Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)

57 29 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:58

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp) - PARAN, ARAVA, ISRAEL Chính quy Chuyên ngành: Khoa: Khóa nguyên : 2013 2017 - TRANG TR PARAN, ARAVA, ISRAEL : Chính quy Chuyên ngành Khoa : K45 : 2013 - 2017 viên : - N01 i giáo, cô giáo khoa lâm Thái Nguyên nh Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên ii 37 39 41 42 iii CÁC HÌNH 10 10 .12 .13 Hình .33 .33 34 34 .36 36 37 37 38 iv i ii iii iv 1.1 14 14 16 19 27 27 29 v 31 31 31 31 31 31 .31 31 .33 33 35 4.2.1 Tìn 35 37 38 38 40 41 chuông 42 43 45 45 46 47 PH u ngày theo qua i v nông nghi s p d ng m kinh tài ngun nơng ng quan tr ng, ni s ng lồi ng làm bàn ng có vai trò phát H n i s x ngành h xây s nông nghi p d a vào khai thác ti m p cho vi c phát lý, có hi ngành khác Vì q nhi m v quan tr ng ch c s ng mb cho nghi nâng cao - - ng - - 36 + Hình 4.5 + Sau ngã mét + Hình 4.6 37 Hình 4.7 - (1dunam = 1000m2) 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 8,7 9,4 Thu ) (9 ha) / tháng 38 - - 39 (1dunam=1000 m2 (1dunam = 1000m2, 1S 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 8.7 9.4 3.5 4.6 30.000 30.000 30.000 Shekel/dunam Shekel/dunam Shekel/dunam -3.000 450 13.240 -270.000 40.500 1.191.600 (Shekel/kg) (Shekel/dunam) dunam (Shekel) ) cao ) /1000 m2), (9 ha) - cao /90 dunam , 40 /9 ha) 41 Thu hút lao Cao Cao nghèo Cao Cao Cao ) ó, giú nh, sinh - 42 Cao Cao : 4.3.4 - V Cao ) 43 dân - - - - òng - a - 44 - - b - c - - - d - m hàng - - 45 i Moshav Paran em a Yoel Tal thích nghi cao 1.191.600 b ) 2016 46 Yoel Tal sinh viên mô hình , h - : + + sách + - N 47 I NXB Nông Các Mác (1949), - (1), trang CIA (2012), NXB (1997), 10 1996, 11 , 48 12 13 14 Frank Ellis (1998), (tài 15 16 17 18 (17), trang 41 (1990), 19 20 21 (2001), 22 - 29 23 (Wikipedia 24 25 Paran, Israel ( Wikipedia 26 (2012), 49 27 Chí Thành NXB Nông 28 29 30 ài 31 i 32 II 33 FAO (1990), Land evaluation and farming system anylysis for land use planning, Working document, Rone 34 W.B World Development Report (1995), Development and the environment, World Bank, Washington 35 Thomas Petermann - Enviromental Appraisals for Agricultural and Irrigated land Development, Zschortau 1996 ... - TRANG TR PARAN, ARAVA, ISRAEL : Chính quy Chuyên ngành Khoa : K45 : 2013 - 2017 viên : - N01 i giáo, cô giáo khoa lâm Thái Nguyên nh Thái Nguyên, ngày... 47 PH u ngày theo qua i v nông nghi s p d ng m kinh tài ngun nơng ng quan tr ng, ni s ng lồi ng làm bàn ng có vai trò phát H n i s x ngành h xây s nông nghi p d a vào khai thác ti m... : - Nam: 97%, - - Jerusalem, a - b 2.2 , Israel , cá km2 km2 70 a Ngày GDP % ngày 2,5 1.070.000 song Jordan b 10 Hình 2.1 Hình 2.2 11 c 10.208 bò Israel- d Negev khám ambloplites rupestris
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại trang trại Yoel Tal, Moshav Paran, Arava, Israel (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay