Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

64 31 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 13:03

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp) , THÁI NGUYÊN GIAI 2014 - 2016 : Chính quy Chuyên ngành : Khoa Môi nguyên : 2013 - 2017 : Chính quy Chuyên ngành : Khoa nguyên : 45 - DCMT - N02 Khóa h : 2013 - 2017 h Ly i Nguyên, Q t ên 12/09/2016 23/12/2016 , Nguyên Thái 2014 - 2016 quý báu, lòng sâu em hồn thành Ban Giám giúp Em xin bày Nông lâm Thái Nguyên, Ban lý tài nguyên Quý Ly tài cá nhân giúp giáo Th.s em hoàn thành ngh phòng Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 Sinh viên Hà V ii 2016 23 : (Km) 26 - 2016) .27 29 30 2016 31 31 32 2016 .38 -2016 39 -2016 40 -2016 41 42 .43 15 46 48 iii Hình 4.1: 19 - 2016 24 30 Hình 4.4 Q .35 43 .44 iv GCN KCN Q TN&MT UBND v i ii iii iv v : 1.1 Tính tài 1.2 1.3 Ý : 2.1.1 12 2.2.1 12 quan tình hình 2.3 14 2.4 15 2.4.1 Tình hình n bàn Thái 15 : 17 3.1 vi nghiên 17 vi 3.1.1 17 3.1.2 17 3.2 hành 17 3.3 17 - 3.3.1 17 giá 3.3.2 bàn 17 3.3.3 17 pháp nghiên 3.4 18 3.4.1 18 3.4.2 18 3.4.3 18 : 19 19 4.1 4.1.1 4.1.2.Các nhiên 19 nguyên 21 - xã 4.1.3 23 -xã 28 29 4.2.1 t 29 32 32 34 4.3 bàn 35 4.3.1 4.3.2 35 vii bàn cá nhâ - 2016 37 41 42 4.5 bàn qua ý nhà dân 46 qua ý 4.5.2 46 qua ý bàn bàn 48 4.6 49 4.6.1 49 4.6.2 Khó 50 4.6.3 51 : 53 5.1 53 5.2 54 55 1.1 tài nét ng cho Nhà ên giúp UBND 41 4.12 -2016 2014 2015 GCN (m2) 2016 GCN GCN 2) 2) 3575,0 10 5315,0 18 3540,0 16249,0 34 9536,0 36 3599,0 13 2248,0 13 3142,0 18 4107,0 18 2165,0 12 6992,0 37 2893,0 16 Xã Phúc Tân 1476,0 1830,0 3280,0 Xã Phúc T 11800,0 28 11381 31 12955,0 25 25795,0 43 22373,0 30 4209,0 15 7854,0 16 3614,0 3140,0 13445,0 20 15280,0 25 10448,0 11 3263,0 3090,0 4800,0 9510,0 24 11586,0 29 8678,0 18 3329,0 21 8150,0 27 4672,0 14 5454,0 18 13656,0 35 8830,0 26 7499,0 23 8776,0 34 5190,0 17 4350,0 15 5626,0 19 2957,0 10 8460,0 18 6465,0 15 2162,0 5692,0 17 5345,0 25 1577,0 2693,0 2768,0 300,0 124.775,0 403 87.337, 217 Xã Thành Công Xã Tiên Phong Xã Trung Thành Xã Tân Phú 144.925,0 324 Phòng TN&MT 42 201 m2 944 GCN 144.925,0m2 25795,0 m2, m2 m2 m2 m2 217 CGN - tích 87.337,0 m2 m2, tích 300,0m2 4.4.4.1 : Yên N TT nhân tích tích tích (m2 ) ( m2) (m2 ) 302 79944,7 157 50427,5 223 60966,0 302 79944,7 157 50427,5 223 60966,0 2016 có 682 179678,2 m2 tích 79944,7m2 43 5m2 - 233 60966,0 m2 32% 42% 26% Hình 4.5: Bi 4.4.4 14 STT 302 tích (m2 ) 79944,7 8396,0 3550,0 - - 5060,5 11780,5 - - 307 93401,2 161 65758,0 223 60966,0 KD (Ng 157 tích (m2 ) 50427,5 223 tích ( m2) 60966,0 44 14 2016 tích 79944.7m2 8396m2 5060.5 m2 t - 157 50427,5m2 3550m2 là11780,5m2 - 223 60966,0m2 2014 191338,2 m2 2016 Hình 4.6 8% 45 4.2.4.3 2016, tồn có 372 : 142 068,6 m : 126 29378,06 m : 104 21150,28 m2 Do Công v theo 1040/UBND- - Các có tranh - Các biên - Các quy - Các không gia tách h; tích xã nhà, trình p n 46 4.5 bàn qua ý nhà dân bàn qua ý ý tiêu (%) (%) 100% 0% 100 0 80 20 80 20 60 40 40 60 20 80 yêu thông tin - có gây khó - - n 2016 hay khơng? Có 0% tác 47 - ? Có 5 100% - - là: Có 0% 0% Có 40% do? 40% Do áp kh - - xã, - 48 4.5.2 bàn qua ý a Khi a hồn ng có 27 (%) 54 23 (%) 46 32 64 18 36 22 44 28 56 15 30 35 70 37 74 13 26 12 24 38 76 16 42 84 38 76 12 24 31 62 19 38 37 74 13 26 45 90 10 42 84 16 47 94 36 72 14 28 33 66 17 36 GCN Khi ch a có GCN cho ng có khác - - Làm - lâu không? C không? 49 Yên - , - 56% - 70% - , ch 84% - xét , 4.6 4.6.1 - tâm ng; - - dân vai trò cơng tác ký 50 nên kê ký - - 4.6.2 Khó GCN 4.6.2.1 Các 299, xác HN72 18 có hình ch, xét cho so in công tác Tài sốt, can 299 kinh phí lý nhà tra, bàn , xã Tuy nâng cao ã, p 51 4.6.2.2 - - xác - - - - nên khó - chính; - 4.6.3 - 52 - - - - 53 5.1 cho h 146 42.360,0 m2 105 30.601,0 m2 it G 49 14.070,0 m2 -2016 259 78.843 m2 -2016 38 8.197,0 m2 * cho m2 m2 - m2 - m2 cho - GCN giao cho m2 m2 54 bàn * Nguyên 6841,0 m2 - ên - Thái 5060.5 m2 m2 5.2 bàn rong - - -UBND ngày 15/03/2011 -UBND ngày 20/12/2011 Nguyên -UBND ngày 17/09/2014 Nguyên -B - 10 - ... Chuyên ngành : Khoa nguyên : 45 - DCMT - N02 Khóa h : 2013 - 2017 h Ly i Nguyên, Q t ên 12/09 /2016 23/12 /2016 , Nguyên Thái 2014 - 2016 quý báu, lòng sâu em hồn thành Ban Giám giúp Em xin bày Nông. .. Nông lâm Thái Nguyên, Ban lý tài nguyên Quý Ly tài cá nhân giúp giáo Th.s em hoàn thành ngh phòng Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 Sinh viên Hà V ii 2016 23 : (Km) 26 - 2016) ... Nhà ên giúp UBND Nguyên - ên - 2016 1.2 chung a) b) - - 2016 - Nêu - 2016 - Thái Nguyên 1.3 Ý -T làm quen - cơng tác ngồi Thái G QUAN 2.1.1 - +N - - - y ng h có - - - - y - tơn giáo 190mm X 265mm;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay