Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

74 34 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:36

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) SAKATA : Chính quy Chuyên ngành/ Ngành : CNSXRHQ Khoa : 2013 2017 Thái Nguyên - 2017 NGUYÊN NG SAKATA THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành/ Ngành : CNSXRHQ : CNSXRHQ Khoa : 2013 2017 Thái Ngun - 2017 i trình k ii giáo TS Sinh viên iii Trang 1.1 1.2.2 2.1 2.1.1 2.1 2.2.2 Tình hình s n xu t hoa Vi t Nam 2.3 2.3.1 Tình hình nghiên c u v hoa 2.4 M T S V RÚT RA T Vi t Nam 15 T NG QUAN TÀI LI U 16 18 3.1 it ngvàph m vinghiênc u 18 iv 3.1.1 it gnghiên u: 18 3.1.2 nghiên u: 18 3.2.N idungnghiên u 18 3.3 Ph gphápnghiên u 18 18 3.3.2.Cácch tiêuvàph gpháptheodõi 19 3.4 Các bi n pháp k thu t áp d ng 21 lý s li u 21 Ph n K T QU TH O LU N 22 u ki n th i ti t v Xuân Hè 2017 t i thành ph Thái Nguyên 22 4.2 tri n c ng c a th i v tr nt l s ng, phát ng 24 26 26 30 34 36 4.6 ng c a th i v tr n hi u qu kinh t hoa 38 Ph n K T LU N NGH 39 5.1 K t lu n 39 ngh 39 40 v Trang Thái Nguyên 46 4.2 25 27 4.4 29 30 4.6 32 34 35 4.9: Tình hình 37 B ng 4.10 : Hi u qu kinh t c a công th c thí nghi m 38 vi Trang Hình 4.1 Bi nhi TB, Xuân Hè 2017 23 25 Xuân-Hè 2017 27 Xuân-Hè 2017 31 vii TV NS CCC TB TLB Trung bình Ph n M 1.1 Tính c p thi t c U tài i hoa T Sakata, BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAO FILE Z 17/ 5/17 12: :PAGE VARIATE V003 CCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 46.9875 * RESIDUAL 3.59667 15.6625 34.84 0.000 449584 * TOTAL (CORRECTED) 11 50.5841 4.59856 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Z 17/ 5/17 12: :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS CCAO 90.5500 95.1500 3 90.1000 92.1667 SE(N= 3) 0.387119 5%LSD 8DF 1.26236 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Z 17/ 5/17 12: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS CCAO 12 91.992 2.1444 0.67051 | | | | | 0.7 0.0001 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAO FILE H 17/ 5/17 12: :PAGE VARIATE V003 CCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 61.7392 * RESIDUAL 2.37462 20.5797 69.33 0.000 296827 * TOTAL (CORRECTED) 11 64.1138 5.82853 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE H 17/ 5/17 12: :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS CCAO 116.867 120.128 3 115.667 113.917 SE(N= 3) 0.314551 5%LSD 8DF 1.02572 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE H 17/ 5/17 12: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS CCAO 12 116.64 2.4142 0.54482 | | | | | 0.5 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE 00 27/ 5/17 10:20 :PAGE VARIATE V003 LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 19.9200 * RESIDUAL 6.64000 320001 166.00 0.000 400002E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 20.2400 1.84000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 00 27/ 5/17 10:20 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS LA 5.73333 9.13333 3 7.53333 6.40000 SE(N= 3) 0.115470 5%LSD 8DF 0.376537 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 00 27/ 5/17 10:20 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | LA NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 12 7.2000 1.3565 0.20000 | % | | | | 2.8 0.0000 Lá 20 ngày sau trông BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE 00 27/ 5/17 10:34 :PAGE VARIATE V003 LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 42.7867 * RESIDUAL 14.2622 1.89334 60.26 0.000 236668 * TOTAL (CORRECTED) 11 44.6800 4.06182 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 00 27/ 5/17 10:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS LA 8.60000 13.7333 3 11.2667 10.0000 SE(N= 3) 0.280872 5%LSD 8DF 0.915896 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 00 27/ 5/17 10:34 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | LA NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS 12 10.900 2.0154 0.48648 | | | | | 4.5 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE G 27/ 5/17 11:38 :PAGE VARIATE V003 LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 39.6367 * RESIDUAL 13.2122 3.04000 34.77 0.000 380000 * TOTAL (CORRECTED) 11 42.6767 3.87970 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE G 27/ 5/17 11:38 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS LA 16.5333 18.9333 3 13.8000 16.2667 SE(N= 3) 0.355903 5%LSD 8DF 1.16056 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE G 27/ 5/17 11:38 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | LA NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 12 16.383 1.9697 0.61644 | % | | | | 3.8 0.0001 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE G 27/ 5/17 11:42 :PAGE VARIATE V003 LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 32.0367 * RESIDUAL 10.6789 2.64000 32.36 0.000 330000 * TOTAL (CORRECTED) 11 34.6767 3.15242 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE G 27/ 5/17 11:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS LA 19.0000 20.7333 3 17.3333 16.4667 SE(N= 3) 0.331662 5%LSD 8DF 1.08152 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE G 27/ 5/17 11:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | LA NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 12 18.383 1.7755 0.57446 | % | | | | 3.1 0.0001 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE G 27/ 5/17 11:45 :PAGE VARIATE V003 LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 42.5200 * RESIDUAL 14.1733 1.62667 69.70 0.000 203333 * TOTAL (CORRECTED) 11 44.1467 4.01333 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE G 27/ 5/17 11:45 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS LA 20.2000 21.7333 3 18.2000 16.8000 SE(N= 3) 0.260342 5%LSD 8DF 0.848948 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE G 27/ 5/17 11:45 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | LA NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 12 19.233 2.0033 0.45092 | % | | | | 2.3 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LA FILE G 27/ 5/17 11:48 :PAGE VARIATE V003 LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 34.2233 * RESIDUAL 11.4078 1.86667 48.89 0.000 233333 * TOTAL (CORRECTED) 11 36.0900 3.28091 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE G 27/ 5/17 11:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS LA 21.0667 22.9333 3 19.0667 18.7333 SE(N= 3) 0.278887 5%LSD 8DF 0.909422 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE G 27/ 5/17 11:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | LA NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 12 20.450 1.8113 0.48305 | % | | | | 2.4 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKGOC FILE G 2/ 6/17 16:52 :PAGE VARIATE V003 DKGOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 1.13957 * RESIDUAL 379856 98.24 0.000 309335E-01 386668E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.17050 106409 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE G 2/ 6/17 16:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS DKGOC 1.90667 2.47333 3 2.16000 1.64000 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.359012E-01 0.117070 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE G 2/ 6/17 16:52 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS DKGOC 12 2.0450 0.32620 | % | | | | 0.62183E-01 3.0 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE H 2/ 6/17 16:56 :PAGE VARIATE V003 DKHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 13.4054 * RESIDUAL 185001 4.46847 193.23 0.001 231251E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 13.5904 1.23549 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE H 2/ 6/17 16:56 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS DKHOA 13.7833 15.6000 3 14.8417 12.8083 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.877973E-01 0.286298 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE H 2/ 6/17 16:56 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC | (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS DKHOA 12 14.258 1.1115 0.15207 | % | | | | 1.1 0.0001 ... idungnghiênc u - Nghiên c u ng c a th i v tr ng n t, ch ng c a v Xuân Hè, 2017 t i thành ph Thái Nguyên - Nghiên c u ng c a th i v tr phát tri n c n th ng Xuân Hè, 2017 t i thành ph Thái Nguyên. .. ngtháiralá(lá /cây) ms látrênthânchính c acây t 20 * Ch tiêu v t - S n hoa (cây) = s theo dõi n hoa thí nghi m S n hoa - T l n h u hi u (%) = x 100 T ng s theo dõi S theo dõi n hoa/ ơ TN - t hoa. .. kh bi t hóa hoa x y nhi u hình thành ng thành n hoa ch di n c x lý l nh su t hóa i v i th y tiên, m m hoa có th ng m c n , v y vào kho ng th i gian gieo tr ng, c n ch i hoa hình thành bên (D
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương Sakatatại Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay