Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

63 35 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:12

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp) G LINH : UY N QUY N S D NG QUANG VINH, THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T N 2014 - 2016 : Chính quy Chuyên ngành : K45-DCMT-N03 Khoa : 2013 2017 Thái Nguyên, 2017 A BÀN THÁI NGUYÊN I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM -0o0 G LINH : UY N QUY N S D NG QUANG VINH, THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T A BÀN THÁI NGUYÊN N 2014 - 2016 KHÓA LU N T T NGHI P : Chính quy Chuyên ngành : K45-DCMT-N03 Khoa : 2013 2017 Gi :TS Thái Nguyên - 2017 IH C L IC Th c t p t t nghi p m t kho ng th i gian ng i có ý i gian giúp cho sinh viên ki m nghi m nh ng ki n th ch c ng, t th y cô, b n bè Bên c sinh viên làm quen v m th c t , t o hành lang v ng ch ng có th làm t t nh ng công vi c s nh t trí c a Ban giám hi c giao i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu ct pt i ng Quang Vinh thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên t n ngày iá công tác chuy n quy n s d t ng Quang Vinh, thành ph Thái Nguyên, t n 2014 c k t qu c a Ban giám hi u i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch Nguyên, th ph nhi m khoa Qu n Lý Tài c bi t Th is u n l c c a b n thân Nhân d cg il ic Ban giám hi ct i i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài Nguyên , th y cô giáo khoa th em hồn thành khóa lu n o y ban nhân dân ng Quang Vinh thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên toàn th cán b công ch c, viên ch u ki n thu n l i em r t nhi u th i gian th c t p M c dù b sót, em r tc g c nh ng thi u c s góp ý c a th y b n bè Em xin chân thành c Sinh viên H Hoàng Linh DANH M C CÁC B NG B ng 4.1: Hi n tr ng s d B ng 4.2: Bi tc ng di n tích theo m 23 d B ng 4.4: K t qu chuy n 2014 26 ng Quang Vinh 2016 28 B ng 4.6: K t qu t a bàn ph n 2014 - 2016 30 B ng 4.7 K t qu th a k n 2014 ng Quang Vinh 31 2016 31 32 B ng 4.9: S hi u bi nc ng Quang Vinh v chuy n 35 B ng 4.10: S hi u bi nc ng Quang Vinh v chuy n 36 B ng 4.11: S hi u bi nc ng Quang Vinh v chuy n 38 B ng 4.12: S hi u bi cho thuê l nc ng Quang Vinh v cho thuê, 39 B ng 4.13: S hi u bi nc ng Quang Vinh v t ng 41 B ng 4.14: S hi u bi nc ng Quang Vinh v th a k 43 B ng 4.15: S hi u bi ch nc 45 B ng 4.16: S hi u bi nc B ng 4.17 B ng t ng h p ý ki quy n s d ng Quang Vinh v th i dân v góp v n b ng giá tr 46 i dân v hình th c chuy n t 47 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1.Bi lo tc ng Quang Vinh 24 .48 DANH M C VI T T T T ,c mt CBQL at ,c mt Cán b qu n lý NDSXNN i dân s n xu t nông nghi p NDSXPNN i dân s n xu t phi nông nghi p Quy n s d UBND y ban nhân dân t Ph n TV 1.1 Tính c p thi t c 1.2 M c tài .1 nghiên c u c tài 1.3 M c tiêu nghiên c u c tài tài nghiên c u Ph n T NG QUAN CÁC V khoa h c c tài pháp lý c 2.2.1 NGHIÊN C U tài .5 n c a Nhà n cv n c a UBND t nh Thái Nguyên .6 th c ti n c tài .6 2.4 Khái quát v chuy 2.4.1 Các hình th c chuy 2.4.2 M t s nh chung v chuy 2.5 Qu n lý nhà n iv iv chuy n quy n s d 2.5.1 Quan ni m v qu 2.5.2 Vai trò c a qu PH N 3 12 t 15 i v i quy n s d t 15 c v chuy n quy n s d t 16 NG, N U .17 m, th ng nghiên c u 17 m 17 3.1.2 Th i gian 17 ng nghiên c u 17 3.2 Ph m vi nghiên c u 17 3.3 N i dung nghiên c u 17 u tra n i dung 3.3.2 nv t qu chuy hình th c chuy n quy nh Lu 3.3.3 chuy u ki n t nhiên, kinh t - xã h i 17 c quy 17 hi u bi t c li ng Quang Vinh v hình th c u tra: 17 3.3.4.Nh ng thu n l ng .18 u 18 p s li u 18 ng h p, phân tích x lý s li u 18 Ph n K T QU NGHIÊN C U 19 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c u ki ng Quang Vinh 19 ng Quang Vinh 19 u ki n kinh t - xã h i c 4.1.3 Hi n tr ng s d ng Quang Vinh .21 t tình hình qu ng Quang Vinh .22 n quy n s d ng Quang Vinh .27 i quy n s d ng Quang 27 ng Quang Vinh 27 i quy n s d a bàn 29 a k quy n s d ng Quang 31 ch p b ng giá tr quy n s d a bàn 32 n b ng giá tr Vinh ng Quang Vinh v chuy hi u bi t c chung c a chuy ng Quang Vinh v nh li .34 nh u tra 34 hi u bi t c ng Quang Vinh v hình th c .36 4.3.3 T ng h p s hi u bi t c chuy ng Quang n 2014 - 2016 33 hi u bi t c chuy a bàn i dân ng Quang Vinh v hình th c .47 4.4.Nh ng m t tích c ho m h n ch ng chuy n quy n s d ng gi i quy i v i công tác qu n lý ng Quang Vinh 49 4.4.1.Nh ng m t tích c c 49 4.4.2.Nh m h n ch 50 ng gi i quy t kh c ph c 50 PH N K T LU NGH .51 5.1 K t lu n 51 ngh .52 TÀI LI U THAM KH O .54 u s n xu c bi t quan tr u s n xu t b i khơng ch ng Khơng ch v u trí c tính vơ h n v th i gian s d ng Ý th c t m quan tr ng c a công tác qu n lý s d t cách phù h p hi u qu hoàn thi n lu m ban hành qu n lý tài nguyên quý giá này: Lu cho phép chuy n quy n s d nh quy n c nh, tính gi i h n v không gian, t m is d t phá quan tr ng vi c quy t, m th i k m i t cho quan h ng phù h p v th c hi n s th u ki n thu n l i ng Trong q trình i, b sung Lu i, hồn thi ph c nh ng t n t i c a Lu ng v c v chuy n quy n s d ng nh ch t ch c th v s hình th c chuy n quy n trình t th t c chuy n quy ng v Chuy n quy n s d pháp hành vi t n công tác chuy n quy n t th c ch t vi u ch is d d ng cho ch th m i Lu tranh ch i khác Nh th vi c khai thác s d ng có th chuy thu v m t kho n ti M t h p pháp, khơng có nh c a pháp lu t có quy n chuy tc tài s n có giá quy n s d t o l p quy n s is d u ki quy n s d c cơng nh n tính h p is d ng quy n s d ng v i giá tr c t tham gia vào th ng b ng chuy n quy n s d c t thi hành cho th y t h p pháp t cho thành ng s n ng khuôn kh pháp lý cho s hành c a th ng i v n ng công khai minh b ch nh v chuy n quy n s d t n t i m t s b t c p làm gi m hi u l c qu c v lo i th t v n ng này, Qua b ng s li u ta th y: T l tr l l i ng v hình th c cho thuê cho th i m c trung bình (46,34%) Có 58,83% t l i hi u cho thuê, cho thuê l 83,3% CBQL tr l i hi u nh m r ng cho thuê cho thuê l i khác thuê nhà tr vi is d t cho ng i khác s n xu t t c a thu ti n c a h theo th a thu n T l i bi t r ng cho thuê, cho thuê l quy n s d t c chuy n m h n ch nh t v ng SXNN Còn l i v n cho r ng ch c n h ng hai bên th a thu n Ch có 39,96% t l l i có ngu n g c t i hi t thuê c cr is d t cho thuê c Nhóm CBQL tr cán b làm công vi c u rõ nh t, s l i khơng hi u rõ b n ch t c a vi c cho thuê l i Ho ng cho thuê, cho thuê l ng di n t túc, t th a thu không n c nh c pháp lu t nên nhi nh v cho thuê cho thuê l hi u bi t c S hi u bi t c b ng 4.13 i ng Quang Vinh v t ng cho hi n t i B ng 4.13: S hi u bi nc ng Quang Vinh v t ng cho l tr l N i dung câu h i CBQL T ng cho quy n s d hi ND ND SXPNN SXNN TB c 100 93,3 83,3 92,2 a cá nhân 100 76,6 63,3 79,96 100 80 66,6 82,2 100 60 43,3 67,76 100 73,3 70 81,1 100 76,64 65,3 80,24 nào? T khơng có quan h ph huy t th ng có thu nh p cá nhân hay khơng? T ng cho quy n s d t ch di n m i quan h huy t th T ng cho quy n s d c quy nh t Lu B m t ng cho cái, anh ch em nhà t ng cho có ph i thu nh p cá nhân hay không? TB (Ngu n: S li i u tra) Qua b ng s li u ta th y s hi u bi m c cao (80,24%) T l tr l (100%), t l tr l vi c cho r ng t ng c p nh t ng CBQL i dân nhóm SXNN (65,3%) V a cá nhân khơng có quan h huy t th ng ph i thu th p cá nhân có 79,96% t l tr l khích l i dân v t ng cho chênh l ch gi t s ng th hi n rõ nh t nhóm t 100% t l tr l g cao nh t, nhóm SXPNN có t l tr l t 65,3% t l tr l p nh t V m i quan h vi c t im i cho r l i tr l i quan h huy t th ng, hay quan h b m v i anh ch em v i Ch có 67,76% t l i bi ct nh t Lu t Vi c b m cho cái, anh ch em nhà t thu nh p cá nhân cho th y s hi u bi T i dân i m c cao (81,1%) t hình th c m i hình th c m i c a chuy n nh Lu l tr l hình th c không m y so v i hình th c khác Có nhi nh ng su a h r t sát xác hi u bi t c S hi u bi t c hi n t i b ng 4.14 ng Quang Vinh v ng Quang Vinh v th a k th a k B ng 4.14: S hi u bi nc i dân p ng Quang Vinh v th a k l tr l N i dung câu h i CBQL Quy n th a k c hi u ? Lu t ND ND TB SXPNN SXNN 100 96,6 86,6 93,4 100 83,3 56,6 79,96 100 100 93,3 97,7 100 76,6 53,3 76,6 83.3 50 23,3 52,2 100 81,3 33,98 71,76 nh quy n th a k c chia thành m y hình th c? Khi khơng có di chúc mà nh ng c th a k không tho thu n c v i gi i quy nào? N u khơng có di chúc ho c di chúc khơng h p pháp y quy n th a k s nào? Pháp lu t chia thành m y hàng th a k ? TB Ngu n: S li u tra Qua b ng s li u ta th y s hi u bi k m c (71,76%) T i dân v th a l tr l t i (100%) so v ng SXNN Hi u v quy n th a k is d l tr l t ch l theo di chúc ho c theo pháp lu t; l i 6,6% cho r t t ng, cho ho c chuy ng cho ng th a k i khác i s d ng Có 97,7% t l i hi u bi t v vi c khơng có di chúc mà nh c th a k không th a thu i c v i quy n th a k c có th m quy n gi i quy t Có 76,6% t l i hi ng khơng có di chúc ho c di chúc khơng h p pháp y quy n th a k cho r ng quy n th a k ys Ch có 52,2% t c chia theo pháp lu t; l i u l i hi vi c chia hàng th a k theo pháp lu t ch có hàng th a k ; l i 47,8% cho r ng có r t nhi u hàng th a k Khi h i c th t ng hàng th a k h tr l i thi u r t nhi u hi u bi t c ng Quang Vinh v th ch p Góp v n b ng giá tr is d t tài s n dân s c bi t có quy n coi giá tr góp v n v i khác h p tác s n xu t kinh doanh hình thành nên pháp nhân m i Vi c góp v n có th x y gi a hai hay nhi ti n, s i tác r i tác có th t, ng hay cơng ngh máy móc theo tho thu n Góp v n b ng giá tr t hình th c chuy nh t Lu S hi u bi t c t i b ng 4.15 ng Quang Vinh v th ch hi n B ng 4.15: S hi u bi nc ng Quang Vinh v th ch p l tr l N i dung câu h i Th ch p b ng giá tr quy n s d c hi ND ND SXPNN SXNN 100 86,6 66,6 83,4 60 46,6 30 65,5 80 66,6 56,6 67,73 90 83,3 60 77,7 82,5 70,77 52,55 77,76 CBQL nào? TB Th ch p b ng giá tr hình th c chuy n quy n n a v i có úng khơng? ng h p h c có th c th ch p giá tr quy n s d tt Khi bên th ch p b ng giá tr v n vi c chuy n hay không? TB Ngu n: S li Qua b ng s li u ta th y: T l b ng giá tr u tra i hi u bi t v hình th c th ch p m c cao (77,76%) Trong câu h i v khái ni m th ch p b ng giá tr tr l c l i dân ng cao (83,4%) i dân hi u bi có th c th ch p b ng giá tr t ho c i t ch c qu tín d ng, t ch c kinh ng t i Vi t Nam Ch có 67,73% t l t ch c, cá nhân kinh t ch p ch i hi th ch p b ng giá tr c phép ho n vay ti n t ngân hàng hay cá nhân i c; 32,27% t l cho r ng th Th ch p b ng giá tr t hình th c ph bi n nhu c u v v n s n xu ch p nên ph n có s hi u bi t S hi u bi t c i dân ch y u d a ho mình, ho c khơng nghiên c u lu lu t t l tr l ch ng th c ti n c a n nh nh p hi u bi t c ng Quang Vinh v góp v n b ng giá tr S hi u bi t c ng Quang Vinh v góp v hi n t i b ng 4.16 B ng 4.16: S hi u bi nc i dân v góp v n b ng giá tr l tr l N i dung câu h i Góp v n b ng giá tr quy n s d ng nào? Theo lu gi c th c SXPNN SXNN 93,3 86,6 83,3 87,7 73,3 53,3 46,6 57,3 66,6 40 33,3 46,63 56,6 33,3 20 36,63 72,45 53,3 45,8 57,18 TB i tác? Góp v n b ng giá tr chuy ND n b ng giá tr quy n s d hi ND CBQL c coi ng QSD Góp v n b ng giá tr quy n s d t nh lu t nào? TB (Ngu n: S li u tra) Qua b ng s li u ta th y: T l i hi u bi t v hình th c góp v n b ng giá tr m c trung bình (57,18%) S chênh l ch v hi u bi t cao (45,48%- 72,45%) T l hi có t l hi v th p nh ng ng CBQL nhóm ng SXNN 87,7% t l s d i hi ng góp v n b ng giá tr t coi giá tr i t tài s n dân s c bi góp v n i khác h p tác kinh doanh Góp v n b ng giá tr th c hi ng gi a hay nhi i i dân nhóm CBQL, 53,3% nhóm SXPNN, 45,8% nhóm SXNN hi cv m Có 46,63% t l chuy i bi t r ng góp v n b ng giá tr ng QSD c coi i Góp v n b ng giá tr nh lu t dân s , ch có i dân nhóm hi i dân i dân nhóm SXNN khơng bi t góp v n b ng giá tr 4.5.3.1 T ng h p s hi u bi t c nh lu t dân s ng Quang Vinh v chuy B ng 4.17 B ng t ng h p ý ki v hình th c chuy n quy n s d Các hình th c chuy n quy n i dân t T l ý ki Hi u bi t v hình th c chuy n quy n 73,77 Chuy 69,68 Chuy 72,86 Cho thuê,cho thuê l 46,34 T 80,24 Th a k 71,76 Th ch 77,76 Góp v n b 57,18 TB 68,69 Hình 4.2 S hi u bi t c i dân ng Quang Vinh v hình th c chuy i S hi u bi t c i dân ng Quang Vinh v hình th c chuy n S hi u bi t c thuê l tr i dân ng Quang Vinh v hình th c cho thuê, cho S hi u bi t c i dân ng Quang Vinh v hình th c t S hi u bi t c i dân ng Quang Vinh v hình th c th a k S hi u bi t c i ng Quang Vinh v hình th c th ch p b ng giá S hi u bi t c giá tr i dân ng Quang Vinh v hình th c góp v n b ng Qua hình 4.2 ta th y: S hi u bi t c Quang Vinh v v a bàn n c a chuy Nh ng v n n nh t c a chuy nhi ng i dân hi u bi i hình th c c th Trong hình th c chuy bi t v hình th c t ng cho u i dân cao nh t (80,24%), h c chuy n quy n di c i dân am hi u rõ Hình th c có t l tr l th l p nh t hình cho thuê, cho %) góp v n b ng giá tr t nơng nghi p chi m 57% di ng Quang Vinh nên hình th c cho thuê, cho thuê l i góp v n b ng giá tr i m ng nên t l hi u bi t th a c khác Các hình th c: chuy n i, t ng cho, th a k , th ch p, s hi u bi t c i cao Quang Vinh cv ho ng chuy n quy n s d c qu n lý t nói riêng t i t t Th hi n c th -M m sau: n lý luôn bám sát tuân th 201 ng d n thi hành - Cán b hi n t is d t ph n l tv bám sát v i tình hình th c ti n t c nhi m v ch trách nhi m, kh c ph c m c ng Quang Vinh th i c ng th i ln nêu cao tinh th n hồn thành t t nhi m v qu n xã qu n lý t a bàn - Qu n lý t t ho is d n ng chuy n quy n s d m b o cho quy n l i c a ng th i mang l i ngu - ct n pháp lu ch s d c s sâu r ng t i m i t, m t s u rõ ho c hi u sai v u lu t cc - v t ch t k thu t h n ch thi u th n, b ts t b làm vi c n ch iv n lý 4.4.3 - Tuyên truy n sâu r - a pháp lu t v im ng t p hu n v chuyên môn nghi p v n lý cho cán b chuyên môn v qu i dân i kinh nghi m n lý xây d ng, qu n ng b a t v t ch n thi t b làm vi c cho cán Qua trình thu th u tra phân tích s li cm ts k t qu K t qu v chuy li u th c p cho th y: T Lu i áp d nh có hình th c chuy n nt c chuy n QSD c chuy n i, cho thuê,cho thuê l i góp v n b ng giá tr it tc ng h p ng h trình t th c hi c hi th t c qu - Hình th c chuy ng h i t ng di n tích 4,64ha - Hình th c t ng h p v i t ng di n tích 4,2 - Hình th c th a k ng h p v i t ng di n tích 4,19 - Hình th c th ch Ph n l n ho ng h p v i t ng di n tích 2,23 ng chuy n quy n 2014 a bàn ng Quang Vinh t p trung ch y u vào công tác th a k , chuy ch p t ng cho p trung ch y u vào ho xu t nông nghi p buôn bán nh l nên ho v i s ng, th ng s n ng góp v n, cho th x y ng Cơng tác chuy ng Quang Vinh qua s hi u bi t c a i dân cho th y: u tra ph ng v phi ng Quang Vinh qua b n b s n ta th y s hi u bi i dân v chuy n th - S hi u bi nh ng v n chuy % - S hi u bi chuy - S hi u bi chuy - S hi u bi cho thuê cho thuê l - S hi u bi t - S hi u bi th a k - S hi u bi th ch p b ng giá tr - S hi u bi góp v n b ng giá tr 71,76% * Công tác chuy i ng Quang Vinh qua s hi u bi t c a NDSXPNN NDSXNN cho th y: a bàn nv ng Quang Vinh ng hi u bi t nh v chuy 3, nhiên m c hi u bi cs hi u v Pháp lu l i mang tính ch S hi u bi t c i s hi u bi t c a nhóm NDSXNN S hi u bi t c Minh c tìm i dân hi u bi t c khu v c g n tr i dân khu v c giáp ven sông C u iv i i dân tham gia nhi u bi t nhi u, tham gia bi t ít, h tham gia b t k ho ng chuy n quy n h ph i tìm hi u v trình t th t c ng d n v hình th - n lý c n t ch c tuyên truy n m t cách sâu r dân v nh ng v n chuy nói chung nh hi u bi t c - ng th i c n có s chính, trình t th c hi n ho ng bi t u ki thi u áp l c công vi c u ch nh phù h ng chuy i pháp lu i dân ng th t c hành m b o vi c n m ch c ng v i dân th c hi n nhanh chóng, giúp cán b ng Quang Vinh, a gi m - C n kh c ph c tình tr ng thi u nhân s ng, nh m b o vi c n m ch t ng bi ng, tránh nh ng ho a bàn ng v t ng lu ng khơng n m s ki m sốt c a quy - Trú tr a v ti n b khoa h c k thu t công ngh s cơng tác chuy th ng hóa c p qu n lý th ng nh t t xu ng, t ngành liên quan t i Có h th ng tra, ki m tra giám sát ch t ch m c có nhi u v nh y c tránh nh ng tình tr c CHXHCN Vi t Nam (2014): Ngh Chính ph nh chi ti t m t s h u c a lu nh s -CP ng d n l p , ch nh lý qu n lý a c CHXHCN Vi t Nam (2014): Ngh Chính ph nh chi ti t m t s nh s -CP u c a Lu Bài gi ng Pháp lu Nguy n Kh ih c Nông Lâm Thái Nguyên 07) Giáo trình qu Nguy n Kh cv , Nxb Nơng nghi p Hà N i c CHXHCN Vi t Nam (2003): Lu Qu c h c CHXHCN Vi t Nam (2013): Lu Qu c h c CHXHCN Vi t Nam: Lu Qu c h s i Lu Lu t i ng Quang Vinh (2016): S theo dõi chuy th a k ng, t ng cho, ng Quang Vinh (2016): S theo dõi th ch p, góp v 5, 2016 ng Quang Vinh: Báo cáo tr 10 Quang Vinh l n th XVII, nhi m k 2015 i h ng 2020 ng Quang Vinh: Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v KTCT 11 VHXH ANQP c 12 ng b ng Quang Vinh: Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h 13 UBND t nh Thái Nguyên: Quy ng, nhi m v , gi nh s -UBND ngày 21/09/2015 v vi c ban hành m c thu n p , qu n lý s d ng l a bàn t nh Thái Nguyên a ... Ban giám hi c giao i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu ct pt i ng Quang Vinh thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên t n ngày iá công tác chuy n quy n s d t ng Quang Vinh, thành ph Thái. .. Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu is d n tr c ti p c a th y giáo tài: , ti n hành nghiên c giá công tác chuy n quy n s d ng d tt ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên n 2014 - 2016 ng ng Quang Vinh, ... Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài Nguyên , th y cô giáo khoa th em hồn thành khóa lu n o y ban nhân dân ng Quang Vinh thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên toàn th cán b công ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay