Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

74 26 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:33

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp) - G KHỐ L : Chính quy Chun ngành : CNSXRHQ Khoa : Nơng Khố : 2013 - 2017 Thái Nguyên - i: : Chính quy Chuyên ngành : CNSXRHQ Khoa : Nơng Khố : 2013 - 2017 Giáo viên Thái Nguyên i L IC Sau m t trình h c t p rèn luy n t ph i tr ng m n th c t p t t nghi kho ng th i gian c n thi nh ng ki n th u ng Th c t p sinh viên c ng c h th ng hóa tồn b c, v n d ng lý thuy c xu ng vào th c ti n s n chuyên môn, th c hi n m c tiêu cơng nghi p hóa, hi i hó c Xu t phát t nh c s nh t trí c Nơng h c B môn Rau hoa qu n hành nghiên c ng, khoa i h c Nông Lâm Thái Nguyên, tài: Nghi Trong th i gian nghiên c u hoàn thành báo cáo s n l c c a b n thân, tơi nh cs b n sinh viên l giáo ng gian th c t p t n tình c a th y cô c bi t nh s giúp tơi ng d n t n tình c a th y t qua nh ng khó t th i hồn thành báo cáo c amình Do th i gian th c t p có h c b n thân h n ch c a không tránh kh i nh ng thi u sót Tơi r t mong s ki n c a th y cô b b n báo cáo c c hồn ch Tơi xin chân thành c Thái Nguyên, ngày 03 tháng 06 Sinh viên Nguy n Th Nga tài ii B ng 2.1: Di n tích, s t chua c a châu l B ng 2.2: Nh c có s B ng 2.3: Nh ng chua cao nh t th gi c có giá tr nh p kh u chua l n nh t th gi i 2014 B ng 2.4: Di t, s ng chua c a Vi t Nam 10 B ng 2.5: Tình hình s n xu a bàn th xã B c K n giai n 2013 - 2015 11 B ng phát tri n c a chua v xuân 24 B ng thái ng chi u cao thân c a chua CT 27 B ng thái thân c a gi ng chua Vi t Á qua cac cơng th c bón phân 31 B ng 4.4: Tình hình sâu b nh h i chua cơng th c thí nghi m v Xuân 2017 33 B ng 4.5 : ng c t y u t c u thành t c a gi ng chua v Xuân 2017 36 B t y u t c t 37 B ng 4.7: ng c a phân h n hi u qu kinh t c a gi ng chua v Xuân 2017 40 B ng 4.8: M t s ch tiêu ch ng qu v Xuân 2017 41 iii HÌNH Hình 4.1 Bi bi u di ng chi u cao thân c a chua 28 th bi u di ng s qua cơng th c bón phân c a gi ng chua 32 t lý thuy t 38 t th c thu 39 iv DANH BVTV CT : Công CV FAO LSD ý NN&PTNT Nông Thôn NSLT NLTT TB thu : Trung bình TLB TLH TL VTM C : Vitamin C v L IC i DANH M C B NG .ii DANH M C HÌNH iii DANH M C CÁC C M, T VI T T T iv M C L C v PH N 1: M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M c tiêu yêu c u c tài 1.2.1 M c tiêu 1.2.2 Yêu c u PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a xã S Bình, huy n B ch Thơng, t nh B c K n u ki n t nhiên: u ki n kinh t - xã h i: 2.3 Tình hình s n xu t tiêu th chua th gi c 2.3.1 Tình hình s n xu t tiêu th th gi i 2.3.2 Tình hình s n xu t chua t i Vi t Nam 2.3.3 Tình hình s n xu a bàn th xã B c K n 11 2.3.4 Kinh nghi m rút 12 2.4 Tình hình s n xu t s d ng phân bón th gi i Vi t Nam 13 2.4.1 Tình hình s n xu t s d ng phân bón th gi i 13 2.4.2 Tình hình s n xu t s d ng phân bón PH N 3: N Vi t Nam 14 C HI N 18 vi 3.1.V t li u th c hi m, th i gian th c hi n 18 18 m th i gian th c hi n 18 3.2 N i dung th c hi n 18 c hi n 18 b trí thí nghi m 18 3.3.2 Các k thu t gieo tr sóc 19 3.3.3 Các ch 20 lý s li u 23 PH N 4: K T QU TH C HI N TH O LU N 24 ng c a t h n m t s ch tiêu sinh ng 24 4.1.1 n chi u cao chua 26 ng s thân 30 4.2 Tình hình nhi m sâu b nh h i chua công th c bón phân 33 giá nh su t, nt l su t m t s ch tiêu ch t 4.3.1 T l 4.3.2 ng c u qu , y u t c u thành ng qu chua 36 u qu 36 ng c t y u t c t c a chua 37 4.4 M t s ch tiêu ch PH N 5: K T LU ng qu 41 NGH 43 5.1 K t lu n 43 ngh 43 TÀI LI U THAM KH O 45 PH L C 47 1.1 Cây chua (Lycopersicon esculentum Mill) ngày chua lo i có giá tr ng có nhi u cách s d ng Có th , tr n salat, n u canh, xào, n u s bi n thành s n ph ch c, t p, m c s t n m, c ép Ngồi ra, có th chi t tách h l y d u T t L i (1999), chua có th giúp b o v nh nghi n thu c kh ng m b nh ph i c bi t lycopen qu n vi c gi m s phát tri n nhi u lo n li t t k c tràng nh tim, [2] C cao c y mà an toàn ng s d i gi a phân h khơng s d ng phân h c bi ngày cao, v y mà n n nông nghi t u a mà ch y u S d ng nhi nh i nông dân m v i li ng im tv i ng nông s n ngày gi m sút, nhi u lo i nông s m b o tiêu chu n xu t kh u, nhi u lo i rau qu b c không b o qu n ch bi n Hi n ch is h c k thu c bi t ch t u c c quan tâm ng rau Do v y nhà n c c v v n, gi ng, khoa chua ng phát tri n t i ph i cung c p ngu c uv c c ta gia nh p vào WTO nhà ng s n ph m nhi a y t cao nh t, h p lý, c n ph i có nhi u nghiên ng cho rau nói chung chua nói riêng : bón - giá kh ng, phát tri n c a chua ng phân bón khác v Xuân 2017 - ng c ng phân n tình hình sâu b nh h i chua v Xuân 2017 ch ng c ng phân bó ng c a chua v Xuân 2017 - H ch toán hi u qu kinh t n t pppppp Source DF Squares Mean Square F Value 217.1377778 54.2844444 11.88 Pr F Model 0.0172 Error 18.2844444 Corrected Total 4.5711111 235.4222222 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.922333 4.487440 2.138016 47.64444 Source DF Pr > Frep Type I SS 0.0089 trt Mean Square F Value 175.5288889 87.7644444 19.20 41.6088889 20.8044444 4.55 0.0932 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr >F rep 175.5288889 87.7644444 19.20 0.0089 trt 41.6088889 Alpha 20.8044444 4.55 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 4.571111 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 4.8468 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B A B 0.0932 Mean 49.667 N 48.600 3 44.667 trt pppppp Chi u cao 49 ngày The SAS System 11:39 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 11:39 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model 897.4577778 224.3644444 Error 33.6444444 8.4111111 Corrected Total R-Square 0.963866 Squares Coeff Var 3.374059 Source Mean Square F Value Pr > F 26.67 0.0038 F Value Pr > F 931.1022222 Root MSE yield Mean 2.900192 85.95556 DF Type I SS Mean Square rep 562.4622222 281.2311111 33.44 0.0032 trt 334.9955556 167.4977778 19.91 0.0083 Source rep DF trt Type III SS Mean Square F Value 562.4622222 281.2311111 33.44 334.9955556 167.4977778 19.91 Pr > F 0.0032 0.0083 The GLM Procedure NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t 8.411111 2.77645 Least Significant Difference 6.5746 pppppp Means with the same letter are not significantly differe t Grouping A Mean 92.600 87.400 3 N trt A A B 77.867 The SAS System Chi u cao 56 ngày 11:43 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 123 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 11:43 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model Error Squares 740.2577778 185.0644444 38.1511111 Corrected Total Mean Square F Value 778.4088889 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.950988 2.804739 3.088329 110.1111 DF rep trt Source rep 0.0070 9.5377778 R-Square Source 19.40 Pr > F Type I SS 432.3822222 307.8755556 DF Type III SS 432.3822222 Mean Square F Value 216.1911111 22.67 153.9377778 Pr > F 0.0066 16.14 Mean Square F Value 216.1911111 22.67 0.0122 Pr > F 0.0066 pppppp trt 307.8755556 153.9377778 16.14 0.0122 t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 9.537778 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.0011 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean N 116.867 A 110.867 3 B 102.600 trt A Chi u cao cu i 91 ngày The SAS System 09:05 Thursday, May 17, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 123 pppppp Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 09:05 Thursday, May 17, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model Squares Error 245.6711111 Corrected Total 52.3644444 R-Square Coeff Var 0.824301 2.193122 Source rep trt trt 2 4.69 0.0818 13.0911111 Root MSE yield Mean 3.618164 164.9778 Type I SS 61.8177778 122.0355556 Mean Square F Value 123.6355556 DF 61.4177778 Pr > F 298.0355556 DF Source rep Mean Square F Value 61.0177778 Type III SS 4.66 0.0885 0.0902 Mean Square F Value Pr > F 123.6355556 61.8177778 122.0355556 4.72 Pr > F 61.0177778 The SAS System 4.72 4.66 0.0885 0.0402 09:05 Thursday, May 17, 2017 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t 13.09111 2.77645 Least Significant Difference 8.2022 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt pppppp A 168.933 3 A B A 165.933 B B 160.067 Lá ngày 12:00 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels 3 Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 12:00 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error Corrected Total R-Square 0.555556 Squares 0.13333333 0.10666667 Coeff Var 3.711348 Source DF Mean Square F Value 0.03333333 1.25 Pr > F 0.4170 0.02666667 0.24000000 Root MSE yield Mean 0.163299 4.400000 Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.10666667 0.05333333 2.00 0.2500 trt 0.02666667 0.01333333 0.50 0.6400 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.10666667 0.05333333 2.00 0.2500 trt 0.02666667 0.01333333 0.50 0.6400 The SAS System 12:00 Thursday, May 14, 2017 pppppp The GLM Procedure Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.026667 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.3702 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean N trt 4.4667 3 A A 4.4000 4.3333 A A Lá 91 ngày The SAS System 12:48 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure Class Level Informati Class rep trt 3 Levels Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 12:48 Thursday, May 14, 2017 pppppp The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model 2.33777778 0.58444444 Error 1.00444444 0.25111111 Corrected Total Squares Mean Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.699468 1.650801 0.501110 30.35556 rep DF Type I SS trt Source rep trt Pr > F 2.33 0.2167 3.34222222 R-Square Source F Value Mean Square F Value 1.74222222 0.59555556 DF 0.87111111 0.29777778 Type III SS 1.19 0.1337 0.3 Mean Square F Value 1.74222222 3.47 0.59555556 0.87111111 0.29777778 The SAS System Pr > F 3.47 1.19 Pr > F 0.1337 0.3941 12:48 Thursday, May 14, 2017 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t 0.251111 2.77645 Least Significant Difference 1.136 Means with the same letter are not significantly different pppppp t Grouping Mean N A trt 30.6000 3 30.4667 30.0000 A A A A The SAS System HOA 13:06 Thursday, May 16, 2017 Sum of Source DF Model Error Corrected Total Source rep trt Squares Mean Square F Value 81.7066667 20.4266667 18.7733333 4.35 100.4800000 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.813163 4.356053 2.166410 49.73333 Type III SS 2 0.0917 4.6933333 R-Square DF Pr > F Mean Square F Value 37.94666667 43.76000000 18.97333333 21.88000000 The SAS System The GLM Procedure 4.04 4.66 Pr > F 0.1095 0.0901 13:06 Thursday, May 16, 2017 pppppp t Tests (LSD) for yield Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 4.693333 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 4.9112 t Grouping A Mean 52.400 N A B A 49.800 B B 47.000 3 trt pppppp The SAS System 13:22 Thursday, May 16, 2017 Sum of Source DF Model Error 4.69777778 1.88444444 20.67555556 Root MSE yield Mean 0.908856 3.204034 0.686375 21.42222 2 0.0234 0.47111111 Coeff Var DF Pr > F 9.97 R-Square Source trt Mean Square F Value 18.79111111 Corrected Total rep Squares Type I SS Mean Square 12.38222222 6.40888889 Alpha 6.19111111 3.20444444 Critical Value of t 13.14 6.80 Pr > F 0.0174 0.0516 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square F Value 0.471111 2.77645 Least Significant Difference 1.556 Means with the same letter are not significantly different pppppp t Grouping Mean N A 22.6000 B 21.0000 20.6667 3 B B trt pppppp NSLT/cây 12:47 Thursday, May 27, 2017 The SAS System R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.623640 19.18158 2.508951 13.08000 Source DF rep trt 2 Type I SS Mean Square F Value 21.13726667 20.58560000 Alpha 10.56863333 10.29280000 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 6.294833 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 5.6877 t Grouping A Mean 15.173 N 3 A A A A 11.653 trt 1.68 1.64 Pr > F 0.2955 0.3027 pppppp NSTT The SAS System 12:26 Thursday, May 27, 2017 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.559597 12.45026 1.358876 10.91444 Source DF rep trt 2 The SAS System Type III SS 4.19548889 5.18975556 t Tests (LSD) for yield 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t 1.846544 2.77645 Least Significant Difference 3.0805 2.09774444 2.59487778 1.14 1.41 12:26 Thursday, May 27, 2017 The GLM Procedure Alpha Mean Square F Value Pr > F 0.4067 0.3450 pppppp t Grouping Mean A 11.840 10.923 3 9.980 A A A A N trt ... - giá kh ng, phát tri n c a cà chua ng phân bón khác v Xuân Hè 2017 - ng c ng phân n tình hình sâu b nh h i cà chua v Xuân Hè 2017 ch ng c ng phân bó ng c a cà chua v Xuân Hè 2017 - H ch toán... gi ng cà chua v Xuân Hè 2017 36 B t y u t c t 37 B ng 4.7: ng c a phân h n hi u qu kinh t c a gi ng cà chua v Xuân Hè 2017 40 B ng 4.8: M t s ch tiêu ch ng qu v Xuân Hè 2017 ... c a cà chua CT 27 B ng thái thân c a gi ng cà chua Vi t Á qua cac cơng th c bón phân 31 B ng 4.4: Tình hình sâu b nh h i cà chua cơng th c thí nghi m v Xuân Hè 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng của cà chua Việt Á tại Bắc Kạn vụ xuân hè 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay