Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

86 42 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 14:08

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: T QU TH C HI N QUY HO CH, K HO CH S D T T I L NG SAN T NH B C K N N 2011 KHÓA LU N T T NGHI H o HUY N NA RÌ, 2015 IH C : Chính quy Chun ngành ng Khoa : Qu n lý Tài nguyên Khóa h c : 2013 2017 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: T QU TH C HI N QUY HO CH, K HO CH S D T T I L NG SAN T NH B C K N N 2011 KHÓA LU N T T NGHI H o HUY N NA RÌ, 2015 IH C : Chính quy Chuyên ngành : L p : K45 Khoa : Qu n lý Tài nguyên Khóa h c : 2013 2017 Gi ng d n : PGS.TS Tr ng N03 n i hái Nguyên nói riêng 17 Sinh viên ii Trang B ng 2.1 Th ng di a Vi B ng 4.1 Di t, s 17 ng m t s tr c a L ng San 31 B ng 4.2 S li u tra v t s a L ng San 33 B ng 4.3 Tình hình dân s a L ng San 33 B ng 4.4 Th ng hi n tr ng s h , s kh u L B ng 4.5 Hi n tr ng s d 35 a L ng San huy n Na - t nh B c K n 41 B ng 4.6 Bi n 2011 - 2015 c a L ng San - huy n Na - t nh B c K n 43 B ng 4.7 Di us d c sau quy ho n 2011 - 2015 c a L ng San - huy n Na - t nh B c K n 48 B ng 4.8 K ho ch s d B ng 4.9 K t qu bi t c a L n 2011 - 2015 51 ng di ng San o n 2011 - 2015 54 B ng 4.10 K t qu th c hi n ch tiêu s d n 2011 - 2015 c a L ng San 58 B ng 4.11 K t qu chuy n m d t c a L ng San n 2011 - 2015 60 B ng 4.12 K t qu s d th c hi n cơng trình, d án 61 B ng 4.13 K t qu vi c th c hi n thu h L t quy ho ch s d t n 2011 - 2015 62 B ng 4.14 T ng h p k t qu th c hi n quy ho ch s d t n 2011 - 2015 c a L ng San 64 B ng 4.16 T n t i, nguyên nhân gi i pháp kh c ph c trình th c hi n quy ho ch s d t 66 iii Trang Hình 4.1 V a lý L ng San - huy n Na - t nh B c K n 26 Hình 4.2 Bi th hi n di n tích m t s tr c a L ng San 32 Hình 4.3 T l s d 45 Hình 4.4 T l s d 45 iv BTNMT CHXHCN CC CT-TTg CT-BTNMT CVDT -CP -UBND THCS TTTT- BTNMT UBND a v Trang L IC i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC HÌNH iii DANH M C CÁC T VI T T T iv M C L C v Ph n 1: M 1.1 1.2 M c tiêu nghiên c u c th 1.3 tài 1.3 c t p nghiên c u c ti n Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c c tài 2.1.1 Khái ni n xu t v t ch t phát tri n kinh t - h i 2.1.2 Khái ni m quy ho ch s d t 2.1.3 T m quan tr ng c a vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d 2.1.4 C s pháp lý c a vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d 2.1.5 S c n thi t ph 2.1.6 Phân lo i quy ho ch s d ch, k ho ch s d t t t 12 t 13 2.2 Tình hình nghiên c u th c hi n quy ho ch s d c c 13 2.2.1 Tình hình nghiên c u th c hi n quy ho ch, k ho ch s d t th gi i 13 2.2.2 Tình hình nghiên c u th c hi n quy ho ch, k ho ch s d t Vi t Nam 16 vi 2.3.3 Tình hình tri n khai quy ho ch, k ho ch s d a bàn L ng San - huy n Na - t nh B c K n 21 th c ti n c a vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d t L ng San - huy n Na - t nh B c K n 21 Ph n 3: 3.1 C U 23 NG, N ng ph m vi nghiên c u 23 ng nghiên c u 23 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 23 3.2 Th m nghiên c u 23 3.3 N i dung nghiên c u 23 u ki n t nhiên, kinh t - h i L ng San - huy n Na - t nh B c K n 23 n lý s d Na - t nh B c K 3.3.3 a L ng San - huy n n 2011 - 2015 23 k t qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d L ng San - huy n Na - t nh B c K n t c a n 2011 - 2015 23 ng t n t i ch y u th c hi n quy ho ch, k ho ch s d t c a L n 2011 - 2015, nguyên nhân gi i pháp kh c ph c 24 3.4 3.4.1 ên c u 24 i u tra thu th p s li u 24 ng t ng h p s li u 24 3.4.3 t ng h 24 3.4.4 x lý s li u 25 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 26 u ki n t nhiên, kinh t - h i c a L ng San - huy n Na - t nh B c K n 26 u ki n t nhiên, ngu n tài nguyên thiên nhiên c nh quan môi ng 26 u ki n kinh t - h i 30 vii 4.2 Tình hình qu n lý s d t nh B c K a L ng San - huy n Na - n 2011 - 2015 38 4.2.1 Tình hình qu 38 4.2.2 Hi n tr ng s d t bi 39 t qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d San - huy n Na - t nh B c K ch s d t c a L ng n 2011 - 2015 46 t, k ho ch s d San - huy n Na - t nh B c K n gi 4.3.2 K t qu th c thi n quy ho ch s d t c a L ng n 2011 - 2015 46 t c a L n 2011 - 2015 53 4.4 Nh ng t n t i ch y u th c hi n quy ho ch s d n 2011 - 2015, nguyên nhân gi i pháp kh c ph c 66 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 69 5.1 K t lu n 69 5.2 Ki n ngh 70 TÀI LI U THAM KH O 1.1 guyên qu u s n xu ngu n n i l c, ngu n v n to l n c ng s c bi t, c, thành ph n quan tr ng c a môi a bàn phân b kinh t h i, an ninh qu c phòng Cơng tác quy ho ch k ho ch phân b s d c Hi n pháp nhà c th ng nh t qu c CHXHCN Vi ch pháp lu Hi mb os d c CHXHCN Vi u qu t u 18, ) V i yêu c u chung c c xây d ng m us d t cách khoa h c, h p lý, ti t ki m, có hi u qu cao b o v ngu ph y kinh t h i phát tri n ti n t i c i thi i dân B i v y m t Quy ho tri n kinh t - h i c a c bàn c th theo m nt i i s ng c a hành nh t thi t ph i l p quy ho ch s d ng nh ch t d báo th hi n m c tiêu chi c phát c, c a ngành vùng lãnh th t d a p lý có hi u qu M t th c t c bi t c p vi c th c hi n quy ho ch s d c hi u qu cao, quy ho ch ph i nhi u l n gây t n c v công s c, th i gian ti n b c Vì v y vi t qu quy ho ch s d nh ng gi i pháp nh m nâng cao kh s d t góp c hi n c k p th ch t hi n r t c n thi t L ng San m t h i, nhu c u s d có nhi u chuy n bi n phát tri n kinh t t cho c kinh t - h i, qu c c 63 - - - - - 2015 - phi nông 50,42 a 64 - Mã 2010 DT (ha) 2015 CC DT (ha) CC (%) (1) (2) 2015 DT (ha) (%) (3) CC (%) (4) (5) 3.487,70 100 3.487,70 100 3.487,66 100 NNP 2784,79 79,85 2900,94 83,18 3279,39 94,03 PNN 83,61 2,40 141,54 4,06 112,82 3,23 CSD 619,30 17,75 445,22 12,76 95,45 2,74 ( - 2015 STT DT (ha) - (ha) (%) - 0,8 0,00 0,00 - 1,13 0,00 0,00 1,6 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,4 0,00 0,00 0,2 0,00 0,00 19 0,05 0,00 0,00 10 1,00 0,00 0,00 - - - Tu - 65 11 0,7 0,00 0,00 12 0,2 0,00 0,00 13 Kênh 01 0,03 0,00 0,00 14 Kênh 02 0,1 0,00 0,00 15 Kênh 03 0,05 0,00 0,00 210 0,00 0,00 0,6 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 19 0,08 0,00 0,00 20 0,08 0,00 0,00 21 2,00 2,00 100 22 0,48 0,48 100 23 1,05 1,05 100 24 1,00 0,00 0,00 25 0,1 0,00 0,00 26 4,00 0,00 0,00 27 4,6 0,00 0,00 28 33 0,00 0,00 29 0,1 0,1 100 30 1,00 1,00 100 31 0,5 0,00 0,00 32 0,25 0,00 0,00 33 0,25 0,00 0,00 34 0,25 0,00 0,00 35 0,03 0,00 0,00 36 0,13 0,13 100 37 0,03 0,00 0,00 38 0,03 0,00 0,00 39 0,03 0,00 0,00 16 17 18 ) 66 2011 - - - STT Nguyên nhân - - - - - Tun - - - - cơng trình - ng cơng trình - Các giao - 67 STT Nguyên nhân - - - - - bàn - t ( [15] - - : : a (32/50 68 : nên - (36 - : 69 - - - - - (2011-2015) quy + + + - -Q lên : G 349,77 70 - - - - - - 71 - BTNMT ngày 01/11/2004, , - BTNMT ngày 02/06/2014, , - CP ngày 15/05/2014 - CP ngày 29/10/2004 , Nxb Nôn 28/12/2012, , - 2015) - Giáo trìn 72 , Nxb - - - - 2020 17 FAO (1993), Guideline for Lan use planning, Rome 18 Wedsite: Http//www.BoTN&MT.gov.vn PH L C Ph l c 1: PHI U THU TH P THÔNG TIN V Tên ng, th tr n): A M TH C T P 1.Thu c xã: huy n: t nh: Các thông tin v kinh t - h i - Giá tr t ng s n ph chung c a t nh: Cao , Trung bình ng/ha, so v i m c bình quân , Th p - Thu nh i, so v i m c bình quân chung c a t nh: Cao , Trung bình , Th p - Dân s i, m dân s bình quân chung c a t nh: Cao , Trung bình , Th p i/km2, so v i m c Các thông tin v k t c u h t ng (so v u ki n chung c a t nh) - Giao thơng: T t , Trung bình , Kém - Th y l i: T t , Trung bình , Kém -C c: T t , Trung bình , Kém n:T t , Trung bình , Kém giáo d c: T t , Trung bình , Kém ; - y t : T t , Trung bình , Kém Các thông tin v cung c p d ch v (so v u ki n chung c a t nh) - D ch v v thu t nông nghi p: Thu n l i , Trung bình , Kém - D ch v tài chính, tín d ng: Thu n l i , Trung bình , Kém - D ch v thông tin liên l c: T t , Trung bình , Kém i: Thu n l i , Trung bình , Kém Các thông tin khác - Quy ho ch s d t chi ti t: - Quy ho ch xây d ng chi ti t: - S th c xét t , Ch c t , C c xét t c xét t nh l u tra: a L ng San, Xác nh n c a UBND u tra Ph l c PHI V m ts v U TRA n công tác qu n lý s d a bàn L ng San - huy n Na - t nh B c K n Thông tin v ch h : - H tên ch h : Tu i: Nam/N : - a ch : Thơn/xóm Huy n T nh - - Ngh nghi p - T ng s nhân kh u -S ng i) t v tình hình qu n lí s d c hi n quy ho ch, k ho ch s d a bàn L t n (2011 - 2015) Tơi có m t s câu h n công tác qu n lý s d th i gian tr l i câu h i phi u tra b u vào ho c vi t vào dòng tr ng Nh ng thơng tin Ơng/Bà cung c p ch s d ng cho m u Xin chân thành c c ng tác c a Ông/Bà Câu Ông/Bà nh v m t s n n công tác qu n lý s d T t it t Công tác qu n lý s d Vi c th c hi n quy ho ch k ho ch s d t t i lu t ph c v công tác qu n lý s d Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d t t t tr l i n bù gi i phóng m t b ng t Ý th c ch p hành pháp lu t v a i dân Vi c x lý hành vi vi ph m pháp lu c c a cán b , công ch c làm vi v Ph m ch c c a cán b , công ch c làm vi c u ki n v t ch t ph c v công tác qu n lý s d 11 Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v t 12 Công tác ki m tra, tra v tình hình qu n lý s d v vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng m ts H p Lý i h p lý Khó h p lý tr l i t nông nghi p t khu v c nông thôn t xây d i t xây d ng tr s t xây d ng cơng trình giao thơng t xây d ng cơng trình th y l i v vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng i gian qua? H p lý i h p lý p lý Khó tr l i - N u vi c l p quy ho ch, k ho ch s d t theo Ông/Bà ng d n chi ti t Công tác l p quy ho ch k ho ch s d Th p lý nh quy ho ch k ho ch s d t Xét t quy ho ch k ho ch s d ct Kinh phí cho vi c l p quy ho ch k ho ch s d t không m b o c c a cán b , công ch c h n ch ph i h p gi ho ch s d p quy ho ch, k t S phân c p trình l p quy ho ch k ho ch s d u s d ng lo t p lý 10 Tính kh thi c a quy ho ch, k ho ch s d t không cao 11 Nguyên nhân khác (Xin vi t vào ch tr ng): Câu Ơng/Bà có ý ki s d v quy trình l p quy ho ch k ho ch t n nay? H p lý i h p lý p lý Khó tr l i - N u quy trình l p quy ho ch, k ho ch s d p lý cho bi t sao? (Xin vi t vào ch tr ng): Câu Quá trình l p quy ho ch, k ho ch s d t c y ý ki n nhân dân khơng? Có -N Khơng c tham gia ý ki n khơng? Có Câu Khơng n quy ho ch, k ho ch s quy n công b công khai khơng? Có Khơng d c Câu ng quy ho ch, k ho ch s d công b c hi n theo k ho ch (hay g i quy ho ch Có -N c Khơng ng trên? (Xin vi t vào dòng tr ng): Có ,công tác T t -N it t t Khó tr l i t sao? (Xin vi t vào ch tr ng): t Câu Ơng/Bà có nh v công tác gi i quy t ki n ngh , u n i, t T t -N it t t Khó tr l i t sao? (Xin vi t vào dòng tr ng): t m 2016 c ph ng v n (Ký, ghi rõ h tên) i ph ng v n (Ký, ghi rõ h tên) ... 35 a xã L ng San huy n Na Rì - t nh B c K n 41 B ng 4.6 Bi n 2011 - 2015 c a xã L ng San - huy n Na Rì - t nh B c K n 43 B ng 4.7 Di us d c sau quy ho n 2011 - 2015 c a xã. .. - xã h i xã L ng San - huy n Na Rì - t nh B c K n 23 n lý s d Na Rì - t nh B c K 3.3.3 a xã L ng San - huy n n 2011 - 2015 23 k t qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d L ng San. .. s d t c a xã L ng n 2011 - 2015 46 t, k ho ch s d San - huy n Na Rì - t nh B c K n gi 4.3.2 K t qu th c thi n quy ho ch s d t c a xã L ng n 2011 - 2015 46 t c a xã L n 2011 - 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Lạng San – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay