Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

78 38 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:41

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp) I TH TRÚC QU NH - 2016 : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2013 2017 I TH TRÚC QU NH - 2016 : Chính quy Chuyên ngành : K45 - N03 Khoa : 2013 2017 Thanh Hà i L IC V i lòng kính tr ng bi c, em xin chân thành c th th y, cô giáo Khoa Qu n lý tài nguyên Thái Nguyên t n tình giúp i h c Nơng lâm em trình h c t p, nghiên c u u ki n thu n l i cho em hoàn thành khóa lu n t t nghi p c a Em xin bày t lòng bi c t i cô giáo Th Th Thanh Hà cán b gi ng d y c a B môn Qu n lý tài nguyên - Khoa Qu n lý tài t ng cho em su t trình th c hi Trong th i gian h c t p nghiên c u, em t n tình t tài c s h tr ng huy n Yên L c, t nh u ki n thu n l i giúp em trình th c t p Em xin trân tr ng c Vì th i gian th c t p có h n nên Khóa lu n t t nghi p c a em không tránh kh i nh ng thi u sót Kính mong s Khóa lu n t t nghi p c b o c a th y, c hoàn thi M t l n n a em xin chân thành c tháng Sinh viên ii DANH M C CÁC B NG n 20132016 30 36 - 2016 39 2016 45 2016 47 giai 2016 49 2016 50 2016 52 2016 53 2016 55 2016 57 59 62 iii DANH M C CÁC T , C M T BTNMT : BTC : GPMB : KCN : -CP : : : TTLT : UBND : : Khu công ngh VI T T T iv M CL C i ii iii iv 1 9 17 21 21 21 v NG PHÁP NGHIÊN 22 22 22 22 22 22 22 22 -2016 23 23 23 23 24 24 25 25 26 n c a huy n Yên L c 26 u ki n t nhiên,tài nguyên thiên nhiên c nh quan môi ng 26 - 29 - 33 vi 34 34 42 2016 45 45 51 54 58 tác 64 64 65 67 67 68 69 PH N M U - - Yên L c m t huy ng b ng, n m phía Nam c a t n m ti p giáp v i thành ph ng ng kinh t c at ng l c phát tri n kinh t ng th i l i n m sát th i, cách trung tâm th ng 50-60 km, nên huy n n L c có v trí r t thu n l tri n kinh t , k t n ng b ng thu húc, phát i bên b ng h th ng us d t c a huy n ngày giáo ThS Thanh Hà - 2016 1.2.1 M 2016 - - - - - - - thu 56 khu cơng r ,76 Hình 4.10: có 113, ,58 TT Yên L c Huy n Yên L c công ; tro 109, 116,43 ha, ,83 57 Hình 4.11: Bi thu h t theo m B ng 4.11: K t qu thu h huy n Yên L c STT d t hành c a n 2013 2016 - 11,83 38,69 - 3,25 - - 7,69 158,50 5,70 34,75 33,86 2,90 83,62 30,81 12,84 Xã Trung Kiên - 0,83 - 1,50 Xã Trung Hà - 1,88 - 5,78 Xã Liên Châu - - 5,58 37,96 - - 0,93 - 9,72 - - 16,80 174,37 103,86 110,76 116,43 ) 58 ,81 , thu ,17 ,18 ây KCN , , ,46% Xã Yên Hình 4.12: Bi 4.3.4 2016 th thu h t the hành 59 B ng 4.12: K t qu t, thu h theo ý ki STT t i dân iá Không 22 28 44 37 13 74 - 40 22 10 28 80 44 - 35 15 70 12 38 24 29 21 58 42 84 60 - - - ý 44% - 61 - - + ó 42 ý 62 B ng 4.13: K t qu công tác giao t, thu h t qua ý ki n cán b Không STT % ý 80 2 10 100 - 60 - 80 - 90 80 70 3 63 án 2016 có - + ch - 64 - UBND Tài - - - UBND máy , - 65 - - - 4.4.2 * Nguyên nhân: - - - sau: - 66 - - - UBND 67 PH N K T LU NGH - - ha, nông ngh 69,27 3.269,88 30,36 36,58 ha, 3% - -2016: 2016, tích 264.668,7 m2 cho cá nhân, 222.672,7 m2 dân c 27.005 m2 - 14.356 m2 h -2016: 2016, ê , , 3, ,99 - -2016: 013 2016, 505,42 493,11 12,31 68 232,81ha - chung v n - 69 TÀI LI U THAM KH O 46 - - , NXB BTNMT ngày 14/2015/TTLT-BTNMT- , -BTNMT ngày , NXB , 70 , Báo cáo k 10 , 11 -2020 12 Qu 13 14 , Danh sách g thuê 15 , thuê 16 , thuê , thuê , Yên 17 18 19 20 http://thuvienphapluat.vn/ : http://www.vinhphuc.gov.vn/ http://www.yenlac.gov.vn/ ... M C CÁC B NG n 20132 016 30 36 - 2016 39 2016 45 2016 47 giai 2016 49 2016 50 2016 52 2016 53 2016 55 2016 57... TRÚC QU NH - 2016 : Chính quy Chuyên ngành : K45 - N03 Khoa : 2013 2017 Thanh Hà i L IC V i lòng kính tr ng bi c, em xin chân thành c th th y, cô giáo Khoa Qu n lý tài nguyên Thái Nguyên t n tình... bên b ng h th ng us d t c a huy n ngày giáo ThS Thanh Hà - 2016 1.2.1 M 2016 - - - - - - - thu - PH N T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2013 - hành quy g - 2013 v : , - ; - , c quan - - -CP ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay