de thi phay banh vit truc vit

28 27 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:58

TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơ đun: Autocad Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Thời gian: 90 (Không kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: A-TH-01 ĐỀ SỐ 01 (gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hoàn thành vẽ thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: + Tạo lớp + Vẽ khung tên + Vẽ đầy đủ hình yêu cầu kỹ thuật vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Khởi động phần mềm Thực hành - Tạo lớp - Vẽ khung vẽ, khung tên Ghi - Điền thông tin - Vẽ chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Tt Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thơng số kỹ thuật Ghi I Thiết bị Máy vi tính Cái 25 II Dụng cụ III Vật tư IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mô đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-01 Gồm: 02 trang TT Hạng mục đánh giá Thang điểm Hình chiếu đứng (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu cạnh (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3+4 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mơ đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-01 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số Bằng chữ TT Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Thang điểm Hình chiếu đứng (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu (30 điểm) - Bố trí hình chiếu Tên/SBD HSSV Điểm đánh giá - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu cạnh (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3+4 100 điểm ………………………………Hết………………………… TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơ đun: Autocad Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Thời gian: 90 (Khơng kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: A-TH-02 ĐỀ SỐ 02 (gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hoàn thành vẽ thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: + Tạo lớp + Vẽ khung tên + Vẽ đầy đủ hình yêu cầu kỹ thuật vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Khởi động phần mềm Thực hành - Tạo lớp - Vẽ khung vẽ, khung tên Ghi - Điền thông tin - Vẽ chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Tt Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật Ghi I Thiết bị Máy vi tính Cái 25 II Dụng cụ III Vật tư IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MƠN HỌC/ MƠ ĐUN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mơ đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-02 Gồm: 02 trang - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu cạnh (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3+4 100 điểm ………………………………Hết………………………… TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơ đun: Autocad Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Thời gian: 90 (Không kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: A-TH-03 a ĐỀ SỐ 03 (gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hoàn thành vẽ thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: + Tạo lớp + Vẽ khung tên + Vẽ đầy đủ hình yêu cầu kỹ thuật vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Khởi động phần mềm Thực hành - Tạo lớp - Vẽ khung vẽ, khung tên Ghi - Điền thông tin - Vẽ chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Tt Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thơng số kỹ thuật Ghi I Thiết bị Máy vi tính Cái 25 II Dụng cụ III Vật tư IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mô đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-03 Gồm: 02 trang TT Hạng mục đánh giá Thang điểm Hình chiếu đứng (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu cạnh (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3+4 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mơ đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-03 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số Bằng chữ TT Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Thang điểm Hình chiếu đứng (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu (30 điểm) - Bố trí hình chiếu Tên/SBD HSSV Điểm đánh giá - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Hình chiếu cạnh (30 điểm) - Bố trí hình chiếu - Nét - Đường khuất - Đường tâm - Kích thước - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3+4 100 điểm ………………………………Hết………………………… TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơ đun: Autocad Trình độ: Trung cấp + cao đẳng Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Thời gian: 90 (Khơng kể thời gian phát đề) Hình thức: THỰC HÀNH Mã đề: A-TH-04 ĐỀ SỐ 04 (gồm 03 trang) A YÊU CẦU ĐỀ THI - Hoàn thành vẽ thời gian quy định B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT - Bản vẽ kèm theo - Học sinh/sinh viên phải thực được: + Tạo lớp + Vẽ khung tên + Vẽ đầy đủ hình yêu cầu kỹ thuật vẽ C TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TT Trình tự cơng việc Khởi động phần mềm Thực hành - Tạo lớp - Vẽ khung vẽ, khung tên Ghi - Điền thông tin - Vẽ chi tiết D TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI Tt Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư, trang bị BHLĐ Đơn vị Số lượng Thơng số kỹ thuật Ghi I Thiết bị Máy vi tính Cái 25 II Dụng cụ III Vật tư IV Trang bị bảo hộ lao động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thiết bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thiết bị theo thời gian quy định HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MƠN HỌC/ MƠ ĐUN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mô đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-04 Gồm: 02 trang TT Hạng mục đánh giá Hình Thang điểm (45 điểm) - Bố trí hình - Nét – đầu bu lông 10 - Nét – thân bu lơng 10 - Đường tâm - Kích thước 10 - Đường gióng Hình (45 điểm) - Bố trí hình - Nét bên ngồi chi tiết 10 - Nét bên chi tiết 10 - Đường tâm - Kích thước 10 - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3 100 điểm HẾT -, ngày … tháng …năm 20… TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI TRƯỜNG CĐ NGHỀ HĐ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN PHIẾU CHẤM ĐIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Mơ đun: Autocad Nghề: Cắt gọt kim loại Lớp: Mã đề: A-TH-04 Gồm: 02 trang Điểm Bằng số Bằng chữ TT Giám khảo (chữ ký, ghi rõ họ tên) Hạng mục đánh giá Hình Giám thị (chữ ký, ghi rõ họ tên) Tên/SBD HSSV Điểm đánh giá Thang điểm (45 điểm) - Bố trí hình - Nét – đầu bu lông 10 - Nét – thân bu lơng 10 - Đường tâm - Kích thước 10 - Đường gióng Hình (45 điểm) - Bố trí hình - Nét bên chi tiết 10 - Nét bên chi tiết 10 - Đường tâm - Kích thước 10 - Đường gióng Khung tên, khung vẽ (10 điểm) - Khung tên - Khung vẽ Tổng cộng: 1+2+3 100 điểm ………………………………Hết………………………… ... động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thi t bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thi t bị theo thời gian quy định HẾT... động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thi t bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thi t bị theo thời gian quy định HẾT... động E HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH: - Thí sinh phát vẽ trước thi - Hội đồng thi phát dụng cụ thi t bị cho thí sinh trước thi - Thí sinh thực thi t bị theo thời gian quy định HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi phay banh vit truc vit, de thi phay banh vit truc vit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay