) vào máy hàn 1.2 Đấu dây nguồn vào CP 1.3 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 1.4 Bật CP vị trí ON 1.5 Bật cơng tắc nguồn máy 1.6 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn B Thực hành Câu Thực hành lắp máy hàn hồ quang 20 1.1 Lắp dây (+) dây (-) vào máy hàn 1.2 Đấu dây nguồn vào CP 1.3 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 1.4 Bật CP vị trí ON 1.5 Bật cơng tắc nguồn máy 1.6 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn Câu Thực hành cắt thép V40mm máy cắt bàn 10 20 TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ Mẫu 1: đề thi LT, TH PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ: CƠNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN Mã đề thi: 04 Gồm trang Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Điểm Bằng số Bằng chữ TT Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Tên/MÃ SỐ HSSV Thang Điểm điểm đánh giá A Lý thuyết Câu Trình bày quy tắt đảm bảo an toàn sử dụng thiết bị 20 1.1 hàn khí Đặt bình oxy, bình gas nơi phẳng cố định không để bị ngã 1.2 Đeo kính bao tay bảo hộ 1.3 Lắp đồng hồ, van đường ống vị trí 1.4 Siết đai ốc hãm kín khít khơng để bị rò khí gas, oxy 1.5 Nơi vị trí thực tập thơng thống, xa bình gas tốt 1.6 Chỉ mở gas nhỏ trước mồi lửa 1.7 Chú ý quan sát lửa, tránh không làm phỏng, cháy người vật xung quanh 3 B Thực hành Câu Thực hành cắt thép ống 20mm máy cắt bàn 20 1.1 Chuẩn bị máy cắt bàn 1.2 Đấu dây nguồn 1.3 Chọn đoạn thép ống 20mm 19 1.4 Gá thép lên bàn kẹp 1.5 Khởi động máy cắt 1.6 Thực công việc cắt thép 1.7 Đảm bảo an toàn lao động Câu Thực hành hàn đường vng góc thép ống 20mm máy hàn hồ quang 20 2.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 2.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 2.3 Bật CP vị trí ON 2.4 Bật cơng tắc nguồn máy 2.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 2.6 Chấm cố định đầu ống thép 2.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 2.8 Đảm bảo an toàn lao động Câu Thực hành hàn đường vng góc tole dầy 1mm hàn khí 20 3.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 3.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy 3.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 3.4 Lắp ống gas oxy 3.5 Chọn lắp mỏ hàn 3.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 3.7 Chọn tole dầy 1mm 3.8 Mồi điều chỉnh lửa 3.9 Thực công việc cắt đạt theo yêu cầu: mối cắt thẳng hàng 3.10 Đảm bảo an toàn lao động Câu Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 40mm máy hàn hồ quang 20 20 4.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 4.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 4.3 Bật CP vị trí ON 4.4 Bật cơng tắc nguồn máy 4.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 4.6 Chấm cố định đầu thép 4.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 4.8 Đảm bảo an toàn lao động Tổng số điểm 100 -HẾT 21 TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ Mẫu 1: đề thi LT, TH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: CƠNG NGHỆ Ơ TƠ.TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ MƠN: Thực hành hàn LỚP: Trung cấp Mã đề: 01 Gồm Trang Hạng mục đánh giá TT Thang điểm A Lý thuyết Câu Trình bày phương pháp lắp máy hàn hồ quang 20 1.1 Lắp dây (+) dây (-) vào máy hàn 1.2 Đấu dây nguồn vào CP 1.3 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 1.4 Bật CP vị trí ON 1.5 Bật cơng tắc nguồn máy 1.6 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn B Thực hành Câu Thực hành lắp máy hàn hồ quang 20 1.1 Lắp dây (+) dây (-) vào máy hàn 1.2 Đấu dây nguồn vào CP 1.3 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 1.4 Bật CP vị trí ON 1.5 Bật cơng tắc nguồn máy 1.6 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn Thực hành cắt thép V40mm máy cắt bàn 20 Chuẩn bị máy cắt bàn Câu 2.1 22 2.2 Đấu dây nguồn 2.3 Chọn thép V40mm 2.4 Gá thép lên bàn kẹp 2.5 Khởi động máy cắt 2.6 Thực công việc cắt thép 2.7 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn đường thẳng thép V40mm máy hàn hồ quang 20 3.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 3.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 3.3 Bật CP vị trí ON 3.4 Bật cơng tắc nguồn máy 3.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 3.6 Chấm cố định đầu thép 3.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 3.8 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 14mm hàn khí 20 4.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 4.2 Lắp thiết bị hàn khí 4.3 Chọn lắp mỏ hàn 4.4 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 4.5 Chọn đoạn thép hộp 14mm 4.6 Mồi điều chỉnh lửa 4.7 Thực công việc hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 4.8 Đảm bảo an toàn lao động Câu Câu Tổng số điểm 100 -HẾT -23 , ngày Trưởng khoa tháng năm 2016 Giáo viên TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ Mẫu 1: đề thi LT, TH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM 24 NGHỀ: CƠNG NGHỆ Ô TÔ.TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ MÔN: Thực hành hàn LỚP: Trung cấp Mã đề: 02 Gồm Trang Hạng mục đánh giá TT Thang điểm A Lý thuyết Câu Trình bày phương pháp lắp thiết bị hàn khí 20 1.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 1.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy 1.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 1.4 Lắp ống gas oxy 1.5 Chọn lắp mỏ hàn 1.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 1.7 Mồi điều chỉnh lửa B Thực hành Thực hành lắp thiết bị hàn khí 20 1.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 1.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy 1.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 1.4 Lắp ống gas oxy 1.5 Chọn lắp mỏ hàn 1.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 1.7 Mồi điều chỉnh lửa Thực hành cắt thép hộp 20x 40mm máy cắt bàn 20 2.1 Chuẩn bị máy cắt bàn 2.2 Đấu dây nguồn 2.3 Chọn thép hộp 20x 40mm Câu Câu 25 2.4 Gá thép lên bàn kẹp 2.5 Khởi động máy cắt 2.6 Thực cơng việc cắt thép 2.7 Đảm bảo an tồn lao động Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 20x 40mm máy hàn hồ quang 20 3.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 3.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 3.3 Bật CP vị trí ON 3.4 Bật cơng tắc nguồn máy 3.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 3.6 Chấm cố định đầu thép 3.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 3.8 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành cắt tole 1mm thiết bị hàn khí 20 4.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 4.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy 4.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 4.4 Lắp ống gas oxy 4.5 Chọn lắp mỏ hàn 4.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 4.7 Chọn mẫu tole 1mm 4.8 Mồi điều chỉnh lửa 4.9 Thực công việc cắt đạt theo yêu cầu: mối cắt thẳng hàng 4.10 Đảm bảo an toàn lao động Câu Câu Tổng số điểm 26 100 -HẾT -, ngày Trưởng khoa tháng năm 2016 Giáo viên TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ Mẫu 1: đề thi LT, TH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: CƠNG NGHỆ Ơ TƠ.TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ MÔN: Thực hành hàn LỚP: Trung cấp Mã đề: 03 Gồm Trang TT Hạng mục đánh giá 27 Thang điểm A Lý thuyết Trình bày quy tắt đảm bảo an toàn sử dụng máy hàn hồ quang 20 1.1 Đảm bảo an toàn điện 1.2 Tránh không cho ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt 1.3 Tránh không cho tiếp xúc trực tiếp vào mắt 1.4 Đeo trang ngăn khơng khói hít vào thể 1.5 Đeo bao tay tránh không bị bỏng, trầy xước kim loại Câu B Thực hành Câu Thực hành lắp máy hàn hồ quang 20 1.1 Lắp dây (+) dây (-) vào máy hàn 1.2 Đấu dây nguồn vào CP 1.3 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 1.4 Bật CP vị trí ON 1.5 Bật cơng tắc nguồn máy 1.6 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn Thực hành cắt thép hộp 40mm hàn khí 20 2.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 2.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy 2.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 2.4 Lắp ống gas oxy 2.5 Chọn lắp mỏ hàn 2.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 2.7 Chọn thép hộp 40mm 2.8 Mồi điều chỉnh lửa 2.9 Thực công việc cắt đạt theo yêu cầu: mối cắt thẳng hàng 2.10 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn góc sử dụng V40mm máy hàn hồ quang 20 Câu Câu 28 3.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 3.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an tồn, chắn 3.3 Bật CP vị trí ON 3.4 Bật công tắc nguồn máy 3.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 3.6 Chấm cố định đầu thép 3.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 3.8 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn đường tròn thép ống 20mm hàn khí 20 4.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 4.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy 4.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 4.4 Lắp ống gas oxy 4.5 Chọn lắp mỏ hàn 4.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 4.7 Chọn thép ống 20mm 4.8 Mồi điều chỉnh lửa 4.9 Thực công việc cắt đạt theo yêu cầu: mối cắt thẳng hàng 4.10 Đảm bảo an toàn lao động Câu Tổng số điểm 100 -HẾT -, ngày Trưởng khoa Giáo viên 29 tháng năm 2016 TRƯỜNG CĐ NGHỀ KHOA CƠ KHÍ Mẫu 1: đề thi LT, TH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM NGHỀ: CƠNG NGHỆ Ơ TƠ.TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ MÔN: Thực hành hàn LỚP: Trung cấp Mã đề: 04 Gồm Trang Hạng mục đánh giá Thang điểm Câu Trình bày quy tắt đảm bảo an toàn sử dụng thiết bị hàn khí 20 1.1 Đặt bình oxy, bình gas nơi phẳng cố định không để bị ngã 1.2 Đeo kính bao tay bảo hộ TT A Lý thuyết 30 1.3 Lắp đồng hồ, van đường ống vị trí 1.4 Siết đai ốc hãm kín khít khơng để bị rò khí gas, oxy 1.5 Nơi vị trí thực tập thơng thống, xa bình gas tốt 1.6 Chỉ mở gas nhỏ trước mồi lửa 1.7 Chú ý quan sát lửa, tránh không làm phỏng, cháy người vật xung quanh B Thực hành Thực hành cắt thép ống 20mm máy cắt bàn 20 1.1 Chuẩn bị máy cắt bàn 1.2 Đấu dây nguồn 1.3 Chọn đoạn thép ống 20mm 1.4 Gá thép lên bàn kẹp 1.5 Khởi động máy cắt 1.6 Thực công việc cắt thép 1.7 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn đường vng góc thép ống 20mm máy hàn hồ quang 20 2.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 2.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 2.3 Bật CP vị trí ON 2.4 Bật cơng tắc nguồn máy 2.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 2.6 Chấm cố định đầu ống thép 2.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 2.8 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn đường vng góc tole dầy 1mm hàn khí 20 3.1 Chuẩn bị thiết bị hàn khí, dụng cụ tháo- lắp 3.2 Lắp van điều chỉnh lên bình oxy Câu Câu Câu 31 3.3 Lắp van điều chỉnh lên bình gas 3.4 Lắp ống gas oxy 3.5 Chọn lắp mỏ hàn 3.6 Điều chỉnh áp suất gas (psi) oxy 20 (psi) 3.7 Chọn tole dầy 1mm 3.8 Mồi điều chỉnh lửa 3.9 Thực công việc cắt đạt theo yêu cầu: mối cắt thẳng hàng 3.10 Đảm bảo an toàn lao động Thực hành hàn đường thẳng thép hộp 40mm máy hàn hồ quang 20 4.1 Đấu điện máy hàn lắp dây dẫn 4.2 Kiểm tra đầu dây vừa đấu đảm bảo an toàn, chắn 4.3 Bật CP vị trí ON 4.4 Bật cơng tắc nguồn máy 4.5 Điều chỉnh dòng điện hàn núm xoay cho phù hợp với vật liệu cần hàn 4.6 Chấm cố định đầu thép 4.7 Chấm liền mối hàn đạt theo yêu cầu: mối hàn liền, không bị rỗng, thẳng hàng 4.8 Đảm bảo an toàn lao động Câu Tổng số điểm 100 -HẾT -, ngày tháng Giáo viên Trưởng khoa 32 năm 2016 33 ... TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TT Tên thi t bị, dụng cụ, vật Đơn vị Số lượng Thông số kỹ Ghi tư, trang bị BHLĐ I Thi t bị Máy hàn hồ quang Máy cắt bàn Máy mài cầm tay Bộ thi t... TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TT Tên thi t bị, dụng cụ, vật Đơn vị Số lượng Thông số kỹ Ghi tư, trang bị BHLĐ I Thi t bị Máy hàn hồ quang Máy cắt bàn Máy mài cầm tay Bộ thi t... thi t bị hàn khí D TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Ghi TT Tên thi t bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thơng số kỹ thuật Ghi I II III IV Thi t bị Máy hàn hồ quang
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi ky thuat han (han dien), de thi ky thuat han (han dien)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay