Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

58 35 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 12:56

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HOÀNG M NH LINH tài: U QU S D A BÀN XÃ TH T S N XU T NÔNG NGHI P , HUY T KHÓA LU N T T NGHI P H o IH C i h c quy Chuyên ngành ng Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2013 - 2017 ii I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HOÀNG M NH LINH tài: U QU S D A BÀN XÃ TH T S N XU T NÔNG NGHI P , HUY T KHÓA LU N T T NGHI P H o IH C i h c quy Chuyên ngành ng L p : K45 Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2013 - 2017 G ng d n : TS Nguy N01 c Nhu n i Sau trình h c t p t ng th i gian th c t p t i UBND xã Th m u ki n th c b ích kinh nghi m th c t tài c a Em xin bày t lòng bi ngun s c t i Ban Ch nhi m khoa Qu n lý tài t n tình c a th y giáo TS Nguy c Nhu n toàn th th y cô giáo khoa Em xin chân thành c t u ki em trình th c t p Em xin g i l i c em su t trình th c t p nghiên c u M g ng nghiên c u, tìm hi có h n nên khơng th tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh c nh ng ý ki c a th y cô giáo b khóa lu n c hồn thi Em xin chân thành c Lào Cai, ngày Sinh viên Hoàng M nh Linh m 2017 ii Trang B d ng c a Vi t Nam B ng 4.2 : Hi n tr ng s d t vào m B ng 4.3 : Hi n tr ng s d t nông nghi p c a xã Th B ng 4.4: Th c tr ng lo i hình s d B ng 4.5: Hi u qu kinh t 34 t nông nghi 35 36 39 B ng 4.6: Hi u qu kinh t c 40 B ng 4.7: M t s ch tiêu xã h i 41 B ng 4.8: Hi u qu ng c a ki u s d t 41 iii STT Ch vi t t t Câu - ch vi t t t BVTV B o v th c v t CN - XD Công nghi p - Xây d ng NN & PTNT Nông nghi p Phát tri n nông thôn PTTH Ph thông trung h c THCS Trung h TM - DV UBND i - D ch v U ban nhân dân iv Trang L IC i DANH M C B NG ii DANH M C CÁC T , C M T VI T T T iii M C M C iv PH N 1: M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Yêu c u c tài 1.4 uc tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 khoa h c c a v nghiên c u 2.1.1 lý lu n 2.1.2 p th c ti n 2.2 S d 2.2.1 S d 2.2.2 t nh ms d t t nh ng y u t ms d ns d t b n v ng 12 2.3 Hi u qu tính b n v ng hi u qu s d 2.3.1 Khái quát v hi u qu s d 2.3.2 S c n thi t ph 2.4.1 2.4.2 nh hu ng s d t 13 t 13 u qu s d 2.3.3 H th ng ch 2.4 t t 16 u qu s d t nông nghi p 17 t nông nghi p 20 khoa h c th c ti m nâng cao hi u qu s d xu t s d t 20 t nông nghi p 20 v 2.4.3 nh hu ng s d PH N 3: t 21 I TU NG, N C U 23 3.1 3.1.1 ng ph m vi nghiên c u 23 ng nghiên c u 23 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 23 3.2 m th i gian ti n hành 23 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i xã Th t nh Lào Cai 23 3.3.2 Hi n tr ng s d t nông nghi p xã Th u qu s d Th 23 t s n xu t nông nghi a bàn xã 23 ng s d t s n xu t nông nghi a bàn xã Th m 24 3.3.5 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d 3.4 t s n xu t nông nghi p 24 u 24 3.4.1 u tra s li u th c p 24 3.4.2 u tra s li 3.4.3 p 24 u qu s d ng c a lo i hình s d t 25 3.4.4 n v ng 25 3.4.5 li u 26 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 27 4.1 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i xã Th nh Lào Cai 27 4.1.1 u ki n t nhiên 27 4.1.2 u ki n kinh t - xã h i 32 4.2 Hi n tr ng s d 4.2.1 Hi n tr ng s d t nông nghi p xã Th t vào m 34 a xã Th 34 vi 4.2.2 Hi n tr ng s d t nông nghi p c a xã Th 4.2.3 Th c tr ng lo i hình s d 4.3 u qu s d Th 35 t nông nghi p xã Th t s n xu t nông nghi 36 a bàn xã 39 4.3.1 Hi u qu kinh t c 39 4.3.2 Hi u qu kinh t c a câ 40 4.3.3 Hi u qu xã h i 41 4.3.4 Hi u qu ng 41 ng s d t s n xu t nông nghi 4.4.1 Nh 4.4.2 ng s d ng s d a bàn xã Th 42 t s n xu t nông nghi p 42 t s n xu t nông nghi p 42 4.5 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d t s n xu t nông nghi p 43 4.5.1 Gi i pháp chung 43 4.5.2 Gi i pháp c th 45 PH N 5: K T LU NGH 47 5.1 K t lu n 47 ngh 47 TÀI LI U THAM KH O N1 1.1 u s n xu bi t, ngu n n i l c, ngu n v n to l n c tr ng c ng s kinh t c c, thành ph n quan a bàn phân b c ng i, an ninh, qu c phòng [10] Chúng ta bi t r ng khơng t khơng có q trình s n xu t nt ic i c bi t quan tr ng v i s n xu t nông nghi p Nông nghi p m t ho c th gi ng có t i h u h t u ph i xây d ng m t n n kinh t nông nghi p d a vào khai thác ti phát tri n t, l p cho vi c phát tri n c a ngành khác Vì v y vi c t ch c s d ng ngu n tài nguyên p lý, có hi u qu nhi m v quan tr m b o cho nông nghi p phát tri n b n v ng [12] Cùng v i s phát tri n kinh t hóa làm cho m n nhu c u v nhà dân t xây d ng cơng trình cơng c ng, khu cơng nghi n c nh nan gi v iv iv c ta mà v n th gi này, m i qu u xây d ng cho trình nh ho ch, chi c riêng phù h p v i hoàn c d c h p lý, ti t ki m hi u qu Trong nh u ki n c nhi u bi n pháp nh m nâng cao hi u qu s d d chuy t lâu dài, is d u tr n xu t, nh gi i quy t s ns t, hoàn thi n h th ng th y l i, ng hóa gi ng tr u qu s d t t Tuy nhiên bên c nh nh ng k t qu c v n có nh ng h n ch vi c khai thác s d s d vi c làm h t s c quan tr ng c n thi nơng nghi t có hi u qu cao nh t m b o cho s phát tri n s n xu t phát tri n chung c a n n kinh t , c n ph i có nghiên c u khoa h c tr ng hi u qu s d chung s d t ru ng nói riêng nh m phát hi n y u t tích c c h n ch , t ng phát tri n s n xu t nông nghi p, thi t l p gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d Xã Th có t ng di kho ng 350 t t t nhiên 520 t nông nghi p ng thu nh p ch y u t ho nơng nghi p Vì v y, vi h p lý, có hi u qu thi t nơng nghi p nói i dân khai thác s d ng t nông nghi p m t nh ng v nâng cao hi u qu s d giá hi u qu s d ng gi i quy t v t nông nghi p nh xu h ts cc n vi ng s d t lo i hình s d ng r t thích h p vi c r t quan tr ng Xu t phát t c ti n nhu c u s d c a ban ch nhi m khoa Qu n lý tài nguyên ng th i v i s tài: a bàn xã Th ng ý i h c Nông Lâm Thái ng d n tr c ti p c a th y giáo: TS.Nguy n Nhu n, em ti n hành nghiên c s n xu t nông nghi p cs u qu s d , huy c t nh Lào Cai 1.2 c tiêu - nông nghi xu t nông nghi th c tr ng hi u qu lo i hình s d nh y u t a bàn xã Th t s n xu t n hi u qu s d ts n nh Lào Cai 36 4.2.3 p 4.2.3.1 Th c tr ng lo i hình s d t nơng nghi p xã Th B ng 4.4: Th c tr ng lo i hình s d Các lo t Lo i hình s d ng t nơng nghi p xã t Ki u s d t lúa - màu Lúa mùa - Ngô xuân lúa Lúa xuân - Lúa mùa Lúa xuân - Lúa mùa Ngô hè thu lúa màu Lúa xuân - Lúa mùa - Rau Ngô xuân - Ngô hè thu L c Chuyên màu Rau S n Cây h ng (Ngu n:Phi 4.2.3.2 Mơ t lo i hình s d Lo i hình s d Ki u s d t t lúa màu t ch y u là: Ngô xuân - Lúa tr c tr th nh ph c a hình vàn cao, i th t trung bình, khó canh tác, không ch i t tháng 12 thu ho Lo i hình s d Lo i hình s d hình b u tra nơng h ) c t lúa t ch y a hình vàn th p có kh t th t trung bình, t c tr ng ph bi i tiêu t t Thành ph t dày m a it 37 truy n th ngvà t n t i t c nhi i dân ch p nh n Ki u s d ng t là: Lúa xuân - Lúa mùa - Lúa x c gieo c ho u tháng t i gi a tháng thu n gi a tháng i ch u mùa làm khơ, v y ph i có u vào gi a v ng g p rét, cu i v nóng b i ch n gi ng có kh u u rét Lúa xuân (xuân s m, xuân v , xuân mu n) v i b gi c gieo c y vào cu i tháng thu ho c s d ng ch y u gi ng u tháng 5, v i gi lúa xuân khang dân,t p dao 1, m t s gi - Lúa mùa: B u gieo c y vào cu u tháng sau thu ho ch v xuân xong tr ng ph bi n gi ng: Bao thai, Khang dân, t p ng áp d ng quy mơ di n tích l vi i hóa s n xu t, xây d ng h th Lo i hình s d Lo i hình s d von nông ng t lúa - màu t ch y nh c tr t phù sa chua k t a hình b ng, vàn cao ch t có thành ph d ng thu n l i cho t là: Lúa xuân i th t nh , t ng t dày Có ki u s Lúa mùa Ngô hè thu, Lúa xuân - Lúa mùa - Rau - Lúa xuân: Gieo 5/2 - 25/2 v i gi ng lúa: Lúa khang dân, sin 6, có th ng ng n - Lúa mùa: S d ng gi ng lúa có th ng t 105-110 p, bao thai - ng tr ng gi lai 4300 m t s gi + Th i v cách gieo tr thu ho c gieo tr ng t cu i tháng ng gi ng s d ng t 12- -2 h t h c, v y nên làm b u thêm m ng gieo tr ng r m Kho ng cách 38 tr ng: hàng cách hàng 80cm, cách 30cm ho c hàng cách hàng 75cm, cách 35cm - c tr ng nh ng th a m a hình vàn th p, thành ph n t th t nh + Th i v gieo tr ng b u t cu i tháng 12 thu ho + Tùy t ng l ng gi ng khác nhau, nh ng lo i rau hay tr u pc Lo i hình s d t chuyên màu - Lo i hình s d c tr ng ch y u bãi soi, bãi b i ven sông, ch t có thành ph pha Áp d ng v i tr ng ngô xuân - ngô hè thu i nh hay cát c tr ng t n tháng -L i dân tr ng ch y tr ng m t v , v i di n tích nh p trung làm t ng vùng - Cây s n công nghi ho t soi, bãi m i i dân tr ng vào tháng u tháng Nh ng m i dân tr ng s n t n d ng th i gian nông nhàn ch mùa v Tuy tr td t cao Lo i hình s d ng Ki u s d ng lo t núi tr dân có thêm ngu n thu nh Lo i hình s d Khí h i i dân tr ng h ng ch y u t công nghi u ki qu kinh t i hi u c tr ng phát tri thành m t nh riêng huy t tr m nghèo cho tồn xã Th nói chung nói 39 4.3 a bàn xã 4.3.1 B ng 4.5: Hi u qu kinh t (Tính bình qn cho 1ha) STT Cây tr ng Giá tr Chi phí s n xu t s n xu t Thu Giá tr Hi u qu nh p ngày s d ng thu n ng v n (l n) Lúa mùa 25,600 11,559 14,041 77,7 2,21 Lúa xuân 30,400 11,592 18,808 105,5 2,62 Ngô xuân 21,600 9,789 11,811 240 2,20 18,200 9,875 8,325 180 1,84 50,500 15,661 34,839 250 3,22 Ngô hè thu L c (Ngu n: Phi u tra nông h ) Qua b ng 4.5 ta th y: Cây ngô hè thu i hi u qu kinh t th p nh t, n hình thu nh p thu n 8,325 ng/ha Nh ng mang l i hi u qu kinh t xuân v i thu nh p thu n lúa xuân 14,041 ng/ha Lo u ki n khí h mùa lúa ng/ha lúa mùa 18,808 c tr ng ph bi a hình c a bàn xã phù h p v i n ch nh nh v ,v n ng tiêu th , ch y u ph c v cho nhu c u c Cây l c l i hi u qu cao nh i phù h p v a bàn xã v i thu nh p thu n 34,839 u ki n t nhiên th ng 40 c i k thu t tr l 4.3.2 B ng 4.6: Hi u qu kinh t c (Tính bình qn cho 1ha) Cây STT tr ng Giá tr Chi phí s n xu t s n xu t Thu Giá tr Hi u qu nh p ngày công s d ng thu n ng v n (l n) Cây nhãn 220,210 51,250 168,960 150 3,29 Cây h ng 154,432 34,430 120,002 120 3,48 Cây xoài 135,345 22,120 113,225 70 5,11 (Ngu n: Phi u tra nông h ) Qua b ng 4.6 ta th y: Cây xoài h ng hi u qu kinh t th p v i thu nh p thu n 110.000 ng/ha 120.000 ng/ha u ki n c m i dân quan tâm phát tri ch y u lo c tr n nhà Hi u qu kinh t c a lo i hình s d c n Bên c thu t tr c ph bi xu t ng t t cao, ch có nhi u h n ch , k ng khoa h c k thu t vào s n t ch ng qu lo cho ng t t c n s d ng gi ng có ch c bi t c n quan tâm t i th ng t t, bón ng tiêu th c a s n ph m Cây nhãn mang l i hi u qu kinh t cao v i thu nh p thu n 150.000 u ki n t nhiên thu n l i, a mang l i hi u qu kinh t i t n cơng ng th i có kh i thi n 41 ch ng, b o v c ng sinh thái Trong nh ng 4.3.3 B ng 4.7: M t s ch tiêu xã h i tính: % 2015 STT Ch tiêu 2014 T l h 15 18 36 51 86 92 0 97 98,5 T l h T l n tho i/100 h T l T l tr em t ng (Ngu n: UBND xã Th 4.3.4 B ng 4.8: Hi u qu STT LUT ng c a ki u s d T l che ph Kh t Ý th c c b ov , c it dân s d ng t thu c BVTV lúa - màu *** *** ** 2 lúa ** *** ** lúa - màu *** ** ** Chuyên màu ** ** ** *** ** *** ***: Cao **: Trung bình i *: Th p 42 4.4.1 ng c LUT phù h xu hi u qu cao c v m t kinh t - xã h ng s d t ng c n m t s b n l a ch n LUT có tri n v ng: - Phù h p v v t ch t c a vùng - Các lo i hình s d t ph t hi u qu kinh t cao - Phù h p v i phong t c t p quán c c kinh nghi m s n xu t c -B ov ng th i phát huy i dân màu m c t b o v ng sinh thái 4.4.2 T k t qu u qu c a lo i hình s d t , xã h t v m t kinh ng th i d a nguyên t c l a ch n tiêu chu n l a ch n lo i hình s d lo i hình s d t có tri n v ng chúng tơi có th t phù h p v i v i lo i hình s d ngô hè thu Lúa xuân áp d ng r u ki n c a xã Nguyên Phúc t v : lúa - màu (Lúa xuân lúa mùa i hình s d a bàn, lo i hình s d ng t n d ng nông nghi p d i V i lo i hình s d ki u s d t (Lúa Xuân - Lúa mùa c nhu c v c it lúa mùa c c ngu n l c t lúa màu rau) mang l i hi u qu kinh t cao, c, th c ph i Kh o t t t, t l che ph cao i v i lo i hình s d ch t lúa (lúa xuân - lúa mùa) ki c phù h p v c u ki t p quán canh tác c i dân, t n d i v i lo i hình s d hình s d t lúa - màu (Ngô xuân c áp d lúa mùa) lo i a bàn xã thích h p v t b ng, 43 c n phát tri n ki u s d kinh t t cho hi u qu , mang l i hi u qu i dân, b o v i v i lo i hình s d ng t chuyên màu (ngô, l c, s n, rau) hi n có h th ng tr ng phong phú, ki u không nh ng mang l i hi u qu kinh t r t cao mà gi i quy cv i v i lo i hình s d vi ng tc LUT ch l t tr ng i hi u qu cao v hi u qu kinh t , xã h i, c áp d ng ph bi u ki n t nhiên c a bàn xã Cây tr ng phù h p v i u ki n thu n l i dân 4.5 4.5.1 pháp chung Nhóm gi i pháp v sách + Hồn thi n c p gi y ch ng nh n quy n s d n xu t m i dân yên t c a + C n s quy ho ch có k ho ch vi c s d t Th c hi n t t sách khuy n nơng, có nh ng sách h tr h nghèo s n xu t + C n có nh ng sách khuy n khích, t dân vay v u ki i nông phát tri n s n xu t nông nghi p, xây d ng mơ hình kinh t trang tr i Ph n l i dân thi u v n s n xu t + Th c hi n t t sách khuy n nơng + H n ch t c chuy t nông nghi p sang s d ng vào m c p c c n có nh qu th ng nơng thơn phát tri n, nh m giúp h nông dân tiêu th s n ph m hàng hóa c thu n ti n Nhóm gi i pháp v khoa h t 44 - ng d ng ti n b khoa h c k thu t tiên ti n vào thâm canh s n xu t, y m nh vi su t ch n xu t gi ng, m ng cao phù h p v -B sung kinh phí cho s nghi p kinh t nơng lâm nghi ch c th c hi n t t m nghi t án c a ngành nông ng -T n ch m u mã, bao bì hàng hố -M m gi i thi u, qu ng cáo s n ph m t i th tr n, huy n c a t nh Lào Cai - ng d ng tin h c + Trang thi t b , l qu n lý s n xu t xúc ti i t m t s máy tính có hồ m ng Internet cung c p khai thác thông tin th ng + Thi t l p trang gi i thi u quy trình s n xu t, ch bi n tiêu chu n ch s n ph m giúp khách hàng ti p c n xúc ti n ho Nhóm gi i pháp v th ph m có ch i ng ng cơng tác nghiên c u m r ng th c p thông tin giá c ng ng tiêu th cung u ki n cho h s n xu ng t t, phù h p v c nhi u s n ng ti i hi u qu cao s n xu t -S ch bi n nông s n t i huy n v i quy mô phù h p nh m t o giá tr nông s n cao, d b o qu n, d tiêu th n h th - m i, t i, d ch v , ch u ki dàng ng công tác nghiên c u m r ng th c p thông tin giá c ph m có ch u u ki n cho h s n xu ng t t, phù h p v qu cao s n xu t ng tiêu th cung c nhi u s n i hi u 45 -S ch bi n nông s n t i huy n v i quy mô phù h p nh m t o giá tr nông s n cao, d b o qu n, d tiêu th n h th - m i, t i, d ch v , ch u ki n cho hàng hoá u dàng Nhóm gi i pháp v gi ng -V u ki n s n có c nghiên c u khoa h c v gi ng tr ng, v t nuôi t p trung ch y u ng d ng thành t u khoa h c vào s n xu t gi ng, l a ch n gi ng phù h p v u ki n s n xu t c a t ng vùng yêu c u c a th ng ngô, khoai lang, l - ch c nhi th p v ng t cao, ch ng t t, thay th b gi - Rút kinh nghi m phát huy hi u qu c c a mơ hình trình di n thâm canh k t h p nhân gi ng t i ch Nhóm gi i pháp v h th ng giao thơng Xã c n t a ngu n l nâng c p ti p t ng a bàn Các ng liên xóm c n c xây d ng nh m thu n l i cho vi i hàng hoá c thu n l i Xây d ng thêm h th b mb i tiêu ch C i tiêu c c ng cho toàn b di n tích canh tác lúa, màu c a xã ng xây d ng m i cá p tràn 4.5 4.5.2.1 t tr - Xây d ng thêm nâng c p h th ng th y l i, c n xây d ng thêm m t s , hoàn chinh nh m t o kh c ch ng th i c ng ru m b o cung c p ng xuyên n o vét rác i tiêu ng m ng, ng th i có bi n 46 pháp c i t t l a ch n gi ng tr ng phù h su t tr ng - Tuyên truy n, v i dân chuy im th a, kh c ph c tình tr hóa nơng nghi t, d i th c hi i ng s n xu t hàng hóa - c c n có tr c p v giá gi ng, phân bón, sách cho i dân c r i tr sau Cán b khuy n nông c n tr c ti k thu t s n xu thu ng d n t, bón phân, c i t th nào, - L a ch n phát tri n LUT có hi u qu kinh th lúa - màu ( lúa xuân - lúa mùa - úa xuân, lúa mùa), LUT lúa - màu (l c xuân - lúa mùa) v c nhu c u c a i dân v a cho hi u qu kinh t cao phù h p v i t p quán canh tác c a 4.5 t tr c c n có sách h tr nh t th i k thi t ch i dân v v n, tr ng m i gi ng có hi u qu kinh t ng ngu n v n t có c a nhân dân ngu n v n h tr t bên c a t ch c qu c t , ngu n v n ngân sách huy n, t tham gia vào cá công nghi M l p t p hu n v k thu bi n pháp canh tác, phù h p v i t t tr sâu b nh, áp d ng n phát tri n c a m ng c n ph i vi c v n chuy n phân bón cho có nhi tr ng xen h gi i quy t ngu n phân h t ng i pháp tích c c có ngu n ngun li u t i ch 47 Qua k t qu u qu s d i v i lo i hình s d ng t, l a ch n k t h p v i gi i pháp thu l i k thu t canh tác h p lý t d c (bón phân, luân canh v i h t v c i thi a ch t), c ki u s d t thích h - Lo i hình s d t chuyên lúa v i ki u s d t v lúa (LX-LM) - Lo i hình s d t v lúa - v mùa v i ki u s d t LX - LM - ngô hè thu, LX - LM - rau - Lo i hình s d t v lúa - v mùa v i ki u s d t LM - ngô xuân - Lo i hình s d t chuyên màu v i ki u s d t ngô, l c, rau, s n - Lo i hình s d t tr ng v i lo i h T k t qu nghiên c u v hi n tr ng s n xu t hi u qu lo i hình s d t nông nghi kinh t , xã h tr ng thích h p v gi su t m t s gi ng cho xã Th nâng cao hi u qu chuy u u ki n c a xã, ng d ng t t ti n b k thu t v ng công tác khuy n nơng, qu n lý t t vi c bón phân hóa h c thu c tr sâu Qua trình nghiên c s n xu t c a m t s tr o sát th i s ng c a, tìm hi u tình hình i dân, tơi có m t s ý ki n 48 - C n t ch c l p t p hu n t ng h gia ch c tham quan h c t c n hình ngành tr ng tr t m cung c p thêm kinh nghi m ki n th - Khuy i dân m nh d n chuy nh ng di kinh t i dân u tr ng m i t hi u qu ; tr i t o phát tri n n - Duy trì di n tích gieo tr ng lúa v i bi p lý m b o ph i quy t v ng a bàn xã - T n d ng t t ngu n v hoàn thi u ki h t ng c i thi - Chính quy n xã Th is n i dân vay v n; i dân yên tâm s n xu t c n xây d ng sách phát tri n kinh t - xã h i h p lý nh m thu hút v u ki n cho thành ph n kinh t phát tri n Do th i gian th c hi lo i hình s d gian t ngh th c t s n xu t tài ng n vi i u qu kinh t c a a bàn tồn xã có ph n h n ch , th i c ki m nghi m k p t c nghiên c 49 - C Mac (1949), - , NXB Nông , , n Giáo 10 11 Thái Phiên (2000), , 50 chí Nơng - 200 15 Nguy 17 FAO (1990), World Food Dry, Rome 18 Khonkaen University (KKU) (1992), KKU - Food Copping Systems Project, An Agro - eccossystem Analysis of Northeast Thailand, Khonkaen ... - xã h c a xã Th ns d t nh Lào Cai - Hi n tr ng s d t nông nghi p c a xã Th Bàn, t nh Lào Cai - u qu s d t nông nghi a bàn xã Th m nh Lào Cai - ng s d t s n xu t nông nghi a bàn xã Th m nh Lào. .. t nông nghi p a bàn xã Th m nh Lào Cai 3.1.2 Các lo i hình s d , huy t s n xu t nông nghi a bàn xã Th m nh Lào Cai 3.2 - m: UBND xã Th , huy - Th i gian ti n hành: T 13/02/2017 , t nh Lào Cai. .. kinh t - xã h i xã Th t nh Lào Cai 23 3.3.2 Hi n tr ng s d t nông nghi p xã Th u qu s d Th 23 t s n xu t nông nghi a bàn xã 23 ng s d t s n xu t nông nghi a bàn xã Th
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thẩm Dương – huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay