Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

59 32 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 12:50

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - TR HOÀNG NGUY N THÁI Tên tài: NGHIÊN C U NH H MÔI TR NG N NG C A BI N I KHÍ H U T I C VÀ A D NG SINH H C C A HUY N I N BIÊN, T NH I N BIÊN KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c môi tr L p : K9 - KHMT Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2013 – 2015 Gi ng viên h ng d n ng ng : TS Nguy n Chí Hi u Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N V i lòng kính tr ng bi t n sâu s c, e xin chân thành c m n! Ban Giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Mơi Tr tồn th th y giáo khoa Môi Tr ng - Tr ng ng, i h c Nông Lâm – Thái Nguyên Cô TS.Nguy n Th H ng H nh, T ng c c Truy n thông Môi tr ng Hà N i, tồn th cán b cơng nhân viên phòng Truy n thông Môi tr ng Hà N i ã t o i u ki n giúp hoàn thành em trình th c hi n án t t nghi p án c bi t em xin chân thành c m n th y giáo TS Nguy n Chí Hi u (gi ng viên khoa Mơi tr tr c ti p h ng, Tr ng ng d n em hồn thành i H c Nơng Lâm Thái Nguyên) ã án t t nghi p Em c ng xin chân thành c m n th y cô giáo khoa Môi tr ki n chân thành sâu s c cho án c a em Em xin chân thành c m n b n bè nh ng ng t o i u ki n thu n l i cho em trình th c hi n ng ã góp nh ng ý án t t nghi p theo úng ti n i than ã ng viên, án hoàn thành M t l n n a em xin chân thành bày t lòng bi t n sâu s c s giúp h ng d n quý báu ó Em xin chân thành c m n ! Hà N i, ngày tháng n m 2014 Sinh viên Hoàng Nguy n Thái DANH M C CH VI T T T B KH Bi n BTNMT B Tài nguyên Môi tr DSH i khí h u ng a d ng sinh h c FFI T ch c b o t n GDP T ng s n ph m n i HST H sinh thái IPCC Ban liên ph v B KH TNN Tài nguyên n TTCN T tr ng công nghi p UBND ng v t hoang dã qu c t c y ban nhân dân a DANH M C CÁC HÌNH Hình 2.1 Tr n l t b t th Hình 2.2 Rét ng l ch s t i Hà N i vào 11/2008 12 m rét h i kèo dài t i M u S n (L ng S n) u tháng 01/2011 12 Hình 2.3 M a l n gi a tháng 04/2013 gây l ng, l quét nh ng h u qu c a 13 Hình 4.1 a i m nguyên c u v trí ranh gi i giáp ranh c a huy n i n Biên 20 Hình 4.1 Thích ng gi m nh tác ng c a B KH t i Tài nguyên n c huy n i n Biên 28 Hình 4.2: Bi u h th c v t có nhi u loài t i khu v c H Pa Khoang, 2012 30 Hình 4.3 S xây d ng hàm chuy n theo ph Hình 4.4 M c thay i nhi t ng pháp PP MOS 38 trung bình qua n m c a th k 21 so v i th i k 1980 – 1999 41 Hình 4.5 : M c thay il ng m a (%) qua th p k c a th k 21 so v i th i k 1980 - 1999 c a huy n i n Biên ng v i k ch b n phát trung bình (B2) 12 44 DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Các k ch b n v phát th i KNK (SRES), kinh t , xã h i, khí h u n c bi n dâng B ng 2.2 B ng th ng kê so sánh n n nhi t 05 tháng l ng m a huy n iên Biên u n m 2013 .17 B ng 4.1: a d ng taxon th c v t khu v c h Pa Khoang, 2012 .29 B ng 4.2: Nh ng h th c v t có 20 lồi 30 B ng 4.3: S lồi th c v t q hi m khu v c h Pa Khoang, 2012 31 B ng 4.4: S lồi thú, chim, bò sát, ch nhái khu v c h Pa Khoang, 2012 31 B ng 4.5 a d ng Thú khu v c H Pa Khoang B móng gu c ch n 32 B ng 4.6: Danh sách loài Thú quý hi m khu v c h Pa Khoang 2012 33 B ng 4.7: H s t ng quan c a nhi t B ng 4.8: M c t ng nhi t 39 trung bình (oC) qua th p k c a th k 21 so v i th i k 1980 - 1999 c a huy n i n Biên ng v i k ch b n phát th i trung bình 41 B ng 4.9 : M c thay il ng m a (%) qua th p k c a th k 21 so v i th i k 1980 - 1999 c a i n Biên ng v i k ch b n phát trung bình (B2) 42 B ng 4.10: Các ngành it ng ch u tác ng c a bi n i khí h u 47 M CL C PH N I M U 1.1 Lý ch n tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ý ngh a c a tài PH N II T NG QUAN CHUNG CÁC V N NGHIÊN C U 2.1 Khái ni m chung v bi n i khí h u 2.2 Xu h ng chung c a bi n i khí h u tồn c u, Châu Á khu v c ông Nam Á 2.2.1 Xu h ng chung c a Bi n i khí h u tồn c u 2.2.2 Xu h ng c a Bi n i khí h u Châu Á khu v c ông Nam Á 2.3 Xu th B KH t i Vi t Nam t nh i n Biên, huy n i n Biên 11 2.3.1 Xu th c a Bi n i khí h u t i Vi t Nam 11 2.3.2 Xu th c a Bi n i khí h u t i t nh i n Biên huy n i n Biên: 14 2.3.2 Xu th c a Bi n i khí h u t i t nh i n Biên huy n i n Biên: 15 PH N .18 PH M VI, TH I GIAN VÀ PH NG PHÁP TH C HI N TÀI 18 3.1 a i m ph m vi nghiên c u .18 3.2 Th i gian nghiên c u 18 3.3 N i dung nghiên c u 18 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 18 PH N .20 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .20 4.1 i u ki n t nhiên, xã h i c a huy n i n Biên 20 4.2 nh h ng B KH t i môi tr ng n c t i huy n i n Biên 22 4.2.1 Hi n tr ng môi tr ng n c .22 4.2.2 nh h ng c a B KH t i Môi tr ng n c .23 4.3 nh h ng c a B KH t i a d ng sinh h c .28 4.3.1 Hi n tr ng a d ng sinh h c c a huy n i n Biên 28 4.3.2 nh h ng c a B KH t i a d ng sinh h c .33 4.3.3 Các gi i pháp phòng ng a ng phó v i B KH i v i a d ng sinh h c 35 4.4 Xây d ng k ch b n chi ti t, mơ hình d báo B KH i v i huy n i n Biên n n m 2100 36 4.5 ánh giá chung v nh h ng c a B KH n môi tr ng, kinh t xã h i c a huy n i n Biên 44 PH N .48 K T LU N VÀ KI N NGH 48 5.1 K T LU N: 48 5.2 KI N NGH : .49 TÀI LI U THAM KH O 51 PH N M U 1.1 Lý ch n tài Bi n i khí h u (B KH) m t nh ng thách th c l n nh t nhân lo i Th k 21 Bi n i s ng mơi tr i khí h u s tác ng ph m vi toàn th gi i Nhi t dâng gây ng p l t, gây nhi m m n ngu n n r i ro l n ng nghiêm tr ng c, nh h kho ng 0,7oC, m c n ngày tác tác cho thiên tai, trung bình ng lai trung bình n m ã t ng c bi n ã dâng kho ng 20 cm Hi n t ng m nh m c bi n n nông nghi p, gây i v i công nghi p h th ng kinh t - xã h i t T i Vi t Nam, kho ng 50 n m qua, nhi t n s n xu t, t ng, m c n ng iv i n Vi t Nam Bi n ng El-Nino, La-Nina i khí h u th c s ã làm c bi t bão, l , h n hán ngày ác li t Theo tính tốn, nhi t Vi t Nam có th t ng lên 3oC m c n vào n m 2100 S t khơng khí l nh nh h r t hai th p k qua; bão có c ng ng c bi n có th dâng m n Vi t Nam ã gi m i rõ m nh xu t hi n nhi u h n v i qu o bão có d u hi u d ch chuy n d n v phía nam mùa bão k t thúc mu n h n Nh m a gi i pháp b o v môi tr ng, góp ph n gi m nh phát th i khí nhà kính, ngày 05 tháng 09 n m 5/2013 Th T nh s 1216/Q -TTg “Phê t chi n l n m 2020, t m nhìn ng Chính ph c b o v môi tr n n m 2030” T i i u c a Quy t d ng n ng l c ng phó v i bi n ã Quy t ng Qu c gia n nh có n i dung: Xây i khí h u, gi m nh phát th i khí nhà kính; Khai thác, s d ng hi u qu b n v ng ngu n tài nguyên thiên nhiên; b o t n thiên nhiên a d ng sinh h c a gi i pháp h ng t i m c tiêu ph c h i, tái sinh h sinh thái t nhiên ã b suy thoái c bi t, k t lu n c a H i ngh Trung ng 7, Ban ch p hành Trung ng khóa XI ã nh t trí thơng qua Ngh quy t v “Ch i khí h u, t ng c ng qu n lý tài nguyên môi tr ng ng ng phó v i bi n ng” kh ng nh, ây v n chi n l c có ý ngh a quy t nh n s phát tri n b n v ng c a n Trong b i c nh khí h u toàn c u di n bi n ph c t p, lý, trình phát tri n, n tài nguyên, môi tr c ta d b t n th ng tr c tác n v hành thành ph huy n M M a hình, v trí ng c a bi n a i khí h u; ng ch u áp l c l n t yêu c u phát tri n kinh t - xã h i i n Biên t nh mi n núi biên gi i n m g m9 c i m c ta ng Nhé, M phía Tây B c c a t qu c, bao i n Biên Ph , th xã M ng Lay, ng Chà, T a Chùa, Tu n Giáo, i n Biên, i n Biên ông ng ,d lo i hình thiên tai i s tác u ã gia t ng c v m c ng c a bi n i khí h u l nt ns t gia t ng Trên a bàn huy n i n Biên nh ng n m qua, nh ng bi u hi n c a B KH ã bi u hi n rõ r t, ó l ng m a trung bình n m có xu h ng suy gi m nh ng s ngày m a l n trung bình tháng ã có s d ch chuy n rõ r t t tháng sang tháng giai o n 2006 – 2012; t n xu t c hi n t c ng ng c c oan c a th i ti t di n bi n b t th h i nh h ng t rét T tháng 10/2012 c bi t s l ng thiên tai, ngồi c i m khó kh n v i n Biên có s l s ng l n, có 08 dân t c sinh s ng ây nh ng nhóm m rét i u ki n ng dân t c thi u s sinh it ng d b t n th i v i nh ng thách th c B KH gây Ngoài ra, huy n nh ng huy n có t l s xã t rét ng t rét h i x y di n r ng phát tri n kinh t nêu huy n nh t ng, n tháng 5/2013, có ng t i huy n i n Biên ó có Cùng v i nh ng tác tr n l quét gia t ng; c bi t khó kh n l n Tính ng i n Biên m t n n m 5/2013, huy n i n Biên có 16.544 h nghèo chi m 37,01%; s h c n nghèo 2.617 h , t l h c n nghèo 5,35% (theo chu n nghèo, c n nghèo giai o n 2011 - 2015) Là m t huy n c a m t t nh m i c tách t t nh Lai Châu c L i m t huy n mi n núi, nh ng thi t h i thiên tai gây không nh , nh h n m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ng r t l n ng phó v i nh ng thách th c nói trên, nh ng n m qua, huy n ã ti n hành m t s gi i pháp nh di d i dân c kh i vùng nguy c x y l quét cao, quy ho ch khu v c kinh t phù h p v i i u ki n t ng a ph ph i có nh ng gi i pháp bi n ng Nh ng nh ng gi i pháp ch a ng b i khí h u v a có tính tr òi h i c bi t ph i tính t i y u t B KH V n c m t, v a có tính lâu dài, ph c t p liên quan n t t c ngành, ph m vi khu v c toàn c u Vì th , m c tiêu ng phó gi m nh tác ng tiêu c c c a bi n th c hi n i khí h u i v i T nh, c ng nh c a huy n vi c xây d ng gi i pháp, k ho ch công tác ch hi n c n tr c nghiên c u, trao ng n c, t, môi tr tr ng nh t n ng l i c o th c t t c c p, khu v c, l nh v c (môi ng, h sinh thái…) t t c ngành, quan ng, giao thông, công nghi p, nông lâm nghi p, thu s n, du l ch, tài nguyên môi tr ng Th c t cho th y B KH ã ang tác s ng ng t i nhi u v n ó, nh h ng c a bi n huy n i n Biên, t nh xu t i khí h u t i môi tr ng n i n Biên” c n thi t tri n khai k ho ch hành cu c tài: “Nghiên c u c a d ng sinh h c c a làm c s cho d án “Xây d ng ng ng phó v i bi n i khí h u c a t nh i n Biên” ng th i cung c p nh ng d n li u khoa h c cho vi c nâng cao n ng l c ng phó v i bi n mơi tr i khí h u c a ng i dân a bàn huy n nh m b o v tài nguyên ng s phát tri n b n v ng 1.2 M c tiêu nghiên c u + i u tra ánh giá th bi n + c hi n tr ng môi tr ng n c a d ng sinh h c; Xu i khí h u c a huy n i n Biên ánh giá m c tác ng c a bi n i khí h u t i môi tr ng n c a d ng sinh h c c a huy n i n Biên + Xây d ng k ho ch hành nh h ng nh m gi m thi u thích ng v i ng tiêu c c c a B KH t i môi tr bàn huy n ng n c a d ng sinh h c a 38 + Ph ng pháp chi thi t hóa th ng kê (Statistical Downscaling) s nh ng thông tin khí h u B KH t mơ hình khí h u tồn c u (GCMs) có gi i t ng i thơ tính tồn tốn chi ti t có d ng phân phân gi i cao h n cho m t khu v c Mơ hình chi ti t hóa th ng k xây d ng m i quan h nh l ng gi a bi n khí quy n quy mơ l n, óng vai trò nhân t d báo (NTDB) bi n l p b m tc a a ph ng – it ng d báo ( TDB) Các mơ hình chi ti t hóa th ng kê ã phát tri n m nh d báo nói chung, d báo dài h n nói riêng.Có ph ng pháp c áp d ng chi ti t hóa th ng kê : - Các mơ hình h i quy (Regression models); - Các s phân lo i th i ti t (Weather Classification schemes ho c Weather Typing); Các máy t o th i ti t (Weather Generator) Trong nghiên c u xây d ng mơ hình d báo xây d ng k ch b n B KH, hai ph ng pháp th (MOS) ph tr c t ng ng ng c dùng ph ng pháp th ng kê u c a mô hình ng pháp s d ng s li u “phân tích l i” k t h p v i ngu n s li u quan thi t l p mô hình (PP), nh c trình bày hình d i ây: Ph ng pháp PP/MOS Xác nh hàm chuy n S li u phân tích l i theo l i/ S li u mơ ph ng c a mơ hình kh S li u quan tr c t i L a ch n hàm chuy n Hình 4.3 S a ph K ch b n B KH t mơ hình khí h u tồn c u xây d ng hàm chuy n theo ph ng K ch b n B KH ng pháp PP MO 39 ng pháp “Th ng kê t - Ph MOS): Ph ng pháp s d ng k t qu v i s li u quan tr c t k ch b n có u c a mơ hình kh , k t h p ng ng t i tr m c t mơ hình cho t - Ph tr c t u c a mơ hình” (Model Output Statistics – xây d ng mơ hình h i quy, chuy n ng lai v khu v c nghiên c u ng pháp s d ng s li u “Phân tích l i” k t h p v i ngu n s li u quan ng ng phân tích thi t l p mơ hình (Perfect Prognosis – PP): ngu n s tài li u c coi ngu n s li u g n th c t , t m i quan h t o gi a chúng Vi c ánh giá m c d ng xác c coi g n v i quan h th c tin c y tiêu chí nh hàm chuy n Các ph mơ hình dài i n Biên, chu i s li u nhi t t dài chu i 1982- 2000 l a ch n ng pháp dùng c l a ch n cho phù h p v i Biên v i ng t nh s li u quan tr c nên c th c hi n khu xây xây d ng ki m ch ng c i m c a chu i s li u trung bình l ng m a c a tr m i n c s d ng ch y u kh o sát m i quan h ng quan thi t l p hàm chuy n K t qu kh o sát cho th y m i quan h c a nhi t trung bình tháng gi a s li u quan tr c s li u tái phân tích t i m t tr m có ch t ch cao H u h t tháng có h s t quan h ta có th s d ng m t cách ng quan r t t t V i m i n gi n hàm h i quy n tính bi n làm hàm chuy n 12 B ng 4.7: H s t Tr m H s I Rxy 0.91 Huy n i n a Biên b 1.01 ng quan c a nhi t II 0.8 0.8 - 0.7 3.76 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0.84 0.85 0.77 0.76 0.87 0.79 0.74 0.90 0.85 0.68 1.24 1.08 1.21 0.81 1.16 1.22 0.88 0.73 0.81 0.91 - - - 7.35 4.37 8.80 1.60 - - - 7.83 9.02 0.44 2.64 0.17 2.27 (Ngu n Trung tâm D li u truy n thơng phòng ng a thiên tai, 2012, 12 ) 40 Trong trình xây d ng k ch b n ã ti n hành kh o sát th m i quan h gi a t chu n m a ã quy v tr m t ngu n s li u tái phân tích ã nêu ngu n s li u quan tr c K t qu cho th y m i quan h gi a l phân tích cho k t qu r t kém, h s t ng m a quan tr c s li u tái ng quan th p không b o m tiêu chu n có th ti n hành h i quy Nói cách khác ta khơng th xây d ng chuy n t m i quan h Do v y, v i y u t l c hàm ng m a ch y u s d ng k t qu tr c ti p t mơ hình tồn c u S d ng mơ hình khí h u khu v c RCMs l phân gi i: 10x10km (0.09x0.090) * Nhi t : Theo k ch b n phát th i trung bình, nhi t qua t ng th p k , ó m c m c , i n Biên v i mi n tính kho ng: 19045’- 23000’, 102000’- ng m a 104000’; d báo y u t c c tr nhi t trung bình có xu th t ng d n t ng mùa ông nhanh h n so v i mùa hè, t ng c a mùa xuân mùa thu t trung bình n m t ng kho ng 1,40C so v i th i k 1980 – 1999 2,70C 12 ng ng Vào gi a th k 21, nhi t n cu i th k , nhi t có kh n ng t ng 41 trung bình (oC) qua th p k c a th k 21 B ng 4.8: M c t ng nhi t so v i th i k 1980 - 1999 c a huy n i n Biên ng v i k ch b n phát th i trung bình Các m c th i gian c a TK21 i n Biên 0.5 2020 0.8 2030 1.1 2040 1.4 2050 1.7 2060 2.0 2070 2.3 2080 2.5 2090 2.7 2100 (Ngu n Trung tâm D li u truy n thơng phòng ng a thiên tai, 2012, 12 ) (Ngu nTrung tâm D li u truy n thơng phòng ng a thiên tai, 2012, 12 ) Hình 4.4 M c thay M c t ng nhi t i nhi t trung bình qua n m c a th k 21 so v i th i k 1980 – 1999 trung bình huy n i n Biên th k 21 có xu h ng t ng d n theo th i gian, v i m c t ng mùa ông cao h n so v i mùa khác n m, th p nh t mùa hè Vào gi a th k 21, nhi t trung bình n m theo k ch b n phát th i cao, trung bình th p có kh n ng t ng kho ng 1,40C n cu i 42 th k 21, m c t ng c a nhi t trung bình n m theo k ch b n phát th i trung bình B2 2,70C 12 K t qu k ch b n B KH cho th y: - toàn huy n t ng kho ng 0,630C n n m 2020, nhi t - N m 2050, xu th t ng nhi t ng m a: Theo k ch b n phát th i B2, l h ng gi m d n qua th p k , ng nhiên, t c a bàn huy n i n Biên t 1,1 – 1,40C t i huy n i n Biên s t ng t 2,1 – 2,790C - N m 2100, nhi t *L ng m a qua th p k vào mùa xuân có xu c l i vào mùa hè l i có xu h t ng c a mùa hè nhanh h n so v i t c ng t ng Tuy gi m c a mùa xuân Vào cu i th k 21, m c gi m mùa m a ch kho ng 2,8%, m c t ng mùa m a 12,1% 12 Vào gi a th k , l 6,7% i v i m c thay ng m a n m có m c t ng kho ng 3,5% il ng m a mùa thu mùa ông n cu i th k u có xu h ng t ng nhiên m c t ng mùa ông nhanh h n so v i m c t ng mùa thu 12 B ng 4.9 : M c thay il ng m a (%) qua th p k c a th k 21 so v i th i k 1980 - 1999 c a i n Biên ng v i k ch b n phát trung bình (B2) Các m c th i gian c a TK21 Các th i k n m Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu Mùa ông N m 2020 -0.5 2.4 0.2 1.1 1.3 2030 -0.8 3.5 0.3 1.7 1.9 2040 -1.1 4.9 0.5 2.4 2.7 2050 -1.4 6.4 0.6 2.8 3.5 2060 -1.8 7.7 0.8 3.7 4.2 2070 -2.1 9.0 0.9 4.2 5.0 2080 -2.3 10.1 1.0 4.8 5.6 2090 -2.6 11.2 1.1 5.3 6.2 2100 -2.8 12.1 1.2 5.8 6.7 (Ngu n Trung tâm D li u truy n thơng phòng ng a thiên tai, 2012, 12 ) 43 44 (Ngu n Trung tâm D li u truy n thơng phòng ng a thiên tai, 2012, 12 ) Hình 4.5 : M c thay il ng m a (%) qua th p k c a th k 21 so v i th i k 1980 - 1999 c a huy n i n Biên ng v i k ch b n phát trung bình (B2) 12 L ng m a t i khu v c t ng vào mùa m a Vào n m 2020, l 1,32% n n m 2050, l 2100, l i n Biên có xu h ng gia ng m a toàn huy n mùa m a t ng t 1,06 – ng m a toàn huy n t ng t 1,75 n 3,65% nn m ng m a to n t nh t ng t 3,6 – 7.9%, ó khu v c trung tâm huy n i n Biên có l 4.5 a bàn huy n ng m a l n t 6,5 – 7,9% 12 ánh giá chung v nh h ng c a B KH n môi tr ng, kinh t xã h i c a huy n i n Biên Nh ng h c th y, tác nh t giá t qu c gia khu v c th gi i cho ng c a ô nhi m môi tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i c ng n ngu n tài nguyên thiên nhiên không th k h t Chi phí h u qu nhi m môi tr Do i u ki n t nh kh c ph c ng gây r t l n khó có th tính tốn m t cách i n Biên nói chung huy n y i n Biên nói riêng ngành cơng nghi p ch a phát tri n, ngành cơng nghi p khai khống c a t nh ngành có ti m n nhi u nguy c ô nhi m môi tr n m tr l i ây B i v y, tác ng nh t, song ch m i phát tri n vài ng c a ô nhi m môi tr ng n phát tri n kinh t xã h i, ngu n tài nguyên thiên nhiên nh ng n m qua ch a l n, song th c t ch a có m t nghiên c u chi ti t nh ng n m qua Tuy nhiên góc t ng th c a v n tác y ánh giá tác ng môi tr ng v v n a bàn huy n ng ph i nhìn d i v i huy n mi n núi nh i i n 45 Biên, tác c n ng c a suy thoái a d ng sinh h c c quan tâm Ch ng h n, hàng n m s suy gi m tài nguyên r ng ngu n, huy n i n Biên th ng nhi u dân c u ng ph i gánh ch u nh ng thi t h i thiên tai nh l quét, l bùn á, xoáy l c, tr h n phát tri n kinh t xã h i l i v n t l t,… ây nh ng thi t h i k n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n nh i s ng c a c ng ng a bàn M t s tác ng c a B KH liên quan n huy n i n Biên có th nêu nh sau: - Tác ng c a B KH nh làm t ng t n s , c ng i v i thiên tai, ng , tính bi n i, tr ng v t nuôi, ng tính c c oan c a hi n t th i ti t nguy hi m nh bão, t , l c , thiên tai liên quan n nhi t ng m a nh th i ti t khơ nóng, l l t, ng p úng hay h n hán, d ch b nh ng i, gia súc, gia c m tr ng - Tác ng c a B KH i v i môi tr ng n c, nh ch m a thay i có th gây l l t nghiêm tr ng vào mùa m a h n hán vào mùa khơ, gây khó kh n cho vi c c p n - Tác ng c t ng mâu thu n s d ng n ng c a B KH n sinh tr c i v i nông nghi p an ninh l ng th c, nh tác ng, n ng su t tr ng, th i v gieo tr ng, làm t ng nguy c lây lan sâu b nh h i tr ng, nh h ng n sinh s n, sinh tr ng c a gia súc, gia c m, làm t ng kh n ng sinh b nh, truy n d ch c a gia súc, gia c m, gây nguy c thu h p di n tích - Tác m c t nông nghi p ng c a B KH i v i lâm nghi p nh tác ng x u n r ng Nhi t khô h n gia t ng c ng làm t ng nguy c cháy r ng, phát tri n sâu b nh, d ch b nh - Tác ng c a B KH i v i giao thông v n t i nh t ng xói l m t n n ng b , t ng nguy c xói l - Tác ng c a B KH i v i công nghi p xây d ng nh ph i nhi u h n v i nguy c ng p l t thách th c tiêu thoát n x lý n c th i nhi m b n t khu công nghi p c im t ô th l n 46 ng c a B KH - Tác tiêu c c già, ng i v i s c kh e ng i v i s c kh e ng i, d n i nh nhi t t ng, tác n gia t ng m t s nguy c ng i v i tu i i m c b nh tim m ch, b nh th n kinh; Làm t ng kh n ng x y m t s b nh nhi t i nh s t rét, s t xu t huy t, s l lây lan Làm t ng s ng nhà c a Nh ng it ng d b t n th ng l n i b b nh nhi m khu n d i ch t thiên tai; T ng nghèo ói gi m thu nh p, m t t c thi u s vùng sâu, vùng xa, ng - Tác ng ng n ng nh t nh ng nông dân nghèo, dân i già, tr em ph n i s ng dân c , xã h i Bi n trung tâm, c s kinh t , ô th ch chuy n An ninh qu c phòng s ph i t nh ng v n thích ng h n v i b i c nh m i Thi u n d c, khô h n làm cho ng suy gi m, t m t kh n ng canh tác, l p mùn nhi u dinh t tr nên r n ch c, thối hóa d n Nh v y, i u ki n khí h u mà tr c ti p ch nguyên nhân tr c ti p gây thối hóa n nguy c b hoang m c hóa m a tr thành m t nh ng t, ti n d n n nguy c hoang m c hóa Nh ng n m g n ây, nhi u nguyên nhân, ó có nguyên nhân bi n i khí h u s suy thối c a môi tr c bi t nghiêm tr ng ã x y hàng tr m ng ng nên nhi u nhi u n i ó có huy n i gây thi t h i hàng ngàn t Theo K ch b n Bi n nguyên Mơi tr i khí h u, n ng, k ch b n t thiên tai nghiêm tr ng ng c bi n dâng cho Vi t Nam c a B Tài c công b n m 5/2013 B KH s tác t nh vùng núi trung du B c B , ó có huy n Biên g m: Các khu v c th cháy r ng, h n hán Môi tr c ng ch u tác ng/các v n i n Biên, làm ch t ng ch u nh h ng/môi tr ng n ng n i n Biên – t nh i n ng c a l , l quét s t l t; c/ a d ng sinh h c; Y t , s c kh e xã h i khác thu c vùng núi trung du Vi t Nam có nguy c ng k c a bi n i khí h u 47 B ng 4.10: Các ngành Vùng/huy n Vùng núi trung du/huy n i n Biên it ng ch u tác ng c a bi n Các tác ng c a bi n i khí h u Ngành ch u tác ng c a bi n i khí h u - Gia t ng l s t l t - Gia t ng hi n t ng th i ti t c c oan - Nhi t gia t ng h n hán - Nông nghi p, An ninh l ng th c - Giao thông v n t i - Môi tr ng/môi tr ng n c/ a d ng sinh h c - Y t , s c kh e c ng ng/các v n xã h i khác i khí h u it ng d b t n th ng - Dân c mi n núi, nh t dân t c thi u s - Ng i già, ph n , tr em (Ngu n Trung tâm D li u Truy n thơng phòng ng a thiên tai – C c Khí t ng Th y v n Bi n i khí hâu, 12 ) Nhìn chung, i n Biên huy n có ho t ng a ch t r t ph c t p v i m t a hình phân c t l n, b i v y huy n s có nhi u nguy c tai bi n hi m, xói mòn b m t, b i l ng dòng ch y lòng h , sơng, su i… a ch t r t nguy 48 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K T LU N: Qua tài nghiên c u “ nh h ng c a B KH t i môi tr ng n c a dang sinh h c c a huy n i n Biên, t nh i n Biên”, tơi có m t s k t lu n nh sau: i n Biên m t huy n có ngu n môi tr d ng sinh h c phong phú, a d ng v i nhi u loài sách c d i ngu n a ng, th c v t quý hi m c ghi c a Vi t Nam l n Th gi i Bi n n ng n i khí h u ã ang nh h ng nghiêm tr ng t i ngu n môi tr ng c a d ng sinh h c c a huy n i n Biên, t nh i n Biên + i v i môi tr ng n c: B KH ã làm thay m ad n n dòng ch y, m c n làm nh h ng t i vi c c p n huy n; ng th i làm thay i ho t c sông c ng thay c; nhu c u s d ng n i ch t i n ch m a l i theo Chính i u ã c c a ng i dân i tiêu nông nghi p a bàn n s thay ng c a nhà máy th y i n c a huy n i n Biên + i v i a d ng sinh h c: B KH ã tác h c a bàn huy n suy gi m c v s l r ng b m t i d n khơng có n i n lồi sinh tr ng làm cho ngu n a d ng sinh ng l n ch t l qua N ng nóng nhi u kéo dài, m a d n ng m t vài n m n cháy r ng làm cho tài ngun ng v t khơng có n i c trú, loài th c v t ng phát tri n làm cho ngu n gen hi m ngày m t i, nhi u lồi có nguy c b t ch ng ho c b Tr nh h ng c th c tr ng mà B KH ã gây ra, ng x u t i môi tr t bây gi ph i ng n a c h u quý e d a h n ch phòng ng a nh ng c a d ng sinh h c a bàn huy n, v n c nh ng gi i pháp ng phó thích ng phù h p mà B KH x y Các gi i pháp phân chia c th theo t ng nhóm cơng c c ti n hành ng b , song song d dàng qu n lý th c hi n c 49 5.2 KI N NGH : - Chú tr ng rà soát i u chinh quy ho ch môi tr ng t nh i n Biên b i c nh B KH - Xây d ng ch ngu n n quan tr c ki m tra th ng xuyên ng c ao h sông su i -Nghiên c u s d ng gi i pháp nhân t o: Thay l yn i v i ch t l c, lót áy kênh, s d ng h tr n i v tr ho c cao c a ng ng kín thay cho kênh h , k t h p nh ng c riêng r thành m t h th ng, s d ng ph ng pháp tái n p nhân t o h n ch b c h i - Nghiên c u công ngh ph thi t l p h th ng chuy n i linh ho t gi a n - Xây d ng nguyên t c dùng n nâng cao ý th c c a ng ngu n n ph i dân, n cho b n ph i gi c r ng c ng m n cm t i thói quen dùng n c, tuyên truy n c c b n v ng ph i ph c p ki n th c v l i ích c a c bi t dân t c thi u s huy n ng châm “còn r ng n gi c, thay i ngun t c v n hành, i dân vi c s d ng ti t ki m n b o v ngu n n c t i ng ng pháp x lý, thay c, m t r ng m t n c bi t theo c Mu n gi c r ng c m, r ng thiêng Mu n có n cn c c s n su t ph i u ngu n” - Xây d ng mơ hình thích ng gi m thi u tác h i c a B KH l nh v c môi tr ng n c a bàn huy n i n Biên theo mơ hình d - Xây d ng ch ngu n n quan tr c ki m tra th ng xuyên c, lót áy kênh, s d ng h tr n i v i ch t l ng c ao h sông su i - Nghiên c u s d ng gi i pháp nhân t o: Thay l yn i ây: i v tr ho c cao c a ng ng kín thay cho kênh h , k t h p nh ng c riêng r thành m t h th ng, s d ng ph ng pháp tái n p nhân t o h n ch b c h i - Nghiên c u công ngh ph thi t l p h th ng chuy n ng pháp x lý, thay i linh ho t gi a n c ng m n i nguyên t c v n hành, cm t 50 - Xây d ng nguyên t c dùng n truy n nâng cao ý th c c a ng ngu n n ph b o v ngu n n c t i ng i dân, gi c r ng u ngu n” i thói quen dùng n i dân vi c s d ng ti t ki m n c, tuyên c c b n v ng ph i ph c p ki n th c v l i ích c a c bi t dân t c thi u s huy n ng châm “còn r ng n n cho b n ph i gi c, thay c, m t r ng m t n c Mu n gi c r ng c m, r ng thiêng Mu n có n c bi t theo cn c c s n su t ph i 51 TÀI LI U THAM KH O B Tài nguyên Môi tr ng Ch ng trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n i khí h u (Tri n khai th c hi n Ngh quy t s 60/2007/NQ-CP ngày 03/12/2007 c a Chính phú) Hà N i, 20/2008; B Tài nguyên Môi tr ng (2012), K ch b n Bi n cho Vi t Nam, Nhà xu t b n Tài nguyên – Môi tr i khí h u, n ng b n c bi n dâng Vi t Nam, 98 trang; ng Khung h B Tài nguyên Môi tr ng phó v i bi n ng d n xây d ng k ho ch hành i khí h u c a B , ngành, a ph ng ng ( kèm theo Công v n s 3815/BTNMT-KTTVB KH ngày 13/10/2009 c a B Tài nguyên Môi tr ng); TS Hồng Khí t cC ng nh ng ng ng Th y v n Môi tr i khác ng biên so n – Vi n khoa h c ng (2008), “T ng quan v k ch b n B KH toàn c u, khu v c k ch b n B KH Vi t Nam s d ng thông cáo qu c gia l n th hai cho UNFCCC; GS.TSKH Nguy n c Ng (2008), Bi n i khí h u (Tài li u hu n luy n, t o ph bi n ki n th c), NXB Khoa h c K thu t, Hà N i, 338 trang; GS.TSKH Nguy n c Ng (2010), Tài li u ph c v Nhi m v : “T ch c nâng cao nh n th c cu c thi tìm hi u v B KH cho 7000 oàn viên niên c a B Tài nguyên Môi tr S Tài nguyên Môi tr ng”, 18 trang; ng t nh i n Biên, Báo cáo Hi n tr ng môi tr ng t nh n m 2012; S Tài nguyên Môi tr ng i n Biên t nh sát, ánh giá hi n tr ng tài nguyên n S Tài nguyên Môi tr c i n Biên (2012), i u tra kh o a bàn t nh i n Biên; ng t nh i n Biên (2012), i u tra l p Quy ho ch b o t n khai thác b n v ng khu 10 S Tài nguyên Môi tr t ng p n c h Pa Khoang ng TP Hà N i k t h p v i Trung tâm d li u truy n thơng phòng ng a thiên tai – C c Khí t ng Th y v n Bi n i khí 52 h u (2012), S tay tuyên truy n bi n Mơi tr ng b n i khí h u, Nhà Xu t b n Tài Nguyên – Vi t Nam, 150 trang; 11 T ng c c th ng kê, Niên giám th ng kê t nh i n Biên n m 2012 12 Trung tâm d li u truy n thơng phòng ng a thiên tai (2012) – C c Khí t Th y v n Bi n i khí h u S 8, Pháo ài Láng – 13 Trung tâm d báo Khí t ng Th y v n Trung ng ng a, Hà N i; ng, 2013 – S 4, ng Thái Thân, Hà N i 14 UBND T nh i n Biên (2012), x y a bàn t nh i n Biên i u tra hi n tr ng i m s t l l quét ... tr d ng sinh h c t i huy n i n Biên, t nh i n Biên ng n c a i n Biên + Nghiên c u, thu th p s li u ánh giá m c nh h khí h u t i môi tr ng n ng c a bi n c a d ng sinh h c c a huy n i i n Biên, t... vi nghiên c u 3.1.1 a i m nghiên c u: Huy n i n Biên, t nh i n Biên 3.1.2: Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u nh h ng c a B KH t i l nh v c b nh h ng nhi u nh t a bàn huy n i n Biên, t nh i n Biên. .. Nam t nh i n Biên, huy n i n Biên 11 2.3.1 Xu th c a Bi n i khí h u t i Vi t Nam 11 2.3.2 Xu th c a Bi n i khí h u t i t nh i n Biên huy n i n Biên: 14 2.3.2 Xu th c a Bi n i khí h u t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay