Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

66 26 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:27

Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM N tài: N TR T I NG , HUY N NG TÈ, T NH KHÓA LU N T T NGHI P H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : ng Khoa : Qu n lý tài Nguyên Khóa h c : 2013- 2017 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM N tài: N TR T I NG , HUY N NG TÈ, T NH KHÓA LU N T T NGHI P H o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c Gi ng d n IH C : Chính quy : a ng : K45 a : Qu n lý tài Nguyên : 2013 - 2017 c Thành ng i L IC Th c t p m t trình giúp cho b n thân sinh viên áp d ng ki n th c c h c vào th c t , t n b n thân cung c p ki n th c th c t cho công vi c sau Xu t phát t yêu c hi o th c ti cs ng ý c a Ban giám i h c Nông Lâm Thái ng d n khoa h c ng th y giáo c Thành, em ti n hành th c hi n tr ng t i , huy n tài: ng Tè, t nh Lai Châu tài t t nghi tình c a th y giáo c Thành, s c bày t lòng bi cs ng d n t n c a UBND Tôi c t i Ban Giám hi ng, Ban Ch nhi m khoa toàn th th y cô bi t xin chân thành c y giáo th y cô, cán b c c Thành , tồn th i h c Nơng Lâm - Nguyên Em xin chân thành c ng ; b n bè nh ng ng viên khuy trình h c t i h c Thái em su t tài Trong trình th c hi tài, m c dù có nhi u c g i c b n thân h n ch nên khơng th tránh kh i nh ng thi u sót Kính mong nh tài c c nh ng ý ki a quý th y b n c hồn thi Em xin trân tr ng c Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 Sinh Viên n ii DANH M C CÁC B NG 38 39 41 41 42 43 45 45 47 48 49 12 50 52 iii DANH M C CÁC C M T BTNMT BVMT VI T T T :B ng :B ov ng BXD : B Xây d ng BYT :B Yt KCN : Khu công nghi p TTCN : Ti u th công nghi p KHCN : Khoa h c công ngh KT-XH : Kinh t - h i QCVN : Quy chu n Vi t Nam TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TNMT UBND CSXX ng : y ban nhân dân s n xu t iv M CL C Ph TV 1.3 Yêu c u c tài Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1.1.M t s khái ni n pháp lí 2.2.1 M t s m v hi n tr ng xu th di n bi ng th gi i 2.2.2 Các v ng nông thôn Vi t Nam 13 2.3 Lai Châu 22 2.3.1 Hi n tr t 22 2.3.2 Hi n tr c 25 2.3.3 Hi n tr ng khơng khí 27 Ph n N U 31 31 31 i u ki n t nhiên, kinh t h i t n ng 31 n tr ng nông thôn t xu t gi i pháp b o v qu 31 ng t 31 31 v th a 31 p s li u th c p 32 p s li p 32 32 ng h p s lý s li u 32 3.3.6 T ng h p vi t báo cáo 32 PH N K T QU VÀ TH O LU N 33 33 u ki n t nhiên 33 4.1.2 u ki n kinh t h i 35 4.1.3 Th c tr ng phát tri 38 39 n tr tc 39 n tr cc n tr ng rác th i r n t n tr ng khơng khí t n tr ng v sin ng t 4.2.6 Tình hình s d ng phân bón, thu c b o v th c v t t 4.2.7 Công tác tuyên truy n giáo d c v hi n tr ng 40 42 44 45 49 ng 51 ng t 53 53 Ph n K T LU NGH 55 55 56 TÀI LI U THAM KH O 58 Ph n TV 1.1 Tính c p thi t c tài Nhìn chung nơng thơn Vi t Nam có c d ng, giàu giá tr ng Tuy nhiên, hi n t i nông thôn Vi hi ng sâu s c c a q trình cơng nghi p hóa i hoá Nhi i cách làm ng s ng c a h Dân s c bi t khu v vi c s d , thành ph l n S gia c ph c v cho sinh ho t, s n xu t, ng rác th i, khói b i ti ng ng t i thành m t v i ch t ng suy gi ch u s anh chóng ng sâu s c c a s bùng n dân s , c trình phát tri Nhi ng t i m t h i công nghi g di n h ng ngày, hàng gi hóa, c a n c ta it ng cn p p s ng, n ng s ng c a h theo c chi u t t chi u x u m khác v u ki n t nhiên kinh t h i, vùng nơng thơn Vi có s bi c thù riêng ch ng i khác Nông thơn ngồi quy lu , huy ng Tè, t nh Lai Châu không n m ng nông thôn Do t p quán sinh ho t s n xu t nghèo nàn, l c h u, vi thâm canh nông nghi p, m r ng di v th c v t, ho ng s n xu nb i i d ng thu c b o l , ho ng sinh ho ng làm ng vùng nơng thơn m nhi m Tình tr ng v lành v n có làm d n b ng nguyên nhân ch y u gây nh ng h u qu v s c kho iv Nh m góp ph n c i thi b ov is i i s ng, nâng cao nh n th c i dân nơng thơn vi thi u ki n v ng phù h p v ng v xu t gi i pháp c i u ki n kinh t h i c a u r t c n thi t ph c v cho vi c phát tri n kinh t môi ng b n v ng Xu t phát t v c s ng, ban ch nhi nh t trí c a Ban giám hi u nhà ng is ng d n tr c ti p c a th c hi tài: , huy n tr ng nông t i tài - ánh giá ch a bàn xu t m t s gi i pháp nh m c i thi 1.3 Yêu c u c a ng khu v c tài - Thu th h it i c Thành , ng Tè, t nh Lai Châu 1.2 M c tiêu c - i h c Nông Lâm Thái c thông tin, tài li u v u ki n t nhiên, kinh t - S li u thu th p ph i xác, khách quan, trung th c - Ti u tra theo b câu h i, b câu h i ph i d hi thông tin c n thi t cho vi - Các ki n ngh i phù h p v kh thi cao tài - c t p nghiên c u khoa h c: + Nâng cao ki n th ng kinh nghi m th c t ph c v cho công tác sau +V nd c ki n th - c t p nghiên c u c ti n: + K t qu c v vi c b o v tài s góp ph n nâng cao s quan tâm c i dân ng ng công tác tuyên truy n giáo d c nh n th c c i dân v nh hi n tr ng ng nông thôn t i , huy n ng Tè, t nh Lai Châu i pháp b o v ng cho khu v c nơng thơn t i nói riêng vùng nơng thơn thu c t nh Lai Châunói chung 45 n tr ng v ng t i B ng 4.7 T l ki u nhà v sinh STT Ki u nhà v sinh Khơng có nhà v sinh Nhà v t Nhà v Nhà v sinh t ho i Lo i khác T ng S h T l % 11,98 71,50 9,58 6,92 100 90 537 72 52 751 (Ngu n: Phi u tra) Qua b ng t l ki u nhà v sinh ta th y n u xét theo tiêu chu n nhà v i v i lo i nhà tiêu ch có 9,58% h t tiêu chu sinh yêu h 71,50% ho c h t 11,98% d ng h pv i dân không tuân theo tiêu chu n c a B y t nên nhà v sinh v n có ru i nh sinh v n b d t, h c c vào, nhà v sinh th i gian s d u h gia c thù m t mi th p, kinh t dân trí h t ng thi t y u c a h ch n m c c n thi b o v s c kh e, an tồn v sinh c a h STT B ng 4.8.T l ki u hình th Ki u chu ng tr i Th rông Có chu S h l i T ng (Ngu n: Phi ng tr i T l (%) u tra) 267 35,55 133 17,70 351 46,73 0 751 100 46 Qua b ng t l ta th y 17,70% h Có chu theo hình th c 46,73768309 i chi m t l cao nh t ng tr i ch y r t l S h t li n k khu nhà u n cu c s ng sinh ho t hàng ngày c a i nh ng phát tri n, mùi phân b c lên b t c lúc Có 35,55% s h theo hình th c th rơng, có th nói hình th c c n ch ng sâu s c ng cu c s i dân tr nuôi th rông nên ch t th i hay s t ni s khó ki n mùa d ch b nh mà bùng phát s khó kh ng ch , c n quan tâm tuyên truy n n cho s nh ng h ng tr i hi tác h i c a hình th ph n nhi u h ng th i chu ng tr i sàn nhà Ki u sinh ho t ng trâu bò, l n gà, ni bò, l n gà nhà i s ng i sàn nhà,vì v y lo i phân trâu, i sàn b c mùi lên gây hôi th i, ru i nh ng phát tri n làm m t v sinh gây ô nhi bi c rõ ng i v i nh ng tr n s c kh e c c m c b nh v hô h i, viêm ph qu n, yh uh t u nuôi nh t chu ng, nhiên chu ng tr i c a h u d ng li n nhà ru i nh ng phát tri n, phân b c mùi hôi th i gây ô nhi m môi ng n s c kh e c i dân 47 B ng 4.9 Các ngu n ti p nh c th i t sinh ho t hàng ngày chu ng tr i c th i sinh ho t STT c th i chu ng tr i Ngu n ti p nh n S T l (%) ng ng T l (%) 22 36,7 23 40,35 38 63,3 34 59,64 0 0 0 0 0 0 60 100 57 100 ch y tràn/ không quan tâm S Ch D T ng n c th i v nhà máy x lý (Ngu n: Phi u tra) Qua b ng 4.9 ta th y ngu n ti p nh th v sinh, ô nhi c th u không qua x lý ng ch y tràn ho c ch n gây m t ng nhi m ngu t a bàn tồ ng d ng cơng ngh bioga, s d ng công ngh biogas quy i pháp h u hi u cho phép k t h p hài hòa gi a cung c p ng v i gi m thi u nhi ng a bàn khơng có h th khu dâ nông thôn mi ng th i chung, nh ng c th i v n tràn lan gây m t v sinh, c, khơng khí Vì m t mi n núi, ch u ki n v v nên vi c d c ta c th i v nhà máy ng t i ng cu c s ng h t ng h n ch cho x lý h u khó th c hi c 48 : con) T T T T bò l n c m 2014 1048 325 2762 10563 2015 983 306 2832 12343 2016 956 286 2884 13009 2017 817 221 2843 14260 (Ngu n: UBND Ho ch t h ) a nh l phân tán, ch y u mang tính ình, s i dân t n d nuôi nh t v t nuôi (nhà sàn) gây mùi h i th i, t u ki n thu n l i cho m m b nh sinh sôi khó có th ki m sốt, m t v ng T ng gi m nhu c u x d ng s c kéo nông nghi p t gia xúc b u gi d ti n nh m t t ch n s n xu t tiên ng nông nghi p C th 2014 t gi m xu ng ch 817 con, v t ng s 221con V gia c s m ch y s , ph c v cho nhu c u c a h gia n 10563 bi gi m xu ng ch 7s ng ch 1000 ng q nh n th phát tri n mô hình biogas nh h i hi u qu kép v a t n d chuy ng t i nông thôn 2000 m ng t ti biogas s c ngu n ch t th i t vi c ni l n ng mà v a góp ph n làm gi m thi u ô nhi m môi c bi i gia xúc, gia 49 c m iv is trang tr ng t ng n trú tr ng phát tri n hình th ni t p chung, có quy mơ, có k thu t thêm l i nhu n kinh t cho i dân 4.2.6 Tình hình s d ng phân bón, thu c b o v th c v t t i t tr ng th t n u s d phân bón khơng h p lí nh t phân hố h nh i nơng dân s nhu c c m t Vì v t tr ng ng l n phân hóa h ng suy thối B ng 4.11 T l lo c h B n STT ng Bum ng dùng Phân hoá h c 176 14 20 Phân vi sinh Phân Nà Lang 154 Nà H 73 Nà H Nà H 98 20 65 10 Phiêng Kham 39 13 N mC m 15 3 T ng 620 61 70 T l (%) 82,55 8,12 9,32 (Ngu n: Phi u tra) Qua b ng 4.11 t l lo dùng ta th y phân hoá h 82,55 t i8,12% h tr ng d h p th c h c s d a bàn khơng có h gia d ng ng xuyên nh t chi m t i d ng phân vi sinh, có cho r ng s d a phân s t n kém, có 50 9,32% h , y u phân chu cho hoai m c r phân bón ta th c h ng Qua b ng t l lo i t tr ng h d ng phân bón hóa h c.Tuy nhiên s d ng phân bón hóa h c s gây ô nhi c, ng t i h sinh thái S d ng phân bón nhi u s b thối hóa làm gi t t tr ng Ngồi v n m t ph n nh h p cho tr ng, m t ph n dùng phân Có 100% h v ng tr ng tr t c u x d ng phân bón, r t i dân v i dân s d ng sách nh m h tr t tr ng, cân b ng gi a sách phát tri n KT-XH cách s d ng phân bón h n n trú tr ng ng d i dân t hi u qu cao B ng 4.12: Tình hình s d ng thu c b o v th c v t STT B n Bum Nà Lang Nà H Nà H Nà H Phiêng Kham N mC m T ng Có dùng % S h 172 101 144 80 75 100 96 100 79 100 47 100 25 100 638 84,95 (Ngu n: Phi Qua b ng th y nh tr ng v t Và th c tr ng t Không dùng % S h 13 20 09 18 19 35 11 113 15,04 u tra) t ng s d ng thu c b o v th c a bàn h u h t h u s d ng thu c b o v th c v t, vi c s d ng thu c b o v th c v t ch y u dùng cho lúa, 51 n th i k nh ng c n có m ng ch ng ch u sâu b nh nh t t cao, hi ng s d ng lo i thu c tr sâu tránh gây h hi cm lo b oh i dân không h i c a thu c, trình phun thu c khơng dùng ng thi t y u trang c ph n tác h i tr c ti p t i s c kh e Khi dùng xong lo i chai l , bao bì ch a hóa ch t g v t b a bãi mà khơng thu gom, khơng có bi n pháp x lý Tình tr h i ng t i vùng nơng thơn, n s c kh e c i dân 4.2.7 Công tác tuyên truy n giáo d c v ng Qua vi c kh o sát h u h t h tin v v x c nh n thông ng, tuyên truy n ki n th quan nv v ng t Các gia ng t có d ch b nh ch cúm gà, d ch t ti p nh ngu , internet i dân quan tâm c c phát huy tác d ng mơi v y V ng th i gây u ki n kinh t g p r t nhi th c s quan tâm vào vi i dân ng xung quanh v n c m t h ch n xu t nc ng ng v v cho th y v i dân có r t ki n th c v u n v ng, d n ng nói chung v sinh mơi ng nói riêng Có r t nhi u ý ki n khác v vi c c ng th hi n qua b ng sau: c i thi u ki n 52 B ng 4.13 Ý ki n c c i thi STT Ý ki n i nh n th c Thu gom ch t th i Qu n lí ch t th i C ý Ý ki n khác T ng u ki ng S h T l (%) 16 10 25 60 (Ngu n: Phi Qua b ng ta th c i thi 26,7 15 16,7 41,6 100 u tra) u ki ng, nh i nông dân có ý ki n sau: 26,7 i dân cho r ng c i nâng cao nh n th c 16,7% ý ki n cho r ng c n có s qu n lí c c 15% ý ki n cho r ng c n ph i thu gom ch t th i 41,6% cho r ng c n k t h p c ý m, nh n th c v v nc ng c a m ct c i thi i u ki n môi ng không ch vi c c a m t cá nhân mà c n có s ph i h p c a c m t t p th , c a toàn nhân dân, c p quy tâm qu n lý c quan c, c n nâng cao nh n th c v ng c a c ng, ý th c b o v ng, c a toàn nhân lo i i tho i tr c ti p v phong t c t p quán, thói quen s i dân, nh n th y r ng nh n th c v không hi u s c ng, kh ut ic ng c a ng, suy thối mơi ng, tính h n ch c a tài nguyên thiên n m v ô nhi nhi ng m i th nh ah r c h có chút nh n th c v cho r ng ô c s ch s M c dù n nói lên ng xung quanh 53 hi n tr Nhìn chung ng t i khu v c kinh t h i phát tri n, m c dù m ng kinh t làm nông nghi nghi i dân i có ngh ph , cơng nghi p ti u th công a bàn phát tri n, v u nhi ng x u q trình phát tri n kinh t nhi ng u ki n v t ch h t ng kém, bà nông dân s d ng không h p lí lo i hố ch t phân bón nơng nghi p Là m t mi n núi g p nhi n dân t c không ph c t p, ch y u dân t c thi u s Vì v y s ti p c n v i nh ng ti n b khoa h c r t th p, ý th c v b o v c canh tác l c h l i s ng tu ti ng h cs c xố b , nh ng thói quen v m th c c a h Vì v y mu n xố b c n có th i gian lâu dài, quan tr s ng hi ng c n giáo d c th h tr có m t l i i, tr sinh c n ph ng h c, d n d n xoá b nh xu t gi i pháp b o v qu ng t Mu n tr thành m t vùng nông thôn hi cb ov ng c n ph i phát tri c trú tr i ab nhà máy xí nghi p gi i pháp b o v qu nhi m c -K i dân vi ng ch xoay quanh v ,x ts u ki n c th ng c nx t tiêu chu n v ý th c, trách xu t chung: c sinh ho t cho t khu u ki n ti p c n v c s ch - Xây d ng h rác t p trung c a c a t ng xóm nói riêng t i khu 54 ng t i xung quanh khu v tránh vi c x rácb ng xá, gây m t m quan - Xây d ng h ch a chai l v a thu c b o v th c t ho c s lí h p v sinh - ng d ng công ngh biogas cho h - tr cho h ng nhà xí h p v sinh toàn - Mu n d n xố b c t p qn khơng h p v sinh c n ph i có th i gian, t ch tuyên truy n giáo d c cho m i, cho tr em t m i l n, cho h c sinh t m i c h c, v y t , v ng ki n th c v khoa n v i t ng xóm, t gi gìn v sinh sinh ho t hàng ngày c - c m ho ch qu n lý b o v t - h i, c n xây d ng chi i dân ra, quy ng tr thành m t b ph n c a phát tri n kinh c sách b o v ng 55 Ph n K T LU NGH 5.1 K t lu n - Lai Châu - Bum - Vi c s d c sinh ho t 100% l c t khe, c máy -T l x c th i c a h 60,31 ng, 39,68 th ng môi p nh n ch y u ao, ru ng, khe, su t tr - Hình th rác c a h 58,72 31,95% có h hác riêng, có bãi rác chung 2,13% khơng có d ch v thu gom rác th i - c x lý rác c i dân 37,94 t, 13,98% không x lý, ch thu gom, 48,06% không x lý không thu gom - T l nhà v sinh: 9,58 71,50466045% dùng nhà v sinh t 11,98% s h dùng nhà v ho i, t lo i khác 6,92% -V chu ng tr i ichi m 46,73 c nuôi quy mô theo trang tr sát nhà dân ho c 56 i sàn nhà không h p v sinh s h v l 17,70% 35,55% rơng, ,35 59,64 - S d ng phân bón có 82,55% s h dùng phân bón hóa h c, 8,12% 9,32% s h dùng phân , khơng có h dùng phân vi sinh -H uh tt tc u dùng thu c BVTV có t i 84,95% s h dùng, l i 15,04% khơng dùng - Nh ng ý ki n c 6,52 i dân v c i thi i dân cho r ng c u ki ng: i nâng cao nh n th c 26,09% ý ki n cho r ng c n có s qu n lí c c 25,29% ý ki n cho r ng c n ph i thu gom ch t th i 42,07% cho r ng c n k t h p c ý ngh - ngh UBND nâng cao nh n th c v c ng c th vi c ng c a c c h t ph i d ng b ng cách: u ki n t nhiên c h i, phong t c t p quán c u ki n kinh t có bi n pháp phát tri n KT - XH BVMT cho phù h p ng s ch o c a c ng ng l i phát tri n KT XH g n v i BVMT ng xuyên t ch c cu c truy n thông nh m phát trào toàn dân th c B o v y m nh phong trào: xanh-s ch- p; + T ch c tuyên truy n r nhi m vi c b o v + Ph i h p v ng phong n thôn, b n v ý th c trách ng; ng h c toàn t ch i ho t ng 57 ng cho em h c sinh nh m t o cho em có ý th i gh mơi ng u bu i tình nguy n thu gom rác th i, thu d ng làng, phát quang b i r m, + M bu i sinh ho tuyên truy n, giáo d c v sinh i dân, bu i sinh ho hình i dân d dàng hi gìn b o v ng c a cán b c x rác c + Chính quy n nâng cao c cu nh d ng ng s ng c a h nói riêng + UBND c n nâng cao ho vi c tun truy cv ng t i cơng i dân phòng s n sàng vào ch cúm gia c m, b nh l m m, long y ng công trình ph c v thu gom rác th i t a bàn ch c a tr theo tiêu chu n c a BYT xây d c nhà xí h p v sinh 58 TÀI LI U THAM KH O Thái Bình 2009, "B o v ng nơng thơn c n làm tri Lê Th c Cán, Nguy " ng ng Hùng, Ph m Bình Quy n, Lâm Minh Tri t, ng Trung Nhu n, n t p báo cáo khoa h c v "B o v Phát tri n b n v ng", Hà N i,1995 "M t s xu th di n bi ng m v hi n tr ng ng Th gi i c g ng phát tri n b n v ng - Lê Th ng ng nông thôn: Th m h a n ", i h c Khoa h c T nhiên, Hà N i ng, Tr n Kh c Hi p, Tr nh Th H i Y n (2003), "H ng", NxbGD, Hà N i Ph m Nguyên Khôi (2003), "Nhi m v c p thi t v cung c i dân", T Lu t b o v c s ch V c s ch ng, s 22 ng (2005) thông qua ngày 29/11/2005 có hi u l c thi hành ngày 1/7/2006 PGS.TS Nguy n Ng c Nông (ch ng Th H 2006), Bài gi ng QLMT ng huy n Nguyên Bình (2009), "Báo cáo tình hình qu cv cb ov ng (2010), "Báo cáo hi n tr 10 S .", Theo Chi c c B o v c Th ng (2009),"Ô nhi ng t nh ng .tnmtcaobang.gov.vn/index.php? 11 ng" ng ng", B nông nghi p phát tri n nông thôn, VFEJ t nh 59 12 UBND huy (2015), Quy ho ch xây d ng nông thôn ng Tè, t nh Lai Châu 13 UBND n 2012 - 2020 (2016), Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v công ng công tác nhi m v 2017 , ... hachi m2,36% t ng di tt nhiên, t p trung ch y u t i th xã Lai Châuvà huy n Phong Th Sìn H T nh Lai Châucó TP .Lai Châu lo i III trung tâm kinh t xã h i c a t nh, 07 th tr n huy n, th tr n c a kh u... tuyên truy n giáo d c nh n th c c i dân v nh hi n tr ng ng nông thôn t i , huy n ng Tè, t nh Lai Châu i pháp b o v ng cho khu v c nơng thơn t i xã nói riêng vùng nông thôn thu c t nh Lai Châunói chung... cs ng ý c a Ban giám i h c Nông Lâm Thái ng d n khoa h c ng th y giáo c Thành, em ti n hành th c hi n tr ng t i xã , huy n tài: ng Tè, t nh Lai Châu tài t t nghi tình c a th y giáo c Thành, s
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay