Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

73 24 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:52

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) : U QU S D NGHI T S N XU T NÔNG A BÀN PHÚC HÀ, THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T NH THÁI NGUYÊN : Chuyên ngành : : Khoa Chính quy : 2013 2017 Tài nguyên THÁI NGUYÊN, 2017 : U QU S D NGHI T S N XU T NÔNG A BÀN PHÚC HÀ, THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T NH THÁI NGUYÊN : Chuyên ngành : : Khoa Chính quy 2013 2017 : HD : Tài nguyên TS THÁI NGUYÊN, 2017 i c s nh t trí c a Ban giám hi Qu ng, th y cô giáo khoa i H c Nông Lâm Thái Nguyên, sau hồn thành khóa h c n hành th c t p t t nghi p t i Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên v u qu s d tài: t s n xu t nông nghi a bàn Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Ngun Khóa lu c hồn thành nh s c ng Tôi xin chân thành c o, gi ng d t i H c Nông Lâm Thái Nguyên, tơi su t q trình h c t p, nghiên c u ng Tôi vô c cán b gi ng d Th y, gi ng viên khoa Qu b c ti tơi t n tình su t th i gian nghiên c Tôi xin chân thành c om Thanh ng d n, ch tài y cô giáo khoa Qu n lý tài u ki ng th i, xin chân thành c c a UBND Phúc Hà, cán b a Phúc Hà,cán b khuy n om tơi q trình nghiên c Cu i cùn u ki n tài cg il ic ng viên, giúp tơi q trình hồn thành lu , a Sinh viên Ngân ii L IC i M C L C ii DANH M C CÁC T , C M T VI T T T .v DANH M C CÁC B NG BI U v PH N 1: M U tv .1 1.2 M c tiêu nghiên c u c tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Yêu c u c tài .3 uc tài h c t p nghiên c u khoa h c c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U t vai trò c i v i s n xu t nông nghi p .4 2.1.1 Khái ni t p gi i 2.2.1 Khái quát chung 2.2.2 M t s u th gi i 2.3 Tình hình nghiên c u 2.4 S d 2.4.1 S d t nh ms d t nh ng nhân t 2.4.2 V 2.4.3 Tình hình s d i Vi t Nam .9 t .11 ng ns d t 11 t 12 t nông nghi p th gi i 13 iii 2.4.4 Hi u qu s d t 18 PH N 3: NG, N U 23 ng ph m vi nghiên c u 23 ng nghiên c u 23 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 23 m th i gian nghiên c u 23 m nghiên c u 23 3.2.2 Th i gian nghiên c u 23 3.3 N i dung nghiên c u .23 u ki n t nhiên, kinh t - h i 23 3.3.2 Tình hình s d t nông nghi p Phúc 23 u qu lo i hình s d t nông nghi a bàn Phúc 23 xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a lo i hình s d 23 p s li u, tài li u th c p 24 p s li u, tài li p 24 ng h p, phân tích s li u 24 u qu lo i hình s d t 24 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U 26 4.1 Khái quát v u ki n t nhiên , kinh t - h i c a Phúc 26 u ki n t nhiên c a Phúc 26 4.1.2 Th c tr ng c a 29 u ki n kinh t - h i c a Phúc 29 u ki n t nhiên , kinh t - h i 34 4.2 Hi n tr ng s d t c a Phúc .35 4.2.1 Hi n tr ng s d c a Phúc 35 iv 4.2.2 Hi n tr ng s d t nông nghi Phúc 36 giá th c tr ng lo i hình s d t s n xu t nông nghi p c a Phúc .38 c tr ng lo i hình s d 4.3.2 Mơ t lo i hình s d t c a 38 t 39 u qu s d t s n xu t nông nghi 4.3.4 L a ch n lo i hình s d a bàn 41 t thích h p theo nguyên t c s d ng b n v ng 41 xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a lo i hình s d ng 52 m khai thác s d t 52 xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a lo i hình s d lai 53 PH N 5: K T LU NGH 56 5.1 K t lu n 56 ngh 56 TÀI LI U THAM KH O 58 v B ng 2.1: Tình hình di n bi n v d t canh tác dân s th gi i 14 B ng 2.2: Dân s ti t nông nghi p c a m t s 15 B ng 2.3: Phân b di t s n xu t nông nghi p c a vùng c c 16 B us d t nông nghi p 17 B us d t phi nông nghi p 18 B ng 4.1 Tình hình dân s n 2014-2016 29 B ng 4.2: Hi n tr ng s d t Phúc 36 B ng 4.3 : Hi n tr ng s d t nông nghi 38 B ng 4.4 Các LUT s n xu t nông nghi p c a Phúc 39 B ng 4.5 Hi u qu kinh t c a tr ng/ha 42 B ng 4.6 Hi u qu kinh t 1ha c a công th c luân canh 43 B ng 4.7 Phân c p hi u qu lo i hình s d lo i hình s d B t nông nghi p c a t/ 44 u qu kinh t lo i hình s d t c a 45 B ng 4.9 Hi u qu h i c a LUT 47 B ng 4.10 Hi u qu ng c a LUT 49 vi Ch vi t t t UBND y ban nhân dân H ng nhân dân THCS Trung h BVTV B o v th c v t LX Lúa xuân LM Lúa mùa LUT Land Use Type (lo i hình s d STT S th t FAO Food and Agricuture Organnization T ch p qu c NN Nông nghi p CN - TTCN Công nghi p Ti u th công nghi p t) NI 1.1 n tài ngun vơ ng t khơng có b t k m t ngành s n xu t nào, khơng có m ng di h t nt ic a n t ng c a m i trình ho i, khơng ch u s n xu t không th thay th c a s n xu t nông nghi p, y u t ng m nh m n hi u qu s n xu t nông nghi p, t ph m nuôi s v ng c a i Vi c s d thành v xu t c u vào có c, th c t m t cách có hi u qu b n c p thi t v i m i qu c gia, nh m trì s c s n nt Ngày nay, h i phát tri n, dân s v i c th c ph m, ch uv m th a mãn nh ng nhu c ng n t nơng nghi p v n có h n v di n tích ngày b thu h làm gi màu m gi m tính b n v ng s d hoá làm cho qu kh t khác chuy nghi p l i r t h n ch Do v y, vi a ch n lo i hình s d u qu s d t có hi u qu m sinh thái phát tri n b n v mang tính ch t tồn c iv im t Ngồi ra, v i t nơng nghi p ngày gi m, t m i lo nghi p t ng th i t nông t nông s d ng h p thành v c nhà khoa h c th gi i quan tâm c có n n kinh t nơng nghi p ch y Vi t Nam, nghiên c u qu s d thi t nông nghi p tr nên c n h t Phúc m hành thu c TP Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên ng Quan Tri u, phía Nam giáp Quy t Th ng, i T , phía B di có t t nhiên 648,67 ha, di t s n xu t nông nghi p 331,03 ha,v i dân s hi n 4069 kh u 14 xóm , có m i/km2, có dân t c anh em chung s ng: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Hoa, M ng; thu nh nhi i th y, vi hi u qu s d ns d t T c ti Qu n Lý Tài Nguyên nghiên c t, hi n tr ng i dân khai thác s p lý, b n v ng m t nh ng v Xu t phát t i dân t cách t ng h p u ki n t nhiên, kinh t , - h i d i s ng c cs h t s c c n thi t ng ý c a Ban ch nhi m khoa i h c Nông Lâm Thái Nguyên, em ti n hành tài: u qu s d t s n xu t nông nghi p a bàn Phúc Hà,thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên u qu s d ng s d t nông nghi xu t t s n xu t nông nghi p có hi u qu cao, phù h p v u ki n t nhiên, kinh t - h i c a Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên , t nh Thái Nguyên - ut v u ki n t nhiên, kinh t - h i ng n s n xu t nông nghi p - c th c tr ng s d ng c t s n xu t nông nghi p 51 - Phù h p v i m c tiêu phát tri n c a vùng nghiên c u - ng, gi i quy - c làm ng d ng ti n b khoa h c k thu t - n ph m hàng hóa xu t kh u - Tác ng t ng T k t qu u qu c a lo i hình s d t , h t v m t kinh ng th i d a nguyên t c l a ch n tiêu chu n l a ch n lo i hình s d t có tri n v ng chúng tơi có th lo i hình s d u ki n c - t phù h p v i v i lo i hình s d lo i hình s d t v : lúa t truy n th ng v màu Có th c áp d ng r ng rãi ph bi n nh i hình phù h p v i u ki n t nhiên c a xã, phù h p v ng, t n d ngu n l ng nông nghi p V i lo i hình s d ki u s d t Lúa mùa Lúa xuân L c mang l i hi u qu kinh t cao u s d ng Lúa mùa Lúa xuân Ngô C hai ki u s d v c nhu c thu nh s d t lúa c c, th c ph Lúa xuân M c dù ki u L c mang l i hi u qu kinh t i ph th c s t i, v i dân, t n d ng ph ph ph t Lúa mùa màu us d t ch c áp d ng r ng rãi ph bi n - i v i lo i hình s d ng gi thêm m t v t v lúa: Hi n lo i hình s d t i dân tích c c chuy n sang tr ng xen c hi u qu kinh t Vì Lo i hình s d i hi u qu kinh t th p nh t so v i lo i hình s d ng khác t 52 - Lo i hình s d t lúa màu Lúa Mùa - Ngơ chi m di n tích nh nh u ki (ch y u vào nh ng h d i hình ,ngu i làm nơng nghi p) Lo i hình s i hi u qu kinh t khơng cao ch - Lo i hình cơng nghi ng nh ng di m c trung bình i tr ng có th sinh phì th p Phù h p v u ki Phúc Chính b i v tích m r ng ng i u, di n u ki p, l i không m t nhi u u qu kinh t l i cao ng nhu c u vi c làm c a i dân Chè nh ng tr ng ph bi n nh t c a Phúc 4.4 - Khai thác s d ng h p lý, ti t ki ti m nh c t, k t h p v i ti m l i ngu n lao phát tri n kinh t h i c a - C i t o nâng c p h th ng th y l i nh m ch th t v lên v , t có ng nơng nghi p q trình s n xu t - ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu i v i nh ng lo i tr th ng t - S d ng lo i phân bón, thu c b o v th c v p lý ng tiêu th nh m tránh tình tr nhi m mơi b ov t cao, ch c bi t at ng thu c b o v th c v t gây ô ng Trong trình s n xu t c n g n ch t v i vi c c i t o t nói riêng 53 - Chuy i lo i hình s d qu sang lo i hình s d - d t có hi u qu s s d t b ng cách m r ng di n tích v t v , th c hi n thâm canh nh t, ch - Có bi n pháp nghiên c u th vùng vùng lân c n mb ng s n ph m ng tiêu th , nghiên c u nhu c u c a hi n t i nh ng cung s n ph m v i giá c có l Vi c b trí tr ng ph i v a phù h p v l t hi u t, s ng cao, t v a ph i b o v i s n xu t u ki n sinh thái, v a mang c nhi ng sinh thái V h i c i dân m t nhiên kinh t - xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a lo i hình s d * Quy ho ch - Quy ho ch vùng tr ng chè, m r ng phát tri n gi c s n - Quy ho ch di n tích r ng tr ng làm nguyên li u g cho công nghi p ch bi n xây d ng ph c v sinh ho t * Chuy u tr ng m m c tiêu phát tri n nông nghi p c a t nh d a vào m t nhiên, kinh t - h i c a Phúc xu ng chuy nghiên c u c a u tr - Cây lúa hoa màu: Di n hi n t t lúa không nên m r ng thêm, ch nên d ng l i v mb di n tích c t i ch C n m nh d n chuy n di n tích lúa v nh ng chân ru ng cao không thích h p sang tr ng hoa màu V i di n tích tr ng lúa l i này, c n ti 54 theo chi t, s ng, c n tr ng khâu ch n gi ng b trí mùa v h p lý Th c hi s thâm canh h p lý H n ch m ng hoá tr ng s n ph nm ct cs d t nông nghi p vào p Áp d ng ti n b m i v công ngh sinh h c: Ch y u công tác gi ng m phá v t, ch i m i ch canh tác, thâm canh t o s t ng tr ng - Cây công nghi : Chè lo i tr t cao l i thích h p v i nh khí h u, th i ti u ki n a vùng, c n khuy m r ng di n tích tr i dân i vi c ph bi n v ng tr ph m chè nh m t t ch bi n b o qu n s n u ki n t t nh i dân yên tâm s n xu t - Lâm nghi p: + B o v r ng t n c bi t r ng phòng h , r u ngu n i vi c phá r ng làm r y, ch khai thác r ng s n xu n tu i + Tích c c tr ng r ng di tr ng lo i khác không hi u qu lo i núi tr c c nh ng di n tích i v i r ng tr ng s n xu t nên ch n ng, keo tràm * Phát tri n h th ng d ch v h tr s n xu t: H th ng d ch v h tr s n xu t bao g m d ch v chuy n giao khoa h t, cung ng v Các h p tác nông nghi o v th c v t, thu nông, tiêu th s n ph m c hi n t t ch ng d n s n xu t thông qua d ch v h tr c a h p tác *V ng v n: Có sách h tr bi i v i h phát tri n nông lâm nghi c ngu n ngân sách, t nh, 55 huy n có quy ngu n thu : Thu tài nguyên, qu phòng ch ng bão l t, trích t h tr cho vi c b o v phát tri n r ng phòng h *V s n xu t nơng nghi p phát tri n t s n xu tr ng tr n ph h tr nông nghi s gia công s a ch b che ph c a r ng c v nông nghi ng th i k t h p xây d ng chu ng tr m i hi u qu cao nh t ng cá s n ph xay nghi n tinh t h p ch t ch 56 5.1 Phúc có t ng di n tích t n tích t nơng nghi p 331,03 ha, chi m 51,03 % t ng di n tích t nhiên c a Nơng nghi p ngành chi m vai trò ch S phát tri n kinh t h di u kinh t c a cơng nghi p hóa hi n hi n t o áp l c l i v i qu i hóa a xã, i có nh ng gi i pháp thích h p vi c b trí phát tri i gi a ngành Hi n t i Phúc có lo i hình s d ng t v i ki u s d t khác T k t qu nghiên c u qu s d t nông nghi p c a cho th y: - K t qu hình s d u qu kinh t , h t c a Phúc cho th màu, LUT màu a bàn LUT lúa lúa, LUT công nghi p tri n v ng phát tri n b n v phát tri ng c a lo i chè nh ng LUT có mb c, thú y ng hàng hóa có giá tr kinh t cao Các LUT c n t p n - lúa, LUT lúa - màu, c n trì di n tích nh m m b o s n xu c th c ph m ph c v v a ph c v nâng cao hi u qu s d gi i pháp ch y v u ki n t nhiên c i s ng c i dân n t s n xu t nông nghi p c n th c hi n ng tr t cao, phù h p ng v c bi t ph i nâng c p c ng c h th ng thu l i, s d ng phân bón h p lý Trong q 57 trình s d t c n k t h p v i bi n pháp c i t o, b o v ng nh m phát tri n nông nghi p b n v Khai thác t t ti ng ph c v cho s n xu t nông nghi p, áp d ng ti n b khoa h c công ngh vào s n xu bi t t ch c t c n nông l p t p hu n k thu t i dân t o ti cho s phát tri n nông nghi p b n v lai Ti p t c tuyên truy n v i dân d tr ng h p lý, ý t i bi n pháp c i t i th a, luân canh t, b o v t, b o v môi ng sinh thái tài c c nghiên c u qu kinh t , h b sung thêm ch tiêu ng 58 Nguy n Th t, Nxb Nông ng, Nguy n Th Hùng (1999), nghi p t Nông Thu Huy n (2008), ih c Nông Lâm Thái Nguyên Nguyên H i (2000), ánh giá t h ng d n s d ng t b n v ng s n xu t nông nghi p c a huy n Tiên S n - t nh B c Ninh, Lu n án ti n s nông nghi p ngành th nh ng, u qu Nguy n Duy Hòa (2011), d i h c Nông nghi p N i t nông, lâm nghi p h Tuyên Quang, Lu qu ng s a bàn huy n Hàm Yên, t nh c s khoa h c nông nghi p chuyên ngành i h c Nông lâm Thái Nguyên Nguy n Quang H c (2001), t, n xu ánh giá nh h ng s d ng tài nguyên c ph c v phát tri n nông nghi p b n v ng huy n ông Anh N i, Lu n án ti n s nông nghi p chuyên ngành c i t o nông, t thu i h c Nông nghi p N i Ánh H ng (2007), Di t canh tác c a Vi t Nam vào lo i th p nh t th gi i, Truy c p ngày 7/3/2012, t http:// www.vietbao.vn c Ng c (2009), c tr xu t s d nghi p h p lý huy n H ng Hóa, t nh Thanh Hóa, Lu nơng nghi p chun ngành qu t nông c s khoa h c i h c Nông nghi p N i Nguy n Duy Tính (1995), Nghiên c u h th ng tr ng Sông H ng B c Trung B , Nhà xu t b n nông nghi p, N i ng b ng 59 Anh Tài (2007), Kinh t Th Lan, t, Nhà xu t b n Nông nghi p, N i 2007, t http://thuvienso.ckq.edu.vn/doc/giaotrinh-kinh-te-tai-nguyen-dat-phan-1-ts-do-thi-lan-ts-do-anh-tai249509.html 10 Châu Thu, Nguy n Khang (1998), ánh giá 11.Nguy n Bá Ti p (2006), Kh ng ho t, Nxb Nông nghi p c th gi i, Truy c p ngày 3/3/2012, t http:// www.thuvienkhoahoc.com 12 c Tuyên (1994), B o v 13.H i khoa h t Vi t Nam (2000), , Nxb Nông nghi p t Vi t Nam, Nxb Nông nghi p N i 14.Nông nghi p h u WTO, Truy c p ngày 7/3/2012, t http://www.ipsard.gov.vn 15.Báo cáo t ng k t qu th c hi n tiêu chí nơng thơn m a Phúc Hà,thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên 16.Báo cáo thuy t minh t ng h p c a Phúc 17 http://tailieu.vn/doc/luan-van-danh-gia-hieu-qua-su-dung-dat-nong nghiep-va-de-xuat-huong-su-dung-dat-hieu-qua-tren-dia 157789.html 18.W.B World Development Report (1995), Development and the environment, World Bank, Washington DC 19.ESCAP/FAO/UNIDO (1993), Balanced Fertilizer Use It practical Importance and Guidelines for Agriculture in Asia Pacific Region, United Nation, New York, page 11-13 PH L C Phi u tra nơng h S phi PHI U TRA NƠNG H H tên ch h a ch Lo i h Nhân kh ng T ng s nhân kh i S S n S S ng nơng nghi ng ph Tình hình vi c làm hi n c a h : Th a u tra hi u qu kinh t s d 2.1 Hi u qu s d Cây tr ng Thi u t t tr t sào B c B Gi ng Phân Phân Thu c Lao m Kali NPK chu ng BVTV ng (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (công) - Thu nh p t Lo i tr ng 2.2 Hi u qu s d Di n tích (sào) t tr H ng m c Sào Di n tích Kg/sào t S Kg ng Chi phí Gi ng Kg Phân H Kg m Phân lân Kg Phân Kali Kg Vôi Kg Thu c BVTV ng Giá bán Công t (t /sào) S ng (t ) Giá bán ng/kg) Lo i hình s d t Lo i hình s d t Ki u s d (LUT) t (Công th c luân canh) Lúa 1màu Lúa Lúa màu - lúa Lúa màu Chuyên màu Câu h i ph ng v n ng gieo tr ng nh ng lo i gi ng ? Lúa Ngô Thu c tr ch y l n/v ? Có ng s n ph n ng ? ng bón phân cho tr ng ch y u ? s n xu t khơng? Có Vì ? Không ng k thu t m i s n xu t không? Có Khơng s n xu t khơng ? Có Khơng Ti V n ng t Nghành ngh Ti n xu t ? u n v lo i hình s d t hi t hi u qu cao ? a Chính sách c c: - - Chính sách v n: - Chính sách khác: b V k thu t: c, V h t ng: d: V th ng : 10 D ki n v c u tr ng nh i - Gi nguyên - Thay i tr ng m i - N u thay nào? - Chuy n m c ch s d ng m i - C th s d ng vào m c ch ? - Ý ki n khác 11 Thu th p t s n xu t nông nghi p: - chi dùng cho cu c s ng - Không - áp ng chi dùng cho cu c s ng c ph n % 12 Ý ki Xác nh n c a ch h u tra Ngân PH L C GIÁ BÁN M T S M T HÀNG NƠNG NGHI P STT M t hàng n v tính Giá BQ n m 2016 Lúa xuân ng/kg 7.000 Lúa mùa ng/kg 7.000 Ngô ng/kg 7.000 L c ng/kg 20 - 25.000 Chè khô ng/kg 200 230.000 ... cô giáo khoa i H c Nông Lâm Thái Nguyên, sau hồn thành khóa h c n hành th c t p t t nghi p t i xã Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên v u qu s d tài: t s n xu t nông nghi a bàn xã Phúc. .. bàn xã Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên bao g m lo t s n u t nông nghi p lo i hình s d t s n xu t nông nghi p Xã Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên Ti n hành : t 13/02/2017... khoa i h c Nông Lâm Thái Nguyên, em ti n hành tài: u qu s d t s n xu t nông nghi p a bàn xã Phúc Hà, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên u qu s d ng s d t nông nghi xu t t s n xu t nông nghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Hà – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay